KIO 324/19 WYROK dnia 14 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 324/19 

WYROK 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             Marcin Jakóbczyk 

po 

rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: B. B. i D. G., w postępowaniu prowadzonym przez 

Nadleśnictwo Manowo w Manowie 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: B. B. i D. G. i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia B. B. i D. 

G. 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza solidarnie od wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia B. B. i D. G. na rzecz Nadleśnictwa Manowo w Manowie kwotę 

580  zł  00  gr  (słownie:  cztery  tysiące  pięćset  osiemdziesiąt  złotych  zero 

groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  i  dojazdu  na  posiedzenie 

Izby. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 324/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Nadleśnictwo  Manowo  w  Manowie  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  wykonanie  usług  z  zakresu 

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Manowo w latach 2019 – 2020. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W dniu 24 lutego 2019 r. wyk

onawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

B. B. i D. G. 

wnieśli odwołanie od czynności i zaniechań zamawiającego w zakresie Pakietu I, 

zarzucając zamawiającemu naruszenie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. poprzez bezpodstawne wykluczenie 

odwołującego z 

postępowania  z  powodu  niespełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  gdy  w 

rzeczywistości  odwołujący  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  nie  podlegają 

wykluczeniu; 

2) art. 26 ust. 2f ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie wezwania odwołujących do przedłożenia 

wykazu osób, o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1 lit. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(s.i.w.z.); 

3) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania  przejawiającej  się  wadliwą  i  instrumentalną  interpretacją  przepisów  ustawy 

skutkującą wykluczeniem odwołujących z postępowania. 

Odwołujący wnieśli o: 

uwzględnienie odwołania, 

nakazanie  z

amawiającemu  unieważnienia  czynności  wykluczenia  odwołujących  z 

postępowania, 

nakazanie  z

amawiającemu  dokonania  powtórnego  badania  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu przez odwołujących oraz oceny ich oferty, 

nakazanie z

amawiającemu wyboru, jako najkorzystniejszej: oferty odwołujących, 

zwrot kosztów postępowania. 

Odwołujący  podnieśli,  że  w  wyniku  dokonania  przez  zamawiającego  niezgodnych  z 

przepisami  ustawy  P.z.p. 

czynności  i  zaniechań  odwołujący  utracili  możliwość  uzyskania 


przedmiotowego  zamówienia.  Prawidłowa  ocena  oferty  odwołujących,  w  tym  prawidłowa  i 

zgodna z postanowieniami s.i.w.z. 

ocena oświadczenia wstępnego JEDZ prowadzić będzie do 

uznania, iż odwołujący spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu a ich oferta jest 

najkorzystniejszą  .ofertą  w  postępowaniu  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert.  Tym  samym 

o

dwołujący posiadają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia w rozumieniu art. 179 

ust. 1 ustawy P.z.p.

. Jednocześnie w wyniku naruszenia przepisów ustawy P.z.p. narażono 

o

dwołujących się na szkodę. Szkoda ta polega na nieuzyskaniu zamówienia i w konsekwencji 

nieuzyskania spodziewanych dochodów. 

Odwołujący wskazali, że zgodnie z postanowieniami rozdziale 6 pkt 6.2 ppkt 3 lit. c ppkt 

wykonawca dla pakietu I powinien dysponować: 

a) 

co  najmniej  34  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym-  szkolenie  . 

dopu

szczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac z z

akresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające 

im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo 

odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej 

albo dysponuje 14 takimi osobami w przypadku jednoczesnego dysponowania 2 szt. maszyny 

typu  harvester  opisanego  w  pkt  6.2  ppkt  3)  lit,  b  s.i.w.z.  - 

wówczas  wykonawca  celem 

spełnienia warunki musi dysponować co najmniej 14 wskazanymi osobami i 2 maszynami typu 

harvester. 

b) 

co  najmniej  1  osobą,  która  ukończyła  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 

roku szkolenia: w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub 

posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 

przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony ; roślin. 

Odwołujący stwierdzili, że dysponują 2 maszynami typu harvester, zatem zobligowani 

byli 

przedstawić  wykaz  obejmujący  14  osób.  Wskazali,  iż  zamawiający  określając  warunek 

udziału  po  słowach  albo  dysponuje  14  takimi  osobami,  w  przypadku  jednoczesnego 

dysponowania  2  szt.  maszyny  typu  harvester  opisanego  w  pkt  6.2  ppkt  3)  lit..  b  s.i.w.z.,  - 

wówczas wykonawca celem spełnienia warunki musi dysponować co najmniej 14 wskazanymi 

osobami i 2 maszynami typu harv

ester" nie sprecyzował wymagań odnośnie kwalifikacji tych 

osób.  Zatem  wykazanie  14  osób  i  dwóch  maszyn  typu  harwester  było  wystarczające  dla 

sp

ełnienia warunku postawionego w rozdziale 6 pkt 6.2 ppkt 3 lit. c ppkt a s.i.w.z.. 

Odwołujący podnieśli, że posłużenie się przez zamawiającego słowem „albo” oznacza, 

iż  zdefiniował  on  warunek  za  pomocą  alternatywy  rozłącznej  i  wykonawcy  mogli  wykazać 


spełnianie tego warunku poprzez wykazanie dysponowaniem co najmniej 34 osobami, które 

ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z Zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, 

poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio 

obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 

Członkowskich  Unii  Europejskiej  albo  dysponowaniem  14  takimi  osobami  w  przypadku 

jednoczesnego dysponowania 2 szt. maszyny typu harvester opisanego w pkt 6.2 ppkt 3 lit. b 

s.i.w.z.  - 

wówczas  wykonawca  celem  spełnienia  warunki  musi  dysponować  co  najmniej  14 

wskazanymi osobami i 2 maszynami typu harvester 

W  ocenie  odwołujących,  użycie  słowa  „takimi”  nie  prowadzi  do  zdefiniowania  i 

wymagania 

i uprawnień lub kwalifikacji tych osób. 

Niniejszą 

materię 

do 

rozważenia 

o

dwołujący pozostawiają Krajowej Izbie Odwoławczej. 

Odwołujący  wskazali,  że  zamawiający  w  rozdziale  7  pkt  7.1  lit.  a  na  str.  18  s.i.w.z. 

wymagał  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dot.  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  w  formularzu  JEDZ  przedstawienia  informacji:  dla  Pakietu  nr  I  -  II  nt.  ilości  (1) 

osób, które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie dopuszczające  do  pracy  z  pilarką 

zgodnie  z§  21  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2006  r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 

(Dz. U. z 2006 Nr 161, poz. 1141) łub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane 

na  podstawie  pop

rzednio  obowiązujących  przepisów  albo  odpowiadające  im  uprawnienia 

wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii  Europejskiej,  oraz  osób,  które  ukończyły 

szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami  chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 

Rolnictwa  i  Rozwo

ju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w  zakresie pracy ze środkami 

chemicznymi  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  554),  lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia 

wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w 

kontakcie ze środkami ochrony roślin, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ. 

W  ocenie  odwołujących,  zamawiający  oczekiwał  jedynie  podania  liczby  osób, 

nazwanych  ilością  osób,  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Jasnym wymogiem dla odw

ołujących było, iż osoby te powinny legitymować się ukończonym 

z  wynikiem  pozytywnym  szkoleniem  dopuszczającym  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wyk

onywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 

Nr  161,  poz.  1141)  lub  posiadać  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie 


poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych 

Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. I osoby wykazane przez Odwołujących spełniają 

ten  wymóg.  Natomiast  w  świetle  powyższego  dowodu  zamawiający  nie  wymagał 

przestawienia przez wykonawców szczegółowego opisu tych osób. Wobec takiego wymogu 

o

dwołujący ograniczyli zakres podawanych informacji. 

Odwołujący  stwierdził,  że potwierdzeniem  intencji  zamawiającego jest  rozdział  7 pkt 

7.1  lit.  c  na  str.  19  s.i.w.z.

,  gdzie  dopiero  na  etapie  składania  dokumentów  zgodnych  z 

rozp

orządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126  ze  zm.

)  wśród  dokumentów  wymaganych  do  złożenia  przez 

wykonawcę  znajduje  się:  wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  wraz  z 

informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  posiadanych  uprawnień  (jeżeli  są 

wymagane), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do  dysponowania  (wzór  wykazu  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia stanowi załącznik nr 11 do s.i.w.z.). 

Odwołujący  podniósł,  że  w  załączniku  nr  11  zamawiający  wskazał,  jakich  informacji 

oczekiwał na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami: 

Lp.

Imię ł nazwisko  Zakres wykonywanych czynności 

Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia 

Podstawa do 

dysponowania osobami 

j-

I ■

i‘ zgodnie z  wymaganymi w tabeli kolumnami są to Imię i nazwisko, zakres  wykonywanych 

czynności, kwalifikacje zawodowe /uprawnienia oraz podstawa dysponowania tymi osobami. 

Odwołujący  stwierdzili,  że  żadne  postanowienie  w  s.i.w.z.  ani  też  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu nie wymagało aby wykonawcy przedstawili te informacje w JEDZ. 

Od

wołujący  wskazali,  że  zgodnie  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  tj.  art.  25a.  ust.  1,  do 

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne 

na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 

oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią 


wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

postępowaniu.  Sama  ustawa  przesądza,  iż  oświadczenie  składane  jest  w  zakresie 

wskazanym  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  Zakres  oświadczenia  ogranicza  się  przy  tym  wyłącznie  do  tych 

elementów,  które  w  ocenie  zamawiającego  wystarczą  mu  do  wstępnej  oceny  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu przez wykonawców. Zgodnie 

z motywem 3 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 

r. ustanawia

jącego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

aby  unikać  nakładania  obciążeń  administracyjnych  na  instytucje  zamawiające  i  podmioty 

zamawiające  oraz  zapobiegać  ewentualnym  sprzecznym  wskazówkom  w  różnych 

dokumentach  zamówienia,  informacje,  które  wykonawcy  muszą  przedstawiać  w  jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia, powinny zostać wyraźnie wskazane z wyprzedzeniem 

przez  instytucję  zamawiającą  {...}.  W  ocenie  odwołujących  informacje  wymagane  przez 

zamawiającego odnosiły się wyłącznie do wskazania ilości osób. 

Odwołujący odnieśli się do Instrukcji stanowiącej załącznik do rozporządzenia JEDZ - 

Jednolity  europejski  dokument  zamówienia  jest  składanym  przez  wykonawców 

oświadczeniem  własnym  stanowiącym  dowód  wstępny,  zastępującym  zaświadczenia 

wydawane  przez  organy  publiczne  lub  osoby  trzecie.  Jak  określono  w  art.  59  dyrektywy 

2014/24/UE,  stanowi  on  oficjalne  oświadczenie  wykonawcy,  w  którym  stwierdza  on,  że  nie 

znajduje  się  w  jednej  z  sytuacji,  w  przypadku  której  wykonawcy  muszą  lub  mogą  zostać 

wykluczeni,  że  spełnia  stosowne  kryteria  kwalifikacji  [...].  Literalna  analiza  treści 

rozporządzenia  JEDZ  wskazuje,  iż  służy  on  zastąpieniu  zaświadczeń  wydawanych  przez 

organy publiczne oraz osoby trzecie. Ustawodawca europejski nie wymienia w tym katalogu 

oświadczeń  własnych  wykonawcy,  a  wykaz  personelu  ewidentnie  jest  oświadczeniem 

własnym. 

Odwołujący  stwierdzili,  że  w  dalszej  części  rozporządzenia  JEDZ  wskazuje  się,  iż 

Instytucja  zamawiająca  lub  podmiot  zamawiający  może  w  dowolnej  chwili  w  trakcie 

postępowania  zwrócić  się  do  każdego  oferenta  o  przedłożenie  wszystkich  lub  niektórych 

wymaganych  zaświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających,  jeżeli  jest  to  niezbędne  dla 

zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania.  Niestety  z  takiej  możliwości  w 

niniejszym  postępowaniu  zamawiający  nie  skorzystał,  na  co  pozwalają  również  przepisy 

ustawy P.z.p., tj. 26 ust. 2f. W ocenie odwołujących, brak skorzystania przez zamawiającego 

z  ww.  przepisu  stanowi  o  instrumentalnym  korzystaniu  z  przepi

sów  prowadzącym  do 

wykluczenia odwołujących z postępowania. 


Odwołujący wskazali, że Instrukcja zawarta w rozporządzeniu JEDZ wskazuje, w jakich 

okolicznościach wobec wykonawcy mogą być podjęte środki sankcyjne w postaci wykluczenia 

lub też w postaci odpowiedzialności karnej. Może to nastąpić w przypadkach: 

poważnego  wprowadzenia  w  błąd  przy  wypełnianiu  jednolitego  europejskiego 

dokumentu zamówienia lub, 

ogólnie,  przy  przedstawianiu  informacji  wymaganych  do  weryfikacji  braku  podstaw 

wykluczenia lub spełnienia kryteriów kwalifikacji, 

bądź też w przypadku odmowy przedstawienia takich informacji, lub gdy wykonawcy 

nie są w stanie przedłożyć dokumentów potwierdzających. 

Odwołujący  stwierdzili,  że  w  odniesieniu  do  nich  nie  zaszła  żadna  z  powyższych 

okoliczności, zatem sankcja wykluczenia jest zbyt daleko idąca. 

Odwołujący  stwierdzili,  że  spośród  osób  podanych  przez  odwołujących  w  JEDZ,  w 

ocenie  zamawiającego  wymóg  warunku  spełniły  tylko  osoby,  przy  których  podano  słowa 

"zaświadczenie o ukończeniu kursu". Takich osób wykazanych zostało odpowiednio 14 i 8, co 

daje sumę 22 osób. Jak podał zamawiający w informacji o wykluczeniu odwołujących z dnia 

13 lutego br., liczba tych osób była zbyt mała z uwagi na postanowienie ust. 6.5 s.i.w.z., który 

stanowił,  "Jeżeli  Wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  na  kilka  Pakietów  to  nie 

może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać, tego samego 

doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego 

potencjału  finansowego  w  więcej  niż  jednym  Pakiecie".  Po  zakwalifikowaniu  przez 

z

amawiającego  10  osób  do  Pakietu  2,  w  ocenie  zamawiającego  tylko  12  osób  spełnia 

wymagania s.i.w.z.

. Jak podał Zamawiający w informacji o wykluczeniu: 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 6 marca 2019 roku zamawiający wniósł o: 

oddalenie odwołania w całości; 

przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  wskazanych  w  treści  uzasadnienia 

odpowiedzi na odwołanie na okoliczności tam wskazane; 

zasądzenie  na  rzecz  zamawiającego  od  odwołujących  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  -  według  spisu  kosztów 

przedłożonego na posiedzeniu lub rozprawie. 

Zamawiający podniósł, że z uwagi na fakt, że postępowanie prowadzone jest zgodnie 

z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., zamawiający stosownie do 

postanowień  zawartych w  art.  25a ust.  1 i  2 ustawy  P.z.p.  wymagał  w  pkt  7.1.  lit  a  s.i.w.z. 


przedłożenia  aktualnego  na  dzień  złożenia  ofert  oświadczenia  stanowiącego  wstępne 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  s.i.w.z.  i  braku 

podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. Oświadczenie JEDZ wykonawca zobowiązany 

był  złożyć  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  w  formie  elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Stosownie  do  postanowień  zawartych  w  pkt  7.1.  lit  a  tiret  dwudzieste  s.i.w.z. 

o

dwołujący składając JEDZ zobowiązany był w Części IV lit C (pkt 2) JEDZ podać informacje 

na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia, 

szcz

egółowo określonego w pkt 6.2.3 lit C s.i.w.z. Odwołujący zgodnie z wymogami zawartymi 

w  s.i.w.z. 

zobowiązany  był  we  wskazanej  wyżej  Części  JEDZ  podać  informacje  na  temat: 

„danych  personalnych  (imię  i  nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia,  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  posiadanych  uprawnień  bądź 

kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy do dysponowania. . 

Zamawiający wskazał, że zgodnie z  pkt. 6.5. si.w.z., jeżeli Wykonawca ubiega się o 

udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  wskazać  tego  samego  doświadczenia,  tych  samych  osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej 

niż jednym Pakiecie". 

Zamawiający stwierdził, że odwołujący przed upływem terminu składania ofert w dniu 

22 listopada 2018 r. złożyli JEDZ dla B. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Zakład Usług Leśnych B. B. oraz JEDZ dla D. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą  D.  G.  plFOREST,  jak  również  podmiotu  trzeciego  -  K.  K..  Z  dokonanej  przez 

z

amawiającego oceny przedłożonych przez odwołującego przed upływem terminu składania 

ofert (tj. przed dniem 23 listopada 2018 r. godz. 9.15) formularzy JEDZ w zakresie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 6.2.3) lit C. I) s.i.w.z. wynikało, że JEDZ B. 

B., D. G. oraz K. K.

, w ogóle nie został wypełnione w Części IV lit C (pkt 2) czyli niezbędnej do 

wykazania  spełnienia  opisanego  w  s.i.w.z.  warunku  dotyczącego  osób  skierowanych  do 

realizacji zamówienia. 

W  związku  z  tym,  iż  odwołujący  nie  wykazali  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  osób 

skierowanych do wykonania zamówienia opisanego w pkt. 6.2.3) lit C. I) s.i.w.z. zamawiający 

pismem z 

dnia 04 lutego 2019 r. wezwał odwołujących w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. do 

uzupełnienia formularzy JEDZ m.in. w zakresie wykazania spełnienia ww. warunku, do dnia 

07 lutego 2019 r. 


W  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego  w  ww.  piśmie  odwołujący  przedłożyli 

z

amawiającemu uzupełnione formularze JEDZ. 

Na  podstawie  informacji  zawartych  w  uzupełnionych  przez  odwołujących  w  dniu  07 

lutego 2019 r. formularzach JEDZ zamawiający uznał, że odwołujący nie wykazali spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dysponowania  osobami  skierowanymi  do 

realizacji zamówienia, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do 

pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu 

gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia 

wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo  odpowiadające  im 

uprawnienia wydane w innych 

Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 

Z  uwagi  na  dysponowanie  przez  odwołujących  dwiema  maszynami  typu  harvester, 

odwołujący mieli wykazać, że dysponują 14 takimi osobami. Odwołujący w wyniku wezwania 

do uzupełnienia JEDZ z dnia 04 lutego 2019 r. wskazali, że dysponuje łącznie 36 osobami, 

przy czym: 

10 z 36 osób, które zostały wskazane w formularzach JEDZ złożonych przez 

odwołującego w dniu 07 lutego 2019 r. w Pakiecie nr I, wcześniej tj. w dniu 11 stycznia 2019 

r.  zostało  wykazanych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez 

odwołujących jako osoby skierowane do realizacji zamówienia w pakiecie nr II. 

Zamawiający nie uwzględnił owych osób przy ocenie spełnienia przez odwołujących 

warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  pkt.  6.2.3  lit  C  I  s.i.w.z.,  co  nie  zostało 

zakwestionowane przez o

dwołującego w treści odwołania; 

w  stosunku  do 

13  z  36  osób  wskazanych  przed  odwołującego  w  JEDZ  nie 

wykazano, aby posiadały uprawienia określone w pkt. 6.2.3) lit. C) s.i.w.z. 

Zamawiający stwierdził, że odwołujący wskazał w JEDZ 13 osób, których uprawnienia 

nie  odpowiadają  uprawnieniom  wymaganym  celem  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu; 

3  osoby 

z  36  wskazanych osób w  JEDZ zostały  wykazane na  potwierdzenie 

spełnienia  warunku  udziału  w  zakresie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia,  które 

ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja  2013  roku  szkolenia  w  zakresie  pracy  ze 

środkami  chemicznymi  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  554)  lub  posiadające  odpowiadające  im 

uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do 

pracy w kontakcie 

ze środkami ochrony roślin. 


Zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący  wykazali,  że  dysponują  jedynie  10  osobami 

(przy wymaganych 14), 

które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do 

pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu 

gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia 

wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo  odpowiadające  im 

uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 

Tym  samym  zamawiający  uznał,  że  odwołujący  nie  wykazali  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu i wykluczył odwołujących z postępowania. 

W dniu  14  lutego  2019 r. (a  zatem 

dzień po dokonaniu wykluczenia odwołujących z 

postepowania  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  uzupełnienie  formularzy  JEDZ) 

odwołujący poinformowali zamawiającego, że 3 z 36 wskazanych osób, pomimo niepodania 

tej informacji w treści JEDZ - ów, posiadają uprawnienia pilarza - drwala. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p., zamawiający 

stwierdził, że wbrew twierdzeniom wykonawcy - w treści ogłoszenia o zamówieniu (strona 9 

ogłoszenia)  oraz  w  treści  s.i.w.z.  (pkt.  7.1  lit.  a,  strona  18  i  19  s.i.w.z.)  wskazał,  że:  „We 

wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez 

nich czynności, posiadanych uprawnień oraz podstawy dysponowania”. 

W ocenie zamawiającego niezrozumiałe i nieprawdziwe jest zatem twierdzenie przez 

odwołujących,  że  „Zamawiający  oczekiwał  jedynie  podania  liczby  osób  nazywanych  ilością 

osób, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (...) Zamawiający nie 

wymagał szczegółowego opisu tych osób Natomiast żadne postanowienia w SIWZ ani tez w 

ogłoszeniu o zamówieniu nie wymagało, aby wykonawcy przedstawili te informacje w JEDZ'. 

Twierdzenia  te  są  w  sposób  oczywisty  nieprawdziwe,  co  wynika  jednoznacznie  z  treści 

dokumentacji przetargowej. 

Zamawiający  stwierdził,  że  szczegółowo  opisał  w  rozdziale  7  s.i.w.z.  oraz  Sekcji 

111.1.3)  ogłoszenia  o  zamówieniu  konieczność  wskazania  przez  wykonawcę  informacji  na 

temat  danych 

personalnych  (imię  i  nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do 

realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, posiadanych uprawnień 

bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy do dysponowania. 

W ocenie zamawiającego, twierdzenia odwołujących w przedmiocie braku obowiązku 

wskazania  w  treści  formularza  JEDZ  zakresu  posiadanych  przez  osoby  skierowane  do 

realizacji zamówienia uprawnień stoi w sprzeczności z zachowaniem samych odwołujących i 


treścią złożonego przez nich oświadczenia, bowiem gdyby rzeczywiście odwołujący nie byli 

zobowiązani do wskazania zakresu uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia i 

byli  przeświadczeni  o  braku  takiego  obowiązku,  to  w  ogóle  nie  wskazywaliby  owych 

uprawnień, zamiast wskazywać uprawnienia odmienne od tych, które wymagane były celem 

potwierdzenia spełnienia przez odwołujących warunku udziały w postępowaniu. 

Zamawiający  stwierdził,  że  nie  ma  żadnej  wątpliwości  co  do  tego,  że  odwołujący 

posiadali 

wiedzę,  co  do  tego,  jakie  informacje  powinien  podać  w  formularzu  JEDZ  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  do  wykonania  zamówienia. 

Odwołujący nie sprostali jednak ciężarowi dowodu w powyższym zakresie i pomimo wskazania 

aż 36 osób, którymi dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia, to tylko w odniesieniu do 10 

z  tych  osób  wykazał,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postepowaniu.  Nadto  „podkreślenia 

wymaga,  że  interpretacja  warunków  udziału  w  postępowaniu  powinna  być  dokonywana  z 

uwzględnieniem celu, jakiemu te warunki służą, a jest nim zapewnienie wyboru wykonawcy, 

który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. ” (vide: wyrok 

Krajowe

j  Izby  Odwoławczej  z  dnia  z  dnia  22  lutego  2018  r.,  sygnatura  akt:  KIO  226/18). 

Powyższe oznacza, że nie można uznać, aby dysponowanie jakimikolwiek osobami, nie zaś 

osobami o kwalifikacjach określonymi przez zamawiającego, pozwoli na prawidłową realizację 

zamówienia, którego przedmiotem są usługi o charakterze specjalistycznym. 

Zamawiający  stwierdził,  że  wyraźnie  zaprzecza  twierdzeniom  odwołujących  jakoby 

sformułował  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  pkt.  6.2.3)  lit.  C  I  s.i.w.z.  w  sposób,  który 

wprowadzałby  jakiekolwiek  wątpliwości  w  zakresie  rzeczywistej  treści  owego  warunku. 

Posłużenie się zwrotem „14 takimi osobami", w sposób jednoznaczny odnosi się do kwalifikacji 

sprecyzowanych  w  stosunku  do  wskazanych  w  treści  warunku  34  osób.  Konieczność 

posiadania  p

rzez  owe  osoby  kwalifikacji  określonych  w  pkt.  6.2.3)  lit.  C  I  s.i.w.z.  wynikała 

również z treści wezwania odwołujących w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. do uzupełnienia 

treści formularzy JEDZ z dnia 04 lutego 2019 r., a zatem odwołujący nie mogli mieć żadnych 

wątpliwości  w  zakresie  rzeczywistej  treści  warunku.  Nadto  odwołujący  są  podmiotami 

funkcjonującymi  na  rynku  usług  leśnych  od  dłuższego  czasu  i  posiadają  doświadczenie 

zarówno  jako  uczestnicy  postępowania  przetargowego  na  usługi  leśne  jak  i  wykonawcy 

umowy na wykonywanie usług leśnych.  

Zamawiający stwierdził, że odwołujący w sposób nieprawidłowy interpretują przesłankę 

wykluczenia  wynikającą  z  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.  oraz  stawiają 

z

amawiającemu zarzut naruszenia owego przepisu w sposób, który nie koreluje z rzeczywistą 

podstawą  wykluczenia  wykonawcy.  Zamawiający  wykluczył  bowiem  odwołujących  z 


postępowania z uwagi na niewykazanie przez odwołujących spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (odwołujący na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia formularzy JEDZ w 

trybie art. 26 ust. 3 dokonali 

uzupełnienia treści JEDZ, która w dalszym ciągu nie potwierdzała, 

że odwołujący spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 6.2.3) lit. C I s.i.w.z.), 

nie 

zaś z uwagi na okoliczność, że odwołujący kategorycznie tego warunku nie spełniają.  

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  2f  oraz  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  P.z.p., 

zamawiający stwierdził, że nie zgadza się z odwołującymi, iż wykluczając go z postępowania 

naruszył  art.  26  ust.  2f  ustawy  P.z.p.,  poprzez  zaniechanie  wezwania  odwołujących  do 

przedłożenia wykazu osób, o którym mowa w pkt. 7.1. lit. C s.i.w.z. 

Zamawiający podniósł, że przepis art. 26 ust. 2f ustawy P.z.p. stosuje się jedynie w 

wyjątkowych  sytuacjach.  Poza  tym  ma  on  charakter  fakultatywny.  Oznacza  to,  że 

zastosowanie  art.  26  ust.  2f  ustawy  P.z.p.  jest  uprawnieniem  z

amawiającego,  a  nie  jego 

obowiązkiem.  Warunkiem  zaś  jego  zastosowania  jest  konieczność  wykazania  przez 

zamawia

jącego,  że  jego  zastosowanie  w  postępowaniu  jest  „niezbędne  do  zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia”.  

Zamawiający  stwierdził,  że  nawet  jakby  wyrażał  taką  wolę,  nie  mógłby  wezwać 

odwołujących  na  podstawie  art.  26  ust.  2f  ustawy  P.z.p.  do  potwierdzenia  aktualności 

złożonego  JEDZ-a  w  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w  postepowaniu  dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

gdyż  musiałby  najpierw  wykazać,  że  wezwanie  to  jest  niezbędne  do  zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu p

ostępowania, czego nie był w stanie uczynić. 

Zamawiający  podkreślił,  że  brakujące  w  treści  JEDZ  informacje  nie  mogły  zostać 

uzupełnione w toku dalszego postępowania, z uwagi na prowadzenie postępowania w ramach 

tzw. procedury odwróconej, określonej w art. 24aa ustawy P.z.p. 

W ocenie zamawiającego opisane powyżej okoliczności wskazują jednoznacznie, że 

konsekwencją nieuzupełnienia JEDZ przed odwołujących w sposób wskazany w s.i.w.z. oraz 

w wezwaniu z dnia 04 lutego 2019 r., mogło być wyłącznie uznanie przez zamawiającego, że 

odwołujący  nie  wykazali  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  skutkowało 

wykluczeniem odwołujących z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p., 

a jego ofertę, zgodnie z art. 24 ust. 4 uznano za odrzuconą. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający w rozdziale 6 s.i.w.z. opisał warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą 

spełnić wykonawcy chcący ubiegać się o udzielenie zamówienia. W pkt. 6.2.3 lit C. s.i.w.z. 

zamawiający  opisał  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub 


zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  do  wykonania  zamówienia.  Zgodnie  z  opisem 

zawartym w wyżej przywołanym zapisie s.i.w.z. wykonawca chcący ubiegać się o udzielenie 

zamówienia na Pakiet I Postępowania zobowiązany był wykazać, że dysponuje:  

dla Pakietu I 

a) 

co  najmniej  34  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające 

im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo 

odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej  

albo dysponuje 14 takimi osobami w przypadku jednoczesnego dysponowania 2 szt. maszyny 

typu harvester opisanego w pkt 6.2 ppkt 3) lit. b SIWZ 

– wówczas wykonawca celem spełnienia 

warunki musi dysponować co najmniej 14 wskazanymi osobami i 2 maszynami typu harvester.. 

b) 

co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami 

chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 

roku  szkolenia  w  zakresie  pracy  ze  środkami chemicznymi  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  554)  lub 

posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 

przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. które uprawniają 

do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.” 

Zamawiający w pkt 7.1. lit a s.i.w.z. wskazał, że  celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany 

przedstawić  Zamawiającemu  następujące  oświadczenia  i  dokumenty  (w  terminach 

wskazanych w niniejszej SIWZ):  

a) 

aktualne 

na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  Wykonawcy  stanowiące 

wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej 

SIWZ  i  braku  podstaw  do  wykluczenia,  złożone  na  formularzu  jednolitego  europejskiego 

dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze 

Komisji  (UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiające  standardowy  formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). 

Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć 

przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wyłącznie  w  formie  elektronicznej,  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ 

w formie dokument

u elektronicznego zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ. 


Stosownie  do  postano

wień  zawartych  w  pkt  7.1.  lit  a  tiret  dwudzieste  s.i.w.z. 

wykonawcy 

na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dot.  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  os

ób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia zobowiązani byli podać następujące informacje:  

Dla Pakietu nr I-

II nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  z  2006  Nr  161,  poz.  1141)  lub  posiadających 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów 

albo  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej  ( 2) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi 

zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja  2013  roku 

szkolenia  w  zakresie  pracy  ze  środkami  chemicznymi  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  554)  lub 

posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 

przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony  roślin,  które  podać 

należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ. 

Dla Pakietu nr III nt. (1) osób posiadających  aktualne zaświadczenia  

o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (dot.  dostrzegalni  przeciwpożarowej) 

oraz (2) osób  posiadającą umiejętność obsługi komputera klasy PC  i programów e-LAS 2 - 

moduł „Lokalizacji Pożar”(dotyczy obsługi PAD), które podać należy w Części IV lit. C (pkt. 2) 

JEDZ. 

Dla  Pakietu  nr  IV  zamawiający  nie  stawia    szczegółowych  wymagań,    które  podać 

należy w Części IV lit. C (pkt. 2) JEDZ. 

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i 

nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  zakresu 

wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień oraz podstawy dysponowania. 

Zgodnie  z  pkt.  6.5,  j

eżeli  Wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  na  kilka 

Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać 

tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani 

tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie". 

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  JEDZ 

sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

stosownie do 

postanowień zawartych w art. 25a ust. 6 PZP oraz powtórzonych w pkt 7.10. lit 

c s.i.w.z.

, zobowiązany był złożyć przed upływem terminu składania ofert każdy z wykonawców 


wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Dokumenty  te  potwierdzają  bowiem 

sp

ełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

Odwołujący przed upływem terminu składania ofert w dniu 22 listopada 2018 r. złożyli 

JEDZ dla B. B. oraz dla D. G. oraz dla podmiotu trzeciego - K. K.. JEDZ B. B., D. G. oraz K. 

K.

, nie został wypełniony w Części IV lit C (pkt 2). 

Pismem z dnia 04 lutego 2019 r. 

zamawiający wezwał odwołujących w trybie art. 26 

ust. 3 ustawy P.z.p. 

do uzupełnienia formularzy JEDZ m.in. w zakresie wykazania spełnienia 

ww. warunku, do dnia 07 lutego 2019 r. 

W  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego  w  ww.  piśmie  odwołujący  przedłożyli 

z

amawiającemu uzupełnione formularze JEDZ. 

Z treści uzupełnionych formularzy JEDZ wynikało, że D. G. dysponuje następującymi 

osobami: 

„1. A. S. - pozyskanie drewna- zaświadczenie ukończenia kursu: drwal/pilarz operator 

pilarki spalinowej oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transport. bliskiego 

kat. IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

K.  K.-

praca  ze  środkami  chemicznymi-  zaświadczenie  ukończenia  kursu 

stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, podstawa dysponowania: 

umowa o pracę; 

E.  G.-  pozyskanie  drewna-  za

świadczenie  ukończenia  kursu:  drwal/pilarz 

operator pilarki spalinowej, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

M.  G.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  ukończenia  kursu:  drwal/pilarz 

operator pilarki spalinowej, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

C.  K.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  ukończenia  kursu:  drwal/pilarz 

operator pilarki spalinowej, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

P.  Konsorcjum-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  ukończenia  kursu: 

drwal/pilarz operator pilarki spalinowej, podstawa 

dysponowania: umowa o pracę; 

W.  K.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  ukończenia  kursu:  drwal/pilarz 

operator pilarki spalinowej, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

M.O.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie kwalifikacyjne  do  obsługi  urządzeń 

transportu bliskiego kat. Iłż, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 


G. K.- pozyskanie drewna- 

zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń 

transportu bliskiego kat. IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

K. M.- pozyskanie drewna- 

zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń 

transportu bliskiego kat. IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

J.P.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  ukończenia  kursu:  drwal/pilarz-

operator pilarki 

spalinowej oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu 

bliskiego kat IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

J.R.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  kwalifikacyjne  do  obsługi  urządzeń 

transportu bliskiego kat IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

A. K.- pozyskanie drewna- 

zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń 

transportu bliskiego kat IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę 

K. P.- pozyskanie drewna- 

zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń 

transpo

rtu bliskiego kat. IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

P.  S.  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  kwalifikacyjne  do  obsługi  urządzeń 

transportu bliskiego kat. II

, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

K. W.- pozyskanie drewna- 

zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń 

transportu bliskiego kat. IIŽ, podstawa dysponowania: umowa o pracę; 

D.  G.-  pozyskanie  drewna- 

zaświadczenie  ukończenia  kursu:  drwal/pilarz-

operator pilarki spalinowej oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu 

bliskiego kat IIŽ, podstawa dysponowania: właściciel. '  

Lider  Odwołującego  konsorcjum  —  Pan  B.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą 

pod firmą Zakład Usług Leśnych B. B., wskazał zaś, że dysponuje następującymi osobami: 

B.  B.  - 

inżynier  leśnictwa-  dyplom  ukończenia  studiów  wyższych,  podstawa 

dysponowania - 

właściciel ZUL B. B.; 

M.B.  - 

praca  ze  środkami  chemicznymi  -  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu 

stosowania  środków  ochrony  roślin  przy  użyciu  sprzętu  naziemnego  oraz  zaświadczenie 

ukończenia kursu drwal/pilarz - podstawa dysponowania; 

umowa  o  pracę  C.  S.  -  pozyskanie  drewna  -  drwal/operator  pilarki 

zaświadczenie ukończenia kursu - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 


G. B. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu drwal/pilarz oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego 

kat II Ž - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 

R. D. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

R. P. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

K. S. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

Ł. M. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

P. L. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

P, L. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

B. S. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

M. S. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

K.  P.  - 

wykonywanie  oprysków  chemicznych  -  zaświadczenie  o  ukończeniu 

kursu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego oraz zaświadczenie 

ukończenia kursu drwal/pilarz - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 

W. W. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę; 

B. A. - pozyskanie drewna 

operator  maszyn 

–  zaświadczenie  kwalifikacyjne 

do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat. II* - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 

M. B. - pozyskanie drewna - operator maszyn - 

zaświadczenie kwalifikacyjne do 

obsługi urządzeń transportu bliskiego kat. II - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 

R. P. - pozyskanie drewna 

— operator maszyny - zaświadczenie kwalifikacyjne 

do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat. II Ž - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 


K. G. - pozyskanie drewna - operator maszyn - 

zaświadczenie kwalifikacyjne do 

obsługi urządzeń transportu bliskiego kat. II Ž - podstawa dysponowania - umowa o pracę; 

D. S. - pozyskanie drewna - drwal/operator pilarki - 

zaświadczenie ukończenia 

kursu - podstawa dysponowania - 

umowa o pracę. 

Odwołujący w postępowaniu ubiegał się również o udzielenie zamówienia na Pakiet II, 

w  którym  wykazał,  że  dysponuje  następującymi  osobami  skierowanymi  do  realizacji 

zamówienia: (1) C. K, (2) P, K, (3) M. G. (4) E. G. (5) W. K, (6) D. G. (7) T, O. (8) Ł. M. (9) M. 

S.(10) P, L. (11) M. B.. 

Pismem  z  dnia 

13  lutego  2019  roku  zamawiający  zawiadomił  odwołujących  o  ich 

wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. 

Zamawiający wskazał, że powyższy warunek udziału został szczegółowo określony w 

treści SIWZ w pkt 6.23) c) l, zgodnie z którym:  

„6.2.3)c) 1 dla Pakietu 1: 

Warunek  ten,  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia, 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

a) co najmniej 34 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające 

do pracy z pilarką zgodnie z 21 rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

w  sprawie  bezpieczeństwa  1'  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu 

gospodarki leśnej (Dz U, Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia 

wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo  odpowiadające  im 

uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej albo dysponuje 14 

takimi  osobami  w  przypadku  jednoczesnego  dysponowania  2  szt.  maszyny  typu  harvester 

opisanego w pkt 6.2 ppkt 3) lit. b SIWZ 

— wówczas wykonawca celem spełnienia warunki musi  

dysponować co najmniej 14 wskazanymi osobami i 2 maszynami typu harvester. 

Zamawiający podkreśla również, że zgodnie z pkt 6.5. SIWZ: 

„6.5.Jeżeli  Wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  na  kilka  Pakietów  to  nie  może 

celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazać  tego  samego 

doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia,  ani tego samego 

pot

encjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie. " 

W dniu 04.02.2019 r. Nadleśnictwo Manowo na podstawie art. 26 ust, 3 Ustawy PZP.  wezwało 

Państwa do uzupełnienia złożonych w dniu 22.11.2018r. JEDZ, bowiem  z treści złożonych 

dokumentów nie wynikało, aby wykonawca spełniał warunki  udziału w zakresie dysponowania 

ww. osobami oraz sprzętem  


W dniu 07.02.2019r., w ramach uzupełnienia JEDZ na skutek ww. wezwania Zamawiającego, 

złożone  formularze  JEDZ  dla  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zam

ówienia, w dalszym ciągu nie potwierdziły spełnienia warunku: udziału w postępowaniu w 

zakresie osób na stanowisku drwal/operator pilaw z opisanych poniżej przyczyn. 

Firma  plFOREST  D.  G. 

wykazała  8  osób  zatrudnionych    stanowisku  drwal/operator  pilarki. 

Fir

ma  Zakład  Usług  Leśnych  B.  B.  wykazała  zaś  14  osób  zatrudnionych  na  stanowisku 

drwal/operator pilarki, cz  teoretycznie potwierdza spełnienie warunku udziału w postepowaniu. 

Niemnie  jednak ww. Wykonawcy ubiegają się również o udzielenie zamówienia dla pakiet.  nr 

2,  gdzie  dla  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  wykazano  10  osób  stanowisku 

drwal/operator pilarki. Z uwagi na zapis pkt, 6.5. SIWZ, który wyraźnie zakazuje wykazywania 

przez  Wykonawców  tych  samych  osób  w  różnych  pakietów.  Zamawiający  zweryfikował 

dokumenty złożone przez Wykonawców zarówno pakietu nr i 2. W toku weryfikacji stwierdzono 

p

owtarzające się osoby dla pakietu nr 1 oraz 2 tj. Panowie: Ł. M., P. L., M.S., D. G., E. G., 

M.G., C.K,, P, K,, W. K. 

i. Z uwagi na wykazanie Panów: Ł. M., P. L., M. S., D. G., E. G., M.G., 

C.  K.  P.  K.,  W.  K. 

jako  zasób  w  Pakiecie  2  przed  wskazaniem  go  jako  zasób  w  pakiecie  

Zamawiający uznał, że wykonawca dysponuje osobami na potrzeby realizacji  zamówienia w 

Pakiecie 2, zaś dla Pakietu 1 -- Zamawiający nie uwzględnił owych osób przy ocenie spełnienia 

warunku udziału w zakresie dysponowania ww.   osób, zgodnie z postanowieniami pkt 6.5. 

SIWZ. 

W związku z powyższym Wykonawca dla pakietu nr 1 nie wykazał spełnienia wymaganego 

minimum  w  zakresie  dysponowania  osobami  na  drwal/operator  pilarki. 

Jednocześnie 

wskazuję,  że  wykonawca  powinien  dokonać  prawidłowego  (zgodnego  z  SIWZ)  wykazania 

osób,  którymi  dysponuje  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  –  w  wyniku  wezwania 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP z dnia 04.02.2019 r. Zamawiający nie jest 

uprawniony  do  ponownego  wezwania  Wykonawców  do  uzupełnienia  informacji  w  zakresie 

osób, którymi dysponują. 

Wobec niewykonania przez Wykonawc

ę wezwania Zamawiającego z dnia 3.02.2019 

r., w sposób, który pozwoliłby Zamawiającemu na uznanie, że wykonawca wykazał spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zobowiązany był do wykluczenia Państwa 

konsorcjum z postępowania. 

Info

rmujemy również o jednoczesnym odrzuceniu Państwa oferty na podstawie art. 24 ust. 4 

ustawy PZP. 

Izba zważyła, co następuje: 


Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p. 

poprzez  bezpodstawne  wykluczenie  odwołującego  z  postępowania  z  powodu  niespełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

W ocenie Izby zawarty w pkt. 6.2.3 lit C. s.i.w.z. warunek, 

zgodnie z którym: 

W

ykonawca  chcący  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  na  Pakiet  I  Postępowania 

zobowiązany był wykazać, że dysponuje:  

dla Pakietu I 

a) 

co 

najmniej  34  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac z 

zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające 

im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo 

odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej  

albo dysponuje 14 takimi osobami w przypadku jednoczesnego dysponowania 2 szt. maszyny 

typu harvester opisanego w pkt 6.2 ppkt 3) lit. b SIWZ 

– wówczas wykonawca celem spełnienia 

warunki musi dysponować co najmniej 14 wskazanymi osobami i 2 maszynami typu harvester 

w  odniesieniu  do  sytuacji,  gdy  wykonawca  dysponuje  2  maszynami  typu  harvester, 

należy interpretować w taki sposób, że wykonawca musi ponadto dysponować 14 osobami, 

które posiadają takie same uprawnienia jak osoby, którymi musi dysponować wykonawca w 

sytua

cji, gdy nie posiada dwóch maszyn tego typu. Oznacza to, że osoby te muszą ukończyć 

z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie  dopuszczające  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

hig

ieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, 

poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio 

obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 

Członkowskich  Unii  Europejskiej.  Za  taką  interpretacją  przemawia  użycie  przez 

zamawiającego  określenia  „takimi”.  Stwierdzenie,  iż  określenie  „takimi”  nie  wiąże  się  z 

uprawnieniami wsk

azanych osób powodowałoby, że sformułowanie to nie miałoby odniesienia 

do żadnego fragmentu wskazanego wymogu. Ponadto za takim rozstrzygnięciem przemawiają 

zasady gramatyki języka polskiego oraz wykładnia literalna wskazanego postanowienia. 


Dla  rozstrzygnięcia  zarzutu  nie  mniej  istotne  jest  postanowienie  zawarte  w  pkt.  6.5. 

s.i.w.z,  zgodnie  z  którym,  jeżeli  wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  na  kilka 

Pakietów,  to  nie  może  celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

wskazać  tego  samego  doświadczenia,  tych  samych  osób  przewidzianych  do  realizacji 

zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.  

Innymi słowy – wykonawca, posiadający 2 szt. maszyny harvester, winien był wykazać 

się 14 osobami posiadającymi stosowne uprawnienia, opisane w pkt. 6.2.3. lit. c i osoby te nie 

mogły być wskazane w postępowaniu dot. innego Pakietu. 

Zgodnie  z  pkt.  7.1.  lit.  a  s.i.w.z.,  wykonawcy  winni  byli  podać  informacje  nt.  danych 

personalnych  (imię  i  nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia,  zakresu  wykonywanych  przez  nich  czynności,  posiadanych  uprawnień  oraz 

podstawy dysponowania w części IV lit. C (pkt. 2) JEDZ. 

Izba nie podziela stanowiska odwołującego, wyrażonego w piśmie procesowym z dnia 

11 marca 2019 roku, iż wskazany wyżej akapit nie odnosił się do Pakietów I  - II, albowiem 

informacje na temat wymagań dotyczących tych dwóch pakietów zakończone zostały kropką, 

po czym mowa była o Pakiecie III i IV. W ocenie odwołującego, treść wskazanego akapitu nie 

była treścią wspólną dla wszystkich Pakietów, lecz jedynie dla Pakietu IV.  

Izba wskazuje, iż – po pierwsze – akapit ten został oddzielony od części dotyczącej 

Pak

ietów za pomocą szerszej interlinii, co pozwala na wniosek, iż nie dotyczy on wyłącznie 

Pakietu  IV, 

po  drugie  zaś  –  zgodnie  z  informacją  dotyczącą  Pakietu  IV,  zamawiający  nie 

wymagał  podawania  w  części  IV  lit.  C  (pkt  2)  żadnych  szczegółowych  wymagań  dla  tego 

Pakietu.  Odnoszenie  zatem  wymogu  podawania  szczegółowych  informacji  w  Pakiecie,  dla 

którego informacje te nie były wymagane, nie miałoby sensu i byłoby wewnętrznie sprzeczne. 

Odwołujący  w  wyniku  wezwania  do  uzupełnienia  JEDZ  z  dnia  04  lutego  2019  r. 

wsk

azał, że dysponuje łącznie 36 osobami, przy czym 10 z 36 osób, które zostały wskazane 

w for

mularzach JEDZ złożonych przez odwołującego w dniu 07 lutego 2019 r. w Pakiecie nr I, 

wcześniej  tj.  w  dniu  11  stycznia  2019  r.  zostało  wykazanych  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  odwołującego  jako  osoby  skierowane  do  realizacji 

zamówienia  w  pakiecie  nr  II.  Zamawiający  zasadnie  zatem  odliczył  te  osoby  od  osób 

wykazanych przez odwołującego dla Pakietu I. 

Ponadto odwołujący wskazał w JEDZ 13 osób, wobec których nie wykazał, iż spełniają 

one  warunki  w  zakresie  uprawnień  określonych  w  pkt.  6.2.3.  lit.  c  s.i.w.z.,  mimo  iż  taki 

obowiązek  na  nim  ciążył  w  związku  z  treścią  pkt.  7.1.  lit.  a  s.i.w.z..  W  związku  z  tym 

zamawiający  zasadnie  uznał,  iż  osoby  te  nie  mogą  zostać  uwzględnione  przy  ocenie,  czy 


odwołujący  spełnia  warunek  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej.  Podkreślenia 

wymaga, że odwołujący był w tym zakresie wzywany przez zamawiającego na podstawie art. 

26 ust. 3 ustawy P.z.p. do u

zupełnienia formularzy JEDZ w zakresie Części IV lit C (pkt 2) i 

mimo to nie wskazał wymaganych informacji. 

W  związku  z  powyższym  zamawiający  zasadnie  uznał,  że  odwołujący  wykazał,  że 

dysponuje  jedynie  10  osobami  (przy  wymaganych  14), 

które  ukończyły  z  wynikiem 

pozytywnym  szkolenie  dopuszczające  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21  rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  Nr  161,  poz.  1141)  lub 

posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 

przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich 

Unii Europejskiej. 

Tym  samym 

czynność  zamawiającego  dotyczącą  wykluczenia  odwołującego  z 

postępowania należy uznać za uzasadnioną. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  2f 

ustawy P.z.p. 

Zgodnie  ze  wskazanym  przepisem,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia 

odpowied

niego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na 

każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych 

oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

Podkreślenia  wymaga,  że  dyspozycja  art.  26  ust.  2f  ustawy  P.z.p.  wskazuje  na 

uprawnienie a nie obowiązek zamawiającego, w związku z czym odwołujący nie jest w stanie 

skutecznie  domagać  się  od  zamawiającego  zastosowania  wskazanego  przepisu.  Ponadto 

odwołujący, domagając się wezwania go do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f 

ustawy P.z.p., usiłuje sanować własne błędy i nieprawidłowości dokonane w postępowaniu. 

Tego typu działanie jest nieuprawnione i nie zasługuje na ochronę prawną, a ponadto stoi w 

sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców. 

Na marginesie wskazać należy, iż na przesłanki zastosowania przepisu art. 26 ust. 2f 

ustawy P.z.p. wskazuje motyw 84 preambuły dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w  sprawie  zamówień  publicznych,  uchylającej  dyrektywę  2004/18/WE  (Dz.  Urz.  UE  L  94  z 

28.03.2014, str. 65, ze zm.), w którym stwierdza się, że może to w szczególności dotyczyć 


procedur  dwustopniowych 

–  procedur  ograniczonych,  procedur  konkurencyjnych  z 

negocjacjami, dialogów konkurencyjnych oraz partnerstw innowacyjnych, w ramach którego 

instytucje zamawiające korzystają z możliwości ograniczania liczby kandydatów zaproszonych 

do  złożenia oferty. Wymóg przedłożenia dokumentów potwierdzających w chwili kwalifikacji 

zapraszanych  kandydatów  może  być  uzasadniony,  by  nie  dopuścić  do  zaproszenia  przez 

instytucje  zamawiające  kandydatów,  którzy  następnie  nie  są  w  stanie  przedłożyć  tych 

dokumentów  na  etapie  udzielania  zamówienia,  tym  samym  uniemożliwiając  udział 

kwalifikującym się kandydatom. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. poprzez 

naruszenie zasady  uczciwej konkurencji  i równego  traktowania przejawiającej się wadliwą i 

instrumentalną  interpretacją  przepisów  ustawy  skutkującą  wykluczeniem  odwołujących  z 

postępowania.  Odwołujący  nie  podał  żadnej  dodatkowej  argumentacji  na  poparcie 

wskazanego zarzutu. Wydaje się, że zarzut ten miał być uzasadniony całością argumentacji 

przytoczonej przez odwołującego w odwołaniu. W tym zakresie Izba podtrzymuje stanowisko 

wyrażone dotychczas. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

………………………………………… 


wiper-pixel