KIO 310/19 Sygn. akt: KIO 317/19 WYROK dnia 18 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 310/19 

Sygn. akt: KIO 317/19 

WYROK 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska-Romek 

Ryszard Tetzlaff 

Paweł Trojan 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2019r. w Warszawie 

odwołań wniesionych do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2019r. przez: 

A. 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Warbud S.A.; 

Warbud PPP 1 Sp. z o. o.; Vinci Facilities Polska Sp. z o. o.; VINCI Facilites SKE 

GmbH;  VINCI  Construction  Grands  Projets  SAS,  ul.  Domaniewska  32,  02-672 

Warszawa  (dalej zwanych konsorcjum Warbud)  (Sygn. akt KIO 310/19), 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Hemswell 

In

vestments Sp. z o. o.; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Pessina 

Costruzioni SpA; Pessina Gestioni Srl, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, 

(dalej zwanych konsorcjum Hemwell)  (Sygn. akt KIO 317/19), 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Miasta  Tarnowa  -  Urząd  Miasta  Tarnowa,           

ul. A. Mickiewicza 2, 33-

100 Tarnów

przy udziale: 

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Budimex  H               

Sp.  z  o.  o.;  Budimex  S.A.;  FBSerwis  S.  A.,  ul.  Stawki  40,  01-040  Warszawa, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 310/19 

i KIO 317/19 

po stronie zamawiającego ((dalej zwanych konsorcjum Budimex)


B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Hemswell 

Investments  Sp.  z  o.  o.

;  Gülermak  Ağır  Sanayi  İnşaat  ve  Taahhüt  A.Ş.;  Pessina 

Costruzioni  SpA;  Pessina  Gestioni  Srl,  ul.  Grzybowska  80/82,00-844  Warszawa, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 310/17 

po stronie zamawiającego, 

C. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Warbud  S.A.; 

Warbud  PPP  1  Sp.  z  o.  o.;  Vinci  Facilities  Polska  Sp.  z  o.  o.;  VINCI  Facilites  SKE 

GmbH;  VINCI  Construction  Grands  Projets  SAS,  ul.  Domaniewska  32,  02-672 

Warszawa, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 

KIO 317/19 po stronie zamawiającego. 

orzeka: 

1A. 

uwzględnia  odwołanie  konsorcjum  Warbud  o  Sygn.  akt  KIO  310/19  i  nakazuje 

unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału                    

w  zakresie  kryteriów  selekcji  i  przyznanej  punktacji:  konsorcjum  Warbud                             

i  konsorcjum  Budimex 

oraz  nakazuje  dokonanie  powtórnej  czynności  badania  i 

oceny wniosków o dopuszczenie do udziału. 

1B. 

uwzględnia  odwołanie  konsorcjum  Hemswell  o  Sygn.  akt  KIO  317/19  i  nakazuje 

unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału                   

i nakazuje uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu 

usług  złożonego  przez  konsorcjum  Budimex,  w  pozostałym  zakresie  zarzuty 

odwołania oddala.  

kosztami  postępowania  obciąża  Gminę  Miasta  Tarnowa  -  Urząd  Miasta  Tarnowa,           

ul. A. Mickiewicza 2, 33-

100 Tarnów i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

d

wadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez:  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Warbud S.A.; Warbud PPP 1 Sp. z o. o.; 

Vinci Facilities Polska Sp. z o. o.; VINCI Facilites SKE GmbH; VINCI Construction 

Grands  Projets  SAS,  ul.  Domaniewska  32,  02-672  Warszawa    oraz   

wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Hemswell Investments Sp. z 

o.  o.;  Gülermak  Ağır  Sanayi  İnşaat  ve  Taahhüt  A.Ş.;  Pessina  Costruzioni  SpA; 

Pessina  Gestioni  Srl,  ul.  Grzybowska  80/82,  00-844  Warszawa, 

tytułem  wpisów  od 

odwołań, 


zasądza  od  Gminy  Miasta  Tarnowa  -  Urząd  Miasta  Tarnowa,  ul.  A.  Mickiewicza  2, 

100  Tarnów  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: Warbud S.A.; Warbud PPP 1 Sp. z o. o.; Vinci Facilities Polska Sp. z 

o.  o.;  VINCI  Facilites  SKE  GmbH;  VINCI  Construction  Grands  Projets  SAS,                     

ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa  

kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt 

sprawy fakturą.  

zasądza  od  Gminy  Miasta  Tarnowa  -  Urząd  Miasta  Tarnowa,  ul.  A.  Mickiewicza  2, 

100  Tarnów  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Hemswell  Investments  Sp.  z  o.  o.;  Gülermak  Ağır  Sanayi  İnşaat  ve 

Taahhüt  A.Ş.;  Pessina  Costruzioni  SpA;  Pessina  Gestioni  Srl,  ul.  Grzybowska 

80/82, 00-844 Warszawa 

kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych 

zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnowie

Przewodniczący:      ……………………… 

…………………..….. 

………………………. 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Gmina  Miasta  Tarnowa  Urząd  Miasta  Tarnowa  -  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego, którego 

obowiązkiem  będzie  zaprojektowanie,  sfinansowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych 

związanych  z  budową  budynku  Tarnowskich  gniazd  Innowacyjnych  Specjalizacji  (skrót 

TGIS)  wraz  z  dostawą  części  wyposażenia,  a  następnie  świadczenie  usług  utrzymania 

technicznego  nowo  powstałej  infrastruktury  TGIS  przez  pozostały  okres  obowiązywania 

umowy  o  partnerstwie  publiczno- 

prywatnym.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  1986  ze  zm.,  zwanej  dalej  Pzp

w  związku  z  art.  4 ust.  2 ustawy  z  dnia 19  grudnia 

2008r.  o  partnerstwie  publiczno-prywatnym  (tj.  Dz.U.  z  2017r.,  poz.  1834  ze  zm.)  w  trybie 

dialogu konkurencyjnego.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  

w  dniu  24.07.2018r.  oraz  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  2018/S 

143- 325990 z dnia 27.07.2018r.  

W dniu 22.02.2019r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania od 

wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Warbud  S.A.; 

Warbud  PPP  1  Sp.  z  o.  o.;  Vinci  Facilities  Polska  Sp.  z  o.  o.;  VINCI  Facilites  SKE 

GmbH;  VINCI  Construction  Grands  Projets  SAS,  ul.  Domaniewska  32,  02-672 

Warszawa  (dalej zwanych konsorcjum Warbud)  (Sygn. akt KIO 310/19), 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Hemswell 

Investments  Sp.  z  o.  o.;  Gülermak  Ağır  Sanayi  İnşaat  ve  Taahhüt  A.Ş.;  Pessina 

Costruzioni  SpA;  Pessina  Gestioni  Srl,  ul.  Grzybowska  80/82,  00-844  Warszawa, 

(dalej zwanych konsorcjum Hemwell)  (Sygn. akt KIO 317/19). 

Odwołanie konsorcjum Warbud (Sygn. akt KIO 310/19), 

Odwołujący zarzucił naruszenie: 

art.  60d  ust.  3  Pzp  w  związku  z  art.  48  ust.  2  pkt  6  Pzp  poprzez  dokonanie 

nieprawidłowej  i  niezgodnej  z  zasadami  opisanymi  w  Ogłoszeniu  o  zamówieniu 

oceny  spełniania  kryteriów  selekcji  w  zakresie  oceny  wniosku  Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Hemswell Investments Sp. 

z  o.o.  - 

pełnomocnik,  Gulermak  Agir  Sanayi  Insaat  ve  Taahhut  A.S.,  Pessina 

Costruzioni  SpA  i  Pessina  Gestioni  Srl  dalej  „Konsorcjum  Hemswell”,  co 

skutkow

ało  przyznaniem  temu  Wykonawcy  zawyżonej  liczby  punktów  w  tym 

zakresie  i  bezzasadnym  zakwalifikowaniem  Konsorcjum  Hemswell  do  dalszego 


udziału w postępowaniu; 

art.  60d  ust.  3  Pzp  w  związku  z  art.  48  ust.  2  pkt  6)  Pzp  poprzez  dokonanie 

nieprawidłowej  i  niezgodnej  z  zasadami  opisanymi  w  Ogłoszeniu  o  zamówieniu 

oceny  spełniania  kryteriów  selekcji  w  zakresie  oceny  wniosku  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  tj.  Budimex  H  Sp.  z  o.o.  - 

pełnomocnik,  Budimex  S.A.,  FB  Serwis  S.A.,  dalej  „Konsorcjum  Budimex”,  co 

skutkowało  przyznaniem  temu  Wykonawcy  zawyżonej  liczby  punktów  w  tym 

zakresie  i  bezzasadnym  zakwalifikowaniem  Konsorcjum  Budimex  do  dalszego 

udziału w postępowaniu; 

art. 60d ust. 3 Pzp w związku z art. z art. 48 ust. 2 pkt 6) Pzp poprzez zaniechanie 

zakwalifikowania Odwołującego do dalszego udziału w postępowaniu, ewentualnie 

4.  art.  26  ust.  4  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Hemswell  do 

wyjaśnień  dotyczących  powierzchni  użytkowej  budynków  wykonanych  w  ramach 

wskazanych we wniosku. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  badania  i  oceny  wniosków  Konsorcjum  Hemswell  i 

Konsorcjum  Budimex  w  zakresie  kryteriów  selekcji,  a  także  unieważnienia 

zaproszenia tych Wykonawców do dialogu, jeżeli nastąpiło; 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  wniosków  Konsorcjum 

Hemswell  i  Konsorcjum  Budimex  w  zakresie  kryteriów  selekcji,  w  tym 

dokonania ponownej oceny punktowej tych wniosków; 

obniżenia punktacji przyznanej Konsorcjum Hemswell w zakresie pierwszego 

kryterium  selekcji  i  przyznania  temu  Wykonawcy  maksymalnie  5  pkt  w  tym 

kryterium; 

ewentualnie wezwanie tego Wykonawcy do wyjaśnień dotyczących faktycznej 

powierzchni  użytkowej  budynków  wykonanych  w  ramach  wszystkich 

inwestycji  obejmuj

ących  podziemne  stacje  metra  i  przyznanie  odpowiedniej 

liczby punktów wyłącznie za wykazaną powierzchnię wykonanych budynków; 

obniżenia  punktacji  przyznanej  Konsorcjum  Budimex  w  zakresie  pierwszego 

kryterium selekcji i przyznania temu Wykonawcy 9 pkt, a na

stępnie dokonanie 

oceny tego wniosku w drugim kryterium selekcji; 

dokonania  oceny  punktowej  wniosku  Odwołującego  w  zakresie  drugiego 

kryterium selekcji i przyznanie Odwołującemu co najmniej 33 punktów w tym 

kryterium; 

zaproszenia 

Odwołującego do dalszego udziału w Postępowaniu. 


Odwołujący  wskazał,  iż  podstawę  prawną  do  wniesienia  odwołania  powziął  w  dniu 

12.02.2019r.  tj.  w  wyniku  otrzymanie  informacji  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu i otrzymanej punktacji w ramach kryterium selekcji.  

Odwołujący, po zapoznaniu się z treścią wniosku o dopuszczenie do udziału złożonym przez 

konsorcjum  Hemswell  stwierdził,  że  dokonana  przez  Zamawiającego  ocena  wniosku                          

w  pierwszym  kryterium  selekcji  jest  nieprawidłowa  i  znaczenie  zawyżona.  Zdaniem 

Odwołującego,  Konsorcjum  Hemswell  wykazało  6  realizacji  spełniających  warunek  udziału                       

w  postępowaniu  i  kryteria  selekcji,  za  które  powinno  uzyskać  5  punktów.  Są  to  realizacje 

wskazane  w  pozycjach  6,  38-5-42.  Poz

ostałe  inwestycje,  tj.  inwestycje  wskazane                             

w  pozycjach  1-5  oraz  7-

37  nie  spełniają  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego, 

ponieważ nie są to obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku  Prawo  budowlane  (tj.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1332  ze 

zm.,  dalej:  „Prawo  budowlane”) 

należące  do  jednej  ze  wskazanych  kategorii  obiektów  budowlanych  załącznika  do  ustawy 

Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII lub XVIII. Wskazane przez konsorcjum 

Hems

well  przedsięwzięcia  referencyjne  to  podziemne  stacje  metra,  które  to  obiekty  nie 

mieszczą się z żadnej z dopuszczonych przez Zamawiającego kategorii. Wg Odwołującego 

stacje metra należy zakwalifikować do kategorii jak: Kategoria VIII - inne budowle; Kategoria 

XXV  -  drogi  i  kolejowe  drogi  szynowe;  Kategoria  XXVIII  -  drogowe  i  kolejowe  obiekty 

mostowe,  jak:  mosty,  estakady,  kładki,  przejścia  podziemne,  wiadukty,  przepusty,  tunele                        

i  węzły,  wjazdy,  zjazdy,  przejazdy,  perony,  rampy.  Żadna  z  tych  kategorii  nie  została 

dopuszczona przez Zamawiającego w ramach warunków udziału w postępowaniu i kryteriów 

selekcji.  Z  ostrożności,  Odwołujący  wskazał,  że  jedyną  z  wymienionych  przez 

Zamawiającego  kategorii,  do  której  można  byłoby  rozważać  przypisanie  stacji  metra  jest 

kategoria  XVII  obejmująca  m.in.:  budynki  dworcowe.  Jednak  podziemna  stacja  metra  nie 

może być uznana za budynek.   

Powołując  definicję  linii  metra,  stacji  metra  i  peronu  pasażerskiego,  zawarte                                   

w  rozpo

rządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  17  czerwca  2011.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. 

2011,  nr  144,  poz.  859)  oraz  definicję  legalną  budynku  i  budowli  zawartą  w  art.  3  pkt  3 

ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (tj.  Dz.U  z  2018r.,  poz.  1202  ze  zm.), 

Odwołujący stwierdził, że podziemne stacje metra należy uznać za budowle a nie budynki w 

rozumieniu  prawa  budowlanego,  a  tym  samym  nie  można  ich  zakwalifikować  do  Kategorii 

XV

II obejmującej budynki dworcowe. Różnica pomiędzy budynkiem a budowlą jest taka, że 

budowle  to  obiekty,  które  nie  posiadają  wszystkich  niezbędnych  cech  budynków 

przewidzianych w Prawie budowlanym, czyli nie muszą posiadać dachu, fundamentów, czy 

być  trwale  wydzielone  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych.  Stacja  metra  nie 

może  zostać  uznana  za  budynek  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  Prawie  budowlanym, 


ponieważ  nie  posiada  jednego  z  wymienionych  w  tej  definicji  elementów,  a  mianowicie 

dachu.  Podziemne  s

tacje  metra  przykryte  są  bowiem  stropem,  który  nie  posiada  funkcji 

dachu.  Brak  dachu  eliminuje  dany  obiekt  z  kategorii  budynków  w  rozumieniu  przepisów 

prawa budowlanego. Ponadto 

odnosząc się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, 

dzieli ona obiekty 

budowlane na dwie sekcje: Sekcja 1: Budynki, Sekcja 2: Obiekty Inżynierii 

lądowej i wodnej. Metro wraz ze stacjami zostało sklasyfikowane w PKOB w klasie 2122, tj. 

Drogi  szynowe  na  obszarach  miejskich,  drogi  kolei  napowietrznych  lub  podwieszanych. 

Klasa 2122 obejmuje bowiem: 

-Drogi szynowe na obszarach miejskich: - metro, 

sieć miejska (linie tramwajowe), w tym na 

wydzielonej trasie, - Drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych,  - Budowle 

i urządzenia 

przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie, itp., - 

Urządzenia i 

instalacje 

do 

sterowania 

ruchem: 

teletechniczne, 

informatyczne, 

energetyczne, 

oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, itp 

Na marginesie, Odwołujący wskazał, iż nawet w sytuacji zakwalifikowania części stacji metra 

jako  budynku,  to  przy  ocenie  wielkości  powierzchni  tej  stacji  nie  można  brać  pod  uwagę 

powierzchni peronu, gdyż w świetle jednoznacznej definicji zawartej w rozporządzeniu, peron 

jest  budowlą.  Tym  samym,  aby  Konsorcjum  Hamswell  mogło  wykazać,  na  spełnienie 

kryteriów  selekcji,  stacje  metra,  musiałoby  udowodnić,  że w  ramach  każdej stacji  wykonało 

budynek o powierzchni użytkowej co najmniej 4 500 m2.  Zamawiający zaniechał wezwania 

konsorcjum Hemswell do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. 

Podsumowując,  Odwołujący  stwierdził,  że  gdyby  Konsorcjum  Hamswell  nie  otrzymało 

maksymalnej liczby punktów w pierwszym kryterium, to Odwołujący zostałby zaproszony do 

dalszego udziału w postępowaniu. 

Odnośnie  zawyżenia  punktacji  konsorcjum  Budimex  w  pierwszym  kryterium 

selekcji, Odwołujący wskazał, że wykazana w wykazie inwestycja „Zaprojektowanie i budowa 

parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego na terenie Zespołu Hali Stulecia” nie należy to 

żadnej  z  kategorii  wymienionych  przez  Zamawiającego.  Parkingi  sklasyfikowane  zostały                             

w kategorii XXII -

place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi.  

Ponieważ,  Odwołujący  otrzymał  w  pierwszym  kryterium  9  punktów,  nieprzyznanie 

Konsorcjum  Budimex  punktów  za  parking  podziemny  może  skutkować  koniecznością 

dokonania oceny wniosków w drugim kryterium, w którym Odwołujący powinien uzyskać co 

najmniej  33  punkty.  Ponieważ  Konsorcjum  Budimex  może  w  tym  kryterium  uzyskać 

maksymalnie  4  punkty,  to  wniosek  Odwołującego  będzie  w  rankingu  wyżej  niż  wniosek 

Konsorcjum Budimex. 

Jed

nocześnie  Odwołujący  nie  zakwestionował  punktacji  przyznanej  Odwołującemu                       


w  pierwszym  kryterium  selekcji. 

Żądanie  dokonania  oceny  wniosków  w  drugim  kryterium 

selekcji  i  przyznania  wnioskowi  Odwołującego  33  punktów  w  tym  kryterium  uaktualni  się                   

w  przypadku,  gdyby  dwóch  lub  więcej  wykonawców  uzyskało  9  punktów  w  pierwszym 

kryterium selekcji i nie można byłoby wyłonić trzech wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 

do dialogu na podstawie tego kryterium. 

Odwołanie konsorcjum Hemswell (Sygn. akt KIO 317/19) 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  od  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny 

wniosków    o  dopuszczenie  do  udziału  złożonych  przez  konsorcjum  Budimex,  konsorcjum 

Warbud oraz konsorcjum UNIBEP. 

W  odniesieniu  do 

wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  złożonego  przez 

konsorcjum Budimex, 

Odwołujący wskazał na: 

niesłuszne uznanie przez Zamawiającego, iż roboty budowlane: 

a.  zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie, 

b. 

zaprojektowanie  i  budowa  budynku  Gdyńskiej  Szkoły  Filmowej  wraz  z  parkingiem 

podziemnym w Gdyni, 

c. 

zaprojektowanie i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Mondelez w Skarbimierzu  

nie  spełniają  kryterium  selekcji  opisanego  w  sekcji  II.2.9  ust.  6  w  zw.  z  sekcją  III.  1.3 

Ogłoszenia,  w  konsekwencji  konsorcjum  Budmiex  niezasadnie  otrzymało  za  każdy  ww. 

projekt 1 dodatkowy punkt, w sumie 10 pkt na potrzeby preselekcji. 

niesłuszne  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  zawarte  w  wykazie  usług  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  konsorcjum  Budimex,  a  także  iż  konsorcjum 

Budimex  wykazało,  iż  zawarte  w  wykazie  usług  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  co  skutkowało  brakiem  ich  ujawnienia  przez  Zamawiającego                             

i naruszeniem choćby zasady jawności i przejrzystości postępowania. 

W odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału złożonego przez konsorcjum 

Warbud, Odwołujący wskazał na: 

niesłuszne uznanie przez Zamawiającego, iż konsorcjum Warbud wykazało należyte 

wykonanie następujących robót budowlanych: 

a. 

„Budowa szkoły Siandort Holzkirchen, Niemcy, powiat Miesbach”, 

b. 

„Budowa szkoły Siandort Gmund, Niemcy, powiat Miesbach”, 

c. 

„Budowa budynku straży pożarnej w Krefełd, Niemcy”, 

d. 

„Budowa budynku rządu Turkmenistanu w Aszchabadzie” 

w  sytuacji,  w  której  konsorcjum  Warbud  nie  przedłożyło  stosownych  referencji 
potwierdzających,  iż  którykolwiek  z  członków  konsorcjum  w  sposób  poprawny  i  zgodny                    


z  umową  zrealizował  ww.  przedsięwzięcia  lub  też  przedłożone  referencje  nie  potwierdzają 
należytego  i  zgodnego  z  umową  oraz  przepisami  prawa  wykonania  inwestycji,  a  mimo  to 
Zamawiający  uznał,  iż  rzeczony  Wykonawca  wykazał  spełnienie  kryterium  selekcji  opisane   
w sekcji II.2.9) ust. 6 w zw. z sekcją III. 1.3 Ogłoszenia (pkt 1.5.2 lit. A pkt 1) Opisu potrzeb                
i  wymagań),  co  skutkowało  niezasadnym  przyznaniem  konsorcjum  Warbud  czterech 
dodatkowych punktów na potrzeby prekwalifikacji; 

niesłuszne  wezwanie  przez  Zamawiającego  konsorcjum  Warbud  do  uzupełnienia 

dokumentów  niezbędnych  celem  wykazania  spełnienia  kryteriów  selekcji,  ewentualnie  -    w 
przypadku  przyjęcie  odmiennej  ocenie  przez  Izbę  -  niesłusznym  uznaniu  przez 
Zamawiającego, iż konsorcjum Warbud zgodnie z przepisami prawa i skutecznie uzupełniło 
dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  poszczególnych  przedsięwzięć  czy  też 
tłumaczenie  złożonych  wcześniej  referencji,  co  skutkowało  przyjęciem,  iż  Wykonawca  ten 
wykazał  spełnienie  kryteriów  selekcji  opisanych  w  sekcji  ust.  6  w  zw.  z  sekcją  III.  1.3 
Ogłoszenia  (pkt  1.5.2  lit.  A  pkt  1)  Opisu  potrzeb  i  wymagań),  w  wyniku  czego  uzyskał  on 

dodatkowe punkty na potrzeby prekwalifikacji. 

W  odniesieniu  do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  złożonego  przez 

konsorcjum Unibep

, Odwołujący wskazał na: 

niesłuszne uznanie, iż roboty budowlane „Zespół budynków mieszkalnych z usługami                   

i  parkingiem  przu  ul.  Heweliusza/  Palacza  w  Poznani

u”,  wskazane  przez  Unibep                   

w wykazie robót budowlanych na potrzeby prekwalifikacji spełniają kryterium selekcji 

opisane w sekcji II.2.9) ust. 6 w zw. 

z sekcją III. 1.3 Ogłoszenia (pkt 1.5.2 lit. A pkt 1) 

Opisu  potrzeb  i  wymagań),  w  konsekwencji  czego  konsorcjum  Unibep  otrzymało 
niezasadnie  za  wymieniony  powyżej  projekt  1  dodatkowy  punkt  na  potrzeby 

prekwalifikacji. 

Odwołujący zarzucił wskazanym czynnościom Zamawiającego naruszenie: 

1.  art. 60d ust. 2 i 3 PZP w zw. z art. 7 ust. 1PZP oraz w zw. z postanowieniami sekcji 

n.2.9) ust. 6 w zw. z sekcją ni.1.3 Ogłoszenia (pkt 1.5.2 lit. A pkt 1) Opisu potrzeb i 

wymagań)  poprzez  wadliwą  ocenę  wniosku  i  niezasadne  przyznanie  konsorcjum 

Budimex dodatkowych trzech punktów na etapie prekwalifikacji z uwagi na fakt, iż: 

inwestycja  „Zaprojektowanie  i  rozbudowa  Zakładu  Produkcyjnego  Mondelez                      

w  Skarbimierzu”  nie  spełnia  kryterium  selekcji,  bowiem  nie  polegała  na  „wykonaniu 

obiektu  budowlanego”  o  powierzchni  min.  4500m2,  jak  oczekiwał  Zamawiający,                   

a  jedynie  na  „adaptacji  istniejącej  części  hali,  co  nie  spełnia  wymogów  określonych             

w kryterium selekcji,  

inwestycje  „Zaprojektowanie  i  budowa  zajezdni  tramwajowej  w  Olsztynie”  oraz 

„Zaprojektowanie  i  budowa  budynku  Gdyńskiej  Szkoły  Filmowej  wraz  z  parkingiem 

podziemnym  w  Gdyni

”    nie  spełniają  opisanych  w  ogłoszeniu  kryteriów  selekcji  — 


wykonane  obiekty  budowlane  mają  bowiem  mniejszą  niż  oczekiwana  przez 

Zamawiającego minimalna powierzchnię użytkową (4500 m2), 

art.  8  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  PZP  poprzez  niesłuszne  uznanie  (ocenę),  iż 

zawarte  w  wykazie  usług  złożonym  przez  konsorcjum  Budimex  informacje stanowią 

tajemnic

ę  FB  Serwis  S.  A.,  a  także,  iż  przedsiębiorca  ten  „wykazał”  wraz  ze 

złożeniem  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  iż  zastrzeżone 

informację  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa,  w  wyniku  czego  Zamawiający  nie 

udostępnił  treści  przedmiotowych  dokumentów  Odwołującemu,  mimo  iż  był  do  tego 

zobowiązany  treścią  art.  96  ust.  3  Pzp  in  fine  czy  zasadą  jawności  i  przejrzystości 

postępowania. 

3.  art. 60d ust. 2 i 3 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP oraz w zw. z postanowieniami sekcji 

II. 2.9  ust. 6 w zw. z sekcj

ą III.1.3 Ogłoszenia (pkt 1.5.2 lit. A pkt 1) Opisu potrzeb i 

wymagań) oraz sekcją V1.3 pkt 6) Ogłoszenia, art. 25 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 4 pkt 1) 

rroz

porządzenia    poprzez  wadliwą  ocenę  wniosku  i  niezasadne  przyznanie 

konsorcjum Warbud dodatkowych punktów na etapie prekwalifikacji z uwagi na fakt, 

iż następujące roboty budowlane: 

„Budowa szkoły Siandort Holzkirchen, Niemcy, powiat Miesbach”,  

„Budowa szkoły Siandort Gmund, Niemcy, powiat Miesbach”, 

„Budowa budynku straży pożarnej w Krefełd, Niemcy”, 

„Budowa budynku rządu Turkmenistanu w Aszchabadzie” 

nie  spełniają  opisanych  w  ogłoszeniu  kryteriów  selekcji  -  konsorcjum  Warbud  albo  nie 

przedłożyło  dowodów,  z  których  wynikałoby,  iż  roboty  te  zostały  wykonane  należycie,  albo 

też,  że  członek  konsorcjum,  który  miał  je  wykonywać,  wywiązał  się  należycie  ze  swoich 

zobowiązań,  czego  brak  powinien  skutkować  przyjęciem  przez  Zamawiającego,  iż 

Wykonawca ten nie wykazał spełnienia kryteriów selekcji i brak jest podstaw do przyznania 

dodatkowych punktów na etapie prekwalifikacji. 

4.  art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 60d ust. 2 i 3 PZP 

oraz  w  zw.  z  postanowieniami  sekcji  V1.3  pkt  6)  Ogłoszenia,  poprzez  wezwanie 

konsorcjum  Warbud  do  uzupełnienia  wniosku  i  dokumentów,  a  to  celem 

potwierdzenia  spełnienia  kryteriów  selekcji  i  przyznania  temu  Wykonawcy 

dodatkowych  punktów  w  prekwalifikacji,  mimo  iż  wraz  z  wnioskiem  -  odmiennie  niż 

inni  Wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu  -  nie  złożył  on  wszystkich 

wymaganych dokumentów, do czego był zobowiązany zgodnie z treścią Ogłoszenia 

(sekcja  V1.3  pkt  6),  a  co  więcej,  jak  wynika  z  analizy  dat  widniejących  na 

uzupełnionych  dokumentach,  w  czasie  składania  wniosku  tymi  dokumentami  nie 

dysponował,  co  winno  skutkować  nieprzyznaniem  punktów  w  zakresie  do  jakiego 


odnoszą  się  te  dokumenty,  a  czego  brak  wskazuje  na  nierówne  traktowanie  przez 

Zamawiającego  uczestników  Postępowania,  uprzywilejowanie  konsorcjum  Warbud  i 

naruszenie podstawowej zasady PZP, tj. uczciwej konkurencji; 

5.  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  a

rt.  25  ust.  1  w  zw.  z  art.  9  ust.  1  w  zw.  z  §  16  ust.  1 

r

rozporządzenia ws. dokumentów w zw. z postanowieniami sekcji II.2.9) ust. 6 w zw. 

z sekcj

ą III.1.3 Ogłoszenia oraz art. 60d ust. 2 i 3 PZP poprzez niesłuszne uznanie, 

że  konsorcjum  Warbud  skutecznie  uzupełniło  dokumenty,  do  których  uzupełnienia 

zostało  przez  Zamawiającego  wezwane  (tłumaczenia  referencji),  w  sytuacji  w  której 

Wykonawca  ten  nie  poświadczył  poprzez  złożenie  podpisu  pod  treścią  tłumaczenia 

jego  prawidłowości,  do  czego  jest  zobowiązany  choćby  z  uwagi  na  zasadę 

pisemności  postępowania,  a  czego  brak  winien  skutkować  uznaniem  braku 

wykazania  spełnienia  kryteriów  selekcji  i  nieotrzymaniem  dodatkowych  punktów  na 

etapie prekwalifikacji; 

6.  art. 60d ust. 2 i 3 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP oraz w zw. z postanowieniami sekcji 

ust. 6 w zw. z sekcją III.1.3 Ogłoszenia (pkt 1.5.2 lit. A pkt 1) Opisu potrzeb               

i wymagań) oraz sekcją V1.3 pkt 6) Ogłoszenia, art. 25 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 4 pkt 

w zw. z § 14 ust. 2-4 rozporządzenia poprzez wadliwą ocenę wniosku i niezasadne 

przyznanie  konsorcjum  Warbud  dodatkowych  punktów  na  etapie  prekwalifikacji  z 

uwagi  na  fakt,  iż  konsorcjum  to  nie  wykazało  należytego  wykonania  zgłaszanych 

przez siebie robót budowlanych, a to z uwagi na brak przedłożenia poświadczonych 

za zgodność referencji potwierdzających należyte wykonanie poszczególnych prac; 

7.  art. 60d ust. 2 i 3 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP oraz w zw. z postanowieniami sekcji 

ust. 6 w zw. z sekcją III. 1.3 Ogłoszenia (pkt 1,5.2 lit. A pkt 1) Opisu potrzeb i 

wymagań)  poprzez  wadliwą  ocenę  wniosku  i  niezasadne  przyznanie  konsorcjum 

Unibep dodatkowego punktu na etapie prekwalifikacji z uwagi na błędne przyjęcie, iż 

roboty budowlane pn.: 

„Zespół budynków mieszkalnych z usługami i parkingiem przy 

ul  Heweliusza/Palacza  w  Poznaniu 

"  wskazane  przez  Unibep  w  wykazie  robót 

budowlanych spełniają kryterium selekcji opisane w sekcji Ił.2.9) ust. 6 w zw. z sekcją 

III. 1.3 Ogłoszenia (pkt 1.5.2 lit. A pkt 1) Opisu potrzeb i wymagań), przy czym żaden 

z  6  wykonanych  w  r

amach  tej  inwestycji  budynków  nie  ma  powierzchni  użytkowej 

minimum 4500 m2, jak oczekiwał tego Zamawiający. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  dokonania  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  udziału                                    

w  postępowaniu  w  zakresie  przyznanych  punktów  w  ramach  prekwalifikacji,  nakazanie 

Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  udziału  w 

postępowaniu  pod  kątem  przyznania  wykonawcom  punktów  w  ramach  ich  wstępnej 


kwalifikacji,  a  w  konsekwencji  obniżenia  liczy  punktów  przyznanych  konsorcjum  Budimex, 

Warbud i  Unibep o  punkty  niesłusznie przyznane. Wniósł  o  zasądzenie  od  Zamawiającego 

na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa 

prawnego w postępowaniu wg norm przepisanych. 

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron    i 

uczestników  postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy  oraz  w  złożonych 

pismach procesowych

, Izba ustaliła i zważyła, co następuje

O

dwołania  nie  zawierają  braków  formalnych  oraz  został  uiszczony  od  nich  wpis.             

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  któregokolwiek                    

odwołań.  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazali  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone    w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia 

oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

Pzp.  

Odwołanie konsorcjum Warbud (Sygn. akt KIO 310/19). 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba ustaliła, że Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu i 

kryteria  selekcji: 

Zgodnie  z  pkt  II.2.9)  ppkt  6 Ogłoszenia  -  Informacje  o ograniczeniu  liczby 

zaproszonych kandyda

tów: 

Pierwszym  kryterium  selekcji  jest  doświadczenie  wykonawcy  w  budowie  obiektów 

budowlanych.  Za  każde przedsięwzięcie,  spełniające  wymogi,  o których mowa w  pkt.  1.5.2 

lit.  A  pkt  1)  Opisu  potrzeb  i  wymagań,  wykazane  w  załączonym  do  wniosku  wykazie  robót 

budowlanych,  o  którym  mowa  w  pkt  1.5.2  lit.  B  pkt  1)  Opisu  potrzeb  i  wymagań,  ponad 

warunki  udziału  w  postępowaniu  (tj.  więcej  niż  1),  wykonawca  otrzyma  1  pkt,  przy  czym 

maksymalnie  wykonawca  może  otrzymać  10  punktów  w  ramach  pierwszego  kryterium 

selekcji. 

W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej,      

z  uwagi  na  fakt,  że  dwóch  lub  więcej  wykonawców  uzyska  taką  samą  liczbę  punktów                

w  sposób  uniemożliwiający  wyłonienie3  wykonawców  o  najwyższej  punktacji,  o  kolejności 

tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji - doświadczenie w świadczeniu usług 

utrzymania  technicznego.  Za  każdą  usługę  utrzymania  technicznego  obiektu  budowlanego, 

spełniającą  wymogi,  o  których  mowa  w  pkt.  1.5.2  lit.  A  pkt  2)  Opisu  potrzeb  i  wymagań, 

wykazaną w załączonym do wniosku wykazie usług, o którym mowa w pkt. 1.5.2 lit. B pkt 2) 

Opisu  potrzeb  i  wymagań,  ponad  warunki  udziału  w  postępowaniu  (tj.  więcej  niż  1), 

wykonawca otrzyma 1 pkt. 


Zgodnie  z  pkt  1.5.2  lit. A  pkt  1)  Opisu 

potrzeb i wymagań w ramach pierwszego kryterium. 

Zamawiający  punktował  następujące  doświadczenie:  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed 

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  Wykonawca  zrealizował  co 

najmniej  jedno  przedsięwzięcie  obejmujące  zaprojektowanie  i  wykonanie  obiektu 

budowlanego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(tj.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1332  z  późn.  zm.)  o  powierzchni  użytkowej  minimum  4  500  m2 

należącego do którejś ze wskazanych kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy 

Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII lub XVIII; 

Zgodnie z pkt  1.5.2 lit. A pkt  2) Opisu potrzeb i wymag

ań, w ramach drugiego kryterium. 

Zamawiający  punktował  doświadczenie  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem 

terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zakończył realizację co 

najmniej  jednej  usługi  trwającej  co  najmniej  24  miesiące,  polegającej  na  utrzymaniu 

technicznym obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Prawo budowlane o 

powierzchni  użytkowej minimum  4 500 m2,  należącego do  wskazanej kategorii  obiektów 

budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII 

lub XVIII; 

W  wykazie  robót  budowlanych,  o  których  mowa  w  pkt  1.5.2  lit  a  pkt  1  Opis  potrzeb  i 

wymagań,  w  poz.  1-5  oraz  7-37  konsorcjum  Hemswell  ujęło  realizacje  dotyczące 

zaprojektowania  i  wykonania  poszczególnych  podziemnych  stacji  metra    w  Warszawie, 

Ankarze i Stambule

Izba  podzieliła  stanowisko  Odwołującego,  iż  wykazane  realizacje  nie  spełniają  wymagań 

określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie są to obiekty budowlane w rozumieniu art. 

3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 

ze  zm.,  dalej:  „Prawo  budowlane”),  należące  do  jednej  z  kategorii  obiektów  budowlanych 

wymaganej przez Zamawiającego tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII lub XVIII.  

Na  wstępie  należy  odnieść  się  do  ustalonego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału                       

w  post

ępowaniu  - kryterium  selekcji.  Mimo,  iż  intencją Zamawiającego, jak twierdził  w  toku 

r

ozprawy,  było  opisanie  kryterium  selekcji  w  sposób  możliwie  szeroki,  to  jednak  zauważyć 

trzeba,  że  Zamawiający  zawęził  to  kryterium  do  przedsięwzięć  obejmujących 

zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane o 

określonej powierzchni użytkowej (minimum 4 500 m2) należących do jednej z 


enumeratywnie  wymienionych  dziewięciu  kategorii  obiektów  budowlanych  (  IX,  XI,  XII,  XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII lub XVIII).  

W

arunki udziału w postępowaniu, w tym także kryteria selekcji, z jednej strony - mają na celu 

dokonanie  wyboru  wykonawc

ów  spełniających  w  sposób  najlepszy  wymagania 

Zamawiającego  i  dających  gwarancję  należytego  wykonania  zamówienia  publicznego,                        

z  drugiej  strony  - 

stanowią  one  swego  rodzaju  barierę  w  dostępnie  do  zamówienia  przez 

wykonawców nie posiadających takiego doświadczenia. W oparciu o treść warunków udziału 

w  postępowaniu/kryteriów  selekcji  wykonawcy  podejmują  decyzję  o  ubieganiu  się                            

o  udzielenie  danego 

zamówienia  publicznego.  Z  tych  względów  ustalone  przez 

Zamawiającego  kryteria  selekcji  nie  mogą  następnie,  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  i 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału,  być  zmieniane  lub  podlegać  interpretacji 

rozszerzającej.  

W  analizowanym  stanie  faktycznym,  skoro  Z

amawiający  określił  precyzyjnie  kategorie 

obiektów  budowalnych,  jakimi  mają  wykazać  się  wykonawcy  celem  uzyskania  dodatkowej 

punktacji,  to 

treść  tak  sformułowanego  kryterium  selekcji  podlega  interpretacji  ścisłej. 

Twierdzenia Z

amawiającego wyrażone w toku rozprawy, iż jego celem było dopuszczenie do 

udziału  wykonawców,  którzy  zrealizowali  jakiekolwiek  obiekty  kubaturowe  nie  znajduje 

oparcia  w  treści  kryterium  selekcji,  gdzie  wyliczono  wprost  jedynie  dziewięć  kategorii 

obiektów budowlanych, którymi mógł wykazać się wykonawca.  

Izba, 

oceniając inwestycje wykazane przez konsorcjum Hemswell w poz.1-5 i 7-37  podzieliła 

stanowisko  Odwołującego,  iż  podziemne  stacje  metra  nie  należą  do  żadnej  z  kategorii 

wymienionych przez Zamawiającego. Izba uznała za wiarygodne dowody w sprawie, złożone 

przez  Odwołującego  -  pozwolenia  na  budowę  poszczególnych  stacji  metra,  wydane  przez 

niezależny  organ  administracji,  który  dokonał  kwalifikacji  tych  inwestycji  do  konkretnych 

kategorii  obiektów  budowlanych.  W  pozwoleniach  dotyczących  zatwierdzenia  projektu  i 

udzielenia  pozwolenia  na  budowę  stacji  warszawskiego  metra  (stacje:  Rondo  ONZ, 

Świętokrzyska,  Dworzec  Wileński  i  inne)  wskazano  na  kategorie  obiektu  IV,  XXV,  XXVI, 

XXVIII. 

Żadna z tych kategorii nie została dopuszczona przez Zamawiającego.  

Niezależnie  do  powyższego,  zdaniem  Izby  samej  „stacji  metra”,  która  obejmuje  tunele, 

perony  wraz  z  całą  infrastrukturą  towarzyszącą  nie  można  uznać  za  „budynek  dworcowy”, 

który  został  wymieniony  w  Kategorii  XVII.  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  17 

czerwca  2011r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakimi  powinny  odpowiadać  obiekty 

budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U 2011 nr 144, poz. 859) w § 3 wskazuje na odrębne 

definicje linii metra, stacji metra i peron

u pasażerskiego. Zgodnie z przywołanymi definicjami 

budynkiem  jest  jedynie  stacja  metra 

obejmująca  budynki  przeznaczone  dla  obsługi 


pasażerów,  na  których  zatrzymują  się  pojazdy  metra,  natomiast  sam  peron  pasażerski 

przeznaczony do wsiadania i wysiadania pa

sażerów podobnie jak również linia metra jest już 

budowlą w rozumieniu prawa budowlanego. 

Powyższą  okoliczność  potwierdza   złożona  przez  Odwołującego,  opinię  Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów z marca 2019r. prof. IBDiM dr hab. inż. B. R., z której wynika, że 

podziemne  stacje  metra  jak  i  parkingi  podziemne  nie  należą  do  żadnej    z  kategorii 

wymienionej przez Zamawiającego w kryterium selekcji.” 

zakresie 

inwestycji 

wykazanej 

przez 

konsorcjum 

Budimex, 

polegającej  na 

zaprojektowaniu i budowie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego na terenie Zespołu 

Hali  Stulecia 

we Wrocławiu,  Izba  uznała,  że  inwestycja ta  nie  należy  do  żadnej  z  kategorii 

obiektów budowlanych wymienionych przez Zamawiającego w kryterium selekcji. Również w 

tym przypadku, Izba oparła się na złożonej jako dowód w sprawie decyzji nr 227/2018 z dnia 

14.01.2013r. 

pozwoleniu  na  budowę,  w której  inwestycja ta  została  przypisana do kategorii 

XXII 

(place  składowe,  postojowe,  składowiska  odpadów,  parkingi)  a  nie  jak  wskazał  we 

wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału wykonawca do kategorii XVII.  Kategoria XVII  obejmuje 

m.in:  budynki  handlu, gastronomii  i  usług:  sklepy, centra handlowe,  domy  towarowe,  stacje 

obsługi  pojazdów,  myjnie  samochodowe,  garaże  powyżej  dwóch  stanowisk,  budynki 

dworcowe. 

Izba  uznała,  że  decyzja  wydana  przez  niezależny  organ  administracji,  który 

dokonał  klasyfikacji  tej  inwestycji  do  kategorii  XXII  stanowi  wiarygodny  dowód  w  sprawie. 

Inwestycja,  obejmująca  dwukondygnacyjny  parking  podziemny  nie  może  być  

zakwalifikowana  jako garaż  powyżej  dwóch  stanowisk,  który  został  wymieniony  w  kategorii 

XVII, co potwierdza opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z marca 2019r. prof. IBDiM 

dr  hab.  inż.  B.  R.,  w  której  uznano,  iż  garaż  podziemny,  jaki  był  przedmiotem  tego 

przedsięwzięcia  nie  jest  budynkiem,  gdyż  nie  spełnia  warunków,  jakie  są  określone  w 

definicji budynku.  

Odwołanie konsorcjum Warbud (Sygn. akt KIO 310/19). 

Odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  w  zakresie  uznania  za  bezskuteczne 

zast

rzeżenia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wykazu  usług  złożonego  przez  konsorcjum 

Budimex,  

w pozostałym zakresie zarzuty odwołania podlegają oddaleniu.  

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego  co  do  niesłusznego  przyznania  dodatkowych 

punktów  konsorcjum  Budimex  za  inwestycje  budowlane  p.n.  „Zaprojektowanie  i  rozbudowa 

Zakładu  Produkcyjnego  Mondelez  w  Skarbimierzu”,  „Zaprojektowanie  i  budowa  zajezdni 


tramwajowej  w  Olsztynie”,  „Zaprojektowanie  i  budowa  budynku  Gdyńskiej  Szkoły  Filmowej 

wraz z parkingiem podzi

emnym w Gdyni”. 

Odnośnie „Zaprojektowania i rozbudowy Zakładu Produkcyjnego Mondelez w Skarbimierzu” 

Izba uznała, że wbrew temu co twierdzi Odwołujący, inwestycja ta nie była jedynie adaptacją 

istniejącej  części  hali.  Z  treści  referencji,  złożonych  na  str.  39  wniosku  o  dopuszczenie  do 

udziału  wynika,  że  inwestycja  obejmowała  nie  tylko  adaptację  istniejącej  hali,  ale  także 

dobudow

ę nowych budynków wraz z infrastrukturą, które funkcjonalnie tworzą jedną całość. 

Z

daniem  Izby  zakres  prac,  który  został  wykonany  w  ramach  tej  inwestycji  potwierdza,  że 

doszło do budowy obiektu budowlanego, pod którego pojęciem zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy 

Prawo  budowlane 

rozumie  się  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu  budowlanego. 

Oznacza to, że zarówno wybudowanie nowego obiektu jak i jego rozbudowa prowadząca do 

powstania  nowego  obiektu  budowlanego  spełnia  wymania  Zamawiającego,  które  zostały 

określone w kryterium selekcji jako „wykonanie obiektu budowlanego”. powierzchni i wynika  

Co do zajezdni tramwajowej w Olsztynie oraz G

dyńskiej Szkoły Filmowej, Izba nie podzieliła 

stanowiska 

Odwołującego,  iż  inwestycje  te  nie  spełniają  minimalnych  wymagań  co  do 

powierzchni  użytkowej  obiektu.  Jak  słusznie  wskazał  Przystępujący  Budimex  zarówno 

zajezdnia  tramwajowa  w  Olsztynie  jak  i 

Gdyńska  Szkoła  Filmowa  mimo,  iż  składają  się  z 

kilku budynków to jednak tworzą funkcjonalnie jeden obiekt budowlany.  

Obiekt  zajezdni  tramwajowej  w  Olsztynie  składa  się  z  trzech  części:  budynku 

administracyjnego, hali naprawczej oraz hali postojowej o łącznej powierzchni powyżej 7 000 

m2.  Wszystkie  trzy  budynki 

są  technicznie  i  funkcjonalnie  połączone,  co  zostało 

potwierdzone w treści referencji z dnia 5 lutego 2016r. Ponadto wszystkie trzy części obiektu   

zostały  zrealizowane  w  ramach  jednego  pozwolenia  na  budowę.  Niezależnie  od 

dopuszczalności  sumowania  powierzchni  tych  trzech  budynków,  słusznym  jest  stanowisko 

Przystępującego,  który  powołując  się  na  rysunek,  złożony  jako  dowód  do  akt  sprawy, 

wskazał,  że  powierzchnia  samej  hali  postojowej  przekracza  wymagane  przez 

Zamawiającego min. 4500m2. 

W  przypadku  Gdy

ńskiej  Szkoły  Filmowej  z  części  opisowej  projektu,  złożonej  przez 

Przystępującego  wynika,  że  jest  to  obiekt  czterokondygnacyjny  z  trzema  kondygnacjami 

naziemnymi i jedną podziemną. Zdaniem Izby, mimo iż w skład tej inwestycji wchodzi kilka 

budynków,  to  stanowią  one  jedną  całość,  połączoną  podziemnym  parkingiem,  stąd  jako 

jeden obiekt budowlany dopuszczalne jest sumowanie ich powierzchni. 

Niezależnie do tego 

sam  garaż  podziemny  (garaż  główny  +garaż  szkoły)  spełnia  minimalne  wymagania  w 

zakresie powierzchni, 

która wynosi 5 148,8m2, co wynika wprost z  treści referencji złożonej 

na str. 29 wniosku o dopuszczenie do udziału.  


Izba  uznała,  że  dowód  złożony  przez  Odwołującego  Hemsewll,  pochodzący  ze  strony 

internetowej  wykonawcy  Budimex,  gdzie  wskazano  na 

mniejszą  niż  w  treści  referencji 

powierzchnię  użytkową  budynku  szkoły  zrealizowanej  w  ramach  tej  inwestycji,  jest  mniej 

wiaryg

odny niż wystawione przez inwestora referencje.   

Izba uznała za zasadny zarzut bezpodstawnego objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu 

usług  złożonego  przez  konsorcjum  Budimex.  Na  wstępie  wskazać  trzeba,  że  zasada 

jawności  postępowania  jest  jedną  z  podstawowych  zasad  obowiązujących  w  systemie 

zamówień publicznych a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o 

udzielenie  zamówienia  może  zachodzić  wyłącznie  w  przypadkach  określonych  ustawą,  co 

wynika  z  art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Wyjątki  od  zasady  jawności  określa art.  8  ust.  3 ustawy 

Pzp, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później 

niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Istotne  jest  to

,  że  ciężar  wykazania  skuteczności  zastrzeżonych  informacji  spoczywa  na 

wykonawcy,  który  takie  informacje  zastrzega  a  wykazanie  skuteczności  zastrzeżenia  musi 

nastąpić nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału i 

nie może ono budzić żadnych wątpliwości. Z tych też względów, Izba oceniając skuteczność 

poczynionego  zastrzeżenia  bierze  pod  uwagę  przedstawioną  nie  później  niż  w  terminie 

składania  ofert/wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  treść  uzasadnienia  objęcia  tajemnicą 

przedsiębiorstwa pewnych informacji. 

Aby  skutecznie  wyjaśnić  zastrzeżenie  informacji,  wykonawca  musi  wykazać  łączne 

spełnienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018r, 

poz.  419  ze  zm.)

.  Zgodnie  z  tym  przepisem  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się 

informacje  technic

zne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 

posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i 

zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym 

rodzajem  informacji  a

lbo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do 

korzystania  z 

informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Powszechnie  przyjmuje  się,  że  informacja  ma  charakter  techniczny,  technologiczny,  kiedy 

dotyczy  najogólniej  rozumianych  sposobów  wytwarzania,  formuł  chemicznych,  wzorów                    

i  metod  działania.  Informacja  organizacyjna  obejmuje,  najogólniej  ujmując,  całokształt 

doświadczeń  i  wiadomości  przydatnych  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa,  niezwiązanych 


bezpośrednio  z  cyklem  produkcyjnym.  Informacja  staje  się  „tajemnicą  przedsiębiorstwa”, 

kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kręgów odbiorców, 

konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna.  

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 

r. II SA/Op 4/18 „na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się należące do tego podmiotu takie 

informacje,  których  przekazanie,  ujawnienie  lub  wykorzystanie  albo  nabycie  od  osoby 

nieuprawnionej  zagraża  lub  narusza  interes  przedsiębiorcy.  Warunkiem  respektowania  tej 

tajemnicy  jest  uprzednie złożenie  w  odniesieniu  do konkretnych informacji  zastrzeżenia,  że 

nie mogą być one udostępnione”.  Informacja organizacyjna to taka, która ma pewną wartość 

ekonomiczną,  dotyczy  organizacji  przedsiębiorstwa  i  jej  wykorzystanie  przez  innego 

przedsiębiorcą może prowadzić do poniesienia strat lub zwiększenia zysków. 

Izba  uznała,  że  wykonawca,  na  którym  spoczywa  ciężar  wykazania  skuteczności 

zastrzeżonych  informacji  nie  wykazał  w  złożonym  uzasadnieniu,  iż  informacje  objęte 

tajemnicą  zasługują  na  taką  ochronę.  W  przedstawionym  uzasadnieniu  wskazano,  iż 

powodem  uzasadniającym  poczynione  zastrzeżenie  jest  to,  że  wykazane  usługi  dotyczą 

współpracy  członka  konsorcjum  -  FB  Serwis  z  prywatnymi  kontrahentami,  w  tym  bankami. 

Twierdzenie  konsorcjum  Budi

mex  o  wiążącym  strony  umowy  zastrzeżeniu  poufności 

pozostało  jednak  bez  dowodu.  Niezależnie  od  tego,  zdaniem  Izby  zakres  informacji 

zawartych  w  wykazie 

usług  oraz  w  treści  referencji,  ograniczający  się  jedynie  do  podania: 

ogólnej nazwy usługi, lokalizacji, zleceniobiorcy, okresu trwania usługi oraz nazwy podmiotu, 

który  te  usługi  realizował  nie  uzasadnia  zastrzeżenia  tych  informacji  tajemnicą 

przedsiębiorstwa.  Brak  w  tych  danych  jakichkolwiek  bliższych  informacji  o  charakterze, 

sposobie  świadczenia  usługi  utrzymania  technicznego  budynków  a  sam  fakt,  że  są  one 

realizowane  na  rzecz  prywatnych  kontrahentów  nie  uzasadnia  poczynionego  zastrzeżenia. 

Co  istotne

,  wykonawca  nie  wykazał  także,  że  ujawnienie  zastrzeżonych  przez  niego 

informacji 

zagraża  lub  narusza  interes  przedsiębiorcy.  W  złożonym  uzasadnieniu  brak 

jakichkolwiek 

wyjaśnień w tym zakresie. 

Zdaniem Izby, uprawnienie do zastrz

eżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zastosowane 

w  tym  przypadku 

jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców a nie jako prawo wykonawcy 

zapewniające ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w granicach definicji zawartej w art. 

11 ust. 2 uznk.  

Z  tych  w

zględów  Izba  doszła  do  przekonania,  że  zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  8  ust.  3 

Pzp  oraz  art.  11  ust.  2  i  4  uznk  polegający  na    uznaniu    wykazu  usług  oraz  referencji  za 

skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  potwierdził  się.  W  tej  sytuacji, 

Zamawiający winien uznać bezskuteczność poczynionego zastrzeżenia.  


Izba  nie 

przychyliła  się  do  stanowiska  Przystępującego,  iż  uwzględnienie  tego  zarzutu  nie 

ma wpływu na wynik postępowania o zamówienie publicznego. Zgodnie z art. 192 ust.2 Pzp 

Izba  zobligowana  jest 

uwzględnić  odwołanie,  jeśli  stwierdzi  naruszenie  przepisów,  które 

nawet  hipotetycznie  może  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania.  Niezasadne  objęcie 

tajemnicą  przedsiębiorstwa  elementów  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału,  ocenianych 

przez  Zamawiającego,  jako  naruszające  fundamentalną  zasadę  jawności  postępowania  o 

zamówienie  publiczne  może  mieć  potencjalny  wpływ  na  wynik  postępowania,  stąd  Izba 

uwzględniła odwołanie w tym zakresie. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  złożonego  przez 

Warbud I

zba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że referencje załączone przez Warbud  

nie  potwierdzają  należytego  wykonania  prac  dotyczących:  „Budowy  szkoły  Standort 

Holzkirchen  Niemcy,  powiat  Miesbach”,  „Budowy  szkoły  Standort  Gmund  Niemcy,  powiat 

Miesbach”,  „Budowa budynku straży  pożarnej  w  Krefeld,  Niemcy”, „Budowy  budynku rządu 

Turkmenistanu w Aszchabadzie”. 

Referencje ze swej istoty 

i z samego faktu ich wystawienia stanowią potwierdzenie, że prace 

zostały  wykonane  należycie.  Zatem,  nawet  w  sytuacji  braku  podania  w    treści  referencji 

jasnego  sformułowania  co  do  „należytego  wykonania  prac”,  należy  uznać  że  skoro 

wystawiono  referencje,  które  potwierdzają  ukończenie  prac  to  dokument  taki  stanowi 

wystarczające  potwierdzenie  należytego  wykonania  robót.  Ponadto,  potwierdzeniem 

należytego  wykonania  robót  mogą  być  nie  tylko  referencje  ale  także  inne  dokumenty  np. 

protokoły  odbioru  nawet  w  sytuacji,  jeśli  wskazują  one  na  usterki.  W  zakresie  inwestycji                

z  poz.  7  wykazu  „Budowy  budynku  rządu  Turkmenistanu  w  Aszchabadzie”  załączony 

protokół  odbioru  potwierdza,  że  roboty  budowlane  będące  przedmiotem  inwestycji  zostały 

ukończone  w  dniu  10.12.2013r.  Odnośnie  inwestycji  z  poz.10  wykazu  „Budowa  budynku 

straży pożarnej w Krefeld, Niemcy” załączona do wniosku o dopuszczenie do udziału kopia 

listu referencyjnego z dnia 15.06.2018r. potwierdza, że Vinci Facilities SKE GmbH realizuje 

inwestycję zgodnie z  umową.  Ponadto potwierdzenie należytego wykonania prac  zawierają 

referencje  z  dnia  12.09.2018r

.,  złożone  w  wyniku  wezwania  do  wyjaśnień.  Z  ich  treści 

wynika,  że  Vinci    Facilities  SKE  GmbH  zaprojektował  i  wybudował  także  obiekt  w  ramach 

tego  projektu,  a  wszystkie  roboty  zostały  wykonane  należycie  zgodnie  z  zasadami  sztuki 

budowlanej.  Odnośnie  inwestycji  z  poz.  11  i  12  wykazu  dotyczących  budowy  szkoły                       

w Niemczech, potwierdzeniem należytego wykonania prac są referencje z dnia 11.11.2015r.,   

w  których  wskazano,  że  Vinci  Facilities  SKE  GmbH  zrealizowało  zgodnie  z  umową  obie 

inwesty

cje  dotyczące  budowy  szkoły.  W  treści  referencji  wskazano  m.in.  że  wszystkie 

związane  z  tymi  projektami  prace  budowlane  zostały  odebrane  a  obiekty  obecnie  są 

użytkowane  przez  szkoły.  Sformułowania  typu  „z  przyjemnością  potwierdzamy,  że  spółka 


SKE  Facilitie

s  Management  GmbH  (..)  zrealizowała  budowę  nowego  budynku  Szkoły 

Realnej”  oznacza,  że  inwestor  nie  ma  zastrzeżeń  do  zrealizowanych  robót  i  współpracy  z 

wykonawcą.  

Nie  zasługuje  na  uznanie  także  zarzut  dotyczący  wykonania  zamówień  przez  spółkę  SKE 

Facility 

Management  Gmbh,  która  nie  jest  członkiem  konsorcjum  Warbud.  Istotnie  z  treści 

referencji dotyczących budowy szkoły w Niemczech wynika, że inwestycje realizowała SKE 

Facility Management GmbH, zaś w wykazie wskazano na Vinci Facilities SKE GmbH, która 

jest 

członkiem konsorcjum Warbud. Izba uznała w tym zakresie za wystarczający dowód w 

sprawie  rejestry  złożone  przez  Przystępującego  z  których  wynika,  że  doszło  do  zmiany 

nazwy  firmy  SKE  Facility  Management  Gmbh,  na  Vinci  Facilities  SKE  GmbH.  (rejestr 

handlowy 

B Sądu Rejonowego Mannheim , wydruk z dnia 4.01.2019r.,  HRB 700300).  

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp przez wezwanie konsorcjum Warbud do 

uzupełnienia  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału.  W  tym  zakresie  Izba  ustaliła,  że  w  dniu 

18r.  Zamawiający,  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  Pzp  wezwał  konsorcjum  Warbud  do 

złożenia  wyjaśnień  oraz  uzupełnienia  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25ust.  1Pzp, 

bowiem stwierdził, że: 

z  poz.  10  wykazu  nie  wynika,  że  przedsięwzięcie  obejmowało  zarówno 

zaprojektowanie, jak i wykonanie obiektu budowlanego, 

brak  jest  tłumaczeń  na  język  polski  dokumentów,  zawartych  na  str.  48-83,  87,  88 

wniosku  

brak  dokumentów  poświadczających  należyte  wykonanie  usług  wykazanych  w  poz. 

23, 30-34 wniosku. 

Wykonawca,  w  wyniku  wy

konania  powyższego  wezwania,  przedłożył  tłumaczenia  na  język 

polski 

referencji, które były złożone pierwotnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału. 

Ponadto wyjaśnił, iż przedsięwzięcie dotyczące budowy budynku straży pożarnej w Krefeld, 

Niemcy  obejmo

wało  zaprojektowanie  i  wykonanie  obiektu  budowlanego,  co  dodatkowo 

zostało  potwierdzone  złożoną  referencją.  W  zakresie  poz.  23,  30-34  wykazu  usług  – 

konsorcjum przedłożyło stosowne referencje. 

Izba  wskazuje,  że  w  świetle  aktualnie  obowiązujących  przepisów  Pzp  brak  wymagań,  aby 

uzupełniane referencje czy inne dokumenty lub oświadczenia składane w wyniku wezwania 

w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp, 

były  wystawione  przed  datą  składania  ofert/wniosków                            

o  dopuszczenie  do  udziału  czy  też  potwierdzały  stan  najpóźniej  na  dzień  składania 

ofert/wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału.  Przyjmuje  się,  że  warunki  udziału                                 

w  postępowaniu  muszą  być  spełnione  na  dzień  składania  ofert  i  muszą  trwać  przez  cały 

okres postępowania, natomiast same dowody potwierdzające spełnienie wymagań mają być 

aktualne  na  dzień  ich  złożenia.  W  związku  z  możliwością  wykluczenia  wykonawcy  na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co wynika z art. 26 ust. 


2f  Pzp,  aktualnie  dla 

oceny  prawidłowości  złożenia  uzupełnionych  oświadczeń  lub 

dokumentów nie jest istotna sama data składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub 

ofert, ale data złożenia zamawiającemu danego dokumentu.  

W kontekście powyższego, w analizowanym stanie faktycznym, nie można uznać, iż złożenie 

referencji  wystawionych  nawet  po  dacie  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 

stanowi  naruszenie  przepisów  Pzp.  Niezasadnym  jest  także  stanowisko  Odwołującego,  iż                  

w  wyniku  złożenia  tłumaczeń  referencji  doszło  do  wytworzenia  czy  złożenia  dokumentów, 

potwierdzających  nowe  okoliczności.  Przedstawione  w  wyniku  wezwania  do  uzupełnienia 

tłumaczenia  dotyczą  referencji,  które  były  pierwotnie  złożone  wraz  z  wnioskiem                               

o dopuszczen

ie do udziału. Tłumaczenie jedynie umożliwia zapoznanie się w języku polskim 

z  treścią  złożonego  pierwotnie  dokumentu.  Nie  doszło  zatem  do  uzupełnienia  wykazu                             

o nowe,  nie  wskazane wcześniej  przedsięwzięcia,  a jedynie do  uzupełnienia,  na  podstawie 

art.  26  ust.  3Pzp  dokumentów  „niekompletnych,  zawierających  błędy”  dotyczących  robót 

wymienionych w wykazie złożonym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału. Wskazać 

też trzeba, że art. 26 ust. 3 Pzp dopuszcza wezwanie do uzupełniania nie tylko oświadczeń                    

i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  ale  także 

kryteriów  selekcji,  co  zostało  przewidziane  wprost  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  Pzp.  Przytoczone                   

w  odwołaniu  orzecznictwo  dotyczyło  poprzedniego  stanu  prawnego  sprzed  nowelizacji                    

z 2016 r.  

Za  bezpodstawny 

Izba  uznała  zarzut  dotyczący  braku  właściwego  potwierdzenia  za 

zgodność  z  oryginałem  dokumentów  załączonych  do  wniosku  konsorcjum  Warbud  oraz 

tłumaczeń,  przedstawionych  w  wyniku  uzupełnienia.  Na  dokumentach  tych  widnieje 

nieczytelny  podpis  umieszczony  na  imiennej  pieczęci  wraz  z  adnotacją  „za  zgodność  z 

oryginałem”.  Skład  orzekający  stanął  na  stanowisku,  iż podpis taki  musi  obejmować  co 

najmniej nazwisko, 

przy 

czym 

powołany  przepis  nie  wymaga,  aby  podpis był 

czytelny. Podpis 

nieczytelny  powinien  jednak  być  złożony w  formie  zwykle  używanej 

przez 

wystawcę.  

Izba  uwzględniła  w  tym  zakresie  argumentację Sądu Najwyższego w  uchwale  Składu 

Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 grudnia 1993 r. , sygn. akt III 

CZP  146/93. Zdaniem  Izby,  n

ie  ma  żadnych  wątpliwości  co  do  tego  od  kogo  pochodzi  ten 

podpis (Piotr Szewczyk) oraz w jakim charakterze osoba ta podpis złożyła  („poświadczenie 

za  zgodność  z  oryginałem”).  Zauważyć  trzeba  ,  że  p.  P.  S.  jest  osoba  umocowaną  do 

podpisywania,  poświadczania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów    składanych  w  toku 

postępowania i poświadczania tłumaczeń, co wynika z pełnomocnictwa z dnia 13.09.2018r. 

załączonego do wniosku konsorcjum Warbud.  


Odnośnie  zarzutów  dotyczących  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  złożonego  przez 

Unibep, 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  że  inwestycja  pn.  „Zespół  budynków 

mieszkalnych  wraz  z  usługami  i  parkingami  przy  ul.  Heweliusza  Palacza  w  Poznaniu”,  nie 

spełnia  wymagań  co  do  minimalnej  wymaganej  powierzchni  użytkowej.  Jak  wynika  choćby  

ze zdjęcia złożonego przez  samego Odwołującego  6  budynków,  wykonanych w  ramach tej 

inwestycji 

zostało połączonych jednym parkingiem podziemnym, przez co tworzą one jedną 

zwartą całość, jeden obiekt budowlany i z tych względów dopuszczalne jest sumowanie ich 

powierzchni.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1,  §  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.                     

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:    

……………………… 

…………………..….. 

………………………. 


wiper-pixel