KIO 308/19 POSTANOWIENIE dnia 8 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 308/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:   Anna Wojciechowska 

Protokolant:           

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu 

na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  Warszawie  w  dniu 

8 marca 2019 r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

22 lutego  2019  r.  przez 

wykonawcę  ATM  S.A.  z siedzibą  w  Warszawie  w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  z  siedzibą 

w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  ATM  S.A.  z 

siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500,00  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  z  siedzibą  w  Warszawie  -  prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Centrum Kolokacji Banku Gospodarstwa Krajowego", numer referencyjny: DZZK/9/DI/2019. 

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 12 lutego 2019 r., za numerem 2019/S 030-067187. 

Szacunkowa wartość 

zamówienia, którego przedmiotem są usługi jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  22  lutego  2019 

r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  ATM  S.A.  z  siedzibą 

w Warszawie 

–  dalej  Odwołujący.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  treści  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu.  

W  dniu  7  marca  2019  r. 

wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie 

Odwołującego  -  wykonawcy  ATM  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  o wycofaniu  odwołania 

wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2018 r. 

W  dniu  8  marca  2019 

r.  w  związku z  postanowieniem Izby  z  dnia  26  lutego  2019 r. 

odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że 

pismo  wycofujące  odwołanie  zostało  złożone  prawidłowo  i podpisane  przez  osobę 

umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed 

otwarciem rozprawy. 

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 308/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992).  

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: …………………………………. 


wiper-pixel