KIO 288/19 POSTANOWIENIE dnia 1 marca 2019 r.

Data: 6 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 288/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w 

dniu  1  marca  2019  r.  w  Warszawi

e  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia:  Przedsiębiorstwo Usług Leśnych  Forest  Sp. z  o.o.  z  siedzibą  w 

Sitnie  pod  nr  1  (78-400  Szczecinek),  J.  C. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  Usługi  Wielobranżowe  J.  C.  z  siedzibą  w  Koczale  przy  ul.  Leśnej  10/10  (77-220 

Koczała)  oraz  Z.  C.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Handlowo

–Usługowe Bio–Zbyt Z. C. z siedzibą w Białym Borze przy ul. Lipowej 18 (78-425 

Biały  Bór)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Niedźwiady  z  siedzibą  w 

Prze

chlewie przy ul. Człuchowskiej 71 (77-320 Przechlewo) 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwa 

Usług Leśnych Forest Sp. z o.o. z siedzibą w Sitnie, J. C. prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Usługi Wielobranżowe  J.  C.  z  siedzibą  w  Koczale

oraz  Z.  C. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo–

Usługowe  Bio–Zbyt  Z.  C.  z  siedzibą  w  Białym  Borze  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 


7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 248/19 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Niedźwiady  z  siedzibą  w  Przechlewie,  zwany  dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczon

ego,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  Wykonanie  usługi  z  zakresu 

gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Niedźwiady  w  latach  2019  -  2020

  (nr 

postępowania:  SA.270.19.2018.KG),  które  został  podzielone  na  9  części  nazwanych 

pakietami.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 13 grudnia 2018 r. pod nr 2018/S 240-548326. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W dniu 18 lutego 2019 r. wykonawcy 

wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia: 

Przedsiębiorstwo  Usług  Leśnych  Forest  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sitnie,  J.  C.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Wielobranżowe J. C. z siedzibą w Koczale

oraz 

Z.  C. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo–

Usługowe  Bio–Zbyt  Z.  C.  z  siedzibą  w  Białym  Borze  zwani  dalej  „odwołującym”,  wnieśli 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie pakietu VI zamówienia.  

W  dniu  25  lutego  2019  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

poinformował,  że  w  dniu  21  lutego  2019  r.  dokonał  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  i  przystąpił  do  ponownego  badania  oraz  oceny  ofert.  Do  odpowiedzi  na 

odwołanie załączył zawiadomienie z dnia 21 lutego 2019 r. o unieważnieniu czynności oceny 

i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert w ramach pakietu 

VI. 

O

dwołujący  pismem  z  dnia  1  marca  2019  r.  oświadczył,  że  w  związku  z 

unieważnieniem  przez  zamawiającego  czynności  wyboru  ofert  w  całości  cofa  odwołanie 

wniesione w niniejszej sprawie. 

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wystąpiły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  


Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego powyżej art. 187 

ust. 8 Pzp i nakazała zwrot odwołującemu kwoty 13 500,00 zł stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel