KIO 301/19 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2019 r.

Data: 6 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 301/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  28  lutego  2019  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  19  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przez  odwołującego:  Sterimed  Sp.  z  o.o.  (ul.  Żwirki  i  Wigury  47/7  02-091 

Warszawa) 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Głubczycach    (ul.  M.  Skłodowskiej-Curie  26,  48-100 

Głubczyce) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: Sterimed Sp. z o.o. (ul. Żwirki i Wigury 47/7 02-091 Warszawa) kwoty 6.750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90 

% kwoty uiszczonej 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Opolu. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 301/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p] przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

(Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest:  „Dostawa  sterylizatora  parowego  dla  SP  ZOZ  w 

Głubczycach" - PN/20/XII/18. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  nr  658342-N-2018. 

Wnoszący  odwołanie  wykonawca  -  Sterimed  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie (Odwołujący) zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy 

Pzp: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

Sani System Sp. z o.o.;  

2.  art. 26 ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp z uwagi na zaniechanie wezwania wykonawcy 

Sani System Sp. z o. o, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że oferowane 

dostawy spełniają wymagania zamawiającego 

Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  (1) 

unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Sani  System  Sp.  z  o.o.;  (2) 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz  odrzucenia  oferty  ww.  wykonawcy;  (3) 

dokonania  ponownego  przy

znania  punktacji  ofert  zgodnie  z  kryteriami  przyjętymi  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do postępowania odwoławczego w terminie określonym art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie 

przystąpił żaden wykonawca.   

Odwołujący w piśmie z dnia 28 lutego 2019 r. [data wpływu: 28/02/2019] oświadczył, 

że cofa wniesione odwołanie oraz wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego i zwrot 

części uiszczonego wpisu od odwołania zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 


2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 7.500 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel