KIO 323/19 WYROK dnia 8 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 323/19 

WYROK 

z dnia 8 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:            

Łukasz Listkiewicz  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2019 r. przez wykonawcę Centrum 

Hydrauliki DOH sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Polską  Grupę  Górniczą  S.A.,  z  siedzibą  w 

Katowicach,  

przy  udziale  wykonawcy 

Hennlich  s.r.o.,  z  siedzibą  w  Litomĕřice,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Centrum  Hydrauliki  DOH  sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą w Bytomiu, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu, tytułem wpisu od 

odwołania.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………………….……. 


Sygn. akt: KIO 323/19  

UZASADNIENIE  

W  dniu  22  lutego  2019  r.   

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o.

, z siedzibą w Bytomiu (dalej „Odwołujący”) 

zarzucając  zamawiającemu  Polskiej  Grupy  Górniczej  S.A.  Oddział  Zakład  Remontowo-

Produkcyjny  (dalej  „Zamawiający”)  naruszenie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

„Dostawa  układów  sterujących  hydraulicznych  do  obudów  ścianowych 

KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  HENNLICH 

pomimo  tego,  że  oferta  ta  jest  niezgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”); 

2)  naruszenie art. 91b ust. 1 ustawy P

zp poprzez zaproszenie HENNLICH do udziału w 

aukcji elektronicznej 

pomimo tego, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia i powtórzenia czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku - odrzucenia oferty 

HENNLICH; 

unieważnienia  czynności  zaproszenia  HENNLICH  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej; 

unieważnienia czynności aukcji elektronicznej oraz wyboru najkorzystniejszej 

oferty (o ile czynności te zostaną wykonane po złożeniu niniejszego odwołania). 

W  uzasadnieniu  podniesionych  za

rzutów  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy na „Dostawę układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych KW/ZRP 

dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny (nr grupy 295-27- 

17)”  Zamawiający  nadał  Postępowaniu  oznaczenie  511802061.  Opisując  przedmiot 

zamówienia,  Zamawiający  wskazał  w  szczególności  w  treści  pkt.  B.2.7  Załącznika  nr  1  do 

SIWZ (Wymagane parametry techniczno-u

żytkowe): „Podłączenie elementów hydraulicznych 

do stojaka wg załącznika nr 10 do SIWZ bez dodatkowych adapterów.” Odwołujący wskazał, 

że zgodnie z ofertą HENNLICH do płyty przyłączeniowej stojaka jest połączony pojedynczy 

sterowany zawór zwrotny (typowy blok stojakowy), a sterowany zawór zwrotny dla przestrzeni 

nadtlokowej  połączony  jest  z  blokiem  stojakowym  i  stojakiem  za  pomocą  dodatkowych 

elementów złącznych i przewodów hydraulicznych.  


Odwołujący przywołał art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i wskazał, że zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zast

rzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3.  W  ocenie  Odwołującego  zgodnie  ze  schematami 

stanowiącymi  Załączniki  do  SIWZ  (Załączniki  nr  10  i  13),  do  stojaka  powinien  zostać 

podłączony blok zaworowy składający się z sterowanego zaworu zwrotnego dla przestrzeni 

podtłokowej stojaka oraz sterowanego zaworu zwrotnego dla przestrzeni nadtłokowej stojaka 

(podwójny  blok  zaworowy)  bez  żadnych  dodatkowych  elementów  pośrednich.  W 

konsekwencji,  w  ocenie  Odwołującego  oferta  HENNLICH  jest  niezgodna  z  pkt.  B.2.7 

Załącznika nr 1 do SIWZ, albowiem podłączenie elementów hydraulicznych zgodnie z tą ofertą 

następować ma za pomocą dodatkowych elementów złącznych i przewodów hydraulicznych. 

Stosownie  do  Encyklopedii  PWN  adapter  oznacza  „zespół  lub  element  łączący  2  zespoły 

urządzenia albo jedno urządzenie z drugim w celu umożliwienia ich właściwej współpracy lub 

pełnienia przez nie określonej funkcji” (https://encyklopedia.pwn.pl/). Opisane elementy oraz 

przewody  bez  wątpienia  wypełniają  definicję powyższego  pojęcia. W  ocenie  Odwołującego 

p

onad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że oferowane przez HENNLICH rozwiązanie nie 

spełnia wymagań zawartych w SIWZ, dodatkowo jest skomplikowane w serwisowaniu, a duża 

liczba dodatkowych elementów złącznych i przewodów zwiększa prawdopodobieństwo awarii 

i uszkodzeń.  

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  91b  ust.  1  ustawy  Pzp,  Odwołujący  wskazał,  że 

Zamawiający już dwukrotnie zaprosił do udziału w aukcji elektronicznej HENNLICH, pomimo, 

że  oferta  tego  wykonawcy  podlega  odrzuceniu.  Oznacza  to,  że  bez  wątpienia  naruszono 

przywołany przepisy ustawy Pzp. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) SIWZ 

na  okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia  oraz  wymagań  Zamawiającego  co  do 

przedmiot zamówienia; (ii) ofertę Odwołującego oraz wykonawcy HENNLICH s.r.o. z siedzibą 

w  Litomerice,  Republika  Czeska  (dalej: 

„HENNLICH”  lub  „Przystępujący”)  na  okoliczność 

ustalenia  ich  treści;  (iii)  protokół  postępowania  przetargowego  na  okoliczność  ustalenia 

przebiegu postępowania; (iv) informację o zaproszeniu do aukcji oraz informację oraz raport o 

przebiegu akcji na okoliczność ustalenia przebiegu aukcji elektronicznej; (v) analizę zgodności 

z  wymaganiami  zawartymi  w  SIWZ  przygotowaną  przez  Odwołującego  na  okoliczność 

wykazania, że oferta Przystępującego nie spełnia wymagań wskazanych w SIWZ.  


Na  podstawie  powyższych  dokumentów  Izba  ustaliła,  że  przedmiotem  postępowania  jest 

dostawa  kompletnego  układu  hydraulicznego  do  sterowania  górniczą  obudową 

zmechanizowaną typu ZRP-14/24-POz.  

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustalił, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  układów  sterujących  hydraulicznych  do 

obudów ścianowych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-

Produkcyjny.  

Numer  ogłoszenia  o  zamówienia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej:  2019/S  009-

017475 z dnia 14 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  określił  szczegółowe  zakres  wymagań  co  do 

przedmiotu  zamówienia.  W  pkt  B  powyższego  załącznika  określił  wymagane  parametry 

techniczno - 

użytkowe. W zakresie zakwestionowanym przez Odwołującego, Izba ustaliła, że 

Zamawiający  wymagał  m.in.  zgodnie  ze  schematami  stanowiącymi  Załączniki  do  SIWZ 

(Załączniki nr 10 i 13), do stojaka powinien zostać podłączony blok zaworowy składający się 

z  sterowanego  zaworu  zwrotnego  dla  przestrzeni  podtłokowej  stojaka  oraz  sterowanego 

zaworu zwrotnego dla przestrzeni nadtłokowej stojaka (podwójny blok zaworowy) bez żadnych 

dodatkowych  elementów  pośrednich.  W  pkt  14  Zamawiający  wskazał,  że  dopuszcza 

możliwość  składania  ofert  równoważnych,  którymi  są  certyfikowane  układy  hydrauliczne, 

równoważne  w  stosunku  do  oryginalnych.  Równoważne  z  oryginalnymi  układami 

hydraulicznymi  - 

certyfikowane  układy  hydrauliczne  równoważne  z  oryginalnymi  układami 

hydraulicznymi  ujętymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  wykonane  wg 

własnych schematów hydraulicznych, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności 

ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność układów 

dotyczy  zarówno  funkcji,  właściwości  jak  i  sposobu  montażu  (gabaryty,  rozmieszczenie 

otworów  mocujących,  przyłączy,  itp.)  tzn.  podłączenie  układu  równoważnego  nie  wymaga  

dodatkowych adapterów.  

Izba  ustaliła,  że  informację  dotyczącą  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej  Zamawiający  w 

dniu 15.02.2019 

r. opublikował na swojej stronie intemetowej oraz przekazał droga mailową 

do  wszystkim 

uczestniczącym  w  postepowaniu  wykonawców  (w  postępowaniu  uczestniczy 

czterech w

ykonawców).  

Izba ustaliła, że po przeprowadzeniu w dn. 15.02.2019 r. aukcji do Zamawiającego wpłynęła 

reklamacja 

Przystępującego  dotycząca  nieprawidłowego  jej  przebiegu,  tj.  braku  możliwości 


składania postąpień. Zamawiający przekazał reklamację do wyjaśnienia poprzez Service Desk 

PGG  operatorowi  portalu  aukcji  publicznych. 

Izba  ustaliła,  że  w  wyniku  dokonanej  analizy 

przypadku,  stwierdzono,  że  podczas  aukcji  występowały  problemy  techniczne 

uniemożliwiające  weryfikacje  składanych  ofert  (postąpień)  leżące  po  stronie  Centrum 

Certyfikacji Cencert. 

Zamawiający uznał reklamację i w dn. 20.02.2019r. opublikował na swojej 

stronie internetowej informację o unieważnieniu przedmiotowej aukcji i jej powtórzeniu w dn. 

r. z jednoczesną informacją, że do jej udziału wykonawcy są zaproszeniu zgodnie 

z informacją o zaproszeniu do aukcji przekazaną 12.02.2019 r. 

W  dn.  25.02.2019  r. 

Przystępujący  wziął  udział  w  powtórzonej  aukcji  elektronicznej  i  złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

Izba zważyła co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  przesłanki 

korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie 

przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez  niego 

szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. W przypadku zasadności podniesionych w 

odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  ocenie  Izby  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  są  bezzasadne,  a  w  konsekwencji  Izba 

oddaliła odwołanie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeśli 

jej  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp. 

Ustawodawca zobowiązał więc zamawiającego do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy 

zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości,  warunków 

realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. Niezgodność 

treści oferty z treścią SIWZ może polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób 

niezgodny  z  wymaganiami  specyfikacji,  z  zaznaczeniem,  że  chodzi  tu  o  wymagania  SIWZ 

dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  i  potwierdzenia  zobowiązania  (świadczenia) 

ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy, które 

również zamieszczane są w SIWZ. Niezależnie od charakteru niezgodności, aby zastosować 

podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp musi być możliwe uchwycenie na czym 

konkretnie  taka  niezgodność  polega,  czyli  co  i  w  jaki  sposób  w  ofercie  nie  jest  zgodne  z 

konkretnie  wskazanymi,  skwantyfikowanymi  i  ustalonymi  jednoznacznie  postanowieniami 

SIWZ. Odrzuceniu podlega zatem wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ 

w  sposób  zasadniczy  i  nieusuwalny,  gdyż  obowiązkiem  zamawiającego jest  poprawienie w 


złożonej ofercie niezgodności z SIWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo 

treść  oświadczenia  woli  składanego  w  postępowaniu  w  ramach  oferty  należy  rozpatrywać 

przez pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w postępowaniu, o 

tyle kluczową sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ustalenie treści 

oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady 

zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Reasumując, o niezgodności treści 

oferty z treścią SIWZ można mówić tylko w przypadku, gdy przedmiot zamówienia wynikający 

z  oferty  nie  odpowiada  w  pełni  przedmiotowi  zamówienia  opisanemu  w  SIWZ.  Ta 

niekompatybilność  oparta  może  być  na  wielu  płaszczyznach  oferty,  czy  to  w  zakresie 

wykonania czy też sposobie wykonania zamówienia. Jednocześnie za niezgodnych z treścią 

SIWZ nie uważa się sytuacji, w których to aspekty formalne oferty nie odpowiadają zapisom 

SIWZ.  

