KIO 304/19 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2019 roku

Data: 6 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 304/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w Warszawie  w  dniu  4  marca 

2019 r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2019 

r.  przez  wykonawcę  Inżynieria  Rzeszów  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Gminy 

Radymno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skołoszowie 

przy  udziale  wykonawcy 

GEO  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 304/19 po stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie kwoty 10 000 zł 

00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu 

od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Przemyślu. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 304/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Gminy  Radymno  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Skołoszowie,  Radymno  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą 

„Rozbudowa  i  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w miejscowości  Święte  Gmina  Radymno 

oraz  dostawa  pojazdu  asenizacyjnego  z  funkcją  płukania  sieci.”  Ogłoszenie  o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  pod 

numerem 660055-N-2018. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  20  lutego  2019  r.  wykonawca  Inżynieria  Rzeszów  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

Rzeszowie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na wyborze w zakresie Zadania nr 1 jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  GEO  Sp.  z  o.o.  (dalej  jako  „GEO”), 

pomimo faktu, że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

czym naruszono przepisy art. 7 ust 1 i ust 3, art 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). oraz 

od  zaniechania  czynności  wezwania  wykonawcy  GEO  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdz

ających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalających na 

realizację zamówienia, czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wskazując  na  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także nakazanie Zamawiającemu 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert; wezwanie GEO do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających  wiedzę  i  doświadczenie;  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej spośród nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych przez wykonawców 

nie podlegających wykluczeniu z postępowania. 

Izba 

ustaliła, iż Zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 21 

lutego  2019  r.  prze

kazując  jego  kopię  i  wzywając  do  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego.  W  dniu  25  lutego  2019  r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego  zgłosił  swój  udział  wykonawca  GEO  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Radymnie  („Przystępujący”).  Izba  stwierdziła  skuteczność 

zgłoszonego przez ww. wykonawcę przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego, wobec spełnienia wymogów formalnych określonych w art. 185 ust. 2 ustawy 

Pzp 

i dopuściła go do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika.  


W  dniu  1  marca  2019  r.  Z

amawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  oświadczył,  iż 

postanowił  uwzględnić  odwołanie  w  całości  i  unieważnić  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej i ponownie dokonać badania i oceny ofert.  

Na posiedzeniu przed Izbą w dniu 4 marca 2019 r. stawił się Odwołujący.  Zamawiający 

Przystępujący, prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia, nie stawili się.  

Uwzględniając powyższe Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania 

odwoławczego na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie 

treścią  tego  przepisu  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie, 

zamawiający  wykonuje,  powtarza lub  unieważnia czynności  w  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Oznacza  to,  że  oświadczenie 

zamawiającego  o  uwzględnieniu  w całości  zarzutów  odwołania  oraz  okoliczność  braku 

wniesienia sprzeciwu co do tej czynności przez uczestnika postępowania odwoławczego, który 

przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego wyczerpuje dyspozycję art. 186 ust. 3 

ustawy Pzp 

i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego.  

Taka  sytuacja  zaistniała  w przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym.  Zamawiający 

w pisemnej 

odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził  wolę 

uwzględnienia  w całości  wszystkich  zarzutów  przedstawionych  w odwołaniu.  Z  kolei 

Przystępujący,  który  został  w  sposób  prawidłowy  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia,  co 

znajduje  potwierdzenie  w  dokumentacji  postępowania  odwoławczego,  nie  stawił  się.    Izba 

uznała,  iż  niestawiennictwo  na  posiedzenie  wykonawcy,  który  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  mimo  prawidłowego  zawiadomienia  o  terminie 

posiedzenia, należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów, 

tożsamą z niezłożeniem sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania. Stwierdzić bowiem należy, 

iż  Przystępujący  decydując się na  takie  działanie,  czyni  to ze świadomością skutków, jakie 

brak  jego  obecności,  może  wywołać  w  sferze  jego  interesów  procesowych.  Jednocześnie 

należy  wskazać,  iż  wezwanie  wykonawcy,  który  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego do złożenia sprzeciwu w normalnym toku czynności mogło nastąpić dopiero po 

otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania, co 

powoduje, że 3-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu nie upłynąłby przed dniem posiedzenia 

z udziałem stron. Tym samym wystosowanie tego wezwania było niecelowe wobec możliwości 

zgłoszenia sprzeciwu podczas posiedzenia. 

Izba  zważyła,  że  skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującej  mu 

czynności dyspozytywnej w postaci uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji 

gdy 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 


Z

amawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  powoduje  zakończenie  postępowania 

odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Natomiast  dalsze 

czynności,  które  Zamawiający  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania, 

pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia postępowania 

odwoławczego. Podkreślić jednak należy, iż zgodnie z dyspozycją art. 186 ust. 3 in fine ustawy 

Pzp 

ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp 

umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy 

Pzp.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, z mocy art. 

186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp 

koszty te znoszą się wzajemnie. Jednocześnie Izba nakazała 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel