KIO 319/19 WYROK dnia 11 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 319/19 

WYROK 

 z dnia 11 marca 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:  

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  7  marca  2019  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę: 

Geopolis Sp. z o.o. 87-

100 Toruń ul. Wrocławska 167 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miasto  Katowice  40-028  Katowice, 

ul. Francuska 70 

przy  udziale  wykonawcy:  Esri  Polska  Sp.  z  o.o.  00-203  Warszawa,  ul.  Bonifraterska  17

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie

kosztami postępowania w wysokości 15 000 zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero groszy

) obciąża odwołującego: Geopolis Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Wrocławska 

167, i: 


zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł. 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych i  zero  groszy)  uiszczoną przez  odwołującego: Geopolis Sp.  z  o.o. 

100 Toruń ul. Wrocławska 167 tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  dor

ęczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący: 

………………………………. 


Sygn. akt: KIO 319/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Miasto  Katowice  40-028  Katowice,  ul.  Francuska  70,  w  imieniu 

którego  postepowanie  prowadzi  Urząd  Miasta  Katowice  – Wydział  Geodezji  Urzędu  Miasta 

prowadzi,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.: 

„Wdrożenie  oprogramowania  do  prowadzenia  baz  danych  Państwowego 

Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  wraz  z  migracją  danych”  -  numer  referencyjny: 

BZP.271.1.231.2018, zwane dalej: 

„Postępowanie” lub „Zamówienie”. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych,  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

– dalej „ustawa Pzp”. 

W  dniu 

17  października  2018  r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2018/S 200-454535. 

Geopolis Sp. z o.o. 87-

100 Toruń ul. Wrocławska 167 (zwany dalej „odwołującym”), 

działając na podstawie art 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wniósł 

odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności i zaniechań zamawiającego, 

zarzuc

ając zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4) 

ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Esri  Polska  Sp.  z  o.o.  00-203 

Warszawa, ul. Bonifraterska 17 (dalej jako: „Esri” lub „przystępujący”) pomimo tego, że 

oferta ta zawiera rażąco niską cenę,  

art.  93  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

udostępnienia  odwołującemu  wyjaśnień  wykonawcy  Esri  z  dnia  6  grudnia  2018  r. 

dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  w  zakresie  informacji  o  przyjętej  przez  wykonawcę 

Esri  liczbie  godzin  celem  realizacji  zamówienia,  mimo  że  informację  tę  zamawiający 

zakwalifikował jako informację nie będącą tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawcy Esri  

i postanowił o jej odtajnieniu.  

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Esri  

do  uzupełnienia  lub  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  dostarczonych  referencji,  jako  

że referencje nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 


Zarzucając  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

udostępnienie informacji zawartych w wyjaśnieniach wykonawcy Esri w zakresie rażąco 

niskiej  ceny  odnośnie  przyjętej  przed  wykonawcę  liczby  godzin  celem  realizacji 

zamówienia  wezwania  wykonawcy  Esri  do  uzupełnienia  lub  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie dostarczonych referencji; 

odrzucenia oferty Esri; 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Podnosząc  powyższe  wskazywał,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  2 

oferty:  Oferta  nr  1  złożona  przez  Esri  z  ceną  ofertową  brutto:  1.810.560,00  zł.,  Oferta  nr  2 

została  złożona  przez  odwołującego  i  zawierała  cenę  ofertową  brutto:  2.882.732,55  zł. 

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  3 000 000,00  zł.  brutto, 

tak została też oszacowana wartość zamówienia. Zaoferowana przez wykonawcę Esri cena 

stanowi  zatem  60,35%  wartości  zamówienia,  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  

i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania.  Tym  samym  z  uwagi  na  fakt,  

że  zaoferowana  przez  wykonawcę  Esri  całkowita  cena  oferty  jest  niższa  o  ponad  30%  

od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  VAT,  zamawiający  30  listopada 

2018  r.  wezwał  wykonawcę  Esri  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  do  złożenia  dowodów, 

dotyczących  wyliczenia  ceny/kosztu  we  wskazanym  przez  zamawiającego  zakresie. 

Zamawiający  wezwał  do  przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  ceny  ofertowej, 

uwzględniającej  powyższe  aspekty  wraz  z  dowodami.  Odwołujący  podnosił,  że  wykonawca 

Esri, wbrew normie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco 

niskiej  ceny.  W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  treścią  art.  90  ust.  2 

ustawy  Pzp,  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu 

spoczywa  na  wykonawcy.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  dostarczenie  wyczerpujących 

wyjaśnień, które nie mogą mieć charakteru ogólnego - wykonawca zobowiązany jest nie tylko 

do  sformułowania  twierdzeń  dotyczących  ceny  lub  kosztu  oferty,  ale  również  do 

przedstawienia  dowodów  na  ich  poparcie  tak,  aby  na  ich  podstawie  zamawiający  mógł 

zweryfikować  złożone  wyjaśnienia.  Obowiązek  ustanowiony  w  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp 

oznacza,  że  wykonawca  powinien  dążyć  do  jak  najpełniejszego  wyjaśnienia  zaoferowanej 

ceny,  w  tym  zwłaszcza  np.  przedstawiając  szczegółowy  sposób  jej  ustalenia  (tak:  Krajowa 

Izba Odwoławcza w wyroku z 1 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 2381/16, 2382/16). Wymaga 

wskazani

a,  że  wyjaśnienia  wykonawcy  Esri  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  są  bardzo 

lakoniczne. Wykonawca Esri wskazał, że przy kalkulacji budżetu realizacji zamówienia wziął 

pod  uwagę  sprzyjające  czynniki  związane  z  realizacją  zamówienia,  mające  determinujący 


wpływ na oferowaną cenę zamówienia. Wykonawca Esri jedynie wskazał na te czynniki, nie 

przedstawił  jednak  żadnych  dowodów  na  ich  poparcie,  a  zwłaszcza  nie  wskazał  jaki  wpływ 

mają  one  na  zaoferowaną  cenę,  zwłaszcza  na  jej  znacznie  niższą  wartość  w  stosunku  do 

wa

rtości  zamówienia. Wykonawca  Esri  jedynie wskazał  na  wysokość  cen  w  odniesieniu  do 

danego  etapu  realizacji  zamówienia,  nie  przedstawił  jednak  w  jaki  sposób  „szczególne 

okoliczności”  wpłynęły  na  zaoferowaną  cenę.  W  ocenie  odwołującego  cena  zaoferowana 

przez 

Esri jest rażąco niska, nierynkowa i nie obejmuje pełnego zakresu wdrożenia.  

W  dalsz

ej  treści  odwołania  wywodził,  odnosząc  się  do  treści  wyjaśnień  złożonych 

przez  wykonawcę  Esri,  iż  ten  wskazał,  że  zamawiający  jest  wieloletnim  użytkownikiem 

„oprogramowania  ESRI”,  które  jest  podstawą  funkcjonowania  zamawiającego.  Wykonawca 

Esri  wskazuje,  że jest  oficjalnym  dystrybutorem  na  polskim  rynku  oprogramowania  ArcGIS, 

dzięki  czemu  posiada  niezbędne  oprogramowanie  programistyczne  i  w  związku  z  tym  jego 

nabycie  wraz 

z  licencją  nie  wymaga  udziału  osób  trzecich.  Wskazuje,  że  oprogramowanie 

zostanie  bezpośrednio  uzyskane  od  producenta  na  preferencyjnych  warunkach,  kończąc 

swój  wywód  na  stwierdzeniu,  że:  „w  rezultacie  powyższe  aspekty  generują  dla  wykonawcy 

minimalne  kosz

ty  związane  z  udzieleniem  licencji  na  oprogramowanie,  a  niezbędnych  do 

realizacji  zamówienia.”  W  pierwszej  kolejności  należy  dokonać  rozróżnienia  pomiędzy 

oprogramowaniem  posiadanym  przez  zamawiającego  a  oprogramowaniem  objętym 

przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  które  dopiero  będzie  wdrażane  przez  wykonawcę.  

W  przeważającej  części  wyjaśnienia  wykonawcy  Esri  odnoszą  się  do  oprogramowania 

posiadanego już  przez  zamawiającego,  a  nie do  oprogramowania, które ma być  wdrożone. 

Należy  zwrócić  uwagę,  że  producentem  oprogramowania  posiadanego  przez 

zamawiającego,  tj.  oprogramowania  ArcGIS,  na  które  powołuje  się  wykonawca  Esri  jest 

amerykańska  korporacja  ESRI  Inc.  z  siedzibą  w  Redlands,  Kalifornia  Stany  Zjednoczone. 

Esri Polska Sp. z o.o. nie jest właścicielem „oprogramowania ESRI” a jedynie dystrybutorem 

licencji  oprogramowania  amerykańskiej  korporacji  ESRI  Inc.  Esri  dostarczało  wcześniej  

zamawiającemu  licencje  oprogramowania  ESRI  Inc.  w  ramach  wcześniejszych  zamówień  

w  trybie 

„z  wolnej  ręki”,  między  innymi  w  roku  2015  i  2018.  W  wyjaśnieniach  dotyczących 

rażąco  niskiej  ceny  wykonawca  Esri  wskazuje,  że  dostarczył  wcześniej  zamawiającemu 

licencje do oprogramowania ESRI Inc. Z brzmienia wyjaśnień nie wynika w jaki sposób fakt, 

że  zamawiający  jest  użytkownikiem  innego  oprogramowania  -  ESRI  Inc.  -  miałby  wpływać  

na niższą cenę za przedmiot niniejszego zamówienia. Należy wskazać, że oprogramowanie 

to zamawiający już posiada i w związku z tym nie musi go już kupować. Informacja na temat 

oprogramowania  posiadanego  przez  zam

awiającego  jest  znana  wszystkim  wykonawcom, 

bowiem  znajduje  się  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  w  tabeli  3-2  pt.  „Oprogramowanie 

firmy  ESRI  Inc.  objęte  licencją  korporacyjną  ELA”  oraz  tabeli  3-3  pt.  „ArcGIS  Online  – 


oprogramowanie firmy ESRI Inc. objęte licencją korporacyjną ELA”. Ani w SIWZ ani w Opisie 

Przedmiotu  Zamówienia  nie  znajduje  się  informacja  na  temat  jakichkolwiek  licencji 

oprogramowania firmy Esri posiadanych przez zamawiającego. 

Od  oprogramowania  posiadanego  przez  zamawiającego  należy  odróżnić  to,  co  jest 

przedmiotem  niniejszego  zamówienia  w  zadaniu  1  a  zatem  „dostawa,  wdrożenie  i  serwis 

oprogramowania  do  prowadzenia  baz  danych  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  

i  Kartograficznego  - 

NSKG  opartego  o  zarządzane  i  administrowane  środowisko 

teleinform

atyczne  w  architekturze  chmury  usługi  Oracle  PaaS  &  IaaS  Universal  Credit, 

wyposażonego  w  mechanizmy  wymiany  danych  istniejącymi  u  zamawiającego  systemami: 

System  Obiegu  Dokumentów,  ewidencji  ludności,  Miejskiego  Systemu  Zarządzania  - 

Katowickiej  Infrastru

ktury  Informacji  Przestrzennych.  Mimo,  że zamawiający  posiada pewne 

oprogramowanie  firmy  ESRI  Inc.

,  to  przedmiot  zamówienia  obejmuje  zupełnie  nowe 

oprogramowanie,  które  musi  zostać  dostarczone  i  wdrożone,  z  czym  wiąże  się  szereg 

czynności,  w  tym  m.  in.  migracja  danych,  jak  również  udzielenie  licencji  do  wdrożonego 

oprogramowania.  W  wyjaśnieniach  wykonawca  Esri  nie  wskazuje  na  jakiekolwiek  kwoty 

przewidziane  na  zakup  licencji  oprogramowania,  które  jest  przedmiotem  zamówienia. 

Wykonawca  Esri  zdawkowo  wskazuje

,  że  oprogramowanie  zostanie  pozyskane  na 

korzystnych  warunkach,  nie  przedstawia  jednakże  żadnych  umów  z  ESRI  Inc.,  żadnych 

warunków  współpracy  oraz  pozyskania od  tego dostawcy  oprogramowania do  prowadzenia 

baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Nadto należy wskazać, 

że  bez  związku  z  wyjaśnieniem  rażąco  niskiej  ceny,  wykonawca  Esri  w  wyjaśnieniach 

zamieścił  błędne  stwierdzenie  że  „celem  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  jest 

zapewnienie  ciągłości  pracy  zamawiającego,  opartej  w  głównej  mierze  na  korzystaniu  z 

oprogramowania  ArcGIS  produkcji  firmy  Esri.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  cel  projektu  został 

opisany  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia,  rozdział  pt.  „Cel  projektu”  jako:  „Wdrożenie 

nowego  zintegrowanego  systemu  do  prowadzenia;  geodezy

jnych  rejestrów  publicznych 

stanowiących  PZGiK  na  poziomie  Miasta  Katowice  wraz  z  e-usługami  na  wysokich 

poziomach dojrzałości, na udostępnionej przez zamawiającego usłudze Oracle Paas & IaaS 

Universal Credit, która została zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia. System 

musi  spełniać  standardy  prawne  i  stanowić  podstawę  Katowickiej  Infrastruktury  Informacji 

Przestrzennej  oraz  wypełniać  klientów  UMK  ze  sfery  prywatnej,  biznesu,  nauki  oraz 

administracji  na  poziomie  regionalnym,  krajowym  i  europ

ejskim.”  Wykonawca  Esri  nie 

przedstawił żadnych dowodów  wskazujących na obniżenie ceny  zaoferowanej  w niniejszym 

postepowaniu. Należy zauważyć, że wykonawca musi wykazać czym różni się jego oferta od 

pozostałych w zakresie czynników wpływających na wysokość oferowanej ceny. Nie można 

bowiem pomijać faktu, że wykonawcy działający na rynku w danej branży również korzystają 


z  rabatów  czy  upustów  dostawców.  W  ocenie  odwołującego  wyjaśnienia  wykonawcy  Esri  

w tym zakresie w żaden sposób nie tłumaczą ceny zastosowanej przez tego wykonawcę.  

W  pkt  2  wyjaśnień  wykonawca  Esri  stwierdził,  że  zna  środowisko  programistyczne  

na  którym  od  wielu  lat  pracuje  zamawiający,  stąd  zaoferowane  oprogramowanie  ArcGIS, 

celem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  nie  wymaga  zmiany  technologii  używanego  przez 

zamawiającego  oprogramowania  (Oracle  i  ESRI).  Należy  podkreślić,  że  znajomość 

środowiska programistycznego,  na którym  od  wielu lat  pracuje  zamawiający  (Oracle,  ESRI) 

nie ogranicza się wyłącznie do wykonawcy Esri. Dzięki powszechnej dostępności od wielu lat 

szkoleń,  na  rynku  informatycznym  jest  o  wiele  więcej  certyfikowanych  specjalistów  Oracle  

i  ESRI  niż  wykonawca  Esri  zatrudnia  pracowników.  Przedmiot  zamówienia  może  zostać 

zrealizowany przez innych wykonawców, z wykorzystaniem tych samych i innych technologii. 

Inni  wykonawcy  również  mogą  zrealizować  przedmiot  zamówienia  bez  zmiany  technologii 

używanego  przez  zamawiającego  oprogramowania  (Oracie  i  ESRI).  W  dalszej  części 

wykonawca  ESRI  wskazuje:  „Tym  samym  Esri  nie  będzie  zobowiązane  do  dokonywania 

szeregu  cenotwórczych  dodatkowych  czynności  wskazanych  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ 

(Opis  przedmiotu  zamówienia)  np.  przeniesienia  danych,  dokumentów,  konfiguracji 

środowisk,  przeprowadzenia  szkoleń  itd.,  które  to  czynności  mogą  być  wymagane  

przypadku  zaoferowania  nowego  natywnego  formatu  przez  innego  wykonawcę  i  będą 

generowały po jego stronie dodatkowe koszty”. 

Zgodnie  z  treścią  SIWZ  wykonawca  dostarczający  rozwiązanie  równoważne  

w  stosunku  do  oprogramowania  dotychczas  użytkowanego  przez  zamawiającego,  musi 

dokonywać  pewnych  czynności  wskazanych  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  (Opis  przedmiotu 

zamówienia)  w  rozdziale  pt.  „3.3  Charakterystyka  istniejącej  infrastruktury  technicznej 

przetwarzania danych przestrzennych”, zgodnie z którym: „Z uwagi na wieloletnie korzystanie 

z  oprogramowania  Oracle  i  ESRI  zamawiający  posiada  zasoby  zbiorów  danych, 

dokumentów,  modeli  matematycznych  itd.  oraz  pracowników  posiadających  przeszkolenie  

i nabyte doświadczenie w posługiwaniu się tym oprogramowaniem. Dlatego dla zapewnienia 

ciągłości  pracy  UMK  zamawiający  będzie  wymagał  :  -  przeniesienia  danych,  dokumentów, 

modeli  i  innych  produktów  wytworzonych  przy  pomocy  dotychczas  używanego 

oprogramowania do formatu natywnego dla dostarczonego oprogramowania równoważnego, 

pr

zy  zachowaniu  wszystkich  cech  użytkowych  tych  elementów;  -  konfiguracji  środowisk 

pracy,  w  których  to  oprogramowanie  będzie  używane  w  taki  sposób,  by  nie  nastąpiło 

pozbawienie  użytkowników  możliwości,  które  posiadają  obecnie,  lub  które  byłyby  dostępne  

w  p

rzypadku  oprogramowania  używanego  dotychczas;  -  przeprowadzenia  zakończonych 

testami  szkoleń  użytkowników,  gwarantujących  nabycie  przez  nich  umiejętności 

wykorzystywania  dostarczonego  oprogramowania  równoważnego  w  stopniu  zapewniającym 


utrzymanie obecnego 

poziomu produktywności i wydajności; - zabezpieczenia na normalnym 

poziomie  kontynuacji  działalności  UMK  w  sytuacji  okresowego  wyłączenia  z  pracy  grup 

pracowników spowodowanego koniecznością odbycia niezbędnych szkoleń. Brak obowiązku 

dokonywania wyżej wskazanych czynności odnosi się do sytuacji w których wykonawca nie 

dostarcza równoważnego do posiadanego już przez zamawiającego oprogramowania. SIWZ 

przewiduje,  że  wykonawca  może  zmienić  posiadane  już  przez  zamawiającego 

oprogramowanie,  ale  niekoniecznie.  N

ie  oznacza  to,  że  wykonawca  Esri  nie  będzie 

dokonywał  opisanych  czynności  w  odniesieniu  do  oprogramowania  będącego  przedmiotem 

zamówienia.  Realizacja  przedmiotu  zamówienia,  tj.  oprogramowania  do  prowadzenia  baz 

danych PZGiK obejmuje bowiem przeniesienie da

nych, dokumentów, konfigurację środowisk, 

przeprowadzenie  szkoleń  itd.,  które  to  czynności  będą  generowały  po  stronie  wykonawcy 

koszty,  które  powinny  zostać  uwzględnione.  Czynności  te  zostały  określone  przez 

zamawiającego w treści SIWZ i OPZ Przeniesienie danych ma się odbyć w ramach migracji 

danych,  na  zasadach  określonych  w  Rozdziale  2  OPZ  pt.  „Przedmiot  i  zakres  zamówienia  

w  zakresie  migracji  danych”  Zgodnie  z  rozdziałem  2.1.  pt.  „Ogólne  wymagania  związane  

z  migracją baz  danych do  NSGK”  pkt  13)  lit.  a. OPZ:  „określenie sposobu  i  harmonogramu 

migracji  danych  będących  częścią  PZGiK  przeprowadzonej  uwzględnieniem  przeniesienia 

danych  opisowych  i  geometrycznych  oraz  przeniesienia  danych  historycznych  ma  nastąpić  

w  formie  pisemnej  w  ramach  uzgodnień  w  zakresie  migracji  danych.”  Przeprowadzenie 

szkoleń zostało szeroko opisane w rozdziale 8 OPZ pt. Szkolenia. Przedmiotem zamówienia 

jest również między innymi „Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania systemowego 

usługi  Oracle  PaaS  &  IaaS  Universal  Credit”.  Zgodnie  z  treścią  rozdziału  3.4.2  OPZ  pt. 

"Ogólne założenia NSGK":„Podstawowym zadaniem Systemu NSGK jest usystematyzowanie 

obecnych  baz  danych  oraz  repozytoriów  danych  plikowych  i  systemów  działających  w  WG 

oraz  przeniesienie  kompletnych  repozytoriów  danych  do  usługi  Oracle  PaaS  &  IaaS 

Universal  Credit.  Scentralizowane  repozytoria  danych  plikowych  oraz  bazy  danych  mają 

doprowadzić  do  zintegrowania  ich  w  jedną  logiczną  i  fizyczną  instancję  obiektowej  bazy 

danych, umożliwiając dzięki temu wydajniejsze zarządzanie danymi PZGiK oraz pozwalając 

na  przetwarzanie  danych  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  standardami  prawnymi  oraz 

wyeliminowanie istniejących problemów  wydajnościowych oraz  wynikających ze stosowania 

niezgodnych  z  aktualnym  stanem  rozwoju  techn

icznego  TIK  problemów  funkcjonalnych 

wykorzystywanych  dotychczas  rozwiązań.  Wszelkie  dane  PZGiK  lub  inne  będące  

w  zasobach  zamawiającego  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania  Systemu  obecnie 

znajdujące  się  w  repozytorium  danych  plikowych  muszą  zostać  zaimportowane, 

skatalogowane  i  opisane  wraz  z  nadaniem  odpowiednich  uprawnień  oraz  udostępnione  

w  projektowanej  bazie  danych  NSGK.”  Dalej  wykonawca  Esri  wskazuje:  „Dodatkowo 


zamawiający  informuje,  że  posiada  umowę  ELA,  co  powoduje,  że  Esri  może  wykorzystać 

posiadane  przez  zamawiającego  licencje  bez  dodatkowych  kosztów  pozyskania  ich  

u producenta ESRI Inc., a są one kluczowym czynnikiem kosztotwórczym dla realizowanego 

zamówienia.”  Jak  już  podkreślał  odwołujący,  każdy  z  wykonawców  może  wykorzystać 

posiadane 

przez  zamawiającego  licencje  bez  dodatkowych  kosztów  pozyskania  ich  

u  producenta  ESRI  Inc.  na  takich  samych  zasadach  jak  Esri.  Ponownie,  wykonawca  Esri 

powołał  się  lakonicznie  na  pewne  okoliczności,  nie  wskazując  jaki  mają  wpływ  

na  zastosowaną  cenę.  Wykonawca  wskazał,  że  nie  musi  robić  szeregu  cenotwórczych 

czynności,  bowiem  nie  będzie  wymieniać  oprogramowania  już  posiadanego  przez 

zamawiającego.  Wykonawca  nie  przedstawił  jakichkolwiek  oszczędności  w  tym  zakresie. 

Należy wskazać, że i tak usługi polegające na migracji danych, szkoleniu użytkowników, czy 

konfiguracji  środowisk  muszą  zostać  wykonane  w  odniesieniu  do  przedmiotu  zamówienia,  

tj.  dostawy  oprogramowania  do  prowadzenia  baz  danych  PZGiK.  W  ocenie  odwołującego 

wyjaśnienia  wykonawcy  Esri  w  tym  zakresie  w  żaden  sposób  nie  tłumaczą  zastosowanej 

ceny. 

W pkt 3) wyjaśnień wykonawca Esri stwierdza, że będzie korzystać z dobrej praktyki, 

wypracowanej  wcześniej  podczas  wdrożenia  systemu  do  prowadzenia  geodezyjnych 

rejestrów publicznych stanowiących PZGiK miasta u innego klienta (prawdopodobnie chodzi 

o Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu - jak wynika z przedstawionej 

referencji  i  jedynego  znanego  odwołującemu  miejsca  wdrożenia  systemu  PZGiK  produkcji 

Esri).  Wykonawca  Esri  stwierdza  również,  że  stosowanie  przez  niego  metodyki  PRINCE2 

zapewnia  minimalizację  kosztów  zarządzania  projektem,  nie  przedstawia  jednak  żadnych 

wyliczeń  ani  dowodów  na  to,  jak  powyższa  kwestia  przekłada  się  na  koszty  oferty. 

Twierdzenia  Esri  o  zdobytym  doświadczeniu  u  innego  klienta  są  gołosłowne.  Odwołujący 

nadto  podkreśla,  że  metodyka  PRINCE2,  tj.  metodyka  zarządzania  projektem,  ma  przede 

wszystkim  zapewnić  realizację  projektu  w  zadanym  zakresie,  czasie,  jakości  i  założonym 

budżecie  -  nie  wiadomo  w  jaki  sposób  metodyka  ta  zastosowana  u  innego  klienta  ma 

wpływać  na  obniżenie  ceny  przez  Esri  w  niniejszym  postępowaniu.  Przy  czym  serwis 

świadczony  na  rzecz  Zarządu  Geodezji  i  Katastru  Miejskiego  GEOPOZ  w  Poznaniu  nie 

odbywa  się  w  trybie  24/7,  tak  jak  w  niniejszym  postępowaniu.  Tymczasem,  zgodnie  

z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa, ograniczanie wyjaśnień do niepopartych dowodami 

zwrotów  dotyczących  np.  doświadczenia,  znakomitej  organizacji  pracy,  optymalizacji 

kosztów,  wdrożenia  niezwykle  nowoczesnych  technologii  czy  nawet  korzystnego  położenia 

siedziby  zamawiającego  niedaleko  miejsca,  w  którym  zamówienie  ma  zostać  wykonane, 

uznawane  jest  za  niezłożenie  wyjaśnień  w  ogóle,  wykonawca  w  takim  przypadku  dopełnia 

czynności  jedynie  formalnie,  tj.  przedstawia  pismo  z  którego  jednak  nic  konkretnego  nie 


wynika  tzn.  nie  zawiera  ono  treści  merytorycznej  ani  żadnych  informacji  przydatnych  dla 

oceny  kosztów  lub  ceny  oferty,  których  zamawiający  miał  dokonać  (tak:  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  6  czerwca  2016  r.,  sygn.  akt  KIO  800/16).  Ponadto  należy 

wskazać,  że  doświadczenie  ma  każdy  wykonawca  biorący  udział  w  przedmiotowym 

postepowaniu,  zważywszy  na  wymogi  SIWZ  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  

w  postępowaniu  -  warunkiem  udziału  w  postępowaniu  było  bowiem  szeroko  opisane 

doświadczenie  w  zakresie  świadczenia  podobnych  usług  co  usługi  opisane  

w przedmiotowym zamówieniu.  

Zgodnie  z  pkt  4)  wyjaśnień,  w  ocenie  wykonawcy  Esri  do  obniżenia kosztów  ma się 

przyczyniać świadomość złożoności produktów, które mają być przedmiotem wdrożenia. Jest 

ona z pewnością oczekiwana od każdego z potencjalnych wykonawców. Poziom złożoności 

produktów  jakie  mają  być  wdrożone  w  ramach  zamówienia  jest  bowiem  znany  wszystkim 

wykonawcom,  bowiem  został  określony  w  SIWZ  i  OPZ.  Nie  wiadomo  jak  z  faktu,  

że  wykonawca  wie,  że  przedsięwzięcie  jest  skomplikowane  wynika,  że ten  wykonawca  jest  

w  stanie  szybko  zrealizować  zamówienie  po  jak  najniższych  kosztach  i  przy  minimalnym 

zaangażowaniu  pracowników.  Wydawałoby  się,  że  jest  dokładnie  odwrotnie.  Niestety  Esri 

teg

o nie wyjaśnia.  

W  punkcie  5)  wykonawca  Esri  przekonuje,  bez  żadnych  dowodów,  że  brak 

korzystania z podwykonawców w zakresie dotyczącym dyscypliny GIS przyniesie jej znaczne 

oszczędności.  Powołuje  się  na  bogate  doświadczenie  w  realizacji  analogicznych  zamówień 

(nie wymieniając ani jednego). Również w tym przypadku brak jest jakichkolwiek informacji, 

które  pozwoliłyby  ocenić  w  sposób  wymierny  oszczędności.  Dowodem  tu  byłoby  choćby 

podanie „szeregu analogicznych zamówień” na które powołuje się Esri.  

W punkci

e 6) wyjaśnień wykonawcy Esri znajduje się informacja o wykorzystaniu jako 

podwykonawcy Smart In Sp. z o.o. Sp. k., posiadającej bogate doświadczenia, bez informacji 

w  jaki  sposób  wpływa  to  na  obniżenie  ceny.  Wykonawca  Esri  przytacza  zarówno  fakt  nie 

korzy

stania  z  podwykonawców  jak  i  fakt  korzystania  z  podwykonawców  jako  czynnik 

determinujący  niską  cenę  oferty,  nie  wyjaśniając  dokładnie  w  jaki  sposób  czynniki  

te wpływają na  niższa cenę.  Dla odwołującego  jest to niezrozumiałe,  szczególnie w  świetle 

własnych  doświadczeń  mówiących,  ze  z  podwykonawców  korzysta  się  zazwyczaj  właśnie  

w celu zmniejszenia ceny nie zaś jej zwiększenia.  

W punkcie 7) wyjaśnień wykonawcy Esri uzyskujemy informację o wysokości stawek 

zastosowanych do realizacji zamówienia i usługi gwarancji, jak również informację, że koszt 

zatrudnienia nie jest niższy niż minimalna stawka wynagrodzenia za pracę. Nie uzyskujemy 

natomiast  informacji  w  jaki  sposób  wpływa  to  na  obniżenie  ceny.  Jednocześnie  odwołujący 


zwraca  uwagę,  że  w  sektorze  IT  średni  koszt  zatrudnienia  zdecydowanie  przewyższa 

minimalne stawki wynagrodzeń.  

W pkt 8) mowa jest o wpływie warunków finansowania na minimalizację konieczności 

finansowania  przez  Esri.  Pominięty  został  fakt,  że  takie  same  warunki  są  dostępne  dla 

każdego  potencjalnego  wykonawcy  oraz,  że  tak  czy  inaczej  należy  zapewnić  finansowanie 

podczas  realizacji  projektu.  Powyżej  przytoczona  argumentacja  wydaje  się  bardzo 

ogólnikowa.  Wykonawca  nie  przedstawia  jakichkolwiek  dowodów  na  potwierdzenie  swoich 

tez. Twierdzenia są gołosłowne i pozbawione podstaw, często nielogiczne. Wykonawca Esri 

nawet w przybliżeniu nie wskazał, jakie opisane czynniki generują oszczędności. Dwukrotnie 

za  to  zapewnia  w  swoich  wyjaśnieniach,  że  wartość  kosztów  osobowych  przyjętych  

do  ustalenia  ceny 

nie  jest  w  żadnym  przypadku  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę. Wydaje się to świadczyć  o braku realizmu Esri podczas dokonywania wyceny oferty, 

ponieważ  za  punkt  odniesienia  należałoby  raczej  przyjąć  koszty  pracy  obliczone  

na  podstawie  rachunk

u  zysków  i  strat  spółki  własnej  i  podwykonawców,  lub  choćby  

na  podstawie  danych  statystycznych  publikowanych  przez  GUS.  Zamawiający  określił  

w SIWZ Część III - Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy, pkt 

15  ust.  3  ppkt  II  wymagan

ia  dotyczące  niezbędnych  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia  oraz  wykształcenia  wobec  osób,  które  będą  wykonywały  przedmiot 

zamówienia:  Kierowników,  Architekta  systemu,  Analityka,  Programistów,  Specjalisty  

ds.  jakości  IT,  Specjalisty  ds.  wdrożeń,  geodetów,  inżynierów  technologii  sieciowych, 

inżyniera w zakresie bezpieczeństwa, inżyniera w zakresie wdrożenia, eksploatacji i wsparcia 

technicznego.  Wobec  wielu  z  nich  stawia  wymagania  posiadania  specjalistycznych 

certyfikatów.  Osoby  o  takich  kwalifikacjach  są  bardzo  poszukiwane  na  rynku  pracy  

i  otrzymują  wynagrodzenie  znacząco  wyższe  od  minimalnego.  Przeciętne  miesięczne 

wynagrodzenie brutto, w sektorze prywatnym w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii 

„Informacja  i  komunikacja”  wynosi  8  454,15  złotych  brutto,  zgodnie  z  publikacją  Głównego 

Urzędu  Statystycznego  pt.  „Zatrudnienie  i  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  w  I—III 

kwartale  2018  r.”,  Warszawa  2018,  Tabl.  5.  pt.  „Pracujący  przeciętne  zatrudnienie  oraz 

przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  brutto  w  gospodarce  narodowej  według  sektorów 

własności  w  I—III  kwartale  2018  r.  (cd.)”  Ponadto  należy  zwrócić  uwagę,  że  koszty 

wynagrodzenia są jedynie składową całkowitych kosztów pracy. Analiza dalszych informacji 

jest utrudniona ponieważ zamawiający nie udostępnił informacji ani o przyjętej liczbie godzin 

niezbędnych celem realizacji zamówienia pomimo tego, że w piśmie G-1.271.2.3.2918 z dnia 

13  grudnia  2018  r.  postanowił  nie  odtajniać  jedynie  wartości  i  kwot  wskazanych  

w  wyjaśnieniu  Esri  dotyczącym  rażąco  niskiej  ceny.  Niezależnie  od  powyższego,  widoczny 

jest  brak  szczegółowości  kalkulacji  Esri,  do  czego  wykonawca  został  zobligowany  przez 


zamawiającego. Stoi to w sprzeczności nie tylko z treścią wezwania do rażąco niskiej ceny 

oferty,  ale  także  w  sprzeczności  do  przyjętych  dobrych  praktyk  w  zakresie  wykonywania 

wyceny  projektów  informatycznych.  Prawdopodobnie,  korzystając  z  procentowego  podziału 

wynagrodzenia za realizację poszczególnych etapów zamówienia dokonano jedynie podziału 

wynikowej kwoty. 

Gdyby  Esri,  udzielając  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  odniosła  się  

do  pełnego  zakresu  zamówienia  to  powinna  uwzględnić  wszystkie  jego  etapy,  czego 

wykonawca ten nie zrobił. Nawet jednak przy tak szczątkowych informacjach widać znaczące 

niedosz

acowania  w  ofercie  wykonawcy  Esri.  Dla  przykładu  należy  wskazać,  że  Esri 

przewidziało  na  świadczenie  gwarancji  w  ramach  umowy  54  godziny  miesięcznie.  Jest  

to  znaczące  niedoszacowanie,  biorąc  pod  uwagę,  że  zamawiający  wymaga (par.  15  wzoru 

umowy) obsługi w trybie 24/7/365 (24 godziny na dobę, każdego dnia w tygodniu, przez cały 

rok)  a  gwarancja  wraz  z  serwisem  technicznym  obejmuje  min.:  poprawność  działania 

dostarczonego  i  wdrożonego  systemu  NSGK,  integralność,  spójność,  dostępność  

i bezpieczeństwo baz danych utworzonych i wdrożonych w ramach przedmiotowego projektu, 

zgodność  wdrożonego  rozwiązania  z  aktualnymi  przepisami  prawa,  świadczenie  usług 

rozwojowych,  zapewnienie  zamawiającemu  modyfikacji  i  rozbudowy  Systemu  NSGK, 

świadczenie  usług  konsultacyjnych.  Tak  znikoma  liczba  godzin  przeznaczona  na  realizację 

zobowiązań  gwarancyjnych  z  pewnością  spowoduje  niedotrzymanie  warunków 

gwarancyjnych,  o  których  mowa  powyżej  i  będzie  skutkować  koniecznością  płacenia  kar 

umownych w wysokości minimum 3% wartości umowy za miesiąc opóźnienia. Esri powinna 

przewidzieć na pokrycie kar umownych znaczną rezerwę. W wyjaśnieniach nie znajdują się 

jakiekolwiek  kwoty  za  licencję  oprogramowania  do  prowadzenia  baz  danych  Państwowego 

Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego,  Esri  zwrac

a  uwagę  jedynie  na  licencje 

oprogramowania  korporacji  ESRI  Inc.,  które  już  są  w  posiadaniu  zamawiającego.  Kolejny 

element  to  integracja  z  Systemem  płatności  elektronicznych,  Systemem  ePUAP  

za  pośrednictwem  systemu  EOD/SOD,  Systemem  weryfikującym  podpis  kwalifikowany, 

Systemem  EOD/SOD,  Systemem  księgowo  —  rachunkowym.  Zagadnienie  integracji  było 

przedmiotem  znacznej  obawy  Esri  oraz  przedmiotem  odwołania  a  następnie  wycofania 

odwołania.  

W dalszej części odwołujący wskazywał, że ważnym powodem niedoszacowania jest 

skrócenie  proponowanego  okresu  realizacji  projektu  do  9  miesięcy  i  nie  zarezerwowanie 

wystarczających  środków  na  pokrycie  ryzyka  związanego  z  niedotrzymaniem  tak  krótkiego, 

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  terminu  realizacji.  Koszty  kar  umownych 

miesięcznego  opóźnienia  terminu  realizacji  umowy  wynoszą  minimum  3%  wartości  umowy. 

Należy  wskazać,  że  z  obowiązku  określonego  w  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  wynika,  


że  wykonawca  ma  wykazać,  że  jego  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  a  zatem  nie 

może  ograniczyć  się do  stwierdzenia,  że przy  kalkulacji  budżetu  realizacji  wziął  pod uwagę 

sprzyjające czynniki związane z realizacją zamówienia. Każdorazowo bowiem niezbędne jest 

ich  dokładne  i  szczegółowe  przytoczenie  i  opisanie.  Wykonawca,  powołując  się  

na 

okoliczności,  które  uzasadniają  jego  zdaniem  możliwość  zaoferowania  korzystnej  ceny, 

powinien  podać  konkretne  informacje  o  ponoszonych  przez  siebie  kosztach  czy  kwotach 

oszczędności,  które  uzyskał  dzięki  takim  okolicznościom.  Wykonawcy  powinni  przede 

wszys

tkim  dążyć  do  tego,  aby  składane  przez  nich  wyjaśnienia  przedstawiały  dokładną. 

kalkulację  wszystkich  niezbędnych  kwot,  które  muszą  być  poniesione,  aby  zamówienie 

zostało  zrealizowane  zgodnie  z  wymaganiami  przewidzianymi  dla  danego  postępowania. 

Informacje 

te  powinny  być  więc  na  tyle  konkretne,  aby  zamawiający  mógł  je  sprawdzić, 

zestawiając  z  danymi  dostępnymi  na  rynku,  i  finalnie  poddać  ocenie  ich  wiarygodność. 

Wykonawca  musi  nie  tylko  wyjaśnić,  jakie  czynniki  mają  wpływ  na  wysokość  zaoferowanej 

ceny,  ale 

też  w  jaki  sposób  wpływają one na jej  wysokość.  Przedłożenie przez  wykonawcę 

Esri  bardzo  oszczędnych  oświadczeń  o  prawidłowości  dokonanych  przez  wykonawcę 

wyliczeń może uniemożliwić zamawiającemu pozytywną weryfikację złożonych wyjaśnień.  

W  dalszej  części  odwołujący  podkreśla,  że  z  wezwaniem  do  wyjaśnienia  rażąco 

niskiej  ceny  wiążą  się  określone  konsekwencje  prawne  w  postaci  powstania  domniemania 

faktycznego,  że  mamy  do  czynienia  z  rażąco  niską  ceną.  Domniemanie  to  ma  charakter 

wzruszalny  i  może  zostać  obalone  przez  wykonawcę.  W  postępowaniu  wyjaśniającym, 

prowadzonym przez zamawiającego, ciężar dowodu spoczywa na wykonawcy udzielającym 

wyjaśnień.  To  wykonawca  obciążony  został  obowiązkiem  wykazania  prawidłowości 

zaoferowanej  ceny.  Dlatego  też  musi  dochować  szczególnej  staranności  przedkładając 

zamawiającemu  wyjaśnienia,  jeśli  nie  sprosta  spoczywającemu  na  nim  ciężarowi  dowodu  

w  zakresie  wykazania,  że  cena  oferty  została  skonstruowana  w  sposób  zapewniający 

należytą  realizację  zamówienia,  w  mocy  pozostaje  domniemanie,  że  zaoferowana  cena 

oferty  jest  ceną  rażąco  niską  (tak  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  20  czerwca 

2018 r., sygn. akt KIO 1108/18; wyroku z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt KIO 1751/18). 

Dodatkowo, ustawodawca wymaga, aby wskazane w wyj

aśnieniach informacje, były poparte 

dowodami,  którymi  mogą  być  przykładowo  oferty  uzyskane  od  dostawców,  w  tym 

zawierające uzgodnione upusty, umowy wstępne z podwykonawcami, czy zawarte w samych 

wyjaśnieniach obliczenia, wskazujące na prawidłowość kalkulacji cenowej i zysk. Wykonawca 

wskazał bowiem okoliczności, które w jego ocenie wpływają na obniżenie ceny, tj. wieloletnie 

doświadczenie,  dobre  warunki  handlowe,  (...  )  a  także  okoliczność  posiadania  własnego 

serwisu i możliwość zaoferowania zamawiającemu rabatów. Nie przedstawił natomiast, w jaki 

sposób  czynniki  te  wpływają  na  obniżenie  ceny  i  nie  podał  wartości,  o  jakie  mógł  obniżyć 


cenę  w  związku  z  wykazanymi  okolicznościami.  Przy  czym  odwołujący  zaznacza,  

że  wykazanie  prawidłowości  ceny  musi  nastąpić  na  etapie  wyjaśnień  składanych 

zamawiającemu,  natomiast  niewykazanie  w  tych  wyjaśnieniach,  że  cena  jest  realna, 

powoduje  po  stronie  zamawiającego  obowiązek  odrzucenia  oferty.  Próba  dowodzenia 

prawidłowości  ceny  dopiero  w  postępowaniu  odwoławczym,  z  powoływaniem  się  

na  okoliczności  niewskazane  w  wyjaśnieniach,  jak  również  na  dowody  nie  wskazane  

w wyjaśnieniach jest spóźniona (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 lutego 2018 r., 

sygn.  KIO  167/18;  w  wyroku  z  dnia  16  sierpnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1487/18;  w  wyroku 

Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV Ca 1299/09).  

W  zakresie  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  93  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  i  3 

ustawy Pzp podniósł, że jak wynika z treści pisma zamawiającego z dnia 13 grudnia 2018 r., 

zamawiający  postanowił  odtajnić  część  wyjaśnień  wykonawcy  Esri  dotyczących  rażąco 

niskiej ceny, jako że informacji zwartych w wyjaśnieniach nie można było zakwalifikować jako 

tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Jednocześnie  zamawiający  postanowił  nie  odtajniać  wartości  

i  kwot  wskazanych  w  przedmiotowym  wyjaśnieniu,  jako  uzasadniających  złożoną  ofertę. 

Zamawiający  jednakże  nie  podjął  decyzji  o  nie  odtajnieniu  informacji  o  liczbie  godzin 

przyjętych celem realizacji zamówienia przez wykonawcę Esri, w związku z czym informacja 

ta  powinna  zostać  udostępniona  wykonawcy  jako  informacja  niestanowiąca  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

Uzasadniając  podniesienie  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp  wskazał,  że  z  dołączonej  przez  wykonawcę  Esri  referencji  wystawionej  przez 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ nie wynika kto podpisał ww. referencję. Na 

referencji  nie  ma  żadnej  formatki  wskazującej  na  zamawiającego,  jak  również  pieczątki 

osoby, która wystawiła referencje. W związku z powyższym, zamawiający powinien powziąć 

wątpliwość  co  do  treści  przedmiotowej  referencji  i  faktu  potwierdzania  przez  nią  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  w  konsekwencji  wezwać  wykonawcę  Esri  

do uzupełnienia referencji lub do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający,  w  dniu  25  lutego  2019  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania,  wzywając  ich  do  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego.  

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił,  w  dniu  26  lutego  2019  r.  wykonawca: 

Esri  Polska  Sp.  z  o.o.  00-203  Warszawa,  ul.  Bonifraterska  17

zgłaszając  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 


Zamawiający  w  dniu  4  marca  2019  r.,  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  

w której wniósł o jego oddalenie w całości. W treści złożonego pisma procesowego podnosił, 

że zwrócił się do przystępującego o złożenie wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy 

Pzp, 

gdyż  zaproponowana  przez  niego  cena  była  niższa  o  30%  od  wartości  szacunkowej 

zamówienia,  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp.  W  odpowiedzi  na 

wezwanie,  wykonawca  Esri  złożył  wyjaśnienia,  które  po  dokonaniu  analizy  zamawiającego, 

okazały  się  rozstrzygać  w  sposób  wyczerpujący  wątpliwości  w  zakresie  zaproponowanej 

ceny.  

Zamawiający  zwracał  uwagę,  że  przepisy  ustawy  Pzp  nie  definiują  pojęcia  rażąco 

niskiej  ceny,  niemniej  punktem  odniesi

enia jest tutaj przedmiot zamówienia. Należy przyjąć, 

że  cena  rażąco  niska  to  taka,  która  jest  nierealistyczna  i  niewiarygodna  w  kontekście 

aktualnej sytuacji rynkowej. Nie wystarczy więc, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości 

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postepowaniu, lecz 

musi  to  być  cena  taka,  która  przy  zachowaniu  reguł  rynkowych,  czyniłaby  wykonanie 

zamówienia  przez  wykonawcę  nieopłacalnym.  Oceniając  wyjaśnienia  przystępującego, 

zamawiający miał na uwadze przedmiot zamówienia i pewną specyfikę branży IT. Ceny usług 

wykonywanych  w  ramach  tej  branży  są  trudne  do  określenia  i  w  przeważającej  części 

opierają  się  na  oszacowaniu  czasu,  który  będzie  potrzebny  do  wykonania  danej  usługi. 

Wykonawca  Esri  zaproponował  realizację  zamówienia  w  terminie  9  miesięcy,  natomiast 

odwołujący  w  swojej  ofercie  zaproponował  termin  13  miesięcy  od  podpisania  umowy.  Tym 

samym  na  obniżenie  ceny  oferty  składa  się  niższy  koszt  zatrudnienia  pracowników.  Gdyby 

porównać  miesięczny  przychód,  który  osiągną  te  podmioty  w  czasie  realizacji  zamówienia 

należy  uznać,  że  będą  one  na  zbliżonym  poziomie,  a  co  za  tym  idzie  różnica  

w  zaproponowanej  cenie  nie  jest  znaczna.  Nie  jest  zatem  zgodne  z  prawdą  twierdzenie,  

że  przystępujący  zaniżył  wartość  kosztów  osobowych  bo  te,  w  ujęciu  miesięcznym,  nie 

odbiegają od poziomu na jakim skalkulował je odwołujący. 

Zdaniem  zamawiającego  różnica  w  wysokości  oczekiwanego  wynagrodzenia  

za realizację zamówienia pomiędzy wykonawcami wynika z odmiennie oszacowanego czasu 

pracy, jaki potrzebny jest na jego wykonanie. Na ten czas z kolei mają wpływ takie czynniki 

jak  wiedza  i  umiejętności  poszczególnych  pracowników,  zastosowana  przez  wykonawcę 

metodyka oraz technologia prac w szczególności w zakresie migracji danych, która to będzie, 

w ocenie zamawiającego, kluczowym procesem w całym zamówieniu. Jednym ze sposobów 

migracji  jest  tradycyjna  metoda  przenoszenia  danych  do  systemu,  która  może  być 

potencjalnym  źródłem  zaistnienia  wielu  błędów,  z  drugiej  strony  możliwe  jest  zastosowanie 

szeregu automatów, analiz czy raportów, które pozwolą na znaczne przyspieszenie prac oraz 


ograniczenie  do  minimum  błędów  w  nowej  bazie  danych.  Zamawiający  nie  narzucił 

wykonawcom  żadnej  metody,  to  od  jego  wyboru  zależeć  będzie  w  jaki  sposób  migracji  tej 

dokona. Zamawiający zakłada, że wykonawca w tym procesie będzie starał się wykorzystać 

automatyzację  procesu  migracji  danych,  przy  czym  to  od  jego  wiedzy  oraz  doświadczenia 

zależy wprost okres czasu jaki poświęci on na migrację danych. Zamawiający podkreślił, że 

przystępujący  świadczy  na  jego  rzecz  usługi  dostarczania  oprogramowania  oraz  jego 

wsparcia  technicznego  od  wielu  lat,  w  tym  dostarcza  licencję  korporacyjną  ELA.  W  tym 

okresie  wykonał  wiele  zleceń  dotyczących  szeroko  rozumianej  analizy  danych 

z

gromadzonych  w  bazie  zamawiającego,  co  pozwala  na  stwierdzenie,  że  wykonawca  ten 

posiada  wiedzę,  która  w  sposób  właściwy  pozwoliła  tej  firmie  na  oszacowanie  prac 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  migracji  danych.  Zamawiający  nie  zgadza  się  również  z 

odwołującym,  iż  określone  przez  wykonawcę  Esri  stawki  za  godzinę  pracy  poszczególnych 

specjalistów są zaniżone, wręcz przeciwnie są adekwatne do stawek przyjętych w branży IT. 

Zamawiający odniósł się również do treści złożonych przez wykonawcę Esri referencji 

wskaz

ując, że zostały one sygnowane przez upoważnione osoby i nie budzą wątpliwości. 

Odwołujący, na posiedzeniu w dniu 7 marca 2019 r., po zapoznaniu się z odpowiedzią 

zamawiającego  na  odwołanie  oraz  pismem  procesowym  przystępującego  złożył 

oświadczenie,  iż  cofa  zarzuty  podnoszone  w  pkt  2  i  3  odwołania,  podtrzymuje  natomiast 

zarzuty  dotyczące  zaoferowania  przez  przystępującego  rażąco  niskiej  ceny,  co  winno 

skutkować odrzuceniem oferty tego wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szcz

ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

treścią oferty przystępującego, korespondencją prowadzoną pomiędzy zamawiającym 

a  przystępującym  w  przedmiocie  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny, 

z

apoznaniu  się  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  

i  uc

zestnika  postępowania,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy  ustaliła  

i zważyła, co następuje.  

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Jed

nocześnie  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie,  

w  dostateczny  sposób  wykazał  interes  w  złożeniu  środka  ochrony  prawnej  -  odwołania,  


w  rozumieniu  przepisu  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  złożył  ofertę  w  niniejszym 

postępowaniu.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp, 

z

amawiający  nie  odrzucił  oferty  Esri  pomimo,  że  zawiera  ona  rażąco  niską  cenę,  jej 

odrzucenie  z  kolei 

umożliwiłoby  wybór  oferty  odwołującego  jako  najkorzystniejszej  

w postępowaniu. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy  w  kopii 

potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem,  w  tym  w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  

o zamówieniu, treści SIWZ, treści oferty przystępującego, treści korespondencji prowadzonej 

pomiędzy  zamawiającym  a  przystępującym  w  przedmiocie  wyjaśnień  dotyczących  rażąco 

niskiej ceny

, treści pism procesowych złożonych przez zamawiającego i przystępującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierw

szej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, iż przedmiotem postępowania, zgodnie z opisem zawartym w  Części II 

SIWZ  jest 

wdrożenie  oprogramowania  do  prowadzenia  baz  danych  Państwowego  Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego wraz  z migracją danych. Przedmiot zamówienia obejmuje 

dwa  zadania.  Zadanie  pierwsze:  dosta

wa,  wdrożenie  i  serwis  oprogramowania  do 

prowadzenia  baz  danych  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  –  NSKG 

opartego  o  zarządzane  i  administrowane  środowisko  teleinformatyczne  w  architekturze 

chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit, wyposażonego w mechanizmy wymiany 

danych z istniejącymi u zamawiającego systemami: System Obiegu Dokumentów, ewidencji 

ludności,  Miejskiego  Systemu  Zarządzania  –  Katowickiej  Infrastruktury  Informacji 

Przestrzennych  (dalej:  MSZ-KIIP).  W  ramach  zadania  drug

iego  wykonawca  zobowiązany 

będzie  wykonać  migrację  danych  do  struktur  bazodanowych  NSGK.  Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie migracji istniejących danych w postaci cyfrowej ze struktur 

istniejących  rozwiązań  teleinformatycznych  Urzędu  Miasta  Katowice  do  struktur 

bazodanowych  NSKG  poprzez  wykonanie  testowej  migracji  baz  danych  zamawiającego  do 

zintegrowanej  relacyjnej  bazy  danych  NSGK,  weryfikacja  kompletności  i  poprawności 

migracji oraz uruchomienie dostarczonego rozwiązania wraz ze zmigrowanymi danymi.  

Zamawiający  przewidział  w  SIWZ  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie 

zamówienia. Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi projekt umowy, w którym w §1 ust. 2 oraz w §5 

ust.  3  przewidziano  podział  przedmiotu  zamówienia  na  etapy  oraz  wskazano  jaki  procent 


wart

ości przedmiotu umowy obejmuje dany etap: Etap I – Organizacja wdrożenia (5%); Etap 

II 

–  Opracowanie  Projektu  Technicznego  Systemu  NSGK  (10%);  Etap  III  –  Instalacja  i 

konfiguracja  sprzętu  i  oprogramowania  systemowego  usługi  Oracle  PaaS  &  IaaS  Universal 

Credit  (10%);  Etap  IV 

–  Opracowanie  i  implementacja  systemu  NSGK  (15%);  Etap  V  – 

Migracja  danych  (25%);  Etap  VI 

–  Wdrożenie  i  uruchomienie  pilotażowe  systemu  NSGK 

(5%);  Etap  VII 

–  Produkcyjne  wdrożenie  systemu  NSGK  w  pełnej  skali  u  zamawiającego 

Część  III  SIWZ  opisuje  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  podstawy  wykluczenia 

wykonawcy.  W  zakresie  w  jakim  zamawiający  wymagał  aby  wykonawcy  spełnili  warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisał przedmiotowy 

warunek  w  pkt  15.3)  II  SIWZ 

żądając,  aby  wykonawca  dysponował  osobami  posiadającymi 

niżej  określone  kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienia,  doświadczenie  oraz  wykształcenie 

niezbędne  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  tj.:  a)  Kierownikiem  Projektu/prac 

IT/Geodezja/GIS;  b

)  Architektem  systemów  IT/Geodezja/GIS;  c)Analitykiem  systemowym 

IT/Geodezja/GIS;  d)  Programistą  rozwiązań  serwerowych;  e)  Programistą  rozwiązań 

webowych/projektantem  stron  internetowych;  f) 

Specjalistą  ds.  jakości  IT  (tester 

oprogramowania);  g)  Specjalist

ą  ds.  wdrożeń  w  zakresie  ewidencji  gruntów  i  budynków;  h) 

Specjalistą  ds.  wdrożeń  w  zakresie  geodezji/GIS;  i)  osobą  lub  osobami  posiadającymi, 

posiadającą  uprawnienia  zawodowe,  o  których  mowa  w  art.  43  pkt  1  i  2  ustawy  Prawo 

geodezyjne  i  kartograficzne;  j) 

dwoma  inżynierami  z  zakresu  technologii  sieciowych;  k) 

inżynierem  w  zakresie  bezpieczeństwa;  l)  inżynierem  w  zakresie  wdrożenia,  eksploatacji  i 

wsparcia  technicznego. 

Dla  każdej  z  tych  osób  zawarł  szczegółowe  wymagania,  opisując 

niezbędne  wykształcenie,  doświadczenie  i  kwalifikacje.  Jednocześnie  dopuścił  sytuację,  

że  jedna  osoba  wskazana  przez  wykonawcę  na  dane  stanowisko,  pełniła  będzie  więcej  

niż  jedną  z  ww.  funkcji  z  tym,  że  zespół  projektowy  wykonawcy  musi  liczyć  nie  mniej  niż 

sześć osób, zgodnie z pkt 9.1.2.2 ppkt 3) OPZ (załącznik nr 5 do SIWZ).  

W Części IX – Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, w pkt 44 zamawiający 

przewidział, że w celu wyboru oferty będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami: 

cena ofertowa 

– 60%, czas wykonania zamówienia – 40%. 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty: wykonawcy Geopolis Sp. z o.o. 87-100 

Toruń  ul.  Wrocławska  167  z  ceną  ofertową  brutto  2 882 732,55  zł.  i  terminem  realizacji 

zamówienia  13  miesięcy  od  podpisania  umowy;  Esri  Polska  Sp.  z  o.o.  00-203  Warszawa,  

ul. Bonifraterska 17 za cenę 1 810 560,00 zł. brutto i terminem realizacji 9 miesięcy od daty 

podpisania umowy. Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 2 439 024,39 zł. 

netto. 


Ponadto  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  pismem  z  30  listopada  2018  r.,  wezwał 

wykonawcę Esri do złożenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia  i  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  wykonawcy, 

oryginalność  projektu  wykonawcy,  koszty  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 

podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10  p

aździernika  2002  r.  o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2015 r. poz 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

okoliczności  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

okoliczności wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska; 

okoliczności powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający  wezwał  ponadto  do  przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  ceny  ofertowej, 

uwzględniając  powyższe  aspekty  wraz  z  dowodami.  Zamawiający  poinformował  również,  

że  zgodnie  a  art  90  ust.  2  ustawy  Pzp  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco 

niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Termin 

na powyższe czynności ustalono na 6 grudnia 

2018 r. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  przystępujący,  pismem  z  6  grudnia  2018  r.  udzielił 

wyjaśnień, które zostały  zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.  Zamawiający  odtajnił 

złożone  wyjaśnienia,  za  wyjątkiem  wartości  (w  tym  liczby  godzin  na  realizację 

poszczególnych  etapów)  oraz  kwot  wymienionych  w  piśmie  wykonawcy  Esri  (stawki  za 

roboczogodzinę, kwoty netto i brutto za poszczególne etapy prac). 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  

do  przekonania,  iż  sformułowane  przez  odwołującego  zarzuty  nie  znajdują  oparcia  

w  ustalonym  stanie  faktycznym  i  prawnym,  a  tym  samy

m  rozpoznawane  odwołanie  

nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu naruszenie art.  90  ust.  3  w  zw.  z art.  90  ust.  2  

w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  wskazując,  że  oferta  tego  wykonawcy  winna  być 

odrzucona, gdyż zawiera rażąco niską cenę. 


W  kontekście  omawianego  zarzutu  konieczne  jest  zatem  zdefiniowanie  samego 

pojęcia rażąco niskiej ceny. Przede wszystkim wskazać tu należy na brzmienie przepisu art. 

89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp,  który  odnosi  zaoferowaną  cenę  do  wartości  przedmiotu 

zamówienia  -  ma  to  być  cena  „rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia".  Tym 

samym to realna, rynkowa wartość danego zamówienia jest punktem odniesienia dla oceny  

i ustalenia ceny tego typu. Cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie 

ceną  odbiegającą  od  jego  rzeczywistej  wartości,  a  różnica  nie  będzie  uzasadniona 

obiektywnymi  względami  pozwalającymi  danemu  wykonawcy  bez  strat  i  finansowania 

wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać. 

orzecznictwie  podkreśla  się,  że  punktem  odniesienia  dla  określenia  rażąco  niskiej  ceny  

są  przede  wszystkim:  wartość  przedmiotu  zamówienia,  ceny  zaproponowane  w  innych 

ofertach,  złożonych  w  postępowaniu  oraz  wiedza,  doświadczenie  życiowe  i  rozeznanie 

waru

nków  rynkowych  jakimi  dysponują  członkowie  komisji  przetargowej  zamawiającego  

(tak min. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia sygn. akt: IV Ca 1299/09). 

A  zatem  za cenę rażąco  niską  uznać  należy  cenę, która  jest  nierealistyczna,  nieadekwatna 

do  zakresu  i  kosztów  prac  składających  się  na  dany  przedmiot  zamówienia,  zakłada 

wykonanie  zamówienia  poniżej  jego  rzeczywistych  kosztów  i  w  takim  sensie  nie  jest  ceną 

rynkową,  a  więc  nie  występuje  na  danym  rynku,  na  którym  ceny  wyznaczane  są  m.in. 

poprze

z ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, 

postęp technologiczno- organizacyjny  oraz  obecność  i funkcjonowanie uczciwej  konkurencji 

podmiotów racjonalnie na nim działających. 

Z  kolei  ustalenia,  że  dana  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską,  dokonuje  zamawiający 

najpierw  poprzez  obligatoryjne  wezwanie 

wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  oraz  dowodów 

(art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp) 

a  następnie  poprzez  ocenę  złożonych  wyjaśnień.  Procedura 

badania i ustalania ceny rażąco niskiej przebiega więc w taki sposób, że zamawiający musi 

na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

umożliwić  wykonawcy  wykazanie  okoliczności,  

iż  zaoferowana  przez  niego  cena  jest  ceną  realną.  Następnie  zaś  na  wykonawcy,  zgodnie 

zaś  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp,  spoczywa  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  przy  ocenie  samych  wyjaśnień  uwzględniać 

należy  treść  wezwania  skierowanego  do  wykonawcy.  Jeśli  zatem  zamawiający  sformułuje 

swoje  wezwanie  w  sposób  ogólnikowy,  nie  precyzując  jakie  elementy  winien  zawrzeć 

wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach,  nie może oczekiwać określonego sposobu prezentacji 

przekazanych informacji czy stopnia szczegółowości wyliczeń. Przepis art.  90 ust. 1 ustawy 

Pzp  stanowi  także,  że  zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  czynniki 

wpływające  na  wartość  ceny  zaoferowanej  przez  wykonawcę  w  tym  m.in.  oszczędność 

metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające 


warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  wykonawcy,  oryginalność  projektu 

wykonawcy, koszty pracy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 

przepisów.  Zatem,  rolą  zamawiającego  jest  ustalenie  i  weryfikacja  czy  czynniki  wskazane 

przez wykonawcę w ramach wyjaśnień rzeczywiście istnieją, mogą być osiągnięte w ramach 

realiów  rynkowych  i  na  podstawie  jakich  założeń  wykonawca  zakłada  realność  wystąpienia 

tych szczególnych czynników i sprzyjających okoliczności. Z kolei treść normy art. 90 ust. 2 

nie pozostawia wątpliwości, że to na wykonawcy wezwanym do złożenia wyjaśnień spoczywa 

obowiązek wykazania, czy możliwe i reale jest wykonanie zamówienia za określoną w ofercie 

cenę.  Z  racji  tego,  że  celem  wyjaśnień  jest  wzruszenie  przyjętego  domniemania,  

że  zaoferowana  cena  jest  ceną  rażąco  niską,  wyjaśnienia  takie  muszą  być  konkretne, 

wyczerpujące  i  uzasadniające  realność  dokonanej  przez  wykonawcę  kalkulacji.  Nie  ulega 

wątpliwości, iż badanie ceny i ewentualne jej uznanie za rażąco niską musi być dokonywane 

w  odniesieniu  do  danego 

przedmiotu  zamówienia  albowiem  to  z  opisu  zamawiającego 

wynika  jakie  czynności  muszą  zostać  przez  wykonawcę  zrealizowane  w  ramach  danego 

zamówienia. 

Zauważenia wymaga również, że w ramach postępowania odwoławczego Izba ocenia 

jedynie  prawidłowość  czynności  zamawiającego  w  postępowaniu,  a  nie  samą  cenę  oferty.  

ramach  postepowania  odwoławczego  weryfikacji  podlega  zatem  sama  czynność 

wezwania  do  złożenia  wyjaśnień,  ocena  przez  zamawiającego  tych  wyjaśnień,  a  następnie 

prawidłowość decyzji co do odrzucenia lub nie złożonej przez wykonawcę oferty. 

Przekładając  powyższe  rozważania  na  realia  rozpoznawanej  sprawy  należy  

w  pierwszej  kolejności  zauważyć,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  

na wdrożeniu oprogramowania do prowadzenia baz danych PZGiK wraz z migracją danych.  

Zamówienie  podzielono  na  dwa  zadania,  pierwsze  opisano  jako:  dostawa,  wdrożenie  

i  serwis  systemu  informatycznego.  Przedmiotem  zamówienia  w  tym  zadaniu  jest  dostawa, 

wdrożenie  i  serwis  oprogramowania  do  prowadzenia  baz  danych  Państwowego  Zasobu 

Geodezyjnego  i  Kartograficznego 

–  NSKG  opartego  o  zarządzane  i  administrowane 

środowisko teleinformatyczne  w  architekturze  chmury  usługi  Oracle  PaaS  &  IaaS  Universal 

Credit,  wyposażonego  w  mechanizmy  wymiany  danych  z  istniejącymi  u  zamawiającego 

systemami:  S

ystem  Obiegu  Dokumentów,  ewidencji  ludności,  Miejskiego  Systemu 

Zarządzania  –  Katowickiej  Infrastruktury  Informacji  Przestrzennych  (dalej:  MSZ-KIIP).  

W  SIWZ  wskazano,  że  w  ramach  zadania  drugiego  wykonawca  zobowiązany  będzie 

wykonać migrację  danych  do  struktur  bazodanowych  NSGK.  Przedmiotem  zamówienia  jest 

przeprowadzenie  migracji  istniejących  danych  w  postaci  cyfrowej  ze  struktur  istniejących 

rozwiązań  teleinformatycznych  Urzędu  Miasta  Katowice  do  struktur  bazodanowych  NSKG 

poprzez wykonanie testowej migr

acji baz danych zamawiającego do zintegrowanej relacyjnej 


bazy  danych  NSGK,  weryfikacja  kompletności  i  poprawności  migracji  oraz  uruchomienie 

dostarczonego  rozwiązania  wraz  ze  zmigrowanymi  danymi.  Zamawiający  przewidział  

w  SIWZ  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  zamówienia.  Załacznik  nr  4  do  SIWZ 

stanowi projekt umowy, w którym w §1 ust. 2 oraz w §5 ust. 3  opisano poszczególne etapy 

zamówienia przewidując jednocześnie, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie wszystkich 

prac zostanie podzielone w taki sp

osób, że wysokość wynagrodzenia za poszczególne etapy 

będzie  odpowiadała  procentowemu  udziałowi  wartości  danego  etapu  w  całkowitej  wartości 

zamówienia. Powyższe ustalenia, w ocenie Izby, mają decydujący wpływ na ocenę wyjaśnień 

złożonych przez wykonawcę Esri w tym postępowaniu, a w konsekwencji na rozstrzygnięcie 

Izby w niniejszej sprawie. 

Zauważyć bowiem należy, że o ile oszacowanie kosztów realizacji 

zamówienia związanego z wykonaniem robót budowalnych, dostawą określonych materiałów 

czy 

urządzeń może być zweryfikowane poprzez odniesienie się do wartości rynkowej takich 

produktów,  o  tyle  wycena  usług  polegających  w  dużej  mierze  na  pracy  personelu 

zatrudnionego  przez  danego  wykonawcę,  w  przypadku  gdy  duże  znaczenie  nabiera 

doświadczenie  zatrudnionych  specjalistów  czy  też  przyjęty  sposób  wykonania  zamówienia  

(w  konsekwencji  również  różny  termin realizacji),  kalkulacja  ceny  oferty  nie  podlega  prostej 

weryfikacji, 

poprzez odwołanie się do obiektywnych czynników rynkowych. Należy tu również 

podzielić stanowisko przystępującego, który stwierdził, że nie ma jednej, uniwersalnej metody 

odnoszącej  się  do  sposobu  kalkulacji  ceny.  Tym  samym  przyjęty  przez  wykonawcę  Esri 

model,  polegający  na  przyjęciu  uśrednionej  stawki  ryczałtowej  za  pracę  specjalistów, 

przemnożenie  tej  stawki  przez  zakładaną  liczbę  godzin,  niezbędną  celem  realizacji 

zamówienia a następnie, na tej podstawie skalkulowanie ceny ryczałtowej za poszczególne 

etapy  prac,  a  w  rezultacie  za  całość  zamówienia,  jest  jednym  z  możliwych  sposobów 

kalkulacji  ceny  of

ertowej.  W  tym  kontekście  należy  zauważyć,  odnosząc  się  do  wyjaśnień 

złożonych przez  przystępującego  w  odpowiedzi  na  wezwanie w  trybie art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp, że przedstawił on jaki personel będzie brał udział w realizacji poszczególnych etapów, 

wskazał  przyjęte  stawki  za  roboczogodzinę  (objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa),  które  

to  należy  uznać  za  rynkowe,  nawet  biorąc  pod  uwagę  wskazywaną  przez  odwołującego 

stawkę  wyliczoną  w  oparciu  o  prezentowane  dane  zgodnie  z  publikacją  Głównego  Urzędu 

Statystycznego, a 

z pewnością znacznie przekraczające minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Wprawdzie  odwołujący  podnosił  również,  że  nie  może  odnieść  się  w  pełni  do  złożonych 

wyjaśnień,  gdyż  nie  zostały  mu  udostępnione  informacje  dotyczące  ilości  godzin  przyjętych 

do kalkulacji wynagrodzenia za posz

czególne etapy – tu jednak Izba zauważa, że rację ma 

zamawiający,  który  twierdził,  że  w  żadnym  miejscu  SIWZ  nie  wskazał  wymaganej  ilości 

godzin,  z  drugiej  zaś  należy  zauważyć,  że  sam  odwołujący  na  posiedzeniu  cofnął  zarzut 

naruszenia  art.  93  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez 


zaniechanie  udostępnienia  wyjaśnień  dotyczący  rażąco  niskiej  ceny  oferty  wykonawcy  Esri  

w zakresie, w jakim nie udostępniono odwołującemu informacji o liczbie godzin. 

Przystępujący  wskazał  w  swoich  wyjaśnieniach  na  szczególnie  sprzyjające 

okoliczności,  które  miały  wpływ  na  dokonaną  przez  wykonawcę  wycenę.  Jedną  z  nich  jest 

fakt korzystania przez zamawiającego z oprogramowania ESRI. W tym zakresie odwołujący 

podnosił,  że  nie  ma  to  znaczenia  dla  kalkulacji  ceny  ofertowej,  gdyż  zamawiający  posiada 

obecnie  oprogramowanie  firmy  Esri  Inc.,  który  to  podmiot  jest  niezależnym  od  firmy  Esri. 

Tymczasem, jak  wyjaśnił  przystępujący,  ma to  wpływ  na  ponoszone koszty,  albowiem tylko 

wykonawca  of

erujący  rozwiązania  równoważne  zobowiązany  będzie  do  wykonania  szeregu 

dodatkowych  czynności.  Przystępujący  nie  oferuje  rozwiązania  równoważnego,  gdyż 

oprogramowanie  oferowane  przez  Esri  Inc.  jest  rozwiązaniem  systemowym.  Zamawiający 

posiada  już  licencje  systemowe,  stąd  przystępujący  nie  musi  ponosić  kosztów  ich  nabycia. 

Przystępujący  dostarcza  oprogramowanie  bazowe,  a  zatem  nie  musi  ponosić  kosztów 

dodatkowych  opisanych  przez  zamawiającego  w  pkt  3.3.  załącznika  nr  5  do  SIWZ 

(przeniesienie  danych,  dokumentów,  konfiguracja  środowisk,  przeprowadzenie  szkoleń), 

ponadto  oprogramowanie  takie 

dostarczał  już  wcześniej  do  innego  klienta.  Wszystkie  

te  okoliczności  wykonawca  Esri  opisał  w  swoich  wyjaśnieniach,  wskazując  jako  element 

wpływający  na  obniżenie  ceny  ofertowej.  Należy  uznać,  że  okoliczność  ta  jest  przynależna 

temu wykonawcy i niewątpliwie ma wpływ na kalkulację ceny. 

Odnosząc  się  z  kolei  do  kwestii  personelu  dedykowanego  do  realizacji 

przedmiotowego  zamówienia  należy  podnieść,  że  w  Części  III  SIWZ  –  Warunki  udziału  

w  postępowaniu  i  podstawy  wykluczenia  wykonawcy  pkt  15  ppkt  3,  zamawiający  wskazał,  

że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  spełniający  warunki  udziału  

w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  tj.  dysponują  osobami  

o  określonych  kwalifikacjach  zawodowych,  uprawnieniach,  posiadającymi  stosowne 

do

świadczenie  oraz  wykształcenie  niezbędne  do  realizacji  zamówienia.  Zamawiający 

wymienił  szereg  osób,  które  przypisane  winny  zostać  do  określonych  ról  projektowych, 

jedna

k zaznaczył, że jedna osoba może pełnić więcej niż jedną z opisywanych funkcji, z tym 

że  zespół  projektowy  wykonawcy  musi  liczyć  nie  mniej  niż  sześć  osób.  Wykonawca  Esri 

wymaganiom  tym  sprostał,  albowiem  jak  wynika  ze  złożonych  przez  niego  wyjaśnień 

zadekl

arował,  że  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  takim  zespołem,  o  minimalnej 

liczebności,  będzie  dysponował.  Spełnił  zatem  z  jednej  strony  warunek  udziału  

w postępowaniu (czego odwołujący nie kwestionował), z drugiej strony zaprezentował w jaki 

sposób  dokona  podziału  ról,  przypisując  je  określonym  specjalistom,  przypisując 

poszczególne osoby do kolejnych etapów realizacji projektu. 


W  ocenie  Izby  nie  znajdują  oparcia  w  materiale  dowodowym  twierdzenia 

odwołującego, że wykonawca Esri błędnie oszacował a w rezultacie zaniżył koszty związane 

ze 

świadczeniem usług gwarancyjnych. Izba w tym zakresie ustaliła, że zamawiający w SIWZ 

wymagał,  aby  wykonawca  świadczył  usługi  gwarancyjne  przez  okres  36  miesięcy. 

Wykonawca Esri  przyjął miesięczny  ryczałt  za wykonywane w  ramach gwarancji  czynności, 

przeznaczając 54 godziny miesięcznie na świadczenie wszystkich usług. Z kolei odwołujący 

twierdził, że przystępujący sprowadza świadczenie usług gwarancyjnych do usuwania błędów 

i  awarii  tymczasem,  w  ramach  gwarancji,  wykonywanych 

będzie  szereg  innych  czynności 

opisanych  w  SIWZ.  Zamawiający  zażądał  również,  aby  awarie  usuwane  były  na  bieżąco  

i  wyznaczył  maksymalne  czasy  na  ich  naprawienie,  w  tym  wyspecyfikował  ich  kategorie: 

krytyczna,  poważna  i  usterka.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  w  tym  zakresie  nie  można 

uznać,  że  zaproponowana  przez  przystępującego  ryczałtowa  cena  za  miesiąc  świadczenia 

usług gwarancyjnych jest rażąco zaniżona. Odwołujący wskazywał jedynie, że w ramach tego 

elementu  świadczenia  usług  koniecznych  jest  wykonywanie  szeregu  innych  zadań  nie 

wskazał  jednak  jaki,  realnie,  winien  być  wymiar  godzinowy  świadczonych  usług  i  nie 

przedstawił  własnej  kalkulacji  w  tym  zakresie.  Twierdził  jedynie,  że  koszty  te  można 

minimalizować  powołując  do  tego  celu  dział/  wydział  zajmujący  się  u  danego  wykonawcy 

świadczeniem takich usług. Wywodził, że takie rozwiązanie jest racjonalne w sytuacji, kiedy 

realizowanych jest wiele projektów w jednym czasie, tymczasem firma Esri nie ma aktualnie 

tylu  wdrożeń,  a  zatem  musi  zatrudnić  osoby,  które  będą  pełniły  stały  dyżur  w  okresie 

gwarancyjnym. Odwołujący ocenił, że około pięć osób winno zostać dedykowanych dla tego 

projektu. Tymczasem przystępujący wyjaśnił, że taką komórkę posiada, ponadto szacowania 

ilości  godzin  dokonał  w  oparciu  o  doświadczenia  polegające  na  świadczeniu  usług 

serwisowych  w  podobnym  zamówieniu.  Tym  samym  za  realne  i  oparte  na  rzeczowych 

podstawach są koszty prac związanych z gwarancją, z pewnością w tym zakresie nie sposób 

uznać, że cena za te usługi została skalkulowana na poziomie rażąco niskim.  

Kolejno należy wskazać, że nieuprawnione są zarzuty odwołującego, dotyczące braku 

skalkulowania w ofercie wykonawcy Esri niektórych elementów zamówienia. I tak w zakresie 

w jakim podnosił, że nie zostały uwzględnione koszty licencji: za wiarygodne należy przyjąć 

wyjaśnienia,  że  ten  element  został  uwzględniony  w  kalkulacji  poszczególnych  etapów.  Nie 

jest  konieczne,  dla  uznania,  że  jakiś  element  został  uwzględniony  w  cenie  ofertowej  jego 

szczegółowe  wyodrębnienie  w  wyjaśnieniach,  jako  odrębny  punkt.  Jak  już  wcześniej  Izba 

zwracała uwagę nie ma w tym zakresie żadnej wiążącej, jedynej metody kalkulacji kosztów  

a  zatem  za  dopuszczalne  należy  uznać,  że  koszty  dostarczenia  oprogramowania  

i  wynagrodzenie  za  licencję  wliczone  zostają  w  koszty  poszczególnych  etapów.  Sam 

zamawiający  dokonał  podziału  zamówienia  na  etapy,  co  znalazło  odzwierciedlenie  


w  projekcie  umowy,  oczekując  jedynie  aby  wykonawca  wydzielił  odrębnie  koszty 

poszczególnych etapów. W zakresie, w jakim odwołujący wskazywał na brak  uwzględnienia 

w wycenie przystępującego kosztów przeniesienia danych należy zauważyć, że zostały one 

przewidziane  w  wycenie 

–  tabela  Etap  5.  Z  kolei  koszty  szkoleń  zostały  skalkulowane  

w  Etapie  VII 

–  Produkcyjne  wdrożenie,  gdzie  przystępujący  wskazał  na  konieczność 

zatrudnienia  trenerów,  przewidział  stawkę  szkoleniową  za  dzień  uwzględniając  w  niej 

wynagrodzenie, koszty  dojazdu  i  materiały  szkoleniowe.  Z faktu,  iż  w  swoich wyjaśnieniach 

nie  powołał  się  na  możliwość  skorzystania  z  sali  szkoleniowej,  będącej  w  dyspozycji 

podwykonawcy  tj.  firmy 

Smart  In  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  nie  można  wywodzić  negatywnych 

konsekwencji  dla  tego  wykonawcy,  wyciągając  wnioski  o  dużej  ogólnikowości  złożonych 

wyjaśnień  i  braku  uwzględnienia  w  wycenie  wszystkich  elementów.  Z  pewnością  jest  to 

okoliczność  sprzyjająca  obniżeniu  ceny  za  ten  etap  usług,  albowiem  w  swojej  ofercie 

wykonawca nie musiał uwzględniać dodatkowo kosztów najmu sali szkoleniowej. Niezależnie 

od  powyższego  element  ten,  biorąc  pod  uwagę  wartość  zamówienia  należy  uznać  

z

a  marginalny.  Odnośnie  braku  wyceny  prac  konfiguracyjnych  Izba  doszła  do  wniosku,  

że  również  te  prace  zostały  wycenione,  stanowią  bowiem  element  prac  wdrożeniowych,  

te  z  kolei  przewidziano  w  etapach:  Etap  III 

–  Instalacja  i  konfiguracja  sprzętu  

i  oprogr

amowania  systemowego  w  usłudze  Oracle  PaaS  &  IaaS  Universal  Credit,  Etap  VI  

– Wdrożenie i  uruchomienie pilotażowe Systemu NSGK,  Etap  VII  –  Produkcyjne  wdrożenie 

Systemu NSGK w pełnej skali u zamawiającego. W etapach tych, co wynika z przedłożonych 

wyjaśnień, dedykowani do realizacji zamówienia zostali specjaliści – inżynierowie w zakresie 

wdrożenia,  eksploatacji  i  wsparcia  technicznego.  Kolejnym  elementem,  który  w  ocenie 

odwołującego  nie  znalazł  odzwierciedlenia  w  dokonanej  przez  przystępującego  kalkulacji,  

są  koszty  ryzyka  związanego  z  brakiem  dotrzymania  terminu  realizacji  zamówienia. 

Odwołujący  podnosił,  że  zamawiający  przewidział  w  umowie  kary  za  niedotrzymanie 

terminów  realizacji  poszczególnych  etapów,  jak  też  kary  za  niedotrzymanie  terminu 

końcowego.  Wskazywał,  że  przyjęty  przez  przystępującego  termin  dziewięciu  miesięcy  

na  realizację  zamówienia,  podczas  gdy  zamawiający  wskazywał  maksymalny  termin 

wykonania zamówienia - 16 miesięcy, niesie za sobą duże ryzyko niedotrzymania warunków 

umowy w tym zakresie. Przy czym 

odwołujący nie dowodził, że termin ten jest nierealny, lecz 

stał  na  stanowisku,  że  konieczne  jest  wskazanie  dodatkowej  kwoty,  która  pokryłaby  ryzyko 

dodatkowych kosztów z tym związane. Nie określił również jaka powinna być to kwota, mając 

na 

uwadze  wartość  całego  zamówienia  oraz  realny  (w  jego  ocenie)  czas  potrzebny  na 

wykonanie usługi, nie przedstawił też żadnych szczegółowych wyliczeń. Izba w tym zakresie 

ustaliła,  że  wykonawca  Esri  w  swojej  kalkulacji  w  tabeli  opisał  jedną  z  pozycji  jako 

o

koliczności  nieprzewidziane.  Do  tych  okoliczności  z  pewnością  można  zaliczyć  kary  


za  opóźnienia  w  realizacji  zamówienia.  Co  do  przewidzianej  tam  kwoty  Izba  nie  jest 

uprawniona do oceny jej wysokości, albowiem nie ma wystarczających danych niezbędnych 

do u

stalenia poprawności jej wysokości. 

Izba  podziela  stanowisko  odwołującego,  iż  na  wykonawcy  wezwanym  do  złożenia 

wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, ciąży obowiązek udowodnienia, iż zaoferowana 

przez  niego  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską.  Jednakże  w  opinii  Izby,  w  niniejszym 

postępowaniu,  gdzie  wykonawca  przedstawił  szczegółową  kalkulację  ceny,  uwzględniając 

poszczególne  etapy  realizacji  zamówienia  i  elementy  na  nie  się  składające,  wskazał 

okoliczności  które  świadczyć  mogą  o  sprzyjających  dla  niego  okolicznościach 

umożliwiających  realizację  zamówienia  szybciej,  zatrudniając  specjalistów  z  danych  branż 

posiadających  doświadczenie  w  realizacji  podobnych  projektów,  a  odwołujący  oprócz 

kwestionowania,  iż  wyjaśnienia  te  nie  są  dostatecznie  szczegółowe  nie  złożył  żadnych 

dowodów  na  poparcie  swoich  wyliczeń,  nie  sposób  uznać,  że  cena  zaoferowana  przez 

przystępującego  jest  rażąco  niską.  Odwołujący  nie  przedłożył  jakichkolwiek  dowodów 

świadczących,  że  za  zaoferowaną  cenę  przystępujący  nie  będzie  w  stanie  wykonać 

przedmiotowego  zamówienia,  odnosił  się  wprawdzie  do  poszczególnych  elementów 

kalkulacji stwierdzając, że za te kwoty nie jest możliwe wykonanie poszczególnych zakresów, 

jednak  nie  przedstawił  swoich  wyliczeń,  które  dowodziłyby  nierealności  zaproponowanej 

ceny.  Zdaniem  Izby  odwołujący  nie  przedstawił  w  sprawie  dowodów,  które  świadczyłyby  

w  sposób  pewny  i  kategorycznych o tym,  że koszty  zamówienia będą  znacznie  wyższe niż 

przedstawia  to  firma  Esri.  Swoje  stanowisko  w  tej  kwestii  odwołujący  zapewne  oparł  na 

podstawie dokonanych przez siebie obliczeń kosztów realizacji zamówienia. 

Ponadto  stwierdzić  należy,  iż  zamawiający  w  treści  wezwania  nie  określił 

szczegółowości  ani  nie podał konkretnych  elementów  składających się na  cenę,  do których 

powinien  odnieść  się  wykonawca  w  swojej  odpowiedzi.  Izba  doszła  do  przekonania,  

że  przystępujący  odpowiedział  na  wezwanie  na  poziomie  szczegółowości  adekwatnym 

zarówno  do  treści  wezwania,  jak  i  okoliczności  postępowania.  Tym  bardziej,  iż  miał 

świadomość,  iż  w  razie,  gdyby  udzielona  odpowiedź  wymagała  doprecyzowania  lub  

w dalszym ciągu zaoferowana cena budziła wątpliwości zamawiającego - ten ma możliwość 

wezwania go ponownie do uszczegółowienia wyjaśnień w interesującym go zakresie. Tak się 

nie 

stało, gdyż zamawiający uznał wyjaśnienia wykonawcy Esri za wystraczające. W ocenie 

Izby  powyższe  postępowanie  zamawiającego  nie  naruszało  przepisu  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp.  Izba, 

oceniając  złożone  przez  przystępującego  wyjaśnienia  uznała,  iż  były  one 

wystarczające  do  oceny  przez  zamawiającego,  czy  zaproponowana  przez  tego  wykonawcę 

cena ofertowa jest ceną realną, umożliwiającą jego wykonanie.  


Tym  samym  nie  potwierdziły  się  zarzuty  odwołania  dotyczące  naruszenia  przez 

z

amawiającego art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji wyroku. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozpo

rządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w ty

m w szczególności  § 5 ust. 3 pkt 1). 

Przewodniczący: 

…………………………………. 


wiper-pixel