W  ocenie  Izby,  Odwołujący  nie  wykazał,  że  rozwiązanie  zaproponowane  przez 

Przystępującego tj. że podłączenie elementów hydraulicznych do stojaka wg. załącznika nr 10 

do SIWZ wymaga dodatkowych ada

pterów, co w konsekwencji powoduje, iż nie sposób uznać, 

iż doszło do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Izba uznała, że zarzut Odwołującego 

został  oparty  na  błędnej  interpretacji  zapisów  SIWZ  i  przyjęciu,  że  określony  przez 

Zamawiającego w SIWZ (str. 19) wymóg o brzmieniu „Podłączenie elementów hydraulicznych 

do stojaka wg załącznika nr 10 do SIWZ bez dodatkowych adapterów” wyklucza zastosowanie 

elementów  złącznych  i  przewodów  hydraulicznych  służących  do  łączenia  poszczególnych 

elementów układu hydraulicznego i stanowiących jego integralną część.  

Jak  wyjaśnił  Zamawiający  powyższy  wymóg  ma  na  celu  wyeliminowanie  konieczności 

zastosowania  podczas  czynności  montażowych  realizowanych  przez  służby  techniczne 

Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych  (niestanowiących  integralnej  części  układu 

hydraulicznego) elementów umożliwiających montaż na płycie przyłączeniowej stojaka oraz 

poprawne  działanie  układu  (tj.  elementu  przystosowującego  przykładowo  zawór  o  innym 

rozstawie otworów montażowych do instalacji na płycie przedstawionej w Załączniku nr 10 — 

str.  50  SIWZ). 

Przystępujący  zaoferował  równoważny  układ  hydrauliczny  wykonany  wg 

rysunku 1ZRP142400 (str. 62 oferty). 

Okoliczność ta nie była sporna pomiędzy stronami. Nie 

była również w żaden sposób kwestionowana przez Odwołującego. Jak wskazał Zamawiający, 

w  oferowanym 

przez  Przystępującego  układzie  zabezpieczenie  przestrzeni  stojaka  odbywa 

się za pomocą zaworów zwrotnych sterowanych o nr 3121000 i 3109026. Zawór o nr 3121000 

w  oferowanym  układzie  został  umieszczony  na  płycie  przyłączeniowej  przedstawionej  na 

rysunku w Załączniku nr 10 do SIWZ (str. 33 oferty), gdzie rozstaw otworów przeznaczonych 

do mocowania odpowiada rozmieszczeniu i średnicą otworów montażowych zaworu co w pełni 


spełnia  wymagania  Zamawiającego  niedopuszczającego  zastosowanie  na  płycie 

dodatkowych  adapterów.  Z  kolei  zawór  o  nr  3109026  został  zabudowany  na  stojaku  i 

połączony za pomocą przyłącza wtykowego (STECKO) DN10 wg PN-G32000.  

Wobec powyższego, w ocenie Izby, nie ma żadnych podstaw do uznania, że elementy złączne 

i  przewody  hydrauliczne  służące  do  łączenia  poszczególnych  elementów  układu 

hydraulicznego wyko

nanego wg dokumentacji Odwołującego stanowią dodatkowy adapter jaki 

Zamawiający będzie musiał posiadać w celu montażu. Elementy te stanowią integralną część 

oferowanego  równoważnego  układu  hydraulicznego,  którego  konstrukcyjną  poprawność  i 

możliwość  zastosowania  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  zostało  potwierdzone 

poprzez  przedstawienie  stosownego  certyfikatu  wydanego  przez  upo

ważnioną  jednostkę 

badawczą.  Jak  wskazał  Zamawiający  każdy  układ  hydrauliczny  stosowany  w  górniczych 

obudowach zmechanizowanych 

składa się armatury złącznej spełniającej wymagania normy 

PN-G-

32000  oraz  przewodów  hydraulicznych  wg  PN-G32010.  Zabudowanie  oferowanego 

przez  HENNLICH  układu  sterowania  na  górniczej  obudowie  zmechanizowanej  typu  ZRP-

POz nie wymusza zastosowania podczas czynności  montażowych realizowanych przez 

służby  techniczne  Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych  elementów  adaptujących 

umożliwiających  montaż  i  poprawne  działanie  układu  przez  co  oferta  Przystępującego  jest 

zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ w pełnym zakresie. 

Podkreślić w tym miejscu należy, że Zamawiający w SIWZ wyjaśnił i opisał zakres wymaganej 

równoważności co do oferowanego przez wykonawcę rozwiązania. W pkt B.2 – Wymagane 

parametry  techniczno 

–  użytkowe  ppkt  14  Zamawiający  wskazał:  „Zamawiający  dopuszcza 

możliwość  składania  ofert  równoważnych,  którymi  są  certyfikowane  układy  hydrauliczne, 

równoważne  w  stosunku  do  oryginalnych”.  Równoważne  z  oryginalnymi  układami 

hydraulicznymi  - 

certyfikowane  układy  hydrauliczne  równoważne  z  oryginalnymi  układami 

hydraulicznymi  ujętymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  wykonane  wg 

własnych schematów hydraulicznych, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności 

ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność układów 

dotyczy  zarówno  funkcji,  właściwości  jak  i  sposobu  montażu  (gabaryty,  rozmieszczenie 

otworów  mocujących,  przyłączy,  itp.)  tzn.  podłączenie  układu  równoważnego  nie  może 

wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.  

Odwołujący  nie  wykazał  Izbie  jaki  dodatkowe  elementy  –  adaptery  wymagane  są  do 

podłączenia  układu  hydraulicznego  zaoferowanego  przez  Przystępującego.  W  ocenie  Izby 

brak jest podstaw do przyjęcia, iż elementy złączne i przewody hydrauliczne będące częścią 

zaoferowanego rozwiązania winny być traktowane jako dodatkowy adapter. O niezgodności 


treści oferty ze SIWZ można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy zaoferowane przez wykonawcę 

urządzenie  w  sposób  jednoznaczny  i  nie budzący  wątpliwości  nie odpowiada wymaganiom 

zawartym w SIWZ. Takich okoliczności Odwołujący nie wykazał Izbie. Nie wykazał, że w celu 

podłączenia  układu  równoważnego  zaoferowanego  przez  Przystępującego  konieczne  jest 

instalacja dodatkowego adaptera.  

Również twierdzenia Odwołującego co do ryzyka uszkodzenia czy też gwarancji wdrożenia 

układu w wersji zaproponowanej przez Przystępującego nie mogą świadczyć o niezgodności 

oferty  wykonawcy  z  SIWZ. 

Odwołujący  nie  wskazał  na  żadne  postanowienia  SIWZ,  które 

nawiązywałby  to  powyższych  zastrzeżeń,  a  tym  samym  nie  sposób  uznać,  że  zachodzi 

jakakolwiek sprzeczność oferty Przystępującego z SIWZ.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż przedmiotowym 

postępowaniu  Zamawiający  zaprosił  do  aukcji  elektronicznej  wykonawcę  HENNLICH, 

pomimo,  że  oferta  tego  wykonawcy  podlega  odrzuceniu.  Izba  uznała  bowiem,  że  oferta 

Przystępującego  w  zakresie  zakwestionowanym  przez  Odwołującego  jest  zgodna  z 

postanowieniami  SIWZ.  Tym  samym  brak  jest 

podstaw  to  stwierdzenia,  iż  Zamawiający 

naruszył przepisy art. 91b ust. 1 ustawy Pzp.  

Ponieważ żaden z zarzutów podniesionych przez Odwołującego nie potwierdził się, odwołanie 

podlegało oddaleniu.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  972 

z zm.).  

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel