KIO 314/19 POSTANOWIENIE dnia 7 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

sygn. akt: KIO 314/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Marta Słoma 

wobec cofnięcia w dniu 5 marca 2019 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  22 lutego  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę Alethea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, w postępowaniu prowadzonym 

przez  Zamawiającego  –  Szpitale  Pomorskie  sp. z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni,  przy  udziale 

wykonawcy 

Siem

ens 

Healthcare 

sp. 

o.o. 

siedzibą 

Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwo

łującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 2583/18 

Uzasadnienie 

Zamaw

iający  –  Szpitale  Pomorskie  sp. z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni  prowadzi, 

na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  z  podziałem  na  części 

pn.: 

„Świadczenie  usług  serwisowych  tomografu  komputerowego  Somatom  Definition  AS64 

oraz  stacji  opisowej  Synago.via  firmy  Siemens  w  lokalizacji  w  Gdyni  przy  ul.  Powstania 

Styczniowego 1

”, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie 

zamówieniu 

(dalej 

„Ogłoszenie”) 

zostało 

opublikowane 

w Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  12  lutego  2019  r.,  pod  nr  2019/S  030-067264. 

Tego  samego  dnia  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  specyfikację 

istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). 

22 lutego 2019 r. wykonawca Alethea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (dalej 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  lub  „KIO”) 

odwołanie,  w  którym  zaskarżył  opis  przedmiotu  zamówienia  i  określenie  kryteriów  oceny 

ofert w części 1 zamówienia. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania. Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienie wymogów z art. 185 ust. 2 

Pzp, postanowiła o dopuszczeniu ww. wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym 

w charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

Następnie, 5 marca 2019 r. Odwołujący cofnął odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  Pzp, 

Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz  postanowiła zwrócić  na 

rzecz O

dwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości 15.000,00 zł wpisu. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel