KIO 321/19 POSTANOWIENIE dnia 6 marca 2019 roku

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 321/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 6 marca 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:  

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  w  dniu  6  marca  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

z  udziałem  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  22  lutego  2019  roku 

przez  wykonawcę  Energopol  –  Szczecin  spółka  akcyjna  

z siedzibą w Szczecinie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Morskie  Centrum  Nauki  im.  Prof. 

Jerzego Stelmacha w Szczecinie  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Energopol 

– Szczecin spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie  kwoty 20 000 

zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 321/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Morskie  Centrum  Nauki  im.  Prof.  Jerzego  Stelmacha  w  Szczecinie, 

prowadzi p

ostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Morskiego 

Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 12 lutego 2019 roku pod numerem 2019/S 030-065975. 

W  postępowaniu  tym,  Odwołujący  Energopol  –  Szczecin  spółka  akcyjna  z  siedzibą  

w  Szczecinie  w  dniu  22  lutego  2019  roku 

złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  27  lutego  2019  roku  przesłanego  

do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej w tym samy dniu, kopię odwołania zamieścił w dniu 

25 lutego 2019 roku na stronie internetowej Zamawiającego.  

Izba  stwierdziła,  że  w  przedmiotowej  sprawie  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do postępowania odwoławczego.  

Zamawiający  za  pismem  z  dnia  1  marca  2019  roku,  którego  oryginał  wpłynął  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  marca  2019  roku  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  

z  udziałem  stron  postępowania  odwoławczego,  złożył  Odpowiedź  na  odwołanie

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  odwołania:  zarzut  nr  1,  zarzut  nr  2,  zarzut  nr  3  (lit.  a-  h), 

zarzut nr 4, zarzut na 5 lit. b, zarzut nr 5 lit. c, zarzut nr 6 i zarzut nr 7.  

trakcie posiedzenia z  udziałem  stron Odwołujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania  w  zakresie  nieuwzględnionym  przez  Zamawiającego,  tj.  zarzutu  nr  5  lit.  a 

odwołania oraz wniósł o zwrot 90 % uiszczonego wpisu.   

Wobec  złożonego  oświadczenia  Zamawiającego  o  uwzględnieniu  zarzutów 

odwołania: zarzut nr 1, zarzut nr 2, zarzut nr 3 (lit. a- h), zarzut nr 4, zarzut na 5 lit. b, zarzut 

nr  5 lit. c, zarzut  nr  6 i za

rzut nr 7 oraz oświadczenia Odwołującego o cofnięciu odwołania,  

w  odniesieniu  do  zarzutów  nieuwzględnionych  przez  Zamawiającego  tj.  zarzutu  nr  5  lit.  a, 

Izba  stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod 

nazwą  Budowa  Morskiego  Centrum  Nauki  im.  prof.  Jerzego  Stelmacha  w  Szczecinie 

podlega umorzeniu w oparciu o art. 186 ust. 3a ustawy Prawo za

mówień publicznych z dnia 

29  stycznia  2004  roku  (Dz.  U.  z  2018  pozy.  1986  ze  zmianami

,  dalej:  „ustawy”).  Zgodnie  


z  ww.  przepisem  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  części  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez  Odwołującego,  Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 

wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  Zamawiającego 

nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie 

Z

amawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim 

przypadku  Z

amawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  

udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  w  zakresie 

uwzględnionych  zarzutów.  Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  3a  ustawy, 

zdanie  drugie, 

w  części  zarzutów  uwzględnionych  przez  Zamawiającego,  Zamawiający 

wykonuje,  powtarza 

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego zgodnie 

z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  koszty  postępowania  odwoławczego  

w  okolicznościach,  o  których  traktuje  art.  186  ust.  3a  ustawy,  znosi  się  wzajemnie.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018 roku  poz. 

1986  ze  zmianami)  w  przypadku,  gdy  Z

amawiający  uwzględnił  w  części  zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu  i  pozostałe  zarzuty  zostały  przez  Odwołującego  wycofane,  

a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił,  wypełniając 

wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzgl

ędnienia części  zarzutów,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


wiper-pixel