KIO 316/19 POSTANOWIENIE dnia 7 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 316/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  w  dniu  7  marca  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

22 lutego  2019 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

konsorcjum 

Trakcja  PRKil  S.A.,  ul.  Złota  59,  00-120  Warszawa,  Krakowskie  Zakłady 

Automatyki  S.A.,  ul.  Wielicka  30,  30-

552  Kraków,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. dokonać zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  Trakcja  PRKil  S.A.,  ul.  Złota  59,  00-120 

Warszawa,  Krakowskie  Zakłady  Automatyki  S.A.,  ul.  Wielicka  30,  30-552  Kraków 

stanowiącej 90% uiszczonego od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 316/19 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa, 

prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na 

odcinku  Ostrołęka  -  Chorzele”  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  o 

wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 199-452731 w dniu 16.10.2018 r. 

Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  przepisów  właściwych  dla  zamówień  

o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 

ze zm.) 

zwanej dalej „Pzp”. 

Zamawiający  wiadomością  z  dnia  20.02.2019  r.  przesłał  do  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia –konsorcjum Trakcja PRKil S.A., ul. Złota 59, 00-

120 Warszawa, Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków (dalej 

j

ako  Odwołujący)  zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej,  wraz  z  pismem  o  tym,  iż 

oferta 

ww.  wykonawcy  uzyskała  czwartą  pozycję  a  także,  że  Zamawiający  nie  przyznał 

punktów  za  doświadczenie  personelu  wykonawcy  (kierownika  budowy).  Od  tej  czynności  

dniu 22.02.2019 r. Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

zarzucając nieprawidłową ocenę oferty i naruszenie art. 91 ust. 1, art. 91 b ust. 2 pkt 1 i art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  7  marca  2019  roku,  przed  otwarciem  rozprawy  przed  Krajową 

Izbą Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w tym  zakresie o konieczności  zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:  osiemnaście tysięcy  

złotych  zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wy

sokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel