KIO 327/19 WYROK dnia 12 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 327/19 

WYROK 

z dnia 12 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Członkowie: 

Klaudia  Szczytowska  -  Maziarz 

Monika Szymanowska 

Protokolant:             

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę 

Bilfinger  Industrial  Services  Polska  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Pożarowa  6,  03-309  Warszawa              

w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st. 

Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

przy  udziale  wykonawc

ów  Konsorcjum  Firm:  1)  Polimex  Energetyka  Sp.  z  o.o.  (Lider 

Konosrcjum),  2)  Polimex  - 

Mostostal  S.A.,  Aleja  Jana  Pawła  II  12,  00-124  Warszawa,                         

3)  Naftoremont-Naftobudowa  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zglenickiego  46,  09-

411  Płock,  z  adresem 

dla  lidera  Konsorcjum: 

Aleja  Jana  Pawła  II  12,  00-124  Warszawa  zgłaszających  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  o

ddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Bilfinger  Industrial  Services  Polska  Sp.  z  o.  o.,                   

ul. Pożarowa 6, 03-309 Warszawa i: 

zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  Bilfinger 


Industrial  Services  Polska  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Pożarowa  6,  03-309  Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Bilfinger  Industrial  Services  Polska  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Pożarowa  6, 

03-309  Warszawa  na  rzecz  Miejskie

go  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania                     

w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

kwotę 3 600 

zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  d

ni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 327/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.: 

„Zorganizowanie  i  prowadzenie  serwisu  przemysłowego",  nr 

referencyjny:  DZA.ZOZ.27.41.2018.KB, 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku 

Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2018/S 187 - 422772 

z  28.09.2018  r.,  przez 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st.  Warszawie  Sp.                      

z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

W dniu 15.02.2019 r. (e-

mailem) Zamawiający poinformował o wykluczeniu z udziału 

w  postepowaniu  na  podstawie  art.  24  ust.1  pkt  12  oraz  uznaniu  oferty  za  odrzuconą  na 

podstawie art. 24 ust. 4 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.  U.  z  24  sierpnia  2017  r.  poz.  1579  z  późn. zm.)  zwanej  dalej:  „Pzp”  Bilfinger  Industrial 

Services  Polska  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Pożarowa  6,  03-309  Warszawa  zwana  dalej:  „Bilfinger 

Industrial  Services  Polska  Sp.  z  o.  o.

  albo  „Odwołującym”.  Zamawiający  na  podstawie pkt 

7.3.1.4.  cz. 

I  SIWZ  wymagał  od  Wykonawcy  wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz 

których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  określających  czy  te  usługi 

zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  [...].  Wykaz  powinien  być  zgodny                          

z  wymaganiami  określonymi  w  pkt  6.2.2.4.  SIWZ  i  sporządzony  wg  wzoru  określonego                   

w zał. nr 3 do SIWZ. W pkt 6.2.2.4. Cz. I SIWZ Zamawiający wskazał, że za spełniających 

warunki udziału w postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich 3 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy  -  w  tym  okresie  -  należycie  zrealizowali  usługi  wartościowo  i  rodzajowo 

porównywalne  z  przedmiotem  zamówienia  polegające  na  konserwacji,  naprawach  lub 

remontach  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  przynajmniej  jednym  z  dwóch 

wskazanych  rodzajów  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  Polskiej  Klasyfikacji 

Działalności  (PKD  2012),  tj.  35.11  lub  39.  Wymagane  jest  wykonanie  lub  wykonywanie                    

w  35.11.  lub  39  co  najmniej  jednej  umowy  o  wartości  minimum  3.000.000,00  zł  netto 

obejmującej  konserwację,  naprawy  lub  remonty  co  najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn                          

i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych tj.:  


• kotłów parowych o min. wydajności 15 Mg pary na godzinę,  

• turbogeneratorów o min. mocy 2,5 MW, 

• pieców rusztowych o min. wydajności spalania 5 Mg na godzinę, 

• instalacji oczyszczania spalin, 

• suwnic o udźwigu min. 10 Mg, 

przy  czym  obowiązkowo  dotyczącej  min.  kotłów  parowych  lub  turbogeneratorów.  Celem 

oceny  spełnienia  warunku  Zamawiający  dopuszczał  wykazanie  się  usługami  będącymi                   

w  trakcie  realizacji,  z  zastrzeżeniem  że  do  oceny  brana  będzie  pod  uwagę  zrealizowana 

część  zamówienia  o  wartości  nie  mniejszej  niż  wskazana  powyżej.  Na  potwierdzenie 

powyższego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3.4.1. Cz. I 

SIWZ  (tj.  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp) 

złożył  Zamawiającemu  wykaz  usług,  w  którym 

wykazał 3 usługi wykonane na rzecz PGNiG Termika S.A. w przedmiocie: 

1.  w  poz.  1  na 

„Remont  kapitalizowany  kotła  fluidalnego  OFz450B  w  Ec  Żerań  w  2015  r. 

(część I) oraz remont planowy kotła fluidalnego OFz450B w Ec Żerań w 2016 r. (część II), 

Wydajność  pary  450  [t/h]".  Wymieniona  przez  Wykonawcę  usługa  nie  spełniała,  w  ocenie 

Zamawiającego,  warunków  stawianych  w  Cz.  I  SIWZ  pkt  6.2.2..4.  Wskazana  usługa  nie 

obejmuje w ramach jednej umowy: 

•  konserwacji,  naprawy  lub  remontu  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie 

termicznej utylizacji odpadów komunalnych, 

• co najmniej dwóch rodzajów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej 

utylizacji odpadów komunalnych. 

Wykonawca  wykazał  remont  dwóch  kotłów  fluidalnych  OFz450B  -  czyli  urządzeń                  

o  jednym  rodzaju  maszyn  wymaganych  przez  Zamawiającego,  co  jest  niezgodne                            

z  wymaganiami  stawianymi  przez  Zamawiającego.  Brak  jest  wskazania  wykonania 

konserwacji, naprawy lub rem

ontu innego urządzenia określonego w pkt 6.2.2.4. Cz. I SIWZ. 

2.  w  poz.  2  na 

„Wykonanie  prac  i  świadczenie  usług  remontowych  w  obszarze 

mechanicznym maszynowym, kotłowni, odpopielania, nawęglania i biomasy w zakładzie EC 

Siekierki  i  C  Kawęczyn".  Wskazana  usługa,  w  ocenie  Zamawiającego,  nie  obejmował 

konserwacji,  naprawy  lub  remontu  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie 

termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Pojawiająca się informacja o spalaniu biomasy 

w  kotle  nie  wyczerpuje  definicji  odpadów  komunalnych,  które  to  mają  inny  skład,  a  zatem 

zostały sklasyfikowane pod innym kodem niż biomasa w klasyfikacji odpadów. 

Ponadto Wykonawca nie wykazał,  że umowa obejmowała,  co najmniej dwa rodzaje 

maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów 

komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w pkt 6.2.2.4. Części I SIWZ. Wykonawca 

wykazał  bowiem  obszar,  w  jakim  były  wykonywane  naprawy  bez  wskazania  rodzaju 

urządzeń, jakich te naprawy dotyczyły, co jest niezgodne z wymaganiami stawianymi przez 


Zamawiającego.  Tym  samym  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  jednoznacznie  stwierdzić,  czy 

Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  tym  zakresie.  Zamawiający  www. 

pozycji  wymagał  podania  przynajmniej  następujących  informacji:  „Rodzaj  działalności 

gospodarczej  w  rozumieniu  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD  2012)  …………  (35.11. 

lub 39) Konserwacja, naprawa lub remont maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie 

termicznej utylizacji odpadów komunalnych tj.: ………..[…].” Usuwając powyższe informacje 

Wykonawca  doprowadził  swoim  działaniem  do  zmiany  treści  zał.  nr  3  do  SIWZ,  co  jest 

niedopuszczalne,  a tym samym  nie wskazał  rodzajów  maszyn i  urządzeń celem  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu. 

3.  poz.  3  na 

„Wykonywanie  prac  i  świadczenie  usług  remontowych  w  obszarze 

mechanicznym  maszynowni,  kotłowni,  odpopielania,  gospodarki  wodno-ściekowej, 

nawęglania  w  zakładzie  Elektrociepłownia  Żerań  i  Źródła  Lokalne".  Wskazana,  w  ocenie 

Zamawiającego, usługa nie obejmował konserwacji, naprawy lub remontu maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych oraz Wykonawca 

nie  wykazał,  że  umowa  obejmowała,  co  najmniej  dwa  rodzaje  maszyn  i  urządzeń 

wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych wskazanych przez 

Zamawiającego w pkt 6.2.2.4. Cz. I SIWZ. Wykonawca wykazał bowiem obszar, w jakim były 

wykonywane naprawy bez wskazania rodzaju urządzeń, jakich te naprawy dotyczyły, co jest 

niezgodne z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający nie 

jest  w  stanie  jednoznacznie  stwierdzić,  czy  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału                          

w postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający w ww. pozycji wymagał podania przynajmniej 

następujących  informacji:  „Rodzaj  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  Polskiej 

Klasyfikacji  Działalności  (PKD  2012)…………  (35.11.  lub  39)  Konserwacja,  naprawa  lub 

remont  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów 

komunalnych  tj.  ………..[…].”.  Usuwając  powyższe  informacje  Wykonawca  doprowadził 

swoim działaniem do zmiany treści zał. nr 3 do SIWZ, co jest niedopuszczalne, a tym samym 

nie wskazał rodzajów maszyn i urządzeń celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  wezwał 

Wykonawcę  do  uzupełnienia  wykazu  usług,  który  będzie  jednoznacznie  potwierdzał 

spełnienie  przez  Wykonawcę  warunku  określonego  w  SIWZ.  Jednocześnie  Zamawiający 

zalecił, aby Wykonawca skorzystał ze wzoru ww. wykazu, który stanowił zał. nr 3 do SIWZ                  

i nie dokonywał w nim zmian. 

Odwołujący przedstawił nowy wykaz usług obejmujący 5 pozycji, w którym: 

1. Poz. 1 Usługa utrzymania ruchu i prace remontowe w ramach umowy nr 14DFZZ040-01 

na 

„Wykonanie  prac  i  świadczenie  usług  remontowych  w  obszarze  mechanicznym 

maszynowym,  kotłowni,  odpopielania,  nawęglania  i  biomasy  w  zakładzie  EC  Siekierki  iC 

Kawęczyn", w tym prace remontowe na: 


> kotłach parowych o wydajności: 

• 230 t/h, tj. kotły nr OP-230 nr K-1. K-2, K3, K-4; 

• 380 t/h, tj. kocioł OP-380 nr K-11, 

• 430 t/h tj. kocioł OP-430 nr K-10, K-14, K-15, 

> turbogeneratorach o mocy: 

• 30 MW, tj. Tz-2 typu TU-30, 

• 50 MW, tj. Tz-1 typu TUK-50 

• 100 MW, tj. Tz-9, Tz-10 typu SST-600 

• 110 MW, tj. Tz-7 typu 13P110 

• 125 MW, tj. TZ8 typu 13U125, 

>  urządzeniach  do  odsiarczania  spalin.  Usługa  realizowana  była  na  rzecz  PGNiG  Termika 

S.A. w terminie 01.07.2014 r. - 

30.06.2018 r. Była to ta sama usługa, która została wskazana 

w pozycji 2 poprzedniego wykazu, a jedynie Wykonawca wskazał, jakie maszyny/urządzenia 

były przedmiotem usług. 

2.  W  poz.  2  wskazał  usługę  w  zakresie  PKD  35.11  utrzymania  ruchu  i  prace  remontowe                    

w  ramach  umowy  nr  13DFZZ002-02  na 

„Wykonywanie  prac  i  świadczenie  usług 

remontowych  w  obszarze  mechanicznym  maszynowni,  kotłowni,  odpopielania,  gospodarki 

wodno-

ściekowej, nawęglania w zakładzie Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne", w tym 

prace remontowe na: 

> kotłach parowych o wydajności 230 t/h, tj. kotły nr OP-230 nr K-1, K-2, K3, K-4, K-5; 

> kotłach fluidalnych o wydajności 450 t/h, tj. kotłach OFz450 „A" oraz „B", 

> turbogeneratorach o mocy: 

• 25 MW, tj. Tz1, Tz-2, Tz-3, Tz-4, Tz-5 typu WT25-4, WPT25-3, 

• 25 MW, tj. Tz-10 typu PT-20, 

• 80 MW, tj. Tz-11, Tz-12 typu VE80. Usługa realizowana była na rzecz PGNiG Termika S.A. 

w  terminie  01.07.2014  r.-

30.06.2018  r.  Była  to  ta  sama  usługa,  która  została  wskazana  w 

pozycji  3  poprzedniego  wykazu,  a  jedynie  wykonawca  wskazał,  jakie  maszyny/urządzenia 

były przedmiotem usług, 

3.  W  poz.  3  wskazał  usługę  w  zakresie  PKD  35.11  utrzymania  ruchu  i  prace  remontowe                    

w  ramach  umowy  nr  13DFZZ002-06  na 

„Wykonywanie  prac  i  świadczenie  usług 

remontowych  w  obszarze  mechanicznym  maszynowni,  kotłowni,  odpopielania,  gospodarki 

wodno-

ściekowej, nawęglania w zakładzie Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne", w tym 

prace  remontowe  na  suwnicy  bramowej  o  udźwigu  16t.  Usługa  o  wartości  1.050.000,00  zł 

była realizowana na rzecz PGNiG Termika S.A. w terminie 01.07.2014r. - 30.06.2018 r. 

4. W poz. 4 (mylnie oznaczonej jako 3) wskazał usługę  realizowaną w zakresie PKD 35.11 

utrzymania ruchu i prace remontowe w ramach umowy nr 13DFZZ002-05 na 

„Wykonywanie 

prac  i  świadczenie  usług  remontowych  w  obszarze  mechanicznym  instalacji  odsiarczania 


spalin  i  gospodarki  wodno-

ściekowej  w  zakładzie  Elektrociepłownia  Siekierki  i  Ciepłownia 

Kawęczyn",  w  tym  prace  remontowe  w  obszarze  mechanicznym  instalacji  odsiarczania 

spalin.  Usługa  o  wartości  3.200.000,00  zł  była  realizowana  na  rzecz  PGNiG  Termika  S.A.               

w terminie 01.07.2014 r. - 30.06.2018 r. 

5.  W  poz.  5  (mylnie  oznaczonej  jako  4)  wskazał  usługę  „Remont  kapitalizowany  kotła 

fluidalnego OFz450B w Ec Żerań w 2015 r. (część I) oraz remont planowy kotła fluidalnego 

OFz450B w Ec Żerań w 2016 r. (część II), Wydajność pary 450 [t/h]" wykonywana w okresie 

01.07.2015  r.  - 

15.11.2016  r.  o  wartości  4.700.000,00  zł.  Była  to  ta  sama  usługa,  która 

została  wskazana  w  poz.  1  poprzedniego  wykazu  i  która  została  uznana  przez 

Zamawiającego  za  niespełniającą  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Biorąc  pod  uwagę 

powyższe,  Wykonawca  powtórzył  3  poprzednio  wskazane  i  zakwestionowane  przez 

Zamawiającego  usługi  (poz.  1,  2,  5)  oraz  dodał  2  usługi  -  w  poz.  3  usługę  dotyczącą 

wyłącznie suwnic o wartości poniżej wskazanej w warunku oraz w poz. 4 usługę dotyczącą 

wyłącznie  instalacji  odsiarczania  spalin.  W  piśmie  towarzyszącym  wykazowi  Wykonawca 

wskazał,  że  w  wykazie  złożonym  na  wezwanie  Zamawiającego  (pierwszym)  w  poz.  2 

wskazał usługę, spełniającą wymagania Zamawiającego: 

•  usługa  była  wykonywana  w  rodzaju  działalności    35.11  PKD  tj.  wytwarzanie  energii 

elektrycznej; 

• obejmowała 3 rodzaje maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej obróbki 

odpadów  komunalnych  tj.  kotły  parowe  o  wydajności  ponad  15  Mg  na  godzinę, 

turbogeneratory o mocy ponad 2,5 MW oraz urządzenia instalacji oczyszczania spalin, 

•  wartość  umowy  przekraczała  3  mln  zł.  Wskazał  także,  że  w  poz.  3  wykazu  pierwszego 

(powtórzonej w wykazie drugim pod poz. 2) podał usługę, która także spełnia wymagania: 

•  usługa  była  wykonywana  w  rodzaju  działalności  35.11  PKD  tj.  wytwarzanie  energii 

elektrycznej; 

• obejmowała 3 rodzaje maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej obróbki 

odpadów  komunalnych  tj.  kotły  parowe  o  wydajności  ponad15  Mg  na  godzinę, 

turbogeneratory o mocy ponad 2,5 MW oraz urządzenia instalacji oczyszczania spalin, 

• wartość umowy przekraczała 3 mln zł. 

Dodał,  że  w  tym  samym  czasie  wykonywał  usługę  wskazaną  w  poz.  3  wykazu 

drugiego  dotyczącą  remontów  suwnicy.  Umowa  była  zawarta  w  wyniku  tego  samego 

postępowania  podzielonego  na  części.  Suwnica  była  wydzielona  do  odrębnej  części. 

Dodatkowo  w  ramach  tego  samego  postępowania  realizował  prace  remontowe  dotyczące 

instalacji  odsiarczania  spalin  o  wartości  przekraczającej  3  mln.  Odwołujący  uznawał,  że 

wykazał 4 umowy w dopuszczonym PKD 35.11. w ramach których wykonywane były prace 

remontowe  na  4  rodzajach  maszyn  i  urządzeń  wskazanych  w  warunku  udziału                               

w  postępowaniu.  Podnosił,  że:  „Wskazane  maszyny  i  urządzenia  należą  więc  do  kategorii 


maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów  tj.  kotły, 

turbogeneratory,  instalacja  oczyszczania  spalin  oraz  suwnica." 

Wskazał  także,  że  spalanie 

odpadów  jest  sklasyfikowane  w  PKD  pod  kodem  38.21.Z,  a  w  warunku  wymagane  było 

wykazanie  się  umową  w  działalności  35.11  lub  39  PKD.  Ponadto  w  wymaganiach 

dopuszczone  były  urządzenia  takie  jak  suwnica  lub  turbogenerator,  dla  których  bez 

znaczenia  jest  rodzaj  spalanego  w  instalacji  paliwa.  Stał  na  stanowisku,  że  takie  dwa 

urządzenia zostały przez niego wykazane. Podnosił, że nie jest dla niego jasne, czy w piśmie 

wzywającym do uzupełnienia Zamawiający stara się dodatkowo nałożyć warunek dotyczący 

konieczności wykazania się doświadczeniem w usługach na urządzeniach/maszynach, które 

w ramach danych umów były wykorzystywane do termicznej obróbki odpadów. Wskazał, że 

jeżeli takie jest stanowisko Zamawiającego, to jest to nadinterpretacja, biorąc pod uwagę, że: 

1)  Po  słowach  „maszyny  i  urządzenia"  następuje  doprecyzowanie  „to  jest"  poprzez 

wskazanie  konkretnych  maszyn/urządzeń  o  określonej  wydajności.  Zdaniem  Odwołującego 

wskazuje  to  na  próbę  zakwalifikowania  wskazanych  maszyn/urządzeń  do  kategorii  takich, 

które co do zasady są wykorzystywane w termicznej obróbce odpadów, nie zaś na wymóg 

wykazania  się  doświadczeniem  w  serwisowaniu  urządzeń/maszyn  które  już  były 

wykorzystywane  w  instalacji  spalania  odpadów.  W  ocenie  Wykonawcy  warunek                                    

w  zawężonym  kształcie  byłby  nieproporcjonalny.  Skoro  Wykonawca  potrafi  naprawiać, 

konserwować i remontować urządzenia określonego rodzaju i o odpowiedniej wydajności, to 

zawężenie  rynku  jedynie  do  takich  którzy  mają  doświadczenie  w  instalacjach  spalania 

odpadów jest nieuzasadnione (jest ich tylko kilka w Polsce, z czego część jest nadal objęta 

serwisem producenta); 

2)  Zamawiający  nie  dopuścił  umów  z  działalności  w  podklasie  38.21  PKD  (która  obejmuje 

m.in. usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne poprzez spalanie), co wskazuje raczej na 

brak możliwości przedstawienia doświadczenia w instalacjach spalania odpadów;    

3)  dla  działania  urządzeń,  które  Zamawiający  wskazał  co  do  zasady  bez  znaczenia  dla 

czynności naprawy, remontu, konserwacji pozostaje rodzaj spalanego paliwa. 

W  opinii  Zamawiającego  w  dalszym  ciągu  Wykonawca  pomija  pełną  treść 

wymagania, tj. że usługi miały dotyczyć: „(...) co najmniej dwóch rodzajów maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów (….)”. Intencją Zamawiającego 

jest  wyłonienie  Wykonawcy,  który  w  szczególności  posiada  doświadczenie  na  instalacjach 

wykorzystywanych 

tylko i wyłącznie w procesie termicznej utylizacji odpadów. Nie jest tylko 

ważne  że  serwisuje,  konserwuje  instalacje  zgodnie  z  PKD  35.11  dla  co  najmniej  dwóch 

rodzajów  maszyn,  ale  te  konkretne  (objęte  usługą)  urządzenia  muszą  służyć  w  procesie 

termicznej 

utylizacji  odpadów.  Analiza  stanowiska  Odwołującego  wskazuje  następujące 

okoliczności. 


1.  Niezależnie  od  oceny  merytorycznej  usług  wymienionych  w  wykazie  złożonym  na 

wezwanie  Zamawiającego  z  art.  26  ust.  1  Pzp  wykaz  ten  był  nieprawidłowy,  ponieważ  nie 

pozw

alał  na  ocenę  spełnienia  warunku udziału w  postępowaniu określonego w  pkt  6.2.2.4. 

SIWZ. Tymczasem wykaz usług jest środkiem dowodowym, który powinien być sporządzony 

w taki sposób, aby Zamawiający był wstanie ocenić, czy Wykonawca potwierdził spełnianie 

p

ostawionych  w  SIWZ  wymagań  podmiotowych.  Wezwanie  z  art.  26  ust.  3  Pzp  już  z  tej 

przyczyny było zasadne. Uzupełniony wykaz usuwał tę nieprawidłowość i pod tym względem 

był poprawny. 

2.  Wykaz  złożony  na  wezwanie  Zamawiającego  zawierał  5  pozycji  (nieprawidłowo 

oznaczone jako 4), przy czym poz. 1, 2 i 5 stanowiły powtórzenie usług zawartych w wykazie 

pierwszym  w  poz.  odpowiednio  2,  3  i  1.  Opis  pozycji  został  rozbudowany  o  wskazanie 

rodzajów maszyn i urządzeń oraz ich wydajność. 

3. Oceniając poszczególne pozycje z wykazu drugiego wskazał, że: 

• poz. 5 (poz. 1 z pierwszego wykazu) nie spełnia wymagań Zamawiającego niezależnie od 

wykładni  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Obejmuje  bowiem  tylko  jeden  rodzaj 

maszyn/urządzeń (kocioł fluidalny), a zgodnie z treścią pkt 6.2.2.4. obligatoryjnie wymagane 

były dwa rodzaje dla jednej umowy; 

•  poz.  4  drugiego  wykazu  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  niezależnie  od  wykładni 

treści  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Obejmuje  bowiem  tylko  jeden  rodzaj 

maszyn/urządzeń  (instalację  odsiarczania  spalin),  a  zgodnie  z  treścią  pkt  6.2.2.4. 

obligatoryjnie wymagane były dwa rodzaje dla jednej umowy. Stanowisko Odwołującego, że 

usługa  była  realizowana  w  ramach  tego  samego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  podzielonego  na 

części  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zgodnie  z  treścią  pkt 

6.2.2.4.  wymagane  było:  wykonanie  lub  wykonywanie  w  35.11.  lub  39  co  najmniej  jednej 

umowy  o  wartości  minimum  3.000.000,00  zł  netto  obejmującej  konserwację,  naprawy  lub 

remonty  co  najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie 

termicznej  utylizacji  odpadów  komunalnych.  Tym  samym  przedmiotem  umowy  o  wartości 

minimum 3.000.000,00 zł netto musiało być wykonywanie konserwacji, napraw lub remontów 

co  najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej 

utylizacji  odpadów  komunalnych.  Treść  warunku  nie  dopuszczała  sumowania 

przedmiotowego usług zawartych w ramach odrębnych umów, nawet jeżeli zostały zawarte 

w  ramach  postępowania  podzielonego  na  części  i  były  realizowane  w  tym  samym  czasie. 

Bezspornie dla usługi wskazanej w poz. 4 była zawarta odrębna umowa nr 13DFZZ002-05. 

Ponadto, w przypadku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego podzielonego na 

części  każda  z  części  stanowi  w  istocie  odrębne  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego;  Dla  tej  pozycji  również  wartość  realizowanej  umowy  budzi  wątpliwości, 

ponieważ  zgodnie  z  wykazem  wyniosła  ona  ponad  3.200.000,00  zł  w  okresie  od  01.07.                


2014  r.  do  30.06.2018  r.  Zgodnie  z  pkt 

6.2.2.4. SIWZ usługi  brane  pod uwagę przy  ocenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu powinny być wykonywane wciągu ostatnich 3 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy - w tym okresie. W sytuacji, gdy rozpoczęcie realizacji usługi miało miejsce przed tym 

czasem  Wykonawca  powinien  przedstawić  jaką  część  usługi  (kwotowo)  zrealizował                          

w  terminie,  który  wskazał  Zamawiający.  Z  uwagi  na  wskazany  wyżej  powód,  dla  którego 

usługa  nie  może  być  brana  pod  uwagę  jako  dowód  spełnienia  warunku  udziału                                

w  postępowaniu  (dotyczy  jednego  rodzaju  urządzenia)  nie  ma  jednak  konieczności 

domagania się wyjaśnień w tej kwestii. 

•  poz.  3  drugiego  wykazu  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  niezależnie  od  wykładni 

treści  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Obejmuje  bowiem  tylko  jeden  rodzaj 

maszyn/urządzeń  (suwnicę  o  udźwigu  16t),  a  zgodnie  z  treścią  pkt  6.2.2.4.  obligatoryjnie 

wymagane  były  dwa  rodzaje  maszyn/urządzeń.  Ponadto  nie  spełnia  wymagania 

wartościowego, ponieważ jej wartość wynosi 1.050.000 zł, zatem jest niższa niż wymagane 

min.  3.000.000  zł.  Stanowisko  Odwołującego,  że  usługa  była  realizowana  w  ramach  tego 

samego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  podzielonego  na  części  nie 

zasługuje  na  uwzględnienie.  Zgodnie  z  treścią  pkt  6.2.2.4.  wymagane  było:  wykonanie  lub 

wykonywanie    w  35.11.  lub  39  co  najmniej 

jednej  umowy  o  wartości  min.  3.000.000,00  zł 

netto  obejmującej  konserwację,  naprawy  lub  remonty  co  najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn                      

i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych. 

Tym samym prze

dmiotem umowy o wartości min. 3.000.000,00 zł netto musiało być 

wykonywanie  konserwacji,  napraw  lub  remontów  co  najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn               

i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Treść 

warunku  nie  dopuszczała  sumowania  przedmiotowego  ani  wartościowego  usług 

wykonywanych w ramach odrębnych umów, nawet jeżeli umowy zostały zawarte w ramach 

postępowania  podzielonego  na  części,  a  usługi  były  realizowane  w  tym  samym  czasie. 

Bezspornie dla usługi wskazanej w poz. 4 zawarta była odrębna umowa nr 13DFZZ002-06. 

Ponadto w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podzielonego na 

części  każda  z  części  stanowi  w  istocie  odrębne  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

4.  Tym  samym  do  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  pozostają  usługi 

wskazane w poz. 1 i 2 wykazu drugiego. W tym zakr

esie kluczowe znaczenie ma wykładnia 

treści warunku udziału w postępowaniu, ponieważ stanowisko Wykonawcy zasadniczo różni 

się  od  stanowiska  Zamawiającego  dotyczącego  tego,  czego  Zamawiający  wymagał  w  pkt 

6.2.2.4. SIWZ. 

5.  Powyższe  usługi  (poz.  1.  i  2.)  należy  zakwestionować  jako  merytorycznie  niezgodne                     

z  SIWZ.  Zgodnie  z  przywołaną  treścią  pkt  6.2.2.4.  należy  wskazać,  że  za  spełniających 


warunek uznaje się Wykonawców, którzy: wykażą, że wciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 

należycie  zrealizowali  usługi  wartościowo  i  rodzajowo  porównywalne  z  przedmiotem 

zamówienia  polegające  na  konserwacji,  naprawach  lub  remontach  maszyn  i  urządzeń 

wykorzystywan

ych  w  przynajmniej  jednym  z  dwóch  wskazanych  rodzajów  działalności 

gospodarczej  w  rozumieniu  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD  2012),  tj.  35.11  lub  39. 

Wymagane  jest  wykonanie  lub  wykonywanie  w  35.11.  lub  39  co  najmniej  jednej  umowy  o 

wartości minimum 3.000.000,00 zł netto obejmującej konserwację, naprawy lub remonty co 

najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej 

utylizacji odpadów komunalnych tj.: 

• kotłów parowych o min. wydajności 15 Mg pary na godzinę, 

• turbogeneratorów o min. mocy 2,5 MW, 

• pieców rusztowych o min. wydajności spalania 5 Mg na godzinę, 

• instalacji oczyszczania spalin, 

• suwnic o udźwigu min. 10 Mg, 

przy czym obowiązkowo dotyczącej min. kotłów parowych lub turbogeneratorów. 

6. Wykonawca twierdz

i, że ww. warunek należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca miał 

wykazać, że: 

1) usługi były wykonywane w ramach co najmniej jednej umowy o wartości minimum 3 mln zł 

netto, 

2) umowa/umowy była wykonywana w 35.11. lub 39 PKD, 

3) umowa/umowy obejmowała usługi konserwacji, naprawy lub remontu co najmniej dwóch 

rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów 

komunalnych tj.: 

• kotłów parowych o min. wydajności 15 Mg pary na godzinę, 

• turbogeneratorów o min. mocy 2,5 MW, 

• pieców rusztowych o min. wydajności spalania 5 Mg na godzinę, 

• instalacji oczyszczania spalin, 

• suwnic o udźwigu min. 10 Mg, 

przy czym obowiązkowo dotyczącej min. kotłów parowych lub turbogeneratorów. 

Kryterium wartościowe jest spełnione. Usługi były realizowane w elektrociepłowni, zatem były 

wykonywane w rodzaju działalności 35.11.PKD - wytwarzanie energii elektrycznej. Z wykazu 

drugiego wynika także, że usługi dotyczyły trzech rodzajów maszyn i urządzeń. 

7. Niewłaściwie jest jednak rozumiana przez Wykonawcę pozostała część warunku. Usługa 

miała  bowiem  obejmować  konserwację,  naprawę  lub  remont  maszyn  i  urządzeń 

wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Takie rozumienie 

treści  warunku  i  niespełnienie  przez  usługę  wskazaną  przez  Odwołującego  zostało 


wskazane w wezwaniu do uzupełnienia wykazu. Zostało tam przedstawione stanowisko, że 

wskazana  usługa  nie  obejmuje  konserwacji,  naprawy  lub  remontu  maszyn  i  urządzeń 

wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów  komunalnych.  Pojawiająca  się  

w  wykazie  informacja  o  spalaniu  biomasy  w  kotle  nie  wyczerpuje  definicji  odpadów 

komunalnych, które mają inny skład niż biomasa, a zatem zostały sklasyfikowane pod innym 

kodem  niż  biomasa  w  klasyfikacji  odpadów.  Podkreślił,  że  intencją  Zamawiającego  jest 

wyłonienie  Wykonawcy,  który  w  szczególności  posiada  doświadczenie  na  instalacjach 

wykorzystywanych tylko i wyłącznie w procesie termicznej utylizacji odpadów. Nie jest tylko 

ważne  że  serwisuje,  konserwuje  instalacje  zgodnie  z  PKD  35.11  dla  co  najmniej  dwóch 

rodzajów  maszyn,  ale  te  konkretne  (objęte  usługą)  urządzenia  muszą  służyć  w  procesie 

termicznej utylizacji odpadów. 

8.  Wykonawca  kwestionuje  stanowisko,  że  w  ramach  warunku  należało  się  wykazać 

usługami  na  urządzeniach  lub  maszynach,  które  w  ramach  danych  umów  były 

wykorzystywane  do  termicznej  utylizacji  odpadów.  Wskazuje,  że  użycie  po  słowach 

„maszyny i urządzenia wykorzystywane do termicznej obróbki odpadów” określenia „to jest”                    

i  wskazanie  konkretnych    maszyn/urządzeń  o  określonej  wydajności  wskazuje  na  próbę 

zakwalifikowania 

wskazanych 

maszyn/urządzeń 

do 

kategorii 

co 

do 

zasady 

wykorzystywanych  w  termicznej  utylizacji  odpadów,  a  nie  na  wymóg  wykazania  się 

doświadczeniem  w  serwisowaniu  maszyn/urządzeń,  które  już  były  wykorzystywane              

w  instalacji  spalania  odpadów.  Zdaniem  Odwołującego  tak  rozumiany  warunek  byłby 

nieproporcjonalny, ponieważ jest zaledwie kilka spalarni w Polsce, z czego część jest objęta 

serwisem  producenta  w  pierwszych  latach  działalności.  Przywołał  także  brak  wskazania 

kodu  38.21.Z  PKD,  który  dotyczy  spalania  odpadów,  z  czego  wywiódł  wniosek,  że 

Zamawiający nie dopuścił wykazania się doświadczeniem w spalarniach odpadów. Podniósł 

również, że dla działania wskazanych urządzeń co do zasady bez znaczenia dla czynności 

naprawy, remontu i konserwacji pozostaje rodzaj spalanego paliwa. 

Mając powyższe na uwadze, podkreślił, że Zamawiający uważa, iż zgodnie z treścią 

warunku  usługa  mogła  dotyczyć  tylko  maszyn  i  urządzeń,  które  w  ramach  danych  umów 

ws

kazanych w  wykazie  są wykorzystywane do  termicznej  utylizacji  odpadów  komunalnych. 

Istotne  zatem  jest  to,  aby  doświadczenie  Wykonawcy  obejmowało  usługi,  które  dotyczyły 

maszyn  i  urządzeń  faktycznie  wykorzystywanych  do  utylizacji  termicznej  odpadów 

komunaln

ych, co jest zgodne z przedmiotem zamówienia obejmującym kompleksowy serwis 

przemysłowy  spalarni  odpadów  komunalnych.  Odpierając  zarzut  Wykonawcy  należy  także 

zauważyć,  że  Zamawiający  pisząc,  że  w  ramach  warunku  należało  się  wykazać  usługami 

dotyczącymi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej utylizacji odpadów 

komunalnych i uszczegóławiając dalej określeniem „to jest" nie miał na celu zakwalifikowania 

wskazanych  maszyn/urządzeń  jako  z  zasady  wykorzystywanych  w  termicznej  utylizacji 


odpadów.  Zamierzeniem  Zamawiającego  było  określenie  serwisowanie  jakich  urządzeń 

spośród  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów  komunalnych  będzie 

potwierdzać  posiadanie  przez  Wykonawcę  wymaganego  doświadczenia.  Jest  to  zatem 

ograniczenie  zakre

su  rodzaju  tych  urządzeń,  aby  nie  dopuścić  aby,  serwisowanie 

jakichkolwiek  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji 

odpadów  komunalnych  było  spełnieniem  warunku.  Podając  skonkretyzowane  ich  rodzaje 

wskazał te, które są dla Zamawiającego szczególnie istotne w ramach realizacji usługi, której 

dotyczy  postępowanie.  Zamawiający  wskazał  również,  ze  na  podstawie  swojego 

wieloletniego doświadczenia w pracy z instalacją, w której konkretne maszyny i urządzenia 

są wykorzystywane w procesie termicznej utylizacji odpadów może stwierdzić, że czynności 

naprawy,  remontu  i  konserwacji  tych  urządzeń  różnią  się,  od  tych  samych  czynności                        

w  innych  zakładach  w  szczególności  ze  względu  na  stosowane  paliwo  oraz  różniące  się 

czynni

ki  oddziałujące  na  urządzenia  w  tym  wykorzystaniu,  a  co  za  tym  idzie  szczególną 

specyfikę  konserwowania,  napraw  i  remontów  oraz  usterki  i  awarie  charakterystyczne  dla 

tego typu instalacji. Różnice, o których mowa powyżej, jak wskazano biorą się w pierwszej 

kolejności  bezpośrednio  z  wykorzystywanego  paliwa,  jego  formy  i  metody  podawania                     

w  instalacji.  Dotyczy  to  najpierw  suwnic,  których  objęcie  usługą  mogłoby  potwierdzać 

spełnianie warunku. Suwnice o udźwigu min. 10 t w spalarniach odpadów  wykorzystywane 

są  we  współpracy  z  chwytakami  wielołupinowymi  do  transportu  paliwa  do  pieca,  w  którym 

będą  spalone.  W  ten  sposób  suwnice  narażone  są  na  warunki  panujące  w  hali 

zmagazynowanych  odpadów  do  spalania.  Warunki  te  charakteryzują  się  wysokim 

zapyl

eniem oraz podwyższoną wilgotnością, część odpadów jest też unoszona (foliowe lub 

papierowe  lekkie  odpady)  i  może  dostawać  się  między  ruchome  części  tych  urządzeń 

powodując  usterki.  Również  samo  pobieranie  paliwa,  ze  względu  na  jego  niejednorodność 

może  prowadzić  do  plątania  lin  lub  upadku  chwytaka  do  fosy.  Usterki  te  są  szczególnie 

niebezpieczne  dla  pracowników  serwisu,  zachodzi  bowiem  wówczas  konieczność 

prowadzenia  naprawy  w  miejscu  wystąpienia  usterki,  tj.  w  przestrzeni  gromadzenia 

odpadów. Doświadczenie konserwacji urządzenia pracującego w takich warunkach pozwala 

wcześniej  wykrywać  potencjalne  zagrożenia  związane  z  takimi  czynnikami  oraz 

konserwować w sposób eliminujący zagrożenia z tego tytułu, a w razie awarii szybko usunąć 

przyczynę  i  następstwo  wykorzystując  sprawdzone  wcześniej  metody  działania                               

w  wyjątkowych  okolicznościach  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa.  Doświadczenia 

takiego  nie  można  wynieść  z  prac  w  innych  niż  spalające  odpady  komunalne  zakładach, 

ponieważ  suwnice  mają  tam  zdecydowanie  inne  zastosowanie.  Kolejnym  elementem 

instalacji, dla którego istotnym jest rodzaj wykorzystywanego paliwa jest kocioł parowy wraz 

z  paleniskiem.  W  spalarni  Zamawiającego  zastosowana  jest  nietypowa  technologia,  gdzie 

kocioł  parowy  i  piec  w  którym  znajduje  się  palenisko  są  dwoma  współpracującymi,  ale 


odrębnymi urządzeniami. Rozwiązanie to nie jest popularnym w tego typu obiektach, dlatego 

Zamawiający  wskazał  te  urządzenia  rozdzielnie,  dopuszczając  wykazanie  się 

doświadczeniem  w  obsłudze  kotła  parowego  wykorzystywanego  w  procesie  termicznej 

utylizacji  odpadów  komunalnych,  zakładając,  że  Wykonawca  nie  mający  doświadczenia                    

w  pracy  z  takim  układem  pracy  tych  urządzeń  jak  w  instalacji  Zamawiającego,  wykaże 

doświadczenie obsługi kotła, który jest jednocześnie urządzeniem do spalania odpadów, co 

jest jedynym stosowanym rozwiązaniem w spalarniach odpadów. Paleniska w takich kotłach 

są  paleniskami  rusztowymi  o  podobnej  specyfice  działania  jak  piec  rusztowy  w  instalacji 

Zamaw

iającego,  a  zatem  doświadczenie  nabyte  przy  obsłudze  kotła  parowego,  który  łączy 

funkcje  dwóch  urządzeń  z  instalacji  Zamawiającego  -  kotła  odzysknicowego  i  pieca 

rusztowego pozwala stwierdzić, że Wykonawca ma wystarczające przygotowanie do obsługi 

tych  dwóch  urządzeń  objętych  umową.  Wspomniał,  że  kotły  parowe  wykorzystywane                       

w innych instalacjach, niż te do termicznej utylizacji odpadów komunalnych mają dużo więcej 

możliwych sposobów podawania paliwa i sposobu ich spalania niż na palenisku rusztowym, 

wobec czego doświadczenie w  takich instalacjach z  założenia ma pomijalne  znaczenie dla 

Zamawiającego. Tak jest również w przypadku urządzeń, które wskazuje Wykonawca, gdzie 

żaden  z  kotłów  wskazanych  w  poz.  1,  2  i  5  (drugi  wykaz)  nie  są  kotłami  z  paleniskami 

rusztowymi  - 

są  to  kotły  fluidalne  i  pyłowe.  Doświadczenie  Zamawiającego  pozwala 

stwierdzić, że właściwa praca rusztu wymaga bardzo uważnej i dokładnej konserwacji tego 

urządzenia  opartej  na  doświadczeniu  pracy  przy  tego  typu  instalacji,  gdyż  tylko  właściwie 

serwisowany pracuje bezawaryjnie. Ruszt sterowany hydraulicznie narażony jest na wysokie 

naprężenia zarówno termiczne jak i mechaniczne, pozostaje pod tymi naprężeniami w czasie 

prac  serwisu,  co  wymaga  od  świadczącego  usługi  wiedzy  o  doświadczenia  jak  takie  prace 

prowadzić  w  sposób  bezpieczny  dla  urządzenia  i  pracowników.  Zauważył,  że  kocioł                          

i  palenisko  z  punktu  widzenia  prowadzenia  procesu  są  urządzeniami  kluczowymi,  dlatego 

właściwe  ich  serwisowanie  w  sposób  umożliwiający  prace  ciągłą  bez  przestojów  ma 

szczególne  znaczenie  dla  Zamawiającego  przy  realizacji  umowy,  której  dotyczy 

postępowanie.  W  przypadku  urządzenia  jakim  jest  kocioł  parowy,  rodzaj  spalanego  paliwa 

ma również znaczenie z uwagi na spaliny powstające w wyniku spalania odpadów. Mają one 

bardzo  agresywny  charakter,  z  uwagi  na  dużą  zawartość  pyłu  oraz  niespotykane                           

w  konwencjonalnych  elektrowniach  ilości  dodatkowych  zanieczyszczeń  spalin,  takich  jak 

HCI,  HF,  dioksyny,  furany  i  i

nne,  które  w  sposób  niszczący  działają  na  urządzenia,  przez 

które  przepływają.  I  tak  na  przykład  w  kotle  parowym  wykorzystywanym  w  procesie 

termicznej utylizacji odpadów komunalnych zachodzi m.in. korozja chlorkowa rur ekranowych 

i  przegrzewaczy,  niespotyk

ana  w  instalacjach  z  innym  paliwem,  czy  zwiększona  erozja 

zewnętrzna  rur  (od  strony  spalin),  podczas  gdy  w  innych  instalacjach  kluczowe  znaczenie 

ma  erozja  wewnętrzna  (od  czynnika  wewnątrz  rur).  Kolejnym  elementem  instalacji,  dla 


którego  szczególne  znaczenie  ma  wykorzystywanie  go  w  procesie  termicznej  utylizacji 

odpadów  komunalnych  z  uwagi  na  skład  i  charakter  spalin  ma  instalacja  oczyszczania 

spalin.  Składa  się  na  nią  zwykle  szereg  urządzeń,  z  których  każde  zatrzymuje  inny  rodzaj 

zanieczyszczeń.  Już  sam  fakt  innego  składu  spalin  wymusza  zastosowanie  dodatkowych 

urządzeń  do  oczyszczania  (np.  adsorber  z  koksem  aktywnym  w  instalacji  Zamawiającego 

niespotykany w innego typu instalacjach). Dodatkowo normy środowiskowe dla składu spalin 

w  takich  instalacjach  są  dużo  bardziej  rygorystyczne.  Instalacja  oczyszczania  spalin  ma 

zatem  za  zadanie  zatrzymywanie  większego  ładunku  zanieczyszczeń,  co  wymusza  dużą 

wydajność  urządzeń.  W  celu  utrzymania  standardów  emisyjnych  oraz  z  uwagi  na  fakt,  że 

serwisowanie  tej  instalacji 

podlega  kontroli  WIOŚ  należy  w  sposób  szczególny  zadbać                     

o właściwą jej obsługę serwisową. Spośród wskazanych urządzeń wyłącznie turbogeneratory 

nie  różnią  się  w  istotny  sposób,  tzn.  urządzenia  te  wykorzystywane  w  procesie  termicznej 

uty

lizacji  odpadów  komunalnych  są  serwisowane  w  podobny  sposób  do  wszystkich  innych 

urządzeń  tego  typu.  Odnosząc  się  do  dalszych  argumentów  Wykonawcy  Zamawiający 

wskazuje  także,  że  określenie,  iż  warunek  jest  nieproporcjonalny  jest  nieuzasadnione, 

ponieważ  warunek ten nie musiał być spełniony w polskiej instalacji do termicznej utylizacji 

odpadów komunalnych, zatem Wykonawca może nabyć takie doświadczenie w instalacjach 

zagranicznych,  których  jest  wiele  w  krajach  europejskich,  również  sąsiadujących  z  Polską. 

N

ie  można  też  mówić  o  ograniczaniu  konkurencji,  do  zaledwie  kilku  podmiotów,  ponieważ 

Zamawiający  nie  ograniczył  możliwości  udziału  w  postępowaniu  podmiotom  zagranicznym 

wykonującym  prace  w  instalacjach  tego  typu  za  granicą.  Zamawiający  wskazuje  także,  że 

b

rak  wskazania  kodu  38.21.Z  PKD,  który  dotyczy  spalania  odpadów  w  tym  warunku  nie 

może być podstawą do zmiany jego rozumienia.  

W  dniu  25.02.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Bilfinger  Industrial 

Services  Polska  Sp.  z  o.  o. 

wniosła  odwołanie  na  w/w  czynność  z  15.02.2019  r.  Kopie 

odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 25.02.2019 r. (e-mailem). Zarzucił Zamawiającemu: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp  - poprzez 

wykluczenie Odwołującego z postępowania pod zarzutem niewykazania spełniania warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  do  wykonania  zamówienia                   

(w  zakresie  doświadczenia  w  wykonaniu  usług),  określonego  w  pkt  6.2.2.4.,  Roz.  II,  Cz.  I 

SIWZ,  podczas  gdy  Odwołujący  wykazał  spełnianie  wymaganego  warunku  udziału                           

w postępowaniu; 

2) art. 24 ust. 4 Pzp - 

poprzez uznanie oferty Odwołującego za odrzuconą, podczas gdy nie 

było do tego podstaw, gdyż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

3) art. 65 KC w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp - poprzez 

wyinterpretowanie przez Zamawiającego z warunku zdolności technicznej określonego w pkt 


6.2.2.4., Roz. II, Cz. I SIWZ, treści, które z niego nie wynikają i w związku z tym żądanie od 

Odwołującego  potwierdzenia  warunku,  który  nie  został  postawiony  w  postępowaniu,  co 

doprowadziło do bezprawnego wykluczenia Odwołującego; 

4)  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  -  poprzez  bezprawne  wykluczenie 

Odwołującego z postępowania, co uniemożliwia dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako 

najkorzystniejszej w świetle kryterium oceny ofert w postępowaniu. W związku z powyższym 

wnosił o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

1) unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania, 

2) unieważnienia czynności uznania oferty Odwołującego za odrzuconą; 

3) dokonanie oceny ofert złożonych w postępowaniu z uwzględnieniem oferty Odwołującego, 

a  w  konsekwencji  wybór  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej.  Odwołujący  został 

wykluczony  z  postępowania  pismem  Zamawiającego  z  15.02.2019  r.  na  podstawie  art.  24 

ust. 1 pkt 12) Pzp ze względu na niewykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczącego  zdolności  technicznej  do  wykonania  zamówienia,  określonego  w  pkt  6.2.2.4., 

Roz.  II,  Cz. 

