KIO 290/19 POSTANOWIENIE dnia 1 marca 2019 r.

Data: 6 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 290/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Anna Wojciechowska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania odwoławczego 

w dniu  1  marca  2019  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  Comarch  Healthcare  S.A. 

siedzibą w Krakowie

postępowaniu  prowadzonym  przez  Województwo  Wielkopolskie  z  siedzibą  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

przy  udziale  wykonawcy  Asseco  Poland 

S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odw

oławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

………………..


Sygn. akt KIO 290/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Województwo  Wielkopolskie 

  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  po

stępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Opracowanie, 

wdrożenie  i  utrzymanie  Platformy  Regionalnej  e-Pacjent  w  ramach  projektu  „Wyposażenie 

środowisk  informatycznych  wojewódzkich,  powiatowych  i miejskich  podmiotów  leczniczych 

narzędzia  informatyczne  umożliwiające  wdrożenie  EDM  oraz  stworzenie  sieci  wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

W  dniu  18  lutego  2019  r.  wykonawca  Comarch  Healthcare 

S.A.  wniósł  odwołanie 

wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu: 

niespójny  i  chaotyczny  oraz  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  opis  przedmiotu 

zamówienia  

wprowadzenie  do  wzoru  umowy  zobowiązań  nieujętych  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia,  

z  ostrożności  procesowej:  zaniechanie  podania  wyczerpujących  i  jednoznacznych 

informacji dotyczących migracji danych,  

zaniechanie udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej dokumentacji Projektu,  

ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku  zobowiązaniowego  niejednoznacznie, 

nieprecyzyjnie 

oraz  sprzecznie z  bezwzględnie obowiązującymi  regulacjami  w  zakresie 

ochrony danych osobowych,  

poprzez  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  postanowień  w  zakresie  udzielanych  licencji 

oraz  uprawień  do  korzystania  z  kodów  źródłowych  Platformy  Regionalnej 

nieodpowi

adających  założeniom  Projektu  wskazanym  w  OPZ,  niejednoznacznych 

wręcz  wewnętrznie  sprzecznych,  a  także  nieproporcjonalnych  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia i sprzecznych z zasadą uczciwej konkurencji,  

nieproporcjonalne  sformułowanie  obowiązków  wykonawcy  i  nadużycie  uprawienia 

Zamawiającego do kształtowania stosunku zobowiązaniowego jednostronnie korzystnie 

dla Zamawiającego, 

zaniechanie wskazania terminu, w ciągu którego wykonawcy będzie przysługiwać prawo 

odstąpienia od umowy.  


Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów:  art.  29  ust.  1  i  2  w zw. 

art. 7 ust. 1 i art. 14 i 139 ust. 1, a także art. 395 § 1, art. 5, art. 353

k.c. i 354 § 2 Kc oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia RODO. 

W  dniu  28  lu

tego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania.  Wobec  powyższego  postępowanie 

odwoławcze – zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

……………….. 


wiper-pixel