KIO 306/19 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 306/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 27 

lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w dniu 21 lutego 2019 r. przez wykonawcę PPUH Rodex Sp. z o.o. w restrukturyzacji Kolonia 

Koplany  11  b,  16-

061  Juchnowiec  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny 

Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  PPUH  Rodex  Sp.  z  o.o.  w 

restrukturyzacji  Kolonia  Koplany  11  b,  16-061  Juchnowiec 

kwoty  20  000  zł  (słownie: 

dwa

dzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący:……………………….. 


Sygn. akt: KIO 306/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Samodzielny  Publiczny  ZOZ  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. 

Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Białymstoku,  ul.  M.  Skłodowskiej-Curie  26,  15-950  Białystok 
wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont, modernizację oraz 
przebudowę  budynku  nr  8  SP  ZOZ  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  Im.  Jędrzeja 
Śniadeckiego  w  Białymstoku”  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  - 
ogłoszenie  nr  2019/S  030-065985  z  dnia  12.02.2019r.  (znak  postępowania 

DA.ZP.242.10.2019) Dz.U./S S30 12/02/2019 65985-2019-PL. 

Nie  zgadzając  się  z  niektórymi  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  zwanej  dalej  SIWZ  Odwołujący:  PPUH  Rodex  Sp.  z  o.o.  w  restrukturyzacji 

Kolonia  Koplany  11  b,  16-061  Juchnowiec  w  dniu  21  lutego  2019

r.  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących 
przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ust

awą Pzp:  

art.  7  ust.  1,  art.  22  ust.  1  i  2,  art.  24  ust.  5  ustawy  w  związku  z  art.  25  ust.  5 
ustawy  poprzez  wprowadzenia  w  §  2  ust.  6  istotnych  postanowień  przyszłej 
umowy zapisu o treści „(...) nie jest zagrożony niewypłacalnością ani także nie jest 

stro

ną  w  układzie  z  wierzycielami,  jak  również  bak  jest  jakichkolwiek  warunków 

umożliwiających  postawienia  w  stan  upadłości  lub  wszczęcia  postępowania 
układowego  z  jego  wierzycielami  albo  postępowania  sanacyjnego”  -  co  skutkuje 

rozszerzeniem przyczyn ustawowego i fakultatywnego wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania  i  tym  samym  następuje  ograniczenie  kręgu  potencjalnych 
Wykonawców  zdolnych  do  należytego  wykonania  przedmiotowego  zamówienia, 
prowadzącego  do  świadomej  rezygnacji  z  możliwości  pozyskania  ofert 

konkure

ncyjnych  pod  względem  cenowym  od  innych  Wykonawców  będących  w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym w formie postępowania układowego, 

2)  naruszenia  art.  36  ust.  1 

pkt.  16  ustawy  w  związku  z  art,  7  ust.  1  ustawy,  w 

związku z art. 5 kodeksu cywilnego w związku z § 2 ust. 6 istotnych postanowień 
przyszłej  umowy  poprzez  wprowadzenie  istotnych  dla  stron  postanowień,  które 
zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego,  w  sytuacji  gdy  zobowiązują  przyszłego  Wykonawcę  do  złożenia 
oświadczenia,  że:  „(...)  nie  jest  zagrożony  niewypłacalnością  ani  takie  nie  fest 
strona  w  układzie  z  wierzycielami,  jak  również  bak  jest  jakichkolwiek  warunków 
umożliwiających  postawienia  w  stan  upadłości  lub  wszczęcia  postępowania 


układowego  z  jego  wierzycielami  albo  postępowania  sanacyjnego”  co  skutkuje 
ukształtowaniem  zapisów  przyszłej  umowy  sprzecznych  z  zasadami  współżycia 
społecznego  i  społeczno  gospodarczym  przeznaczeniem  prawa  powodujące 
preferencyjne  traktowanie  przyszłych  Wykonawców  w  stosunku  do  których  nie 
jest otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, 

naruszenie art. 139 ust. 1, art. 144 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z 

art.  647,  art.  353

  oraz  art.  5  Kodeksu  Cywilnego  z  uwagi  na  wprowadzenie  do 

postanowienia  §1  ust.  3  istotnych  postanowień  przyszłej  umowy  zapisu  o  treści 
„(...)Zamawiający  może  żądać  wprowadzenia  w  każdym  czasie  wprowadzenia 

zmian  w  Harmonogramie  terminowo  -  rzeczowo 

—  finansowego;  powtórne 

żądanie jest  dla wykonawcy  wiążące  (Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie 
w  wykonaniu  Umowy,  w  zakresie  w  jakim  wykaże,  że  opóźnienie  jest  skutkiem 
zmiany  Harmonogramu  zgodnej  z  żądaniem  Zamawiającego  i  nie  wynika  z 
okoliczności  leżących  po  stronie  Wykonawcy”,  co  skutkuje  jednostronnym  i 
nieograniczonym uprawnieniem dla Zamawiającego do wiążącej zmiany zakresu 
rzeczowego i finansowego umowy o zamówienie publiczne. 

Jednocześnie wnosił o: 
1) nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności zmiany treści załącznika nr 2 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków - poprzez: 

a) 

nakazanie  Zamawiającemu  wykreślenia  z  istotnych  postanowień  przyszłej 

umowy zapisu §2 ust 6 o treści: „(...) nie jest zagrożony niewypłacalnością ani także nie jest 
stroną  w  układzie  z  wierzycielami,  jak  również  brak  jest  jakichkolwiek  warunków 
umożliwiających  postawienia  w  stan  upadłości  łub  wszczęcia  postępowania  układowego  z 
jego wierzycielami albo postępowania sanacyjnego" 

b) 

nakazanie  Zamawiającemu  wykreślenie  z  istotnych  postanowień  przeszłej 

umowy  zapisu  §  1  ust.  3  o  treści  „(..^Zamawiający  może  żądać  wprowadzenia  w  każdym 

czasie  wprowadzenia  zmian  w  Harmonogramie  terminowo  -  rzeczowo  -  finansowego; 

powtórne żądanie jest dla wykonawcy wiążące (Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w 

wykonaniu  Umowy,  w 

zakresie  w  jakim  wykaże,  że  opóźnienie  jest  skutkiem  zmiany 

Harmonogramu zgodnej z żądaniem Zamawiającego i nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy

”. 

Ponadto wnosił o: 

przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do odwołania. 

obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego i 

nakazanie ich zwrotu na rzecz Odwołującego. 


Pismem  z  dnia  25  lutego  2019r.

,  które  wpłynęło  do  Izby  w  dniu  27  lutego  2019r. 

Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty  odwołania  w  całości  i  wnosi  o  umorzenie 
postępowania odwoławczego.  

Izba  ustaliła,  że  do  chwili  obecnej  do  Izby  nie  wpłynęło  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

niejawnym bez udziału stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na 

podstawie przepisu art. 186 ust.2 zd.1 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.186  ust.2  zd.1  ustawy  Pzp  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

za

mawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 
warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie żaden wykonawca. 

Jednocześnie  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.185  ust.2  zd.  1  cyt.  ustawy  Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

W  niniejszej  sprawie  zgłoszenie  takie  nie  zostało  skutecznie  dokonane  po  stronie 

Zamawiającego. 

Or

zekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1 

ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

o

dwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 
nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 
przedstawione  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania 


nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza 
koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.2  art.186  ustawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  1  powyższego 
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………… 


wiper-pixel