I  SIWZ.  Zgodnie  z  treścią  przywołanego  warunku,  za  spełniającego  warunek 

Zamawiający uzna wykonawców, którzy: „wykażą, te w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 

należycie  zrealizowali  usługi  wartościowo  i  rodzajowo  porównywalne  z  przedmiotem 

zamówienia  polegające  na  konserwacji,  naprawach  lub  remontach  maszyn  i  urządzeń 

wykorzystywanych  w  przynajmniej  jednym  z  dwóch  wskazanych  rodzajów  działalności 

gospodarczej  w  rozumieniu  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD  2012),  tj.  35.11  lub  39. 

Wymagane  jest  wykonanie  lub  wykonywanie  w  35.11.  lub  39  co  najmniej  jednej  umowy                       

o wartości minimum 3.000.000,00 zł netto obejmującej konserwację, naprawy lub remonty co 

najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej 

utylizacji odpadów komunalnych tj.: 

kotłów parowych o min. wydajności 15 Mg pary na godzinę, 

turbogeneratorów o min. mocy 2,5 MW, 

pieców rusztowych o min. wydajności spalania 5 Mg na godzinę, 

- instalacji oczyszczania spalin, 

suwnic o udźwigu min. 10 Mg, 

przy czym obowiązkowo dotyczącej min. kotłów parowych lub turbogeneratorów. 

Celem oceny spełnienia warunku Zamawiający dopuszcza wykazanie się usługami będącymi 

w  trakcie  realizacji,  z  zastrzeżeniem  że  do  oceny  brana  będzie  pod  uwagę  zrealizowana 

część zamówienia o wartości nie mniejszej niż wskazana powyżej." 

Oferta  Odwołującego  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  wobec  czego 

Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  10.12.2018  r.  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  do 

przedłożenia  dokumentów  na  potwierdzenie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  tym 


wykazu  usług  określonego  w  pkt  7.3.1.4  SIWZ,  składanego  na  potwierdzenie  warunku 

udziału  z  pkt  6.2.2.4.  SIWZ. W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  Odwołujący  wraz               

z pismem z 18.12.2018 r. przedłożył wymagane dokumenty, w tym w wykaz osób, w którym 

wskazał następujące usługi, wykonane na rzecz PGNIG Termika S.A., w ramach działalności 

PKP 35.11: 

1. poz. 1: 

„Remont kapitalizowany kotła fluidalnego OFz450B w Ec Żerań w 2015 r. (cześć I) 

oraz remont planowy kotła fluidalnego OFz450B w Ec Żerań w 2016 r. (część H Wydajność 

pary 450 (t/h)"

, wartość usługi 4.700.000 zł netto; 

2. poz. 2: Usługa utrzymania ruchu i prace remontowe w ramach umowy nr 14DFZZ040-01 

na 

"Wykonywanie  prac  i  świadczenie  usług  remontowych  w  obszarze  mechanicznym 

maszynowni,  kotłowni,  odpopielania,  nawęglania  /  biomasy  w  zakładzie  EC  Siekierki  i  C 

Kaw

ęczyn", wartość usługi ponad 10.000.000 zł netto; 

3. poz. 3: Usługa utrzymania ruchu i prace remontowe w ramach umowy nr 13DFZZ002-02 

na 

„Wykonywanie  prac  i  świadczenie  usług  remontowych  w  obszarze  mechanicznym 

maszynowni,  kotłowni,  odpopielania,  gospodarki  wodno-ściekowej,  nawęglania  w  zakładzie 

Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne", wartość usługi ponad 10.000.000 zł netto. 

Następnie Zamawiający pismem z 25.01.2019 r. wezwał Odwołującego na podstawie 

art.  26  ust.  3 

Pzp  do  uzupełnienia  dokumentów,  wskazywanych  na  potwierdzenie  warunku 

dotyczącego zdolności technicznej z pkt 6.2.2.4. SIWZ. Jako podstawę faktyczną wezwania 

wskazał,  że  jego  zdaniem  usługi  wykazane  przez  Odwołującego  pod  poz.  1-3  (wskazane 

powyżej) nie spełniają tego warunku, gdyż każda z tych usług nie obejmuje: 

konserwacji,  naprawy  i  remontu  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie 

termicznej utylizacji odpadów komunalnych, 

co najmniej dwóch rodzajów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie termicznej 

utylizacji odpadów komunalnych, w tym co najmniej kotłów parowych albo turobenaratorów. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  wykonawca  złożył  wraz  z  pismem                      

z  29.01.2019  r.,  zawierającym  obszerne  wyjaśnienia w  sprawie,  żądane dokumenty,  w  tym 

nowy wykaz usług (uzupełniony wykaz usług - załącznik nr 4 do odwołania). W uzupełnionym 

wykazie  wykonawca  ponownie  wskazał  poprzednio  wykazywane  usługi  (tj.  w  poz.  1  - 

wskazano  usługę  wykazaną  poprzednio  w  poz.  2,  w  poz.  2  -  usługę  wykazaną  poprzednio                 

w  poz.  3,  w  poz.  4  - 

usługę  wykazaną  poprzednio  w  poz.  1),  a  dodatkowo  wykazał  nową 

usługę pod poz. 3. W uzupełnionym wykazie Odwołujący m.in. szczegółowo wskazał, jakich 

maszyn  i  urządzeń,  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów 

komunalny

ch dotyczyły świadczone przez niego usługi. Wskazał, że Odwołujący potwierdził 

warunki udziału w postępowaniu już usługami wskazanymi w wykazie usług, złożonym przez 

Odwołującego  z  pkt  6.2.2.4.  SIWZ,  a  uzupełniony  wykaz  wskazywał  jeszcze  dodatkowe,                    

w  stosunku  do  wcześniej  wykazanych,  usługi.  Nie  można  więc  zgodzić  się  z  tezą 


Zamawiającego,  że  tego  warunku  nie  spełniono.  Zamawiający  uzasadnia  wykluczenie 

Odwołującego  tym,  że  wykonawca  powinien  wykazać,  iż  objęte  usługą  urządzania  były 

wyko

rzystywane  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów  komunalnych,  zaś  urządzenia 

serwisowane  przez  Odwołującego  nie  służyły  faktycznie  do  tej  utylizacji,  tylko  do 

wytwarzania energii w ramach działalności prowadzonej przez odbiorcę tych usług - PGNiG 

Termik

a  S.A.  Zamawiający  nie  zgłosił  zastrzeżeń  w  szczególności  w  stosunku  do  samych 

kwot  wykazywanych  usług,  jak  i  rodzajów  serwowanych  urządzeń,  które  były  określone                       

w  treści  warunku.  Interpretacja  warunku  z  pkt  6.2.2.4.  SIWZ  prezentowana  przez 

Zamawiającego jest błędna, gdyż przede wszystkim nie wynika ona z literalnej treści SIWZ, 

podczas gdy warunek musi być interpretowany zgodnie z jego treścią, a nie niewyrażonymi 

w  tej  treści  ewentualnymi  intencjami  Zamawiającego.  Z  treści  warunku  wynika  jedynie,  by 

umowa (umowy): 

A.  była  wykonywana  w  35.11  PKD  (wytwarzanie  energii  elektrycznej)  lub  39  PKD 

(działalność  związana  z  rekultywacją  i  pozostała  działalność  usługowa  związana                        

z gospodarka odpadami) oraz 

B.  obejmowała  usługi  konserwacji,  naprawy  lub  remontu  co  najmniej  2  rodzajów  maszyn                          

i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  obróbki  odpadów  komunalnych. 

Warunek  ten  zgodnie  z  zasadami  interpretacji  musi  być  odczytywany  łącznie,  oraz  w  taki 

sposób aby miał sens. 

ad  A.  Zamawiający  zarówno  w  zd.  1,  jak  i  w  zd.  2  pkt  6.2.2.4  SIWZ  powołuje  się  na 

działalność  oznaczoną  kodami  PKD  35.11  (wytwarzanie  energii  elektrycznej)  i  39.  Jak 

wskazano  powyżej  zgodnie  z  Polską  Klasyfikacją  Działalności  przyjętą  Rozporządzeniem 

Rady  Ministrów  z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 

251  poz.  1885  ze  zm.)  klasa  35.11  obejmuje  wytwarzanie  energii  elektrycznej  -  i  jest 

doprecyzowana  w  jednej  podklasie  35.11.Z  tj.  wytwarzanie  energii  elektrycznej                               

w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za 

pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych. Podklasa 

ta nie obejmuje wytwarzania energ

ii elektrycznej przez spalanie odpadów, sklasyfikowanego 

w  38.21.Z.  Z kolei klasa  39  PKD  obejmuje  działalność  związaną z  rekultywacją i  pozostałą 

działalność usługową związaną z gospodarka odpadami i również została opisana w jednej 

podklasie 39.00.Z, która zgodnie z opisem obejmuje: 

•  odkażanie  gleby  i  wód  gruntowych  w  miejscu  zanieczyszczenia  lub  poza  nim,  przy 

zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych, 

•  odkażanie  zakładów  i  terenów  przemysłowych,  włączając  zakłady  i  tereny  elektrowni 

jądrowych, 

•  odkażanie  i  czyszczenie  wód  powierzchniowych  z  zanieczyszczeń  powstałych  w  wyniku 

gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych, 


• usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie, 

• usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych, 

• pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00.Z, 

•  przetwarzania  i  unieszkodliwiania  odpadów  innych  niż  niebezpieczne,  sklasyfikowanych                    

w 38.21.Z. 

• przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.22.Z. 

• zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.Z. 

ad  B.  W  drugiej  części  warunku  zamawiający  sprecyzował  rodzaj  wykonywanych  usług  tj. 

wskazał usługi konserwacji, naprawy lub remontu co najmniej 2 rodzajów maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  obróbki  odpadów  komunalnych.  Zgodnie  zatem               

z  tym  warunkiem  trzeba  było  wykazać  się  serwisem  maszyn  czy  urządzeń,  rodzajowo 

wymienionych  w  treści  warunku.  Po  słowach  „maszyny  i  urządzenia  wykorzystywane  do 

termicznej  obróbki  odpadów"  następuje  doprecyzowanie  „to  jest"  i  wskazanie  konkretnych 

maszyn/u rządzeń o określonej wydajności: - kotłów parowych o min. wydajności 15 Mg pary 

na godzinę, 

turbogeneratorów o min. mocy 2,5 MW, 

pieców rusztowych o min. wydajności spalania 5 Mg na godzinę, 

- instalacji oczyszczania spalin, 

- suwn

ic o udźwigu min. 10 Mg, 

Tym samym zakwalifikowano wskazane maszyn/urządzenia do kategorii takich, które co do 

zasady  są  wykorzystywane  (mogą  być  wykorzystywane)  w  termicznej  obróbce  odpadów. 

Warunek  zaś  nie  nakłada  wymogu  aby  świadczono  usługi  konserwacji  ...  maszyn    i 

urządzeń,  które  były  już  faktycznie  (w  ramach  danej  umowy)  wykorzystane  w  instalacji 

spalania  odpadów.  Jeśli  zatem  Zamawiający  wskazał,  że  wymagane  jest  wykonanie  co 

najmniej jednej umowy (umów) obejmującej serwis urządzeń „wykorzystywanych" w procesie 

termicznej  utylizacji  odpadów,  to  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia,  które  mogą  być 

wykorzystane  w  takim  procesie. W  przeciwnym  bowiem  razie  - 

wbrew  treści  warunku  -  nie 

można  by  w  ogóle  się  wykazać  doświadczeniem  w  świadczeniu  usług  w  działalności 

oznaczonej kodami PKD 35.11 lub 39. Spalanie odpadów komunalnych zgodnie z PKD jest 

bowiem  oznaczone  innym  kodem  i  zakwalifikowane  do  podklasy  38.21.Z 

„Podklasa  ta 

obejmuje obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie: 

działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, 

usuwanie odpadów  innych niż  niebezpieczne  poprzez  spalanie tub  inne metody,  któremu 

może towarzyszyć produkcja prądu, pary; kompostu, paliw zastępczych, biogazu, popiołu łub 

innych produktów ubocznych do dalszego zastosowania itp., 


obróbkę odpadów organicznych w celu ich usunięcia.". Zamawiający uzasadniając przyjęte 

przez  siebie  znaczenie  warunku  pkt  6.2.2.4  SIWZ  w  ogóle  pomija  fakt,  że  wymagał 

wykazania  się  usługami  serwisowymi  w  działalności  oznaczonej  kodami  35.11  lub  39, 

odnosząc  się  tylko  do  jednego  fragmentu  warunku  wskazującego,  że  wykazywany  serwis 

powinien  dotyczyć  „maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji 

odpadów  komunalnych".  Tymczasem  pytanie brzmi,  po  co Zamawiający miałby  odwoływać 

się w obu tych zdaniach wprost do obu kodów PKB, odnosząc je do konieczności wykazania 

się  doświadczeniem  w  usługach  wykonywanych  w  działalnościach  oznaczonych  tymi 

kodami,  jeśli  jego  zamiarem  nie  byłoby  właśnie  dopuszczenie  wykazania  się  serwisem                    

w ramach działalności objętymi tymi kodami. Przedmiotem odwołania nie jest rozstrzyganie 

czy  Zamawiający  dopuścił  wykazanie  się  serwisem  w  działalności  podklasy  38.21.Z,  na 

pewno  jednak  dopuścił  wykazanie  się  doświadczeniem  wykazanym  przez  Odwołującego, 

czyli  w  działalności  polegającej  na  wytwarzaniu  energii  elektrycznej  (35.11  PKD). 

Wykluczenie  Odwołującego  oznacza,  że  Zamawiający  próbuje  faktycznie  na  tym  etapie 

postępowania zmienić SIWZ, co jest na tym etapie niedopuszczalne. Wskazał na wyrok KIO 

z  27.06.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  1200/18.  Izba  w  swoim  orzecznictwie  wielokrotnie 

podkreślała,  że  SIWZ  należy  interpretować  literalnie,  a  ewentualne  wątpliwości  trzeba 

interpretować na korzyść  wykonawcy.  Przywołał  wyrok  KIO  z  18.05.2018 r.,  sygn.  akt:  KIO 

845/18,  jak 

i  uchwałę  KIO  z  31.12.2015  r.,  sygn.  KIO/KD  71/15.  Dodatkowego  wskazał  na 

wyrok KIO z 21.062018 r., sygn. akt: KIO 1127/18, wyrok KIO z 30.05.2018 r., sygn. akt: KIO 

925/18, czy też na wyrok KIO z 28.05.2018 r., sygn. akt: KIO 923/18. Na koniec powołał się 

na  wyrok  SN  z  09.12.2014  r.,  sygn.  akt:  IV  CSK  10/14.  Wynika  z  tego,  w  ocenie 

Odwołującego,  że  ryzyko  wątpliwości  wynikających  z  niejasnych  postanowień,  powinna 

bowiem  ponieść  strona,  która  zredagowała  dokument.  Polega  to  na  tym,  że  kto  proponuje 

określone  klauzule  -  tego  ryzyko,  że  druga  strona  zrozumie  je  opacznie.  Zatem  skoro 

Zamawiający  formułował  treść  SIWZ,  to  wszelkie  wątpliwości  co  do  konstruowania  oferty 

należy  interpretować  na  korzyść  wykonawcy.  Co  więcej,  poprzez  odesłanie  z  art.  14  Pzp 

podstawę prawną do stosowania wykładni warunku udziału w postępowaniu stanowi art. 65 § 

2 k.c. Jeżeli okaże się, że strony nie przyjmowały tego samego znaczenia oświadczenia woli, 

konieczne  jest  przejście  do  drugiej,  obiektywnej  fazy  wykładni,  w  której  właściwy  sens 

oświadczenia woli ustala się na podstawie przypisania normatywnego, czyli tak, jak adresat 

sens ten rozumieć powinien (art. 65 § 1 kc) (uchwała SN z 29.06.1995 r., sygn. akt: III CZP 

Podejmując  decyzję  o  wykluczeniu  Zamawiający  zinterpretował  warunek  w  sposób 

zawężający,  ignorując  fakt,  że  wskazał  wprost  na  działalność  określoną  w  klasach  PKD, 

które nie obejmują spalania odpadów. Zawężające rozumienie warunku prezentowane przez 

Zamawiającego  -  czyli  możliwość  wykazania  się  usługami  serwisowymi  jedynie  takich 


urządzeń, które były wykorzystywane w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych 

oznaczałoby nieproporcjonalność tego warunku. Podkreślił przy tym, że dyrektywa wykładni 

warunku,  dotycząca  konieczności  uwzględnienia  jego proporcjonalności,  jest przywoływana 

w  tym  miejscu  jedynie  pomocniczo,  gdyż  nie  ma  bezwzględnej  potrzeby  po  nią  sięgać,                         

z uwagi na to, że już z wykładni literalnej warunku wynika szerokie rozumienie tego warunku. 

Jednakże  skoro  wykonawca  bowiem  potrafi  naprawiać,  konserwować  i  remontować 

urządzenia określnego rodzaju i o odpowiedniej wydajności, to zawężenie rynku jedynie do 

takich, którzy mają doświadczenie w ich serwowaniu w instalacjach spalania odpadów, jest 

nieuzasadnione.  Podniósł,  że  dużych  instalacji  spalania  odpadów  (o  urządzeniach                  

o wymaganej wydajności) na terenie Polski jest jedynie kilka, z czego część nadal objęta jest 

serwisem producenta w pierwszych latach działalności. 

Dodatkow

o Zamawiający  dopuścił  w  treści  warunku  takie  urządzenia jak  p.  suwnica 

lub  turbogenerator,  dla których  użytkowania  i  serwisu  absolutnie  bez  znaczenia  jest  rodzaj 

s

palanego  w  instalacji  paliwa.  Przypomniał,  że  dla  spełnienia  warunku  wystarczające  było 

wyka

zanie wykonywania usług dla dwóch rodzajów urządzeń. Takie właśnie dwa urządzenia 

Odwołujący  wskazał  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Nawet 

jeśli  jednak  założyć  pewne  różnice  w  obsłudze  czy  serwisowaniu  niektórych  urządzeń 

wskaza

nych  w  treści  warunku,  w  zależności  od  tego,  czy  są  one  użytkowane  w  procesie 

termicznej utylizacji odpadów czy wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, przez spalanie 

węgla  lub  innego  paliwa  to  nie  miałoby  to  znaczenia  dla  spełnienia  warunku.  Po  pierwsze 

przedmiot  zamówienia  i  warunek  dotyczą  tylko  serwisowania  (konserwacji,  napraw                            

i  remontów)  urządzeń  i  maszyn,  a  nie  samej  ich  obsługi,  a  po  drugie  ewentualne  różnice                 

w serwisowaniu tych urządzeń w tych dwóch rodzajach działalności nie świadczy absolutnie 

o  tym,  że  doświadczenie  z  takich  serwisów  nie  jest  porównywalne.  Wymienione  w  treści 

warunku urządzenia i maszyny mają bowiem taką samą specyfikę konserwowania, napraw                  

i  remontów,  czy  też  usuwania  usterek  i  awarii,  bez  względu  na  to,  w  którym  rodzaju 

działalności  są  wykorzystywane.  Zamawiający  w  zd.  1  pkt  6.2.2.4  SIWZ  przesądził,  że 

usługami  porównywalnymi  rodzajowo  z  tymi,  które  są  przedmiotem  zamówienia,  są  usługi 

dotyczące maszyn i urządzeń wykorzystywanych przynajmniej w działalności polegającej na 

wytwarzaniu  energii  (35.11)  lub  na  rekultywacji  (39).  Z  założenia  zatem  chybiona  jest 

argumentacja  Zamawiającego  zwarta  w  uzasadnieniu  wykluczenia  Odwołującego,  w  której 

Zamawiający próbuje uzasadnić swoją interpretację warunku „specyfiką" termicznej obróbki 

odpadów  komunalnych.  W  szczególności  niczym  nie  różni  się  np.  konserwacja  suwnicy, 

która jest zapylona w hali magazynowej odpadów do spalania od konserwacji suwnicy, która 

ulegała zapyleniu wskutek przebywania w hali wytwarzania energii. Suwnica jako maszyna, 

ze  względu  na  swoje  uniwersalne  zastosowanie,  może  znaleźć  zastosowanie  zarówno                     

w  zakładzie,  który  wytwarza  energii  elektryczną  z  węgla,  jak  i  takim  gdzie  spalane  są 


odpa

dy.  Podobnie  serwisowanie  turbogeneratora  nie  zależy  od  tego  w  jakim  typie  zakładu 

jest  on  wykorzystywany.  Ponadto  Zamawiający  uzasadniając  wykluczenie  wykonawcy 

wskazał, że funkcjonuje u niego nietypowe rozwiązanie polegające na tym, że kocioł parowy 

i  pi

ec  z  paleniskiem  rusztowym  są  odrębnymi  urządzeniami,  podczas  gdy  typowym  jest 

połączenie  funkcji  tych  urządzeń  w  jednym  urządzeniu.  Zamawiający  dodał,  że  dopuścił 

wykazanie  się  serwisem  urządzenia  łączącego  te  funkcje.  Wskazał  też,  że  „kotły  parowe 

wykorz

ystywane w innych instalacjach, niż te do termicznej utylizacji odpadów komunalnych 

mają  dużo  więcej  możliwych  sposobów  podawania  paliwa  i  sposobów  ich  spalania  niż  na 

palenisku  rusztowym,  wobec  czego  doświadczenie  w  takich  instalacjach  ma  z  założenia 

pomi

jalne  znaczenie  dla  Zamawiającego",  Jednakże  kwesta  ta  pozostaje  bez  znaczenie                    

z  punktu  widzenia  zarzutu  Zamawiającego  w  stosunku  do  wykazu  usług  przedstawionego 

przez  Odwołującego.  Można  było  się  bowiem  wykazać  w  Postępowaniu  doświadczeniem                    

w  serwisie  np.  kotła  parowego  o  wskazanej  w  warunku  wydajności,  który  jednakże  jest 

odrębnym  do  pieca  rusztowego  urządzeniem  oraz  innego  urządzenia,  np.  suwnicy. 

Wykonawca zatem nie musiał wykazywać się koniecznie doświadczeniem w serwisie pieca 

rusztowego  (połączonego  z  kotłem  parowym  czy  też  stanowiącego  odrębne  urządzenie); 

zgodne  z  treścią  warunku  ma  mieć  bowiem  doświadczenie  dotyczące  minimum  kotłów 

parowych  (które,  jak  przyznaje  Zamawiający,  nie  muszą  być  połączone  z  piecem)  lub 

turbogeneratorów. Nadmienił, iż Wykonawca posiada długoletnie doświadczenie w serwisie 

kotłów rusztowych w Ec. Pruszków (jednostka PGNiG Termika S.A ), gdzie świadczy usługi 

utrzymania ruchu dla następujących kotłów rusztowych: • OR-32 – 2 szt., • OR-40 – 2 szt.,               

•  OR-55  –  1  szt.,  •  WR-10  –  1  szt.,  • WR-  25  -1  szt.  Każdy  z  nich  o  wydajności  spalania 

powyżej 5 MG na godzinę, a więc spełniający wymagania Zamawiającego.  

Podobnie  niezasadnym  jest  argument  Zamawiającego  podniesiony  w  uzasadnieniu 

wykluczenia  Odwołującego,  wskazujący  na  to,  że  inny  może  być  skład  i  ilość  spalin                             

i  zanieczyszczeń  wytwarzanych  przez  kotły  parowe  czy  instalacje  oczyszczania  spalin, 

funkcjonujące w elektrowni i spalarni odpadów. Spalanie w obu przypadkach, mimo pewnych 

różnic  wynikających  z  użytego  paliwa,  daje  bardzo  zbliżone  efekty  z  punktu  widzenia 

konieczności  konserwacji  czy  remontów.  W  uzasadnieniu  wykluczenia  Zamawiający 

nadinterpretował też warunek w zakresie kwot i liczby rodzaju maszyn i urządzeń jakie miała 

obejmować  jedna  umowa.  Jak  wynika  z  wyjaśnień  przedstawionych  na  str.  6  wynika,  że 

Zamawiający  chce  intepretować  warunek  w  ten  sposób,  że  musi  być  wykonana  jedna 

umowa, która ma wartość 3 mln zł za usługi wykonane jedynie na danych urządzeniach oraz 

taka  jedna  umowa  musi  obejmować  co  najmniej  2  rodzaje  urządzeń  z  listy  wskazanej                

w  warunku.  Interpretacja  taka  jest  błędna.  Przywołując  ponownie  warunek  w  brzmieniu 

ustalonym  w  SIWZ: 

„wykażą,  że  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  -  należycie 


zrealizowali  usługi  wartościowo  i  rodzajowo  porównywalne  z  przedmiotem  zamówienia 

polegające na konserwacji, naprawach lub remontach maszyn i urządzeń wykorzystywanych 

w  przynajmniej  jednym  z  dwóch  wskazanych  rodzajów  działalności  gospodarczej                              

w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2012), tj. 35.11 lub 39. Wymagane jest 

wykonanie lub wykonywanie w 

35.11. lub 39 co najmniej jednej umowy o wartości minimum 

3.000.000,00  zł  netto  obejmującej  konserwację,  naprawy  lub  remonty  co  najmniej  dwóch 

rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów 

komunalnych tj.: 

kotłów parowych o min. wydajności 15 Mg pary na godzinę, 

turbogeneratorów o min. mocy 2,5 MW, 

pieców rusztowych o min. wydajności spalania 5 Mg na godzinę, 

- instalacji oczyszczania spalin, 

suwnic o udźwigu min. 10 Mg, 

przy czym obowiązkowo dotyczącej min. kotłów parowych lub turbogeneratorów" 

Jak  wynika  z  powyższego  wymagane  było  wykonywanie  co  najmniej  1  umowy  - 

można  więc  było  wykazać  spełnienie  warunku  dowolną  liczbą  wykonanych  umów. 

Jednocześnie  trzeba  było  się  wykazać  odpowiednimi  umiejętnościami  w  serwisowaniu  co 

najmniej  dwóch  rodzajów  urządzeń,  w  tym  zawsze  przynajmniej  kotła  parowego  lub 

turbogeneratora.  Skoro  możliwe  było  wykazanie  się  większą  liczbą  umów  a  umowy  te 

musiały obejmować dwa rodzaje urządzeń, to nadinterpretacją jest to, że teraz zamawiający 

wymaga  aby  jedna  umowa  obejmowała  2  rodzaje  urządzeń.  Pozostaje  to  zresztą  bez 

znaczenia  dla  stwierdzenia  umiejętności  wykonawcy.  Dla  nabycia  doświadczenia  nie  ma 

znaczenia ile umów zostało zawartych. Właściciel instalacji może zawierać umowy na każde 

urządzenie oddzielnie. Jednocześnie serwisujący z dwoma lub większą liczbą umów potrafi 

serwisować  różne  rodzaje  urządzeń.  Przyjęty  sposób  interpretacji  warunku  jest  więc  po 

pierwsze  niezgodny  z  zapisem  literalnym  (pomija  wyrażenie  co  najmniej),  po  drugie  zaś                     

w  sposób  nieuzasadniony,  gdyż  nieproporcjonalny  do  celu zamówienia  ogranicza do  niego 

dostęp.  Zamawiający  też  zdaje  się  sugerować,  że  nie  jest  możliwe  sumowanie  wartości 

umów  -  i  ponownie  takie  stanowisko  pomija  wyrażenie  „co  najmniej".  Jeżeli  trzeba  się 

wykazać  minimum  1  umową  na  daną  wartość,  to  oznacza,  że  można  wykazać  się  każdą 

liczbą  umów,  które  osiągają  daną  wartość.  Zamawiający  nie  wskazał,  że  każda  umowa 

wykazywana 

ma mieć wartość co najmniej 3 mln zł. Logika zresztą wskazuje, że tego typu 

ograniczenie  miałoby  sens  gdyby  zamawiający  wymagał  większej  niż  1  liczby  umów.  Przy 

wyrażeniu  „co  najmniej  1"  ograniczenie  kwotowe  do  jednej  umowy  nie  ma  sensu.  Ponadto 

tego  typu  interpretacja  ponownie  stoi  w  sprzeczności  z  zasadą  proporcjonalności.  Jeżeli 

wykonawca  posiadł  wymagane  umiejętności  o  odpowiedniej  skali,  to  ponownie  bez 


znaczenia  pozostaje  czy  skala  tych  umiejętności  wyrażona  kwotą  została  osiągnięta                              

w ramach jednego czy kliku stosunków prawnych.  

W poz. 1 - 

uzupełnionego wykazu wskazał jedną umowę o wartości ponad 20 mln zł, 

która  obejmowała  usługi  konserwacji,  napraw  i  remontu  w  zakresie:  kotły  parowe  (8  szt.) 

oraz turbogeneratory (6 szt.), instalacja oczyszczania spalin. 

Usługa była wykonywana od VII 

2014 do 30.06.2018 r

. Spełniono warunki: czasu wykonywania (3 lata), klasy PKD, wartości 

umowy,  rodzaju  usług,  wykazano  3  rodzaje  urządzeń,  w  tym  2  obowiązkowe.  W  poz.  2  - 

wykonawca wskazał jedną umowę o wartości ponad 20 mln zł obejmującą usługi remontowe 

dla  kotłów  parowych  o  wymaganej  mocy  (5  szt.),  kotłów  fluidalnych  (2  szt.)  oraz 

turbogeneratorów (8 szt.). Usługa była wykonywana od VII 2014 do 30.06.2018 r. Spełniono 

warunki: czasu wykonywania (3 lata), klasy PKD, wartości umowy, rodzaju usług, wykazano 

2  rodzaje  urządzeń  w  tym  oba  obowiązkowe. W  poz.  3  -  wskazano  na  usługi  konserwacji, 

naprawy  i  remontu  suwnicy  bramowej 

o  udźwigu  16  ton.  Spełniono  warunki:  czasu 

wykonywania (3 lata), klasy PKD, rodzaju usług, wykazano 1 rodzaj urządzenia. Umowa ta 

samo

dzielnie  ma  wartość  poniżej  3  mln,  jednakże  z  innymi  umowami  wartość  wymaganą 

znacznie  przekracza.  Ponadto  obejmuje  inny  rodzaj  urządzenia  niż  wskazany  w  innych 

usługach,  co  wskazuje,  że  wykonawca  posiada  umiejętność  serwisowania  także  tego  typu 

urządzenia.  Umowa  była  zawarta  z  tym  samym  Zamawiającym,  co  inne  wykazane  umowy 

oraz  na  dokładnie  ten  sam  okres,  co  usługi  wykazane  w  wykazie  pod  poz.  1,  2  oraz  4.                    

W  poz.  4 

(omyłkowo  oznaczonej  liczbą  3),  wskazano  na  usługi  konserwacji,  naprawy                       

i remontu dla instalacji odsiarczania spalin. Spełniono warunki: czasu wykonywania (3 lata), 

klasy  PKD,  rodzaju  usług,  wykazano  1  rodzaj  urządzenia.  Umowa  ta  samodzielnie  ma 

wartość  powyżej  3  mln.  W  poz.  5  (omyłkowo  oznaczonej  liczbą  4),  wskazano  na  usługi 

remontu kotłów fluidalnych (2 sztuki). Spełniono warunki: czasu wykonywania (3 lata), klasy 

PKD,  rodzaju  usług,  wykazano  1  rodzaj  urządzenia  (urządzenie  obowiązkowe  do 

wykazania). Umowa ta samodzielnie ma wartość powyżej 3 mln. Razem więc np. z umową 

wykazaną  pod  poz.  3  spełnia  wszystkie  wymagane  warunki  (drugi  rodzaj  urządzenia).  Jak 

wynika 

z powyższego wykonawca spełnił warunek z naddatkiem - zarówno w ramach jednej 

umowy (poz. 1, 2

), jak i łącznie (poz. 3 i 4 lub 3 i 5 lub 4 i 5). Działanie Zamawiającego zaś 

ma na celu wyeliminowanie wykonawcy, który bez żadnych wątpliwości posiada umiejętności 

potwierdzone 

wieloletnim 

doświadczeniem 

zapewniające 

prawidłowe 

wykonanie 

zamówienia. 

Zamawiający w dniu 26.02.2019 r. (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 

ust.1  Pzp, 

wezwał  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                            

w postępowaniu odwoławczym.  


W  dniu  01.03.2019  r.  (

wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Konsorcjum  Firm:                   

1) Polimex Energetyka Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), 2) Polimex - Mostostal S.A., Aleja Jana 

Pawła II 12, 00-124 Warszawa, 3) Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 46, 

411 Płock, z adresem dla lidera Konsorcjum: Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 

zwane dalej: 

„Konsorcjum Polimex Energetyka” albo „Przystępującym” zgłosiło przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc  o oddalenie odwołania 

w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO 

nie wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedzi na odwołanie.  

Skład  orzekający 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  

p

rzedstawionymi  poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  

i  stanowisk  stron 

oraz  Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku 

rozprawy, ustalił i zważył, co następuje.  

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia.  Odwołujący,  który  został  wykluczony  z  udziału  w  postepowaniu,  a  jego  oferta 

została  uznana  za  odrzuconą,  w  wypadku  potwierdzenia  się  zarzutów  ma  szanse  na 

uzysk

anie zamówienia. 

Izba oddal

iła wnioski Zamawiającego oraz Przystępującego o odrzucenie odwołania. 

Zamawiający  wskazywał  na  spóźniony  charakter  odwołania.  Uważał,  że  cała argumentacja 

za

warta  w  odwołaniu  de  facto  sprowadza  się  do  zakwestionowania  wezwania  do 

uzupełnienia,  które  miało  miejsce  25.01.2019  r.  Wskazywał,  że  w  wyniku  dokonanego 

uzupełnienia  Odwołujący  de  facto  wykazał  się  tymi  samymi  zadaniami  i  załączonymi 

referencjami. Dodatkowo zwraca

ł uwagę, że duża część argumentacji Odwołującego dotyczy 

samego  warunku  udziału,  czas  na  jego  zakwestionowanie  również  minął,  co  dodatkowo 

czyni  odwołanie  spóźnionym.  Przystępujący,  popierając  wniosek  dodatkowo  wskazał,  że 

rodzaj sformułowanych zarzutów odnosi się do treści warunku.    

Izba, 

oddając  wnioski  o  odrzucenie  odwołania,  uznała  je  za  bezzasadne,  albowiem                  

w  wyniku  dokonanego  uzupełnienia  przedstawiono  Zamawiającemu  nowe  dokumenty  – 

nowy  wykaz  zawierający  nowe  pozycje  oraz  informacje,  m.in.  informacje  co  do  rodzaju 

serwisowanych  urządzeń  i  maszyn  w  zakresie powtórzonych  zadań  z  wykazu  pierwotnego                        

w  zakresie  poz.  2  i  3

.  Powyższe  stanowiło  podstawę  dokonania  czynności  przez 


Zamawiającego,  tj.  wykluczenia  Odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu  i  uznania  jego 

oferty za odrzuconą. 

Skład  orzekający  Izby  zaliczył  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumentację 

postępowania w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zakresie: treści ogłoszenia, 

postanowień  SIWZ,  oferty  Odwołującego,  wezwania  Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1 

Pzp  z  10.12.2018  r. 

skierowanego  do  Odwołującego,  pisma  Odwołującego  z  18.12.2018  r. 

wraz  z  pierwotnym  wykazem  usług  (trzy  pozycje)  i  dołączonymi  referencjami,  wezwania 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp  z 25.01.2019 r. skierowanego do Odwołującego 

oraz  informacją  z  15.02.2019  r.  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu                    

i uznania jego oferty za odrzuconą. Odpowiedź Odwołującego na wezwanie Zamawiającego 

z 25.01.2019 r. została zaliczona jako załącznik do odwołania poniżej.   

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  załączone  do  odwołania  przez 

Odwołującego:  

1) pismo Odwołującego z 29.01.2019 r.;  

2) uzupełniony wraz ze wskazanym wyżej pismem wykaz usług na pięć pozycji; 

3) referencje załączone do wykazu.   

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  złożone  na  rozprawie  przez 

Przystępującego:  

1)  Zestawienie  postepowań  na  usługi  serwisowania  i  napraw  w  zakładach  przetwarzania 

odpadów  w  Polsce  w  okresie  ostatnich  3  lat  (4  tabele  –  Konin,  Białystok,  Bydgoszcz, 

Kraków).  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  odwołanie,  jak  i  odpowiedź  na  odwołanie  złożoną  na  rozprawie  oraz  stanowiska                    

oświadczenia  stron  oraz  Przystępującego  złożone  ustnie  do  protokołu.  Odnosząc  się  do 

podniesionych 

w treści odwołania zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie.  

 
Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty:  

1) naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp - 

poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania pod zarzutem niewykazania spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  do  wykonania 

z

amówienia  (w  zakresie  doświadczenia  w  wykonaniu  usług),  określonego  w  pkt  6.2.2.4., 

Roz.  II,  Cz.  I  SIWZ,  podczas  gdy  Odwołujący  wykazał  spełnianie  wymaganego  warunku 

udziału  w postępowaniu; 


2)  naruszenia  art.  24  ust.  4  Pzp  - 

poprzez  uznanie  oferty  Odwołującego  za  odrzuconą, 

podczas  gdy  nie  było  do  tego  podstaw,  gdyż  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania; 

3) naruszenia art. 65 KC w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp i art. 7 ust. 1 

Pzp  -  poprzez  wyinterpretowanie  przez  Zamawiaj

ącego  z  warunku  zdolności  technicznej 

określonego w pkt 6.2.2.4., Roz. II, Cz. I SIWZ, treści, które z niego nie wynikają i w związku 

z  tym  żądanie  od  Odwołującego  potwierdzenia  warunku,  który  nie  został  postawiony  w 

postępowaniu, co doprowadziło do bezprawnego wykluczenia Odwołującego; 

4) naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp - poprzez bezprawne wykluczenie 

Odwołującego z postępowania, co uniemożliwia dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako 

najkorzystniejszej w świetle kryterium oceny ofert w postępowaniu. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

W pierwszej kolejności należy przywołać stan faktyczny wynikający z treści informacji 

o wykluczeniu oraz 

wniesionego odwołania i przytoczonego tam – obowiązującego warunku 

w postępowaniu - dotyczącego zdolności technicznej do wykonania zamówienia (w zakresie 

doświadczenia w wykonaniu usług) z pkt 6.2.2.4., Roz. II, Cz. I SIWZ. Na jego potwierdzenie 

należało przedstawić, na podstawie pkt 7.3.1.4. cz. I SIWZ, wykaz usług wykonanych. Nadto, 

Izba  przywołuje  wskazane  szczegółowo  w  informacji  o  wykluczeniu  poszczególne  pozycje 

tak  w  wykazie  pierwotnym  (trzy  pozycje)  przedstawionym  wraz  z  pismem    z  18.12.2018  r. 

(złożonym po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 1 Pzp z 10.12.2018 r.), jaki i wykazie złożonym 

wraz  z  pismem  z  29.01.2019  r. 

w  wyniku  uzupełnienia  przez  Odwołującego  (pięć  pozycji)                

w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  (po  wezwaniu  z  25.01.2019  r.)

. W dalszej kolejności  istotny jest 

sposób rozumienia warunku przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia  w  wykonaniu 

usług  przedstawiony  w  informacji  o  wykluczeniu  oraz  dokonany  ostatecznie  przez 

Zamawiającego  w  tym  kontekście sposób  oceny  złożonego  w  wyniku  uzupełnienia  wykazu 

wraz  z  przedstawionymi  tam  motywami.    Arg

umentacja  przedstawiona  w  ramach  złożonej 

odpowiedzi  na  odwołanie  na  rozprawie  de  facto  nie  odbiegała,  za  wyjątkiem  wniosku                     

o  odrzucenie  odwołania,  od  argumentacji  przedstawionej  w  informacji  o  wykluczeniu 

Odwołującego z udziału w postępowaniu.  

Skład  orzekający  Krajowe  Izby  Odwoławczej  stwierdził,  że  nie było sporu co  do 

zaistniałego  stanu faktycznego,  ale  dopuszczalności  określonych  działań  ze  strony 

Zamawiającego  w  kontekście  sformułowanego  warunku  w  postępowaniu  dotyczącego 

zdolności  technicznej  do  wykonania  zamówienia  (w  zakresie  doświadczenia  w  wykonaniu 

usług)  i  złożonego  przez  Odwołującego  w  wyniku  uzupełnienia  wykazu  usług  i  referencji. 

Odnosząc się do poszczególnych kwestii w ramach rozpatrywanych zarzutów. 


Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Odnośnie do zarzutów odwołania, Izba uznała w/w zarzuty za podlegające oddaleniu. 

Jednocześnie z uwagi na ich charakter zostaną rozpatrzone łącznie.  

Izba, 

oddając  odwołanie  dokonała  wykładni  warunku  sformułowanego  przez 

Zamawiającego w pkt 6.2.2.4., Roz. II, Cz. I SIWZ przez pryzmat celu jaki mu przyświecał, 

uznając  zarazem  zasadność  przedstawionej  przez  niego  argumentacji.  Pozornie  może  się 

wydawać,  że  stanowisko  Odwołującego  z  odwołania  i  rozprawy  jest  słuszne,  jednakże 

sformułowany warunek należy postrzegać jako zbiór określonych wyznaczników, od którego 

trafnego zdekodowania uzależnione jest jego właściwe rozumienie. W tym wypadku winno to 

mieć  miejsce,  poprzez  przejście  od  ogółu  do  szczegółu  przez  pryzmat  celu  jaki  nie  tylko 

przyświecał,  ale  także  wynika  wprost  z  treści  warunku,  tzn.  konserwacji,  naprawy  lub 

remontu  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych,  a  nie  jak  twierdził  w  odwołaniu  oraz  na 

rozprawie 

mogących  być  wykorzystywanych  (w  trybie  przypuszczającym)  w  procesie 

termicznej 

utylizacji odpadów komunalnych. Pierwsze zdanie warunku ma charakter szerszy, 

a  drugie  zdanie  węższy,  drugie  doprecyzowuje  pierwszy  element.  Odniesienie  do  dwóch 

wskazanych ro

dzajów działalności gospodarczej w rozumieniu PKD (w zdaniu pierwszym – 

„(…)  porównywalne  z  przedmiotem  zamówienia polegające  na  konserwacji,  naprawach  lub 

remontach  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  przynajmniej  jednym  z  dwóch 

wskazanych  rodzajów  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  Polskiej  Klasyfikacji 

Działalności  (PKD  2012),  tj.  35.11  lub  39.  (…)”,  jak  i  dwóch  rodzajów  maszyn  (w  zdaniu 

drugim 

–  „  (…)    Wymagane  jest  wykonanie  lub  wykonywanie  w  35.11.  lub  39  co  najmniej 

jednej umowy o wartości minimum 3.000.000,00 zł netto obejmującej konserwację, naprawy 

lub remonty co najmniej dwóch rodzajów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie 

termicznej utylizacji odpadów komunalnych tj.: (….)”) i ich wymienienie nie można traktować 

w  oderwaniu  od  wskaza

nego  powyżej  wykorzystywania  (dwukrotnie  użyto  słowa: 

wykorzystywanych”  w  obu  zdaniach)  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów 

komunalnych. 

Izba nie uznała także, że doświadczenie Odwołującego w konserwacji, naprawie lub 

remoncie 

co najmniej dwóch rodzajów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w energetyce 

35.11 PKD, a nie 

w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych jest porównywalne 

(Odwołujący  wskazywał  na  rozprawie,  że  przeznaczenie  serwisowanych  urządzeń  jest  bez 

znaczenia, 

wystarczy  że  są  to  urządzenia  wymienione  w  warunku  tj.  dotyczy:  „  -  kotłów 

parowych  o  min.  wydajności  15  Mg  pary  na  godzinę,  -  turbogeneratorów  o  min.  mocy  2,5 

MW,  

pieców  rusztowych  o  min.  wydajności  spalania  5  Mg  na  godzinę,  -  instalacji 

oczyszczania  spalin,  

suwnic  o  udźwigu  min.  10  Mg,  przy  czym  obowiązkowo  dotyczącej 


min.  kotłów  parowych  lub  turbogeneratorów").  W  tym  zakresie  Izba  uznała  za  zasadne 

stanowisko  Zamawiającego  z  informacji  o  wykluczeniu,  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz 

rozprawy,  że  przy  termicznej  utylizacji  odpadów  komunalnych  występuje  inny  charakter                    

i  częstotliwość  usterek  z  uwagi  na  rodzaj  spalanego,  czyli  zastosowanego  paliwa. 

Argumentacja  Odwołującego  w  tym  zakresie  przedstawiona  na  rozprawie  nie  była 

przekonująca.  

Jednocześnie,  Izba  uznała  także,  że  jedynym  wymagającym  wykładni  jest  właśnie 

przedstawiony  powyżej  element.  Niewątpliwe  bowiem  w  pozostałym  zakresie  w  warunku 

chodziło o wykazanie się co najmniej jedną umową o wartości minimum 3 mln zł netto i nie 

było  możliwości  sumowania  umów,  aby  osiągnąć  tą  wartość.  Nadto,  chodziło                                        

o  konserwację,  naprawy  lub  remonty  co  najmniej  dwóch  rodzajów  maszyn  i  urządzeń                        

w ramach jednej, a nie kliku oddzielnych umów.    

Izba  nadto  wskazuj

e,  że  skoro  Odwołujący  miał  wątpliwości  co  do  sposobu 

rozumienia sformułowanego przez Zamawianego warunku, co przełożyło się na przedłożone 

przez  Odwołującego  wykazy  (pierwotny  oraz  uzupełniony)  to  winien  wystosować  stosowne 

zapytanie. 

W  orzecznictwie  Sądu  Najwyższego  przyjęto,  że  nie  zwrócenie  się  przez 

Wykonawcę do  Zamawiającego  -  w  razie uzasadnionych  wątpliwości  -  o  wyjaśnienie treści 

SIWZ  na  podstawie  art.  38  Pzp  w  zw.  z  art.  355 

§  2  k.c.  może  uzasadniać  zarzut 

niedochowania  należytej  staranności  zawodowej  (wyroki  Sądu  Najwyższego  z  dnia  5 

czerwca 2014 r., IV CSK 626/13, OSNC-ZD 2015, nr 3, poz. 46, z dnia 18 lutego 2016 r., II 

CSK 197/15, nie publ., z  dnia 17 czerwca 2016 r., IV CSK 674/15). 

W konsekwencji można 

uznać, że Odwołujący przyjął określone ryzyko, że dokonana z jego strony wykładnia nie jest 

właściwa.  Jednocześnie,  Izba  podkreśla,  że  celem  stawiania  określonych  warunków  przez 

Zamawiającego,  w  tym  będącego  przedmiotem  wykładni,  jest  wybór  Wykonawcy 

zapewniającego odpowiedni poziom zdolności technicznych i zawodowych.         

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  Zamawiający  zasadnie  uznał,  że  wykazane                           

w  uzupełnionym  wykazie usługi  nie potwierdzają spełniania warunku  z  pkt  6.2.2.4.,  Roz. II, 

Cz. I SIWZ. W zakresie poz. 1 i 2 

wykazu, gdyż nie dotyczą one serwisowania co najmniej 

dwóch  rodzajów  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji 

odpadów  komunalnych  (co  de  facto  przyznał  Odwołujący  w  odwołaniu  oraz  na  rozprawie), 

zaś w poz. 3 wykazano tylko jeden rodzaj maszyn i urządzeń, do tego umowa jest niższa niż 

minimum 3 mln zł netto, w poz. 4 i 5 z kolei wykazano tylko jeden rodzaj maszyn i urządzeń. 

Przy  czym,  co  do  poz.  3-5,  Izba  abstrahuje  od kwestii  tego, 

czy wykazane usługi dotyczyły 

serwisowania  maszy

n  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  procesie  termicznej  utylizacji 

odpadów komunalnych, gdyż wobec ewidentnego nie spełniania innych elementów warunku 

jest to irrelewantne.    


Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

W  tym  stanie  rzeczy,  I

zba  oddaliła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.   

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  3  pkt  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Izba uznała wniosek 

Zamawiającego o zasądzenie kosztów  wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł, 

tj.  w  maksymalnej  kwocie  dopuszczonej  przez  w/w  rozporządzenie  (§  3  pkt  2  lit.  b  w/w 

rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel