KIO 299/19 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2019 r.

Data: 6 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 299/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

Luiza Łamejko 

Małgorzata Matecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  lutego  2019  r.  przez 

wykonawcę:  TEVOR  S.A.,  ul.  Mościckiego  27-29,  26-111  Skarżysko-Kamienna,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Komenda  Wojewódzka  Policji  

w Szc

zecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:  TEVOR  S.A.,  

ul.  Mościckiego  27-29,  26-111  Skarżysko-Kamienna,    w  tym  kwoty  7 500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania 

oraz  kwoty  nadpłaty  ponad  należny  wpis  w  wysokości  7 500  zł.  00  gr  (słownie:  siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy). 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      …………………. 

…………………. 

…………………. 


Sygn. akt: KIO 299/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Komenda Wojewódzka Policji  w  Szczecinie prowadzi  postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie: 

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie. Ogłoszenie 

o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 508105-N-2019 

z dnia 2019-01-29. 

Wykonawca TEVOR S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej wniósł odwołanie wobec 

czynności  Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu,  polegającej  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej

,  oferty  złożonej  przez  wykonawcę:  CTC  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej  w  zakresie  Części  1  tego  zamówienia  w 

przedmiocie:  dostawa  pojazdu  ciężarowego  z  wielozadaniową  zabudową  do  przewozu 

pojazdów służbowych dla KWP w Szczecinie (1 szt.]. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

z  naruszeniem  następujących  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”: 

art.  24  ust.  1  pkt  17  i  art.  24  ust.  4  Pzp,  tj.  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu, czyli wyboru oferty którą 

należało  uznać  za  odrzuconą  i  zaniechania  wykluczenia  CTC  Spółka  z  o.o.  z  udziału  w 

postępowaniu  i  zaniechaniu  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą,  z  uwagi  na  okoliczność,  że 

oferent  CTC  Spółka  z  o.o.  w  treści  oferty  wskazał  jako  przedmiot  dostawy  pojazd  w 

nieistniejącej konfiguracji, tj. pojazd marki Iveco Daily wersja 70C18P, rok produkcji 2019, o 

maksymalnej  mocy  netto  silnika  w  kW:  140  kW,  podczas  gdy  pojazd  ten  jest  dostępny  w 

wersji z maksymalną mocą netto silnika w kW: 132 kW, co potwierdza załączone do oferty 

CTC Spółka z o.o. świadectwo zgodności WE Pojazdy niekompletne: 11546070, poz. 27.1, a 

co  spełnia  przesłankę  wykluczenia  zawartą  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  dotyczącą 

wykonawcy,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

p

odejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

art. 89 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, tj. wyboru jako najkorzystniejszej 

oferty  wykonawcy 

podlegającego  wykluczeniu  z  postępowania  i  zaniechania  czynności 

polegającej na odrzuceniu oferty złożonej przez CTC Spółka z o.o., pomimo że wykonawca 

ten podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albowiem w 

treści  oferty  wskazał  jako  przedmiot  dostawy  pojazd  w  nieistniejącej  konfiguracji,  tj.  pojazd 

marki  Iveco  Daily  wersja  70C18P,  rok  produkcji  2019,  o  maksymalnej  mocy  netto  silnika  w 


kW:  140  kW,  podczas  gdy  pojazd  ten  jest  dostępny  w  wersji  z  maksymalną  mocą  netto 

silnika  w  kW:  132  kW,  co  potwierdza  załączone  do  oferty  CTC  Spółka  z  o.o.,  świadectwo 

z

godności  WE  Pojazdy  niekompletne:  11546070,  poz.  27.1,  a  co  spełnia  przesłankę 

wykluczenia  zawartą  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  dotyczącą  wykonawcy,  który  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp,  tj.  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej 

odrzuceniu  i  zaniechania  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  złożonej  przez  CTC 

Spółka  z  o.o.,  pomimo  że  wykonawca  ten  w  treści  oferty  wskazał  jako  przedmiot  dostawy 

pojazd w nieistniejącej konfiguracji, tj. pojazd marki Iveco Daily wersja 70C18P, rok produkcji 

2019,  o  maksymalnej  mocy  netto  silnika  w  kW:  140  kW,  podczas  gdy  pojazd  ten  jest 

dostępny w wersji z maksymalną mocą netto silnika w kW: 132 kW, co potwierdza załączone 

do  oferty  CTC  Spółka  z  o.o.  świadectwo  zgodności  WE  Pojazdy  niekompletne:  11546070, 

poz.  27.1,  a  złożenie  takiego  nieprawdziwego  oświadczenia  należy  uznać  za  czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  stosunku  do  innych  potencjalnych 

wykonawców,  którzy  -  jak 

można było zakładać - zaoferują ten sam pojazd bazowy o takiej samej maksymalnej mocy, 

art.  89  ust.  2  pkt  2  Pzp,  tj.  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  poprawionej  z 

naruszeniem ustawy Pzp 

przez Zamawiającego, poprzez dokonanie poprawki w ofercie CTC 

Spółka z o.o. wskazania maksymalnej mocy silnika pojazdu ze 146 kW na 132 kW, podczas 

gdy nie jest to oczywistą omyłka rachunkową w rozumieniu art. 87 ust 2 pkt 2 Pzp, który to 

przepis w uzasadnieniu dokonania poprawki poda

ł Zamawiający, 

art 89 ust 1 pkt 1 w zw. z art 9 ust. 2 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 7 ust. 2 i 

art 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, tj. wyboru jako najkorzystniejszej 

oferty podlegającej odrzuceniu i zaniechania odrzucenia oferty CTC Spółka z o.o., pomimo 

że  w  części  została  ona  sformułowana  z  naruszeniem  art.  9  ust.  2  Pzp,  który  stanowi,  iż 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi  się  w  języku  polskim  oraz  z 

naruszeniem  art  7  ust  2  i  art.  4  ustawy  o  języku  polskim,  który  stanowi,  iż  na  terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej  w  obrocie bez  udziału  konsumentów  używa się  języka polskiego, 

jeżeli  obrót  ten  jest  wykonywany  przez  podmioty,  o  których mowa  w  art  4  ustawy  o  języku 

polskim  [a  do  tych  podmiotów  należy  Zamawiający),  albowiem  wyłącznie  w  języku 

angielskim, bez tłumaczenia przysięgłego, a nawet zwykłego na język polski, sformułowane 

są następujące pozycje załączonego do oferty CTC Spółka z o.o. świadectwa zgodności WE 

Pojazdy niekompletne 11546070: pozycje 0.6, 14.2, 22., 23., 23.1., 24., 26.1., 33., 52. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  tj.  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

–  podlegającej 

odrzuceniu  i  zaniechania  odrzucenia  oferty  CTC  Spółka  z  o.o.,  pomimo  że  została  ona 

złożona z naruszeniem pkt VI. lit A ppkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który 


wymaga  dołączenia  do  oferty  innych  dokumentów  niezbędnych  do  wykazania,  że 

osoba/osoby  podpisująca/e  ofertę  i  wymagane  dokumenty  jest/są  uprawniona/e  do 

reprezentacji  w

ykonawcy,  podczas gdy  CTC  Spółka  z  o.o.  nie  załączyła  do  oferty  odpisu  z 

Krajowego  Rejestru  Sądowego  potwierdzającego  umocowanie  do  jej  reprezentacji  osób 

podpisujących ofertę i wymagane dokumenty, 

art. 89 ust 1 pkt 8 P

zp w zw. z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 271 § 1 k.k., tj. wyboru jako 

najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu  i  zaniechania  odrzucenia  oferty  CTC 

Spółka  z  o.o.,  pomimo  że  zawiera  ona  nieprawdziwe  oświadczenie,  że  oferent  ten  jest 

małym lub średnim przedsiębiorcą. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1)  unieważnienie  czynności  polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  CTC 

Spółka z o.o., 

2)  wykluczenie  wykonawcy  CTC  Spółka  z  o.o.  z  postępowania,  względnie:  odrzucenie 

oferty CTC Spółka z o.o., 

3)  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wykluczenie  wykonawcy  CTC 

Spółka  z  o.o.  i  odrzucenie  jego  oferty  oraz  dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez 

TREVOR S.A. jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  także  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego 

kosztów postępowania odwoławczego. 

W  dniu  19  lutego  2019  r. 

Zamawiający  przekazał  wykonawcom  biorącym  udział  w 

postępowaniu  kopię  odwołania,  umożliwiając  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

o

dwoławczego.   

W dniu 20 lutego 2019 r. 

Zamawiający złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo  (z  dnia  20  lutego  2019  r.) 

–  odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie 

Zamawiającego, iż uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

dniu  22  lutego  2019  r.  wykonawca  CTC  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  po  stronie 

Zamawiającego. Pismem z dnia 27 lutego 2019 r., które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2019  r.  Przystępujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu 

przystąpienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 

186 ust. 2 Pzp, 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  


Izba orzek

ła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Wobec  wniesienia 

przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  kwoty  15 000,  00  zł,  tj.  kwoty  przewyższającej  należną 

wysokość wpisu, wynikającą z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym, wysokość 

wpis

u od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy  l

ub  usługi,  którego  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień 

publi

cznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej  ogłoszeń  o  zamówieniach  na  dostawy  lub  usługi,  wynosi  7 500,00  zł,  Izba 

postanowiła o zwrocie na rzecz Odwołującego nadpłaconej kwoty. 

Przewodniczący:      ……………………… 

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel