KIO 284/19 POSTANOWIENIE dnia 1 marca 2019 r.

Data: 5 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 284/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 1 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  1  marca  2019  roku 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  T.  P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BICO GROUP T. P., ul. Staniewicka 

1  lok.  2,  03-310  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

przy  udziale  wykonawcy  ECM  Group  Polska  S.A  ul  Rondo  ONZ  1,  00-124  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy T. P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BICO GROUP T. P., 

ul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa kwoty  6 750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy T. P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BICO GROUP T. P., 

ul.  Staniewicka  1  lok.  2,  03-310  Warszawa  kwoty  7 500 00  gr 

(słownie: siedem  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) stanowiącej nadpłatę ponad należny wpis. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 


7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 284/19 

U z a s a d n i e n i e 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego 

na  realizację  Zadania  26  -  „Pomoc  Techniczna  -  Inżynier  Kontraktu”  dla 

Projektu Gospodarka wodno-

ściekowa w mieście Żyrardów - Etap 111” wchodzącego w skład 

Projektu 

„Gospodarka  wodno  -  ściekowa  w  mieście  Żyrardów  -  Etap  III”  -  Nr  referencyjny: 

ZP/JRP/U/18/2018  (dalej: 

„Postępowanie").  Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Zamówienie 

zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 7 grudnia 2018 r, pod numerem 

657739-N-2018. 

W  dniu  13  lutego 

2019  r.  Zamawiający  zawiadomił  T.  P.,  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą BICO GROUP T. P. w Warszawie o wykluczeniu tego wykonawcy z 

postępowania i odrzuceniu jego oferty. Wykonawca ten (dalej: ”Odwołujący”) w dniu 18 lutego 

2019  r.  wniósł  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  polegających  na  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania  i  odrzuceniu  jego  oferty  oraz  ewentualnie  zaniechaniu 

wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy 

Pzp. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  przygotowania  i  przeprowadzenia 

Postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp

,  poprzez  wykluczenie Odwołującego z Postępowania, 

podczas  gdy  Odwołujący  wykazał,  że  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki 

udziału w Postępowaniu; 

3)  art.  24  ust.  1  pkt  17)  ustawy  Pzp

,  poprzez  wykluczenie Odwołującego z Postępowania, 

podczas gdy Odwołujący nie dopuścił się przedstawienia informacji wprowadzających w 

błąd  Zamawiającego,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w Postępowaniu, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa; 

4)  art. 24 ust 4 ustawy Pzp

, poprzez uznanie oferty Odwołującego za odrzuconą podczas gdy 

Odwołujący  wykazał,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  Postępowania  oraz  spełnia  warunki 

udziału w Postępowaniu; 


5)  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp

,  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1 

ustawy. 

W

skazując na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  odrzucenia  jego 

oferty; 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  udziałem  oferty 

Odwołującego. 

Pismem  z  dnia  22  lutego  2019  r.,  z  zachowaniem  terminu  ustawowego,  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

W dniu 25 lutego 2019 r. Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której 

wniósł o odrzucenie odwołania z uwagi na jego niedopuszczalność oraz o zasądzenie na jego 

rzecz od Odwołującego kosztów postępowania, nie załączając w tym przedmiocie rachunku.  

Pismem z dnia 28 lutego 2019 r, 

złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

marca 

r. 

formie 

pisemnej, 

Odwołujący,  reprezentowany  tak  jak  

w odwołaniu, złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania. 

 Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp 

odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, w przypadku umorzenia postępowania, 

Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3

lit. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972)

nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  6 750 zł  00  gr  stanowiącej  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu.  Ponadto, 

wobec uiszczenia przez Odwołującego wpisu w nieprawidłowej 

wysokości  15 000,00  zł,  Izba  nakazała  dokonanie  zwrotu  kwoty  7 500,00  zł  stanowiącej 

nadpłatę ponad należny wpis. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia wysokość wpisu 

od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 

lub  usługi,  którego  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na 

podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp od  których uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania 


Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 

500,00 zł. W przedmiotowej sprawie, z uwagi na wartość zamówienia ustaloną, zgodnie z 

oświadczeniem  Zamawiającego,  poniżej  kwot  określonych  w rozporządzeniu  wydanym  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, należny wpis wynosi 7 500,00 zł.  

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel