KIO 285/19 WYROK dnia 4 marca 2019 r.

Data: 5 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 285/19 

WYROK 

z dnia 4 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Emilia Garbala 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  1  marca  2019  r. 

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  Transactor 

Security  Sp.  z  o.o.  w Warszawie  w 

postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego Komendę 

Główną Policji w Warszawie 

pr

zy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  Back  2  Function  Sp.  z  o.o.  w 

Warszawie, IBCOL Sp. z o. o. w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1. oddala odwołanie; 

2. kos

ztami postępowania obciąża Transactor Security Sp. z o.o. w Warszawie i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Transactor  Security  Sp.  z  o.o.  w 

Warsza

wie tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od Transactor Security Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Komendy Głównej Policji w 

Warszawie  kwotę  3.600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. 1 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego 

w Warszawie. 


Przewodniczący:      ……………………… 

………………………. 

………………………. 


Sygn. akt KIO 285/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Komenda  Główna  Policji  w  Warszawie  –  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.), 

dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp”  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  9  sztuk  urządzeń  rentgenowskich 

służących  do  detekcji  podejrzanych,  potencjalnie  niebezpiecznych  przedmiotów.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 grudnia 2018 r. 

pod  numerem  2018/S  238-543283. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  wskazana  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  związku  z  przesłaniem  przez  zamawiającego  informacji  o  wyniku  postępowania  18 

lutego  2019  r.  wykonawca  Transactor  Security  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  wni

ósł  odwołanie.  

Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  z  uwagi  na  niezgo

dność  jej 

treści  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dalej  jako:  „SIWZ”,  gdyż 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Back 2 Function Sp. z o.o. i 

IBCOL  Sp.  z  o.o.,  dalej  jako

:  „konsorcjum"  nie  podali,  jakie  urządzenie  zaproponowali  w 

złożonej ofercie w zakresie generatora promieniowania RTG; 

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum,  które  nie  wykazało 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  wymaganego  w  Rozdziale  VI  ust.  1  pkt  3) 

SIWZ 

„posiadania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, dalej jako: „Prezes 

PAA”  na  uruchomienie  oferowanego  urządzenia  oraz  na  jego  stosowanie”,  gdyż 

konsorcjum  w  ofercie  zaoferowało  urządzenie:  „NOVO  22  Rover  4K”,  w  sytuacji,  gdy 

złożone przez ww. konsorcjum zezwolenie Prezesa PAA nie dotyczy tego urządzenia, lecz 

wyłącznie generatora promieniowania RTG - XRS-3; 

3)   art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

przez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum,  które  nie  wykazało 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  wymaganego  w  Rozdziale  VI  ust.  1  pkt  3) 

SIWZ 

w  zakresie:  „posiadania  zezwolenia  Prezesa  PAA  na  uruchomienie  oferowanego 

urządzenia oraz na jego stosowanie”, gdyż konsorcjum złożyło w postępowaniu zezwolenia 

Prezesa PAA dotyczące poprzedniej wersji generatora promieniowania RTG XRS-3, a więc 

w  konsekwencji  ww.  konsorcjum  nie  wykazało  się  zezwoleniem  dot.  „oferowanego 

urządzenia”, jeżeli  konsorcjum oferuje generator promieniowania RTG wyprodukowany po 

maju 2017 r.; 

4)  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia ofer

ty z uwagi na jej niezgodność z 


dostawy  sprzętu  wyprodukowanego  nie  wcześniej  niż  w  2018  r.  -  generatora 

rentgenowskiego  XSR-3, 

jeżeli  w  swojej  ofercie  konsorcjum  oferuje  generator  promieniowania 

RTG  wyprodukowany  przed  majem  2017  r.  bo  na  ten  rodzaj  generatora  przedłożyło  zezwolenia 

Prezesa PAA oraz CE Deklarację Zgodności oraz głównego komputera - tabletu, tj. sprzęt: „FZ-Y1 

Panasonic  4K  20”,  który  w  świetle  informacji  producenta  tabletu  nie  jest  produkowany  od  roku 

dostawy  fabrycznie  nowego  sprzętu,  z  uwagi  na  fakt,  że  w  ofercie  ww.  konsorcjum 

oferowany  „komputer  główny  -  tablet”  -  FZ-Y1  Panasonic  4K  20",  stosownie  do  oświadczenia 

producenta systemu NOVO Rover 22 4K był modyfikowany, 

posiadania  przez  oferowany  sprzęt  (tablet)  ochrony  IP  65  i  pracy  urządzenia  w 

temperaturze od -20 do +40 stopni Celsjusza, 

z uwagi na fakt, że w świetle specyfikacji i instrukcji 

obsługi  producenta  tabletu  firmy  Panasonic  oraz  katalogów  produktów  NOVO  DR    te  tablety  nie 

pracują w wymaganym przez zamawiającego przedziale temperatur oraz nie posiadają ochrony IP 

5) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum z uwagi na nie 

podlegającą poprawieniu w trybie art. 87 ust.  2 pkt 1 - 3 rozbieżność zachodzącą w cenie oferty 

konsorcjum, polegającą na podaniu ceny ofert liczbowo w kwocie: 4 428 000 złotych, oraz podaniu 

ceny  oferty  w  kwocie:  „cztery  miliony  dwieście dwadzieścia osiem  tysięcy  siedemset  czterdzieści 

złotych”), w sytuacji braku w ofercie jakichkolwiek innych danych, które mogłyby służyć ustaleniu 

przez z

amawiającego, jaka jest rzeczywista cena oferty konsorcjum; 

6) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp 

przez zaniechanie wykluczenia konsorcjum, które w wyniku 

zamierzonego  dzi

ałania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadziło  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz  które  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawiło  informacje  wprowadzające  w 

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

w piśmie z dn. 23 stycznia 2019 r. podpisanym przez M.S. konsorcjum oświadczyło, że „W 

ślad  za  producentem,  informujemy  również,  iż  cały  oferowany  przez  nas  w  postępowaniu  sprzęt 

jest  fabrycznie  nowy,  wyprodukowany  w  2019  r.  i  objęty  pełną  gwarancją”,  co  pozostaje  w 

sprzeczności z przedłożonym do tego pisma tłumaczeniem pisma NOVO DR Ltd. z dn. 23 stycznia 

2019  r.  z  którego  wynika,  że  NOVO  DR  Ltd.:  „Informujemy  również,  iż  oferowane  przez  nas 

systemy są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku i objęte naszą pełną gwarancją” oraz 

tekstem oryginalnym pisma NOVO DR Ltd.: „We would like also to inform that NOVO systems to 

be provide are brand new equipment produced 2019”, 

przedstawiając wraz z ofertą kartę katalogową „XRS-3 Generator Promieniowania RTG”, 

w  której  zostało  zamieszczone  zdjęcie  generatora  promieniowania  RTG  wyprodukowanego  po 

maju  2017  r.  z  podaniem  specyfikacji  niezgodnej  z  jakimikolwiek  generatorami  promieniowania 


oferta  konsorcjum  odpowiada  treści  wymagania  z  pkt  10  ust.  3  Specyfikacji  Technicznej: 

„dostarczony  sprzęt  musi  być  fabrycznie  nowy,  wyprodukowany  nie  wcześniej  niż  w  2018  r.”,  w 

szczególności, że generator promieniowania RTG XRS-3 został wyprodukowany w 2019 r., jeżeli w 

swojej  ofercie  konsorcjum  oferuje  generator  promieniowania  RTG  wyprodukowany  przed  majem 

2017  r.  bo  na  ten  rodzaj  generatora  przedłożyło  zezwolenia  Prezesa  PAA  oraz  CE  Deklarację 

Zgodności; 

7)  art.  92  ust.  1  pkt  1,  2  i  3  Pzp  przez  wybór  oferty  konsorcjum,  która  powinna  podlegać 

odrzuceniu,  z  uwagi  na  niezgodność  jej  treści  z  treścią  SIWZ  oraz  nie  wykazanie,  że  oferowane 

dostawy  spełniają  wymagania  zamawiającego,  a  konsorcjum  powinno  podlegać  wykluczeniu  z 

uwagi na niewykazanie warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł o uwzględnienie odwołania i  nakazanie zamawiającemu unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazanie: 

wykluczenia  konsorcjum  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  uznania 

jego oferty za odrzuconą; 

2)   odrzucenia oferty konsorcjum; 

3)   w 

przypadku uznania, że nie zachodzą podstawy do dokonania czynności, o których mowa 

w pkt 1 i 2, dokonania ponownego badania i oceny oferty konsorcjum. 

Wn

iósł  również  o  zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  według  norm  przepisanych 

oraz kosztów zastępstwa procesowego. 

Konsorcjum 

przystąpiło  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i 

odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Zamawiający nie złożył pisemnej odpowiedzi na odwołanie. Przystępujący w piśmie z 28 lutego 

2019 r. wniósł o odrzucenie albo o oddalenie odwołania.  

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie zostało wniesione w terminie i nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 

2  pkt  3 

Pzp.  Zdaniem  przystępującego  termin  na  wniesienie  odwołania  powinien  być  liczony  od 

dnia, w którym zamawiający zaprosił wykonawcę do testów – 21 stycznia 2019 r., a najpóźniej od 

dnia,  w  którym  zamawiający  podpisał  bez  zastrzeżeń  protokół  z  testów  –  25  stycznia  2019  r. 

Przystępujący  wskazał,  że  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  procedura  testów  miała  być 

przeprowadzona  jedynie  wobec  wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  zaś 

podpisanie  protokołu  z  testów  stanowi  potwierdzenie,  że  oferta  przystępującego  spełnia 

wymagania SIWZ. W

e wskazanych datach odwołujący zatem miał wiedzę, że zamawiający uznał, 

że przystępujący nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. 


oferty,  za  jaką  zamawiający  uznał  ofertę  konsorcjum,  jest  czynnością,  o  dokonaniu  której 

zamawiający  zobowiązany  jest  poinformować  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia. Do wnoszenia odwołania wobec takich czynności zastosowanie znajdzie z 

uwagi na wartość postępowania art. 181 ust. 2 pkt 1 Pzp , zgodnie z którym termin na wniesienie 

odwołania  wynosi  10  dni  od  dnia  przesłania  przez  zamawiającego  informacji  o  czynności 

stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia.  Odwołanie  zostało  wniesione  w  tym  terminie,  gdyż 

informację  o  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  przesłał  6  lutego  2019  r.  i 

termin ten skończył swój bieg w poniedziałek 18 lutego 2019 r. stosownie do art. 185 ust. 8 Pzp. 

Izba  zw

ażyła,  że  procedura  przeprowadzenia  testów  stanowi  element  badania  oferty 

najwyżej  ocenionej  również  pod  względem  zgodności  z  postanowieniami  SIWZ.  Potwierdza  to 

m.in.  pkt  11 

zasad przeprowadzenia testów  oferowanego przedmiotu  zamówienia stanowiący,  że 

dostarczenie  na  testy 

przedmiotu  zamówienia  niezgodnego  z  SIWZ  skutkować  będzie 

odrzuceniem  oferty. 

Skoro wynikiem testów mogło być odrzucenie oferty, to brak jest podstaw do 

uznania,  że  czynność  badania  oferty  przystępującego  zamawiający  zakończył  przed 

prze

prowadzeniem testów. Istotne jest również to, że już po przeprowadzeniu testów zamawiający 

żądał od przystępującego wyjaśnień dotyczących oferty. Tym bardziej zatem uznać należy, że datą 

zakończenia badania oferty przystępującego jest data przesłania informacji o uznaniu tej oferty za 

najkorzystniejszą. Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty zawiera zarówno czynność badania i 

oceny  ofert,  jak  i  ocenę  podmiotową  wykonawcy  pod  kątem  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (uchwały SN z 17 listopada 2017 r. w sprawach 

III  CZP  56/17  i  III  CZP  58/17  oraz  wyrok  SN  z  23  maja  2018  r.  w  sprawie  IV  CSK  448/18, 

www.uzp.gov.pl

,  data  dostępu  6  marca  2019  r.),  zatem  wszystkie  zarzuty  odwołania  zostały 

podniesione w terminie.  

Powołana przez przystępującego uchwała SN z 28 lutego 2013 r. w sprawie III CZP 107/12 

www.sn.pl

, data dostępu 6 marca 2019 r.)  nie znajduje zastosowania w okolicznościach sprawy. 

Została  ona  wydana  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  dokonał  czynności  kwestionowanej  przez 

odwołującego,  a  jedynie  popełnił  błąd  przy  przesyłaniu  informacji  o  dokonaniu  tej  czynności. 

Skutkiem  tego  błędu  odwołujący  powziął  wiedzę  o  okolicznościach  uzasadniających  wniesienie 

odwołanie  z  dokumentacji  postępowania.  W  badanej  sprawie  zamawiający  prawidłowo  przesłał 

informację  o  czynności  badania  i  oceny  ofert,  która  w  dniu  zakończenia  testów  nie  była  jeszcze 

dokonana. 

Izba nie podzieliła również poglądu przystępującego, że odwołujący nie posiada interesu w 

uzyskaniu  danego  zamówienia  w  związku  z  czym  nie  jest  uprawniony  do  wniesienia  odwołania 

zgodnie  z  art.  179  ust.  1  Pzp. 

Pogląd  ten  przystępujący  opierał  na  ocenie,  że  odwołujący  nie 

posiada zezwolenia Prezesa PAA na stosowa

nie aparatów rentgenowskich. 

Po pierwsze, 

Izba zważyła, że przesłanki wskazane w art. 179 ust. 1 Pzp podlegają ocenie 


odwołania da odwołującemu się wykonawcy możliwość uzyskania zamówienia. Ustawodawca nie 

wymaga przy tym pewności, że w razie potwierdzenia zarzutów  wykonawca uzyska zamówienie. 

Wystarczająca jest możliwość jego uzyskania.  Przepis  art.  179  ust.1  Pzp stanowi  bowiem  in fine 

nie  tylko  o  poniesieniu 

szkody,  ale  również  o możliwości  poniesienia  szkody  przez  odwołującego 

się wykonawcę skutkiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

Po  drugie,  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wydanym  po  wyroku  Trybunału 

S

prawiedliwości w sprawie C-689/13, kształtuje się pogląd, zgodnie z którym nie można odmówić 

prawa  do  rozpoznania  odwołania  nawet  w  sytuacji,  jeśli  skutkiem  uwzględnienia  odwołania 

mogłoby  być  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (przykładowo: 

wyrok z 19 lutego 2018 r. sygn. akt KIO 204/18, 

www.uzp.gov.pl

, data dostępu 6 marca 2019 r.). 

Pogląd  ten  znajduje  zastosowanie  w  okolicznościach  sprawy,  gdyż  o  zamówienie  ubiegają  się 

wyłącznie odwołujący i przystępujący, i skład orzekający go podziela.  

Po  trzecie,  zgodnie  z  art.  7  ust.  3  Pzp  zamówienia  udziela  się  wykonawcy  wybranemu 

zgodnie  z  przepisami  ustawy

,  co  wzmacnia  pogląd  o  dopuszczalności  oceny  w  ramach 

postępowania odwoławczego czynności wyboru najkorzystniejszej oferty pod kątem jej zgodności 

z przepisami ustawy

, nawet jeśli w wyniku uwzględnienia odwołania konkurencyjnego wykonawcy 

postępowanie o udzielenie zamówienia podlegałoby unieważnieniu. 

Wobec  uznania,  że  odwołujący  spełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności 

odwołania wskazane w art. 179 ust. 1 Pzp Izba zbadała zarzuty odwołania i uznała, że odwołanie 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

Rozpoznania  odwołania  dokonano  w  granicach  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu 

stosownie  do  art.  192  ust.  7  Pzp.  Zarzutu  odw

ołania  stanowi  nie  jedynie  wskazanie 

kwestionowanej 

czynności  lub  zaniechania  zamawiającego  oraz  przepisów  ustawy,  których 

naruszenia  miał  dopuścić  się  zamawiający.  Istotne  są  przede  wszystkim  okoliczności  faktyczne  i 

prawne  uzasadniające  wniesienie  odwołania,  które  konstytuują  zarzut.  Wydane  rozstrzygnięcie 

zapadło  zatem  w  granicach  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  wskazanych  w  odwołaniu  z 

pominięciem okoliczności wskazanych dopiero na rozprawie, które kreowały nowe zarzuty wobec 

oferty przystępującego.  

Rozstrzygnięcie  oparto  na  dowodach  z  dokumentów  i  pism  wskazanych  w  uzasadnieniu. 

Pozostałe  pisma  i  dokumenty  złożone  na  rozprawie  pominięto  z  powodu  braku  doniosłości  dla 

rozpoznawanych zarzutów. 

Tytułem uwag wstępnych należy wskazać na znaczenie SIWZ w postępowaniu. SIWZ jest 

podstawowym  dokumentem  w  postępowaniu,  który  zawiera  m.in.  opis  potrzeb  i  wymagań 

zamawiającego  co  do  jakości,  ilości,  cech  technicznych  i  użytkowych  oczekiwanego  przez 

zamawiającego  świadczenia.  Ocena  oferty,  oferującej  owo  świadczenie,  oraz  oświadczeń  i 

dokumentów  składanych  w  postępowaniu  przez  wykonawców,  następuje  każdorazowo  na 


art.  82  ust.  3  Pzp). 

Podnoszenie  zarzutów  wobec  czynności  zamawiającego,  które  nie  znajdują 

oparcia  w  dokumentacji  postępowania,  jest  zatem  niedopuszczalne,  z  uwagi  na  jasne  brzmienie 

powołanych  przepisów  ustawy  odwołujących  się  do  opisanych  wymagań  zamawiającego  oraz  z 

racji zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp.  

Zasady  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  i  ściśle  z  nimi  związana 

zasada przejrzystości sprzeciwiają się, z jednej strony, temu, aby zamawiający dokonywał ocen w 

oparciu  o  wymagania, których nie zapisał jasno w  ogłoszeniu o zamówieniu lub  SIWZ,  z  drugiej, 

strony, 

chronią wykonawców, którzy zastosowali się do opisanych wymagań zamawiającego, przed 

zarzutami konkurencji. Zarzuty, które nie mają oparcia w brzmieniu dokumentacji postępowania nie 

mogą być skuteczne. 

Ad. 1.  

Izba  uznała,  że  zamawiający  nie  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp.  Przystępujący 

określił w ofercie, jaki generator RTG oferuje zamawiającemu. 

Zamawiający  w  pkt  3.1.  Specyfikacji  technicznej  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SIWZ 

wymagał dostarczenia w ramach systemu generatora rentgenowskiego z ekspozycją impulsową o 

klasie XRS-

3 lub wyższej. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ, nie 

przewiduje  obowiązku  wskazania  oferowanego  systemu,  ani  jego  elementów,  w  tym  również 

generatora promieniowania R

TG. Identyfikacja oferowanego urządzenia jest możliwa na podstawie 

oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  zgodnie  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  Pzp  zgodność 

oferowanych dostaw z wymaganiami zamawiającego.  

Zgodnie  z  rozdziałem  VII  pkt  2  SIWZ  w  celu  wykazania,  że  oferowane  dostawy  spełniają 

wymagania zamawiającego wykonawca zobowiązany był  złożyć opis techniczny urządzenia RTG 

potwierdzający  spełnianie  wskazanych  wymagań  zamawiającego,  określonych  w  Specyfikacji 

technicznej  ust.  3-7, 

zawierający  zdjęcia  oferowanego  produktu  oraz  głównych  elementów 

składających  się  na  całość  zestawu.  Do  wymaganych  cech  generatora  odnosi  się  ust.  3.1.,  w 

którym zamawiający wymienił następujące cechy generatora: 

a) 

Rentgenowski z ekspozycją impulsową; 

b)  Klasa XRS-

3 lub wyższa; 

c) 

Możliwość rozróżniania substancji organicznych i nieorganicznych; 

d) 

Możliwość  prześwietlania  materiałów  lekkich  kompozytowych  oraz  materiałów  ciężkich 

takich jak stal, beton. 

W odpowiedzi przystępujący złożył: 

kartę katalogową systemu NOVO 22 Rover 4 K, w której na s. 4 zdaniem odwołującego 

przedstawiono  zdjęcie  generatora,  który  nie  był  już  produkowany  przez  Golden 

Engineering w dniu składania ofert; 

2)  opis generatora XRS-3 dokonany przez 

przystępującego, nazwany przez odwołującego 

„kartą katalogową", w którym niespornie przedstawiono zdjęcie aktualnego generatora, 

natomiast 

zdaniem  odwołującego  podano  w  nim  parametry  techniczne  urządzenia 


część dotyczyła generatorów produkowanych przed majem 2017 r. 

Badając ten zarzut Izba skonstatowała, że okoliczność zaoferowania przez przystępującego 

generatora  rentgenowskiego  z  ekspozycją  impulsową  klasie  XRS-3  jest  zasadniczo  bezsporna 

między  stronami.  Odwołujący  nie  kwestionował  bowiem,  że  generator  ten  nie  jest  generatorem 

w

ymaganej klasy. Podnosił natomiast brak możliwości bliższej identyfikacji tego generatora. 

To  spostrzeżenie  jest  wystarczające  do  oddalenia  zarzutu  w  świetle  wymagań  SIWZ,  w 

której zamawiający nie nałożył na wykonawców obowiązku podawania w ofercie dalszych danych 

identyfikujących oferowany generator, przykładowo: serii, modelu, wersji. W sytuacji, gdy formularz 

ofertowy  nie  przewiduje  podania  jakichkolwiek  danych,  uznać  należy,  że  przez  złożenie  oferty 

wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzeń zgodnych z wymaganiami zamawiającego. 

powołanych  dokumentów  przedmiotowych  złożonych  przez  przystępującego  wynika,  że 

zaoferował  on  system  Novo  Dr  z  generatorem  promieniowania  rentgenowskiego  XRS-3,  a 

wątpliwości  podnoszone  przez  odwołującego  w  żaden  sposób  nie  dotyczą  wymaganej  cechy 

generatora. 

Odwołujący  nie  zakwestionował  również  spełniania  przez  oferowany  generator 

wymagań zamawiającego opisanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.  

Izba  uwzględniła,  że  zamawiający  nie  żądał  od  wykonawców  złożenia  aktualnych  kart 

katalogowych  pochodzących  od  producenta,  ale  opisu  zawierającego  wymagane  dane,  zatem 

wykonawca  mógł  złożyć  dowolne  dokumenty,  z  których  wynika  spełnienie  jego  opisanych 

wyma

gań, co przystępujący uczynił. 

  Karta  katalogowa  systemu  NOVO  22  Rover  4  K  na  str.  4  nie  prezentuje  generatora,  

dotyczy natomiast Control box, 

komunikacyjnego elementu systemu, który może współpracować z 

różnymi  generatorami  uwidocznionymi  na  zdjęciu.  Natomiast  oferowany  generator  widoczny  jest 

na dokumencie przygotowanym przez przystępującego. 

 Ad.  2. 

Zamawiający  nie  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  gdyż  przystępujący  spełnił 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zezwolenia Prezesa PAA na uruchomienie 

oferowanego urządzenia oraz na jego stosowanie. 

W  Rozdziale  VI  ust.  1  pkt  3 

SIWZ  zamawiający  wymagał  posiadania  przez  wykonawcę 

zezwolenia  Prezesa 

PAA  na  uruchomienie  oferowanego  urządzenia  oraz  na  jego  stosowanie. W 

odpowiedzi przystępujący złożył zezwolenie Nr D-17004 z 25 listopada 2008 r. wydane dla IBCOL 

Polska Sp. z o.o. w Warszawie, na uruchamianie urządzeń rentgenowskich produkowanych przez 

Golden Engineering m.in. typu XRS-3. 

Zdaniem  odwołującego  zezwolenie  nie  dotyczy  urządzenia  NOVO  22  Rover  4K,  lecz 

wyłącznie generatora promieniowania RTG - XRS-3. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  zważyła,  że  zezwolenie  posiadane  przez  odwołującego 

stanow

i, że dotyczy ono urządzeń typu m.in. XRS-3.  

Ustawa z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (

na datę wydania zezwolenia: Dz.U. z 2007 

r.  Nr  42  poz.  278,  aktualnie  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  792) 

nie  zawiera  definicji  pojęcia  urządzenie. 


Stanowi  natomiast  w  art.  3  pkt  50), 

badanego  zezwolenia, 

że  urządzenia  radiologiczne  to  źródła  promieniowania  jonizującego  lub 

urządzenia  służące  do  detekcji  promieniowania  jonizującego,  wykorzystywane  do  celów 

leczniczych lub diagnostycznych. 

W oparciu o brzmienie tego przepisu, zawierającego alternatywę 

łączną,  Izba  uznała,  że  brak  dostatecznych  podstaw  do  stwierdzenia,  że  sam  generator 

promieniowania  RTG  nie  może  być  uznany  za  urządzenie  radiologiczne,  skoro,  jest  jedynym 

elementem systemu oferowanego przez przystępującego wytwarzającym promieniowanie RTG, a 

więc  będącym  źródłem  promieniowania.  Art.  4  ust.  1  pkt  5  ww.  ustawy  nakazuje  uzyskanie 

zezwolenia  wyłącznie  dla  urządzeń  wytwarzających  promieniowanie  RTG,  zatem  zezwolenie  nie 

może  dotyczyć  urządzenia,  które  tego  promieniowania  nie  emituje,  nawet  jeśli  wchodzi  w  skład 

oferowanego systemu (arg. a contrario).  

Odwołujący nie uzasadnił, ani nie udowodnił swego twierdzenia.  Stanowisko Prezesa PAA 

z 7 lutego 2019 r. 

złożone na rozprawie, gdzie w pkt 3 zawarte jest stwierdzenie, że „Zgodnie z art. 

4  ust.  1  pkt  5  ustawy 

–  Prawo  atomowe  zezwolenia  wydawane  są  na  stosowanie  urządzeń 

wytwarzających  promieniowanie  jonizujące,  a  nie  generatorów  RTG”,  nie  zostało  uznane  przez 

Izbę za wystarczający dowód.  

Po pierwsze: nie wiadomo, co Prezes PAA rozumiał pod pojęciem generatora, którego nie 

może dotyczyć zezwolenie. Odwołujący nie załączył swego pisma z 17 stycznia 2019 r., na które 

udzielono  cytowanej  odpowiedzi  z  7  lutego  2019  r., 

natomiast  w  innym  piśmie  kierowanym  do 

Prezesa  PAA  z  14  lutego  2019  r.,  sam  wskazuje  generator  XRS-3,  jako  aparat  rentgenowski. 

Pojęcia  urządzenie  i  aparat  to  synonimy,  zatem  generator  XRS-3  jako  aparat  rentgenowski  jest 

również urządzeniem. 

Ad.  3. 

Zamawiający  nie  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  gdyż  przystępujący  złożył 

aktualne  zezwolenie  Prezesa 

PAA  na  uruchomienie  oferowanego  urządzenia  oraz  na  jego 

stosowanie  wymagane  w  Rozdziale  VI  ust.  1  pkt  3 

SIWZ.  Nie  potwierdził  się  zarzut,  że 

przystępujący  złożył  nieaktualne  zezwolenie  dotyczące  poprzedniej  wersji  generatora 

promieniowania  RTG  XRS-3,  pomimo  zaoferowania  generatora  promieniowania  RTG 

wyprodukowanego po maju 2017 r. 

Istotą  zarzutu  było  twierdzenie,  że  zmiana  parametrów  generatora  XRS-3  w  roku  2017  r., 

powoduje brak możliwości posłużenia się posiadanym zezwoleniem Prezesa PAA z roku 2008 r. na 

uruchomienie generatora 

i powoduje obowiązek uzyskania nowego zezwolenia. 

Na  wzmocnienie  argumen

tacji  odwołujący  złożył  na  rozprawie  pismo  Prezesa  PAA  z  28 

lutego 2019 r., w której Prezes PAA w odpowiedzi na pisma z 14 i 22 lutego 2019 r. stwierdził, że 

zezwolenie  wydane  na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  5  ustawy 

–  Prawo  atomowe  uprawnia  do 

uruchamiania  urządzenia,  którego  konfiguracja,  parametry  techniczne,  sposób  obsługi  oraz 

wyposażenie,  zgodne  są  z  dokumentacją  techniczną  przedłożoną  wraz  z  wnioskiem  o  wydanie 

zezwolenia.  Wszelkie  zmiany  typu,  budowy,  konfiguracji,  parametrów  technicznych,  sposobu 

obsługi oraz wyposażenia tego urządzenia mogą mieć wpływ na ochronę radiologiczną i wymagają 


ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Zgodnie  z  art.  4  ust.  7  ustawy 

–  Prawo  atomowe  zezwolenia  Prezesa  PAA  wydawane  są 

bezterminowo,  zatem  - 

w  ocenie  składu  orzekającego  –  uzyskane  zezwolenie  jest  aktualne,  tak 

długo, jak generator typu XRS-3 może być użytkowany zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach 

serwisowych, obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych, do czego zobowiązuje sama treść 

zezwolenia

.  Tak  też  powinno  być  rozumiane  oświadczenie  Prezesa  PAA  z  28  lutego  2019  r.,  w 

którym  stwierdzono,  że  zezwolenie  dotyczy  urządzeń  wytwarzających  promieniowanie  jonizujące 

XRS-

3,  którego  budowa,  konfiguracja,  parametry  techniczne,  sposób  obsługi  i  wyposażenia  są 

zgodne z dokumentacją złożoną wraz z wnioskiem. W konsekwencji – zdaniem Izby – uzyskanie 

nowego  zezwolenia  jest  wymagane  nie  w  razie  wprowadzenia  jakichkolwiek  zmian  w  zakresie 

parametrów  generatora,  lecz  w  sytuacji,  gdy  wprowadzono  takie  zmiany  typu  (którego 

przystępujący nie zmienił), budowy, konfiguracji, parametrów technicznych, sposobu obsługi oraz 

wyposażenia,  które  wprowadzają  zmiany  w  stosunku do  dokumentacji  technicznej,  na  podstawie 

której zostało wydane zezwolenie z roku 2008. 

Treść pisma odwołującego z 14 lutego 2019 r. budzi wątpliwości, co do tego, czy jest ono 

tym pismem

, na które Prezes PAA udzielił odpowiedzi 28 lutego 2019 r.  W piśmie z 14 lutego 2019 

r. 

odwołujący  zadał  pytanie,  czy  w  przypadku  posiadania  zezwolenia  Prezesa  PAA  na 

uruchamianie  aparatu  rentgenowskiego  produkcji  Golden  Engineering 

– generatora XRS-3, który 

następnie został zastosowany w urządzeniu Novo Rover 22 4K i jest sterowany przez wbudowane 

w  nim  i  dedykowane  do  tego  złącze  komunikacyjne,  bez  jego  modyfikacji,  zgodnie  z  instrukcją 

obsługi,  uprawnia  do  uruchomienia  urządzenia  Novo  Rover  22  4K,  czy  też  w  ww.  przypadku 

konieczne jest uzyskanie odrębnego zezwolenia Prezesa PAA na uruchomienie urządzenia Novo 

Rover  22  4K,  którego  elementem  jest  ww.  aparat  rentgenowski  XRS-3.  Do  pisma  odwołujący 

załączył kartę katalogową urządzenia Novo Rover 22 4K wraz z instrukcją użytkowania.  

Zwraca  uwagę  fakt,  że  Prezes  PAA  w  odpowiedzi  z  28  lutego  2019  r.  nie  odnosi  się  do 

kwestii istnienia obowiązku uzyskania zezwolenia na uruchomienie aparatu Novo Rover 22 4K, w 

którym  zastosowano  posiadający  zezwolenie  generator  XRS-3.  Treść  odpowiedzi  dotyczy 

natomiast 

zmian,  w  tym  również  zmian  typu,  dokonanych  w  urządzeniu  XRS-3  wytwarzającym 

promieniowanie jonizujące.  

Jest  to tym  bardziej  widoczne,  że  odwołujący  dołączył  również  inne  pismo  i  udzieloną  na 

nie odpowiedź, dotyczące samego odwołującego.  W piśmie z 12 lutego 2019 r. odwołujący zapytał 

Prezesa  PAA,  czy  obowiązek  uzyskania  zezwolenia  na  stosowanie  urządzenia  Golden 

Engineering,  generator  promieni  RTG  w  zestawie  VIDISCO  ALFA  X 

wytwarzającego 

promieniowanie  jonizujące  spoczywa  na  kupującym  urządzenie  od  odwołującego,  który  posiada 

zezwolenie  na  uruchamianie  sprzedawanych  urządzeń.  W  odpowiedzi  z  22  lutego  209 r.  Prezes 

PAA  stwierdził,  że  obowiązek  uzyskania  zezwolenia  spoczywa  na  kierowniku  jednostki 

organizacyjnej  z

amierzającej  stosować  urządzenie  wytwarzające  promieniowanie  jonizujące. 


na 

pytanie  dotyczące  aparatu  Novo  Rover  22  4K  mimo  jasno  zadanego  pytania,  nie  jest 

jednozna

czna i wydaje się być pozbawiona bezpośredniego związku z pytaniem.  

Zdaniem  Izby,  skoro 

decydujące  znaczenie dla aktualności  zezwolenia ma  przestrzeganie 

wymagań zawartych w instrukcjach serwisowych, obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych, 

od  odwo

łującego,  na  którym  spoczywa  ciężar  dowodu  twierdzonych  okoliczności  (art.  190  ust.  1 

Pzp,  art.  6  k.c.  w  zw.  z  art.14  Pzp)  należałoby  oczekiwać  co  najmniej  wykazania,  że  zmiany 

parametrów dokonane w generatorze dotyczą danych ujawnianych w dokumentacji, na podstawie 

której  uzyskano  zezwolenie.  Odwołujący  wskazał  jedynie  parametry,  które  jego  zdaniem  zostały 

zmienione,  jednak  bez  podania,  czy  są  to  parametry  brane  pod  uwagę  w  toku  uzyskiwania 

zezwolenia 

oraz czy ich dokonanie ma wpływ na typ urządzenia, na które uzyskano zezwolenie. 

 Ad. 4. 

Zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż oferta przystępującego nie 

podlega odrzuceniu. Spełnione zostały wymagania zamawiającego opisane w  pkt 10 Specyfikacji 

Technicznej. 

Istotą szczegółowych zarzutów było kolejno: 

1. niespełnienie wymagania dostawy sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. 

w odniesieniu do generatora rentgenowskiego XSR-3. 

Izba  zważyła,  że  w  SIWZ  na  potwierdzenie  spełnienia  tego  wymagania  zamawiający  nie 

żądał złożenia dokumentu, ani odrębnego oświadczenia. Jedynym potwierdzeniem spełniania tego 

warunku 

przez  wykonawców  było  oświadczenie  składane  przez  nich  w  pkt  2  oferty.  W 

oświadczeniu  tym  wykonawcy  zobowiązywali  się  do  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  SIWZ  i 

załącznikami do SIWZ.  

Odwołujący  opierał  ten  zarzut  na  przyjętej  przez  siebie  konstrukcji  myślowej,  zgodnie  z 

którą  przystępujący,  albo  zaoferował  generator  wyprodukowany  przed  rokiem  2017,  wówczas 

posiada  odpowiednie  zezwolenie  Prezesa  PAA,  ale  nie  spełnia  wymagania  dotyczącego  roku 

produkcji  generatora,  albo  zaoferował  generator  wyprodukowany  zgodnie  z  wymaganiem 

zamawiającego, jednak w takim razie nie posiada zezwolenia Prezesa PAA na urządzenie z uwagi 

na zmiany wprowadzone w nim w roku 2017.  

W czasie rozprawy odwo

łujący sam przyznał, że kwestia roku produkcji generatora została 

wyjaśniona. Zarzut okazał się być nietrafny 

2. niespełnienie wymagania dostawy sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. 

w  odniesieniu  do 

głównego  komputera  -  tabletu  sprzęt:  „FZ-Y1  -  Panasonic  4K  20”,  którego 

produkcja miała zostać zakończona w roku 2017.  

Zarzut  okazał  się  nietrafny,  co  Izba  uznała  na  podstawie  dowodu  złożonego  przez 

odwołującego. W  korespondencji  mailowej  z  22  lutego  209 r.  pracownik  firmy  Panasonic,  Pan  J. 

W., 

oświadczył, że produkcja tabletów zakończyła się w roku 2018.  

W tym stanie sprawy Izba uznała, że dostarczenie tabletu wyprodukowanego w roku 2018 r. 

jest możliwe. 


producenta systemu NOVO Rover 22 4K 

wynika, że tablet - FZ-Y1 Panasonic 4K, 20" został przez 

niego zmodyfikowany. 

Treść  zarzutu  oparta  jest  na  oświadczeniu  NOVO  DR  Ltd.    23  stycznia  2019  r.  Wbrew 

poglądowi odwołującego, brak jest w nim jednak stwierdzenia, że producent systemu Novo Rover 

dokonał  modyfikacji  tabletu.  W  oświadczeniu  wskazano  jedynie,  że  ograniczenia  wersji 

standardowej  nie  dotycz

ą  tabletów,  oferowanych  przez  NOVO  DR,  które  są  dostosowane  do 

systemów  tego  producenta  i  nie  wchodzą  w  zakres  instalacji  standardowych  wersji  tabletu  w 

obszarze elektrowni atomowych (nuclear equipment/ nuclear systems) i innych lokalizacjach, gdzie 

istnieją dodatkowe,  unikalne   normy   i   wymagania związane  z bezpieczeństwem tych instalacji. 

Z oświadczenia tego należy zatem wywieść jedynie, że tablet - FZ-Y1 zintegrowany z systemem 

NOVO Rover 22 4K

, nie posiada ograniczeń wskazanych w standardowej wersji tabletu. 

4. posiadania przez tablet ochrony IP 65 i 

możliwości pracy w temperaturze od -20 do +40 

stopni Celsjusza. 

O

dwołujący  opierał  zarzut  na  twierdzeniu,  że  zgodnie  ze  specyfikacją  i  instrukcją  obsługi 

producenta  tabletu  firmy  Panasonic  oraz 

katalogów  produktów  NOVO  DR  tablety  nie  pracują  w 

wymaganym przez z

amawiającego przedziale temperatur oraz nie posiadają ochrony IP 65. 

Izba  zważyła,  że  wymagania  te  opisane  w  pkt  4.1  i  4.2.  Specyfikacji  technicznej  nie 

odnoszą  się  literalnie  do  tabletu  –  komputera  głównego,  ale  do  urządzenia.  Pojęcia  urządzenie, 

wbrew  stanowisku  prezentowanemu  na  rozprawie,  zama

wiający  nigdzie  nie  zdefiniował. 

Specyfikacja techniczna 

używa zamienne pojęć urządzenie – sprzęt – system.  

Zamawiający  w  SIWZ  nie  wskazał  również,  w  jaki  sposób  jego  wymagania  mają  być 

spełnione,  tzn.  czy  może  ma  to  wynikać  z  samych  właściwości  fizycznych  poszczególnych 

urządzeń (w tym tabletu), czy wymaganie może być spełnione przez  zastosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń.  Nie  żądał  też  zamawiający  żadnych  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia 

swojego wymagania. 

Izba uznała za godne wiary oświadczenie NOVO DR Ltd. z 23 stycznia 2019 r., w którym 

potwierdzono

,  że  system  Novo  Rover  22  4K  System,  włączając  w  to  zintegrowany  tablet  FZ-Y1 

gwarantuje    prawidłową    pracę  urządzenia,  w  zakresie  od  -20  C  do  +40  C.  Jest  to  możliwe  ze 

względu na nasze  unikalne projektowanie i rozwiązania, które różnią się od tych zastosowanych w 

produktach  komercyjnych  „z  półki”.  Zgodnie  z  treścią  oświadczenia,  jakiekolwiek  informacje 

dotyczące  restrykcji  w  stosowaniu  tabletów  w  systemach  RTG  kategorycznie  nie  mają 

zastosowania. Ograniczenia 

dotyczą instalacji standardowych wersji tabletu w obszarze elektrowni 

atomowych (nuclear equipment/

nuclear systems) i innych lokalizacjach, gdzie istnieją   dodatkowe,   

unikalne   normy   i   wymagania   związane  z bezpieczeństwem tych instalacji. 

Oświadczenie  zawiera  również  potwierdzenie  spełniania  wymagania  dotyczącego 

wymaganego  poziomu  ochrony  IP.  NOVO  DR  Ltd.  Wskazano 

bowiem,  że  Novo  Rover  22  4K 

System, w tym zintegrowany z nim tablet  FZ-Y1, 

posiada stopień ochrony IP 65. Wyjaśniono, że 


wszystkie 

pomocą  rozwiązań  zapewniających  urządzeniom  wymagany  poziom  odporności.  Standardowa 

skrzynia  Pelican  mieszcząca  sprzęt  spełnia  wszystkie  wymogi  IP  65,  a  NOVO  DR  posiada 

zintegrowane rozwiązania dla każdego elementu aby spełnić wymagania w trakcie pracy, w postaci 

naszych specjalnych osłon do stosowania w trudnych warunkach.  

Izba uznała to oświadczenie za wystarczające.  

Powołany wyżej mail z 22 lutego 2009 r. pracownika firmy Panasonic, z którego odwołujący 

wywodził brak spełniania wymagania zamawiającego, odnosi się do standardowych wersji tabletu, 

odwołuje  się  do  katalogów  firmy  i  przekazanej  karty  katalogowej,  zatem  nie  potwierdza  trafności 

zarzutu.  

 Ad.  5.  Zamaw

iający  nie  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp.  Rozbieżność  w  cenie  oferty 

polegająca na podaniu ceny oferty liczbowo: 4 428 000 złotych oraz podaniu ceny oferty w kwocie: 

„cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych” nie uzasadnia 

odrzucenia oferty 

przystępującego.   

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  w  rozdziale  XIII  SIWZ  oraz  w  załączniku  Nr  1  do  SIWZ  –

wzorze  formularza  ofertowego,  nie  przewidział  obowiązku  podawania  ceny  słownie.  Wykonawca 

podawał  jedynie  całkowitą  cenę  oferty  wyrażoną  liczbą,  bez  wskazania  cen  poszczególnych 

elementów  składowych  oferty  W  szczególności  wzór  formularza  oferty  nie  zawiera  miejsca  na 

podanie  ceny  słownie.  Zdaniem  Izby  w  takiej  sytuacji  brak  jest  podstaw  do  uznania,  że 

przystępujący dopuścił się omyłki, niemożliwej do poprawy. 

Przede  wszystkim 

sytuacja  ta  nie  oznacza  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  gdyż  wymaganie  SIWZ 

dotyczące  podania  ceny  brutto  wyrażonej  wartością  liczbową  zostało  spełnione  przez 

przystępującego.  

Nie podzielono poglądu, że podanie przez przystępującego nadmiarowo ceny słownie i to o 

innej  wartości  niż  podana  liczbowo,  nie  może  nastąpić  skutkiem  omyłki.  Omyłka  taka  mogłaby 

nastąpić przykładowo skutkiem zmiany decyzji dotyczącej ceny oferty, zastosowania formularza z 

innego postępowania (zwłaszcza że przystępujący inaczej niż odwołujący nie wypełnił formularza 

ręcznie, ale elektronicznie). 

W  ocenie 

składu  orzekającego  zamawiający  trafnie  uznał,  że  przystępujący  wskazał  w 

swojej  ofercie  cenę  podaną  liczbowo  i  przyjmując  ją  postąpił  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ. 

Działanie  zamawiającego  mieści  się  w  granicach  wyznaczonych  przez  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp. 

Podanie  ceny  słownie,  czego  zamawiający  nie  wymagał  w  SIWZ,  jest  bowiem  działaniem 

niezgodnym  z  SIWZ,  a  usunięcie  tego  oświadczenia  nie  powoduje  zmiany  prawidłowo  podanej 

ceny  oferty.  Przepis  art.  87  ust.  2  in  fine  Pzp  nakazuje  poinformowanie  wykonawcy  o  dokonanej 

poprawie,  jednak  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  tej  czynności  Izba  uznała  za  zbędne  z 

racji  braku  wpływu  tej  czynności  na  wynik  postępowania,  zwłaszcza  wobec  oświadczenia 

przystępującego  zawartego  w  piśmie  i  podtrzymanego  na  rozprawie,  że  podanie  ceny  słownie 

nastąpiło skutkiem omyłki. 


wsz

ystkich kryteriach została wprawdzie powołana przez odwołującego, ale nie została wskazana 

konkretnie.  Ponieważ  cena  wyrażona  liczbowo  była  wyższa  o  ok.  190.000  zł  od  ceny  wyrażonej 

słownie,  oparcie  się  na  niższej  wartości  powiększyłoby  jedynie  przewagę  punktową  oferty 

przystępującego. 

Ad.  6. 

Zamawiający  nie  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp.  Przystępujący  nie 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  w    wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

przy  przedstawianiu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu  lub  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  ani  też  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  nie  przedstawił  informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez z

amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający  opierał  ten  zarzut  na  treści  wyjaśnień  udzielonych  przez  przystępującego 

pismem  z  23  stycznia  2019  r.

,  w  którym  oświadczył  on,  że w  ślad  za  producentem,  informuje,  iż 

cały oferowany przez nas w postępowaniu sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. i 

objęty pełną gwarancją”, co zdaniem odwołującego miało stworzyć mylne wrażenie dotyczące roku 

produkcji  tabletu. 

Przystępujący  zarzucił,  że  oświadczenie  to  pozostaje  w  sprzeczności  z 

załączonym do tego pisma tłumaczeniem pisma NOVO DR Ltd. z dn. 23 stycznia 2019 r. Z pisma 

tego  wynika  bowiem,  że  systemy  oferowane  przez  NOVO  DR  Ltd.  są  fabrycznie  nowe, 

wyproduko

wane w 2019 roku i objęte pełną gwarancją oraz tekstem oryginalnym pisma NOVO DR 

Ltd.:  „We  would  like  also  to  inform  that  NOVO  systems  to  be  provide  are  brand  new  equipment 

produced 2019”. 

Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego powołanych przepisów.  

Należy  przypomnieć,  że  warunkiem  koniecznym  postawienia  zarzutu  złożenia  informacji 

wp

rowadzających w błąd zamawiającego jest jasność sformułowania wymagania zamawiającego, 

którego  dotyczy  dana  informacja.  Tymczasem  zamawiający  w  Załączniku  Nr  2  do  SIWZ  używa 

pojęć  sprzęt  i  urządzenie  całkowicie  dowolnie.  Nie  ma  zatem  pewności  co  do  tego,  czy 

tłumaczenie  może  być  efektem  świadomego  działania  przystępującego,  zwłaszcza,  że 

przystępujący dołączył do wyjaśnień oryginał tłumaczonego oświadczenia. 

Ponadto  zarzut  jest  całkowicie  bezzasadny  w  świetle  ustalenia,  że  tablety  były 

produkowane jeszcze w roku 2018. 

Również  bezzasadny  jest  zarzut  w  zakresie  daty  wyprodukowania  generatora  XRS-3,  co  

wynika  z  ustaleń  i  ocen  zaprezentowanych  wyżej.  Przystępujący  zaoferował  nowy  generator,  a 

zezwolenie  Prezesa  PAA  Izba  uznała  za  aktualne,  z  racji  braku  wystarczających  dowodów  na 

twierdzenie przeciwne. 

 Ad.  7. W konsekwencji 

przez  wybór oferty  przystępującego zamawiający nie naruszył art. 

92  ust.  1  pkt  1,  2  i  3  Pzp.  Oferta  ta  nie  podlega  odrzuceniu, 

a  sam  przystępujący  nie  podlega 

wykluczeniu. 


W tym stanie r

zeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1 sentencji.  

O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp,  uwzględniając  koszty 

wynagro

dzenia  pełnomocnika  zamawiającego  w  kwocie  3.600  zł,  zgodnie  z  §  3  pkt  2  lit.  b 

rozp

orządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz 

sposobu pobierania wpisu od  odwołania oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel