KIO 283/19 WYROK dnia 4 marca 2019 r.

Data: 5 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 283/19 

WYROK 

z dnia 4 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w 

Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy  Z.U.

,  prowadzącego  w  Makowie  Mazowieckim  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą Z.U.,  P.H.U.  Z.U.,  zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Przedsiębiorstwo  Budowy  i  Utrzymania  Dróg  sp.  z 

o.o. w Ostrowi Mazowieckiej i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Budowy  i  Utrzymania  Dróg  sp.  z  o.o.  w  Ostrowi 

Mazowieckiej 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Budowy  i  Utrzymania  Dróg  sp.  z 

o.o.  w  Ostrowi  Mazowieckiej  na  rzecz  Mazowieckiego 

Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich  w  Warszawie  kwotę  3.600  zł  00  gr  (słownie:  trzech  tysięcy 

sześciuset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 283/19 

U z a s a d n i e n i e 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zwany dalej „zamawiającym”, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „remont 

drogi  wojewódzkiej  nr  627  Ostrołęka  -  Ostrów  Mazowiecka  od  km  10+020  do  km  20+700 

(L=10,680km)

”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

27 listopada 2018 r., poz. 653707-N-2018.  

11  lutego  2019 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  Przedsiębiorstwu  Budowy  i 

Utrzymania  Dróg  sp.  z  o.o.  w  Ostrowi  Mazowieckiej,  zwanemu  dalej  „odwołującym”, 

zawiadomienie  o  wyborze  jako  najkorzyst

niejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Z.U., 

prowadzącego  w  Makowie  Mazowieckim  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Z.U.,  P.H.U. 

Z.U., zwanego 

dalej „przystępującym”. 

Wobec:  

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

zaniechania czynności wykluczenia przystępującego z udziału w postępowaniu, 

zaniechania czynności wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej, 

odwołujący wniósł 18 lutego 2019 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

przystępującego 

jako  niezgodnej  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (zwaną  dalej 

„SIWZ”); 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  przez  z

amawiającego  wykluczenia 

przystępującego  mimo,  że  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

3)  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  przeprowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, w 

szczególności w wyniku samodzielnego - z pominięciem procedury przewidzianej w art. 

26  ustawy  Pzp  -  uzyskania  referencji  wykonawcy  od  z

amawiającego  -  Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  badania  i  oceny  ofert  skutkujących  wyborem  oferty 

przystępującego jako oferty najkorzystniejszej, 


powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  w  konsekwencji  odrzucenia  oferty 

przystępującego  jako  niezgodnej  z  postanowieniami  SIWZ  względnie  wykluczenia  ww. 

wykona

wcy  z  postępowania  wobec  niespełniania  przez  tegoż  wykonawcę  warunków 

udziału w postępowaniu i dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej 

złożonej w postępowaniu. 

W uzasadnieniu odw

ołania odwołujący podniósł, że w treści SIWZ części I - Instrukcji 

dla  wykonawców,  punkcie  6  ust.  2,  zamawiający  zamieścił  min.  wymaganie,  że  jednym  z 

warunków udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawców, że wykonali w ciągu 

ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 

remoncie,  przebudowie,  rozbudowie  lub  budowie  drogi  o  wartości  nie  mniejszej  niż 

3.000.000,00  zł.  brutto każda.  Ponadto,  zgodnie z  pkt.  14.3.1  części  I  SIWZ  wykonawca w 

celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  po  wezwaniu 

z

amawiającego,  miał  dostarczyć  zamawiającemu  m.in.  wykaz  robót  budowlanych 

wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te 

zostały  wykonane  z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty  zostały  wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

Odwołujący  argumentował,  że przystępujący  wskazał  w  treści  złożonej  pierwotnie w 

dniu  27.12.2018  r.  oferty  wykonanie  tylko  jednego  przedmiotu  umowy  - 

robót  budowlanych 

polegających na remoncie drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze - Modzele. Zamawiający 

pismem  z  dn.  31.12.2018 

r.  wezwał  ww.  wykonawcę  do  uzupełnienia  wykazu  o  drugą 

zrealizowaną  robotę  oraz  przedstawienia  dowodów  określających  czy  roboty  te  zostały 

należycie wykonane, powołując się na art. 26 ust. 3 Pzp. W odpowiedzi wykonawca złożył w 

dniu 2.01.2019 r. wykaz składający się z dwóch robót. Poza robotą, o której mowa powyżej 

wskazane  zostało  wykonanie  remontu  drogi  krajowej  nr  7  na  odc.  Czosnów  -  Palmiry,  dł. 

3,100  km.  Jako  dowód  określający  czy  powyższe  roboty  zostały  wykonane  należycie,  w 

szczególności  informujący  o tym  czy  roboty  zostały  wykonane zgodnie z  przepisami prawa 

budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przystępujący  przedłożył  poświadczenie  GDDKiA 

Oddział  w  Warszawie  datowane  na  dzień  25.06.2018  r.,  według  którego,  przystępujący, 

działając  jako  lider  wskazanego  w  treści  przedmiotowego  pisma  konsorcjum,  wykonuje 

umowę  nr  199/2014  z  dn.  30.10.2014  r.  na  „Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych 


zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 

w  podziale  na  3  zadania:  Zadanie  nr  1.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  na 

terenie  Rejonu  w  Mławie,  Zadanie  nr  2.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  na 

terenie  Rejonu  w  Płocku,  Zadanie  nr  3.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  na 

terenie  Rejonu  w  Płońsku"  w  zakresie  zadania  nr  2.  Z  powyższego  poświadczenia  wynika 

ponadto,  że  w  przypadku  czterech  zadań  dotyczących  wykonania  remontów  nawierzchni 

wydłużona została gwarancja o 6 i 24 miesiące ze względu na wyniki badań niespełniające 

wymogów  SST.  Dodatkowo  w  jednym  przypadku  naliczona  została  kara  umowna  za 

przekroczenie terminu wykonania robót. 

Odwołujący  wskazał,  że  powyższa  kwestia  stała  się  przedmiotem  dalszych  pytań  i 

wezwań  zamawiającego,  który  pismem  z  dn.  09.01.2019  r.  wezwał  przystępującego  do 

złożenia  wyjaśnień  czy  wskazane  w  wykazie  dwie  roboty  budowlane,  tj.  remont  drogi 

krajowej nr 61 na odcinku Młynarze - Modzele i remont drogi krajowej nr 7 na odc. Czosnów 

Palmiry, dł. 3,100 km, zostały wykonane z należytą starannością, terminowo oraz zgodnie 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.  

Odwołujący wskazał, że przystępujący pismem z dn. 10.01.2019 r. oświadczył, że za 

wykonanie robót dotyczące remontu drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze - Modzele nie 

została naliczona kara, materiały  zostały  wbudowane prawidłowo,  roboty  zostały  wykonane 

w  terminie,  a  z

amawiający  ocenił  budowę  na  (stopień)  dostateczny.  Roboty  polegające  na 

remoncie  drogi  krajowej  nr  7  na  odc

.  Czosnów  -  Palmiry,  dł.  3,100  km,  zostały  ocenione 

przez  z

amawiającego  w  następujący  sposób:  jakość  wykonanych  robót  -  dobra,  roboty 

zostały  wykonane  w  terminie,  materiały  zostały  zbudowane  prawidłowo,  nie  została 

naliczona kara. Ponadto w

ykonawca przedłożył kolejny wykaz robót, w którym oprócz dwóch 

dotychczasowych robót wskazane zostały dwie kolejne, tj.: 

remont drogi krajowej nr 61 odc

. Sieluń - Młynarze, 

remont drogi krajowej nr 7 odc

. Dziekanów Leśny - Sadowa. 

Odwołujący wywiódł, że wobec powyższych bezskutecznych wezwań zamawiającego 

do  przedstawienia  przez 

przystępującego  dowodów,  określających  czy  powyższe  roboty 

zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informujących  o  tym  czy  roboty  zostały 

wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone  oraz 

nieudolnyc

h  prób  przedstawienia  takich  dowodów  przez  wykonawcę,  zamawiający  przez 

podjęcie  bezpośredniej  korespondencji  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddziałem  w  Warszawie  (pismo  z  dnia  15.01.2019  r.),  w  sposób  pozaustawowy  i  nie 

przewidziany  w  prz

episach  Pzp  przejął  na  siebie  -  w  zastępstwie  wykonawcy  ciężar 

udowodnienia  należytego  wykonania  robót  przez  przystępującego,  a  co  za  tym  idzie  - 


udowodnienia  spełniania  przez  ww.  wykonawcę  warunków  udziału  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 

Odwołujący stwierdził, że powyższe czynności, podejmowane w postępowaniu przez 

z

amawiającego,  dotknięte  są  naruszeniami  obowiązujących  przepisów  Pzp,  w  związku  z 

czym  uzasadnione  są  wnioski  wykonawcy,  zawarte  na  wstępie  niniejszego  odwołania. 

Następnie przywołał treść art. 26 ust. 2f, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 6, art. 26 ust. 7, art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Odwołujący  stwierdził,  że  pomimo  kilkukrotnego  wzywania  przez  zamawiającego 

przystępującego  do  spełnienia  wymagania,  zawartego  w  pkt.  14.3.1  części  I  SIWZ,  tj. 

dostarczenia  z

amawiającemu  wykazu  robót  budowlanych,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty  zostały  wykonane  należycie,  w 

szczeg

ólności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  z  przepisami  prawa 

budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  jak  również  dowodów,  świadczących  o  wykonaniu 

tych robót w postaci odpowiednich referencji, bądź innych dokumentów wystawionych przez 

podmiot,  na  rz

ecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  przystępujący  nie  spełnił 

powyższego wymagania. W  złożonej  w  dniu 27.12.2018  r.  ofercie  przystępujący  nie spełnił 

wymagania objętego pkt. 6 ust. 2 Części 1 SIWZ - Instrukcji dla wykonawców, tj. wykazania, 

że przystępujący wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

co  najmniej  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  remoncie,  przebudowie,  rozbudowie  lub 

budowie  drogi  o  wartości  nie  mniejszej  niż  3.000.000,00  zł.  brutto  każda.  Wykonawca 

wskazał  wykonanie tylko jednego  przedmiotu  umowy  - robót  budowlanych polegających  na 

remoncie drogi krajowej nr 

61 na odcinku Młynarze - Modzele. W związku z powyższym, już 

w  tym  miejscu,  z  uwagi  na  nie

spełnienie  wymagania,  zawartego  w  SIWZ,  zamawiający 

w

inien był odrzucić ofertę przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako 

nie

odpowiadającą  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Przepisy 

wspominanego  art.  26  Pzp  nie  przewidują  bowiem  uzupełnienia  treści  oferty  w  zakresie 

ni

ezbędnych i wymaganych w SIWZ elementów. 

Tym niemniej, z

amawiający, contra legem wezwał - pismem z dn. 31.12.2018 r. – ww. 

w

ykonawcę  do  uzupełnienia  wykazu  o  drugą  zrealizowaną  robotę  oraz  przedstawienia  (nie 

załączonych pierwotnie) dowodów określających czy roboty te zostały należycie wykonane, z 

powołaniem  na  art.  26  ust.  3  Pzp.  Art.  26  ust.  3  Pzp  jako  przesłankę  do  wezwania  przez 

z

amawiającego  przewiduje  niezłożenie  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  niekompletność,  błędy  lub  wątpliwości 

związane  z  oświadczeniami  lub  dokumentami  złożonymi  przez  wykonawcę.  W  ocenie 


odwołującego, zamawiający nie mógł więc zastosować trybu, przewidzianego w art. 26 ust. 3 

Pzp do żądania uzupełnienia wykazu zrealizowanych przez wykonawcę robót. 

Odwołujący podniósł, że pomimo wezwania zamawiającego, wykonawca nie wykonał 

go,  składając  wprawdzie  w  dniu  2.01.2019  r.  nowy  wykaz,  składający  się  z  dwóch  robót 

budowlanych, ale jako rzekomy dowód, mający zgodnie z pkt. 14.3.1 części I SIWZ stanowić 

potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  złożył  zupełnie  niezwiązany  z 

ww. 

dwoma  rodzajami  robót  dokument  -  poświadczenie  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie  z 

dnia 25.06.2018 r., wskazujące, że wykonawca ten, jako lider konsorcjum, wykonuje umowę 

nr  199/2014  z  dn.  30.10.2014  r.  na  „Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych 

zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  Warszawie 

w  podziale  na  3  zadania:  Zadanie  nr  1.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  na 

terenie  Rejonu  w  Mławie,  Zadanie  nr  2.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  na 

terenie  Rejonu  w  Płocku,  Zadanie  nr  3.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  na 

terenie  Rejonu  w  Płońsku"  w  zakresie  zadania  nr  2.  Tym  samym,  wykonawca  nie  wykonał 

wezwania  z

amawiającego,  a  co  za  tym  idzie  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, co uzasadniało wykluczenie ww. wykonawcy z postępowania. 

Odwołujący argumentował, że pomimo tego, już z całkowitym pominięciem procedur 

wynikających  z  ustawy  Pzp,  zamawiający  kontynuował  swoje  zapytania  i  wezwania  (zob. 

pismo  z  dn.  09.01.2019  r.),  w  zakresie  m.in  wezwania 

przystępującego  do  wyjaśnień,  czy 

wskazane  w  wyk

azie  dwie  roboty  budowlane  zostały  wykonane  z  należytą  starannością, 

terminowo oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wytycznymi 

Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Warszawie.  Tym  samym, 

z

amawiający, naruszając przepisy Pzp, jak również zasady uczciwej konkurencji, porzucając 

przewidziane w art. 26 Pzp tryby  wezwania do  wyjaśnień i uzupełnień, starał się umożliwić 

przystępującemu  konwalidację  jego  oczywiście  nie  odpowiadającej  treści  SIWZ  oferty. 

Znamienne jest, 

że przystępujący - pomimo dodatkowej, pozaprawnej szansy, otrzymanej od 

z

amawiającego,  i  tak  nie  wykorzystał  jej,  nie  składając  wymaganych  w  pkt.  14.3.1  części  I 

SIWZ  potwierdzeń  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  również  informując 

z

amawiającego pismem z dn. 10.01.2019 r., że roboty dotyczące remontu drogi krajowej nr 

61  na  odcinku  Młynarze-Modzele  nie  zostały  wykonane  w  sposób  należyty,  w  zgodności  z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamiast powyższych, wymaganych 

przez  SI

WZ  informacji  podał,  iż  nie  została  z  tytułu  tych  robót  naliczona  kara,  materiały 

zostały wbudowane prawidłowo, roboty zostały wykonane w terminie, a zamawiający ocenił 

budowę na (stopień) dostateczny. Podobnie, w odniesieniu do drugiego kontraktu, remontu 

drogi krajowej nr 7 na ode. Czosnów - Palmiry, dł. 3,100 km, wykonawca oświadczył jedynie, 

że prace zostały ocenione przez zamawiającego w następujący sposób: jakość wykonanych 

robót - dobra, roboty zostały wykonane w terminie, materiały zostały zbudowane prawidłowo, 


nie została naliczona kara. Odwołujący zatem stwierdził, że po raz kolejny przystępujący nie 

wykonał  wezwania  zamawiającego,  a  jego  oferta  nie  spełniała  warunków  wynikających  z 

SIWZ. 

Odwołujący  wywiódł  także,  że  niezależnie  od  powyższego,  zamawiający  -  już  bez 

podania jakiejkolwiek podstawy prawnej, pismem z dnia 15.01.2019 r. wystąpił bezpośrednio 

do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Warszawie  z  zapytaniem 

odnoszącym się do prawidłowości wykonania ww. robót przez przystępującego. Tym samym, 

z

amawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu wstąpił niejako w rolę wykonawcy, 

nie  dokonując  wymaganego  przez  przepisy  Pzp  wykluczenia  ww.  wykonawcy  z 

postępowania.  Odwołujący  zaznaczył,  że  owo  przejęcie  przez  zamawiającego 

kore

spondencji  w  zastępstwie  przystępującego  z  całą  pewnością  nie  stanowiło 

wykorzystania  przewidzianych  w  art.  26  ust.  6  Pzp,  posiadanych  przez  z

amawiającego 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3, lub uzyskanych przez z

amawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego 

2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  w 

szczególności  internetowego  repozytorium  zaświadczeń  e-Certis.  Dopiero  w  efekcie  takiej 

samowolnej  i  pozaprawnej  interwencji  z

amawiającego  doszło  do  uzupełnienia  oczywistych 

braków  w  ofercie  przystępującego  i  wybrania  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  ze 

złożonych.  Z  uwagi  na  opisane  powyżej  naruszenia  prawa  przez  zamawiającego  i 

nie

spełnienia  wymagań  SIWZ  przez  ofertę  przystępującego,  odwołujący  stwierdził,  że 

wykonawca ten winien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta ulec odrzuceniu. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił 

uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  oraz  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Z.U.,  prowadzący  w  Makowie  Mazowieckim  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Z.U.,  P.H.U.  Z.U..  Wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  trakcie 

rozprawy przedstawi

ł uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.  

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (SIWZ),  ofertę  przystępującego,  wezwanie  zamawiającego  do 

złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  skierowane  do 

przystępującego 19 grudnia 2018 r., odpowiedź przystępującego na ww. wezwanie z 27 

grudnia 

2018 r., wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów skierowane w 


trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  przystępującego  w  dniu  31  grudnia  2018  r., 

odpowiedź  przystępującego  na  ww.  wezwanie  z  dnia  2  stycznia  2019  r.,  wezwanie 

zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień  skierowane  do  przystępującego  w  dniu  9 

stycznia  2019  r.,  wyjaśnienia  przystępującego  z  dnia  10  stycznia  2019  r.,  pismo 

zamawiającego  skierowane  do  GDDKiA  O/Warszawa  w  dniu  15  stycznia  2019  r., 

odpowiedź  GDDKIA  O/  Warszawa  na  ww.  pismo  z  dnia  18  stycznia  2019  r.,  pismo 

zamawiającego  skierowane  do  GDDKiA  O/Warszawa  w  dniu  4  lutego  2019  r., 

odpowiedź GDDKIA O/ Warszawa na ww. pismo z dnia 7 lutego 2019 r., zawiadomienie 

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  11  lutego 

2019  r.,  odwołanie,  jak  również 

biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska przedstawione przez strony i uczestnika 

postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i 

zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba  postanowiła  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze 

uczestnika 

postępowania  po  stronie  zamawiającego  wykonawcę  Z.U.,  prowadzącego  w 

Makowie  Mazowieckim  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Z.U.,  P.H.U.  Z.U.  uznając,  że 

zostały  spełnione  wszystkie  przesłanki  formalne  zgłoszenia  przystąpienia  wynikające  z  art. 

185 ustawy P

zp, zaś przystępujący wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

zamawiającego. 

N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na 

podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Oferta  odwołującego  została  sklasyfikowana  na  miejscu  drugim,  za  ofertą 

wybraną. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu wykluczenia przystępującego 

z  udziału  w  postępowaniu  oraz  odrzucenia  jego  oferty.  Ustalenie,  że  zamawiający  z 

naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp  zaniechał  czynności  wykluczenia  przystępującego  z 

udziału  w  postępowaniu  względnie  zaniechał  czynności  odrzucenia  jego  oferty  skutkować 

będzie  koniecznością  nakazania  zamawiającemu  wykonania  czynności  wykluczenia 

przystępującego z udziału w postępowaniu, względnie odrzucenia jego oferty, czego efektem 

może być uzyskanie zamówienia przez odwołującego. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 

179 ust. 1 ustawy Pzp. 


Ustalono, że zamawiający opisał w części I w pkt 6 ppkt 1 SIWZ warunek udziału w 

postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Wskazał, że uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, iż wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co  najmniej  dwie  roboty  bud

owlane  polegające  na  remoncie,  przebudowie,  rozbudowie  lub 

budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. brutto każda.  

Ustalono również,  że  zamawiający  w  pkt  14.2  SIWZ  wskazał,  że  przed  udzieleniem 

zamówienia  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, w których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 

W  pkt  14.3  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  wykonawca  w  celu  potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu zamawiającego, ma dostarczyć 

zamawiającemu  m.in.  wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie 

ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem 

dowodów  określających  czy  te  roboty  zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  do  upływu  terminu  składania  ofert  swoją  ofertę 

złożył m.in. przystępujący.  

Ustalono 

również,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  19  grudnia  2018  r.,  działając  na 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał przystępującego do złożenia m.in.: 

wykazu 

robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na 

rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane  z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te 

roboty  zos

tały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały 

wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  innych 

dokument

ów. 


Ustalono ponadto, że w odpowiedzi na ww. wezwanie zamawiającego przystępujący 

w  dniu  27  gru

dnia 2018  r.  złożył  wykaz  usług. W wykazie tym  w  pkt  1 wymienił  robotę  pn. 

„remont drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze  – Modzele” wykonaną na rzecz GDDKiA 

Oddział  w  Warszawie,  w  okresie  od  02.11.2017  r.  do  27.12.2017  r.  o  wartości  brutto 

zł brutto. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  31  grudnia  2018  r., 

działając na  podstawie art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  wezwał  przystępującego  do  uzupełnienia 

wykazu  robót  budowlanych  o  drugą  zrealizowaną  robotę  oraz  przedstawienie  dowodów 

określających  czy  roboty  te  zostały  należycie  wykonane.  W  uzasadnieniu  wskazał,  że  w 

dostarczonym  przez 

przystępującego  w  dniu  28.12.2018  r.,  dokumencie  tj.  wykazie  robót 

budowlanych  w

ykonawca  wykazał  się  realizacją  tylko  jednej  roboty  budowlanej  wykonanej 

na  rzecz  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie  tj.  remontem  drogi  krajowej  nr  61  na  odcinku 

Młynarze-Modzele.  Ponadto  wskazał,  że  wykonawca  nie  dołączył,  zgodnie  z  14.3.1  SIWZ, 

dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie. 

Ustalono, że w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przystępujący złożył pismo z 

dnia  2  stycznia  2019  r.  Wskazał,  że  załącza  poświadczenie  wykonanych  robót  w  ramach 

umowy 199/2014 z dnia 30.10.2014 r., która obejmuje prace remontowe, ale także większe 

roboty  asfaltowe  polegające  na  budowie  nowych  dróg,  przebudowie  oraz  odnowie 

istniejących.  Do  pisma  przystępujący  załączył  wykaz  usług.  W  wykazie  przystępujący 

wymienił: 

robotę  pn.  „remont  drogi  krajowej  nr  61  na  odcinku  Młynarze  –  Modzele”  wykonaną  na 

rzecz  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie,  w  okresie  od  02.11.2017  r.  do  27.12.2017  r.  o 

wartości 4.901.533,38 zł brutto, 

robotę pn. „wykonanie remontu drogi krajowej nr 7 odc. Czosnów – Palmiry dł. 3,100 km, 

wykonaną  na  rzecz  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie,  w  okresie  od  19.10.2016  r.  do 

r. o wartości 6.629.134,85 zł brutto. 

Do  wykazu  załączono  poświadczenie  z  dnia  25  czerwca  2018  r.  wystawione  przez 

GDDKiA  Oddział  w  Warszawie.  W  poświadczeniu  tym  GDDKiA  oświadczyła,  że 

przystępujący, działając jako lider wskazanego w treści przedmiotowego pisma konsorcjum, 

wykonuje  umowę  nr  199/2014  z  dn.  30.10.2014  r.  na  „Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych  zarządzanych  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w 

Warszawie  w  podziale  na  3  zadania:  Zadanie  nr  1.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych  na  terenie  Rejonu  w  Mławie,  Zadanie  nr  2.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych  na  terenie  Rejonu  w  Płocku,  Zadanie  nr  3.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych na terenie Rejonu w Płońsku" w zakresie zadania nr 2. Wykonawca w ramach ww. 

umowy do dnia 19.06.2018 r. wykonał prace o wartości 45.671.635,47 zł brutto. Zakres robót 

obejmował: 


Bieżące utrzymanie dróg za kwotę 9.898.256,82 zł brutto (…) 

Remonty nawierzchni asfaltowych za kwotę 29.151.199,86 zł brutto (…) 

3.  Zimowe ut

rzymanie dróg za kwotę 6.622.238,84 zł brutto (…). 

Prace  wymienione  powyżej  zostały  wykonane  z  należytą  starannością,  terminowo  oraz 

zgodnie  ze  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  wytycznymi 

Zamawiającego.  W  przypadku  czterech  zadań  dotyczących  wykonania  remontów 

nawierzchni wydłużona została gwarancja o 6 i 24 miesiące ze względu na wyniki badań 

niespełniające  wymogów  SST.  Dodatkowo  w  jednym  przypadku  została  naliczona  kara 

umowna za przekroczenie 

terminu wykonania robót. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający,  pismem  z  dnia  9  stycznia  2019  r., 

działając  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  wezwał  przystępującego  do  złożenia 

wyjaśnień  czy  wskazane  w  wykazie  dwie  roboty  budowlane  zostały  wykonane  z  należytą 

starannością,  terminowo  oraz  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

oraz  wytycznymi  Zamawiającego  (przyp.  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział w Warszawie). 

Ustalono,  że  w  odpowiedzi  na  ww.  pismo  przystępujący  złożył  wyjaśnienia  z  dnia  10 

stycznia 2019 

r. W wyjaśnieniach tych wskazał, że za wymienioną pierwszą robotę „Remont 

drogi  krajowej  nr  61  odc.  Młynarze  —  Modzele  od  km  99+000  do  km  99+300  i  od  km 

100+249  do  km  103+596”  nie  została  naliczona  kara,  materiały  zostały  zbudowane 

prawidłowo, roboty  zostały  wykonane w terminie natomiast  Zamawiający ocenił  budowę  na 

dostateczny.  Kolejna  robota  wymieniona  w  wykazie  „Remont  drogi  krajowej  nr  7  odc. 

Czosnów — Palmiry w km 335+700 do 338+800” została oceniona przez Zamawiającego — 

jakość  wykonanych  robót  dobra,  roboty  zostały  wykonane  w  terminie,  materiały  zostały 

zbudowane  prawidłowo,  nie  została  naliczona  kara.  Ponadto  w  ramach  umowy  z  GDDKiA 

Oddział  w  Warszawie  zostały  wykonane:  Remont  drogi  krajowej  nr  61  odc.  Sieluń  — 

Młynarze  od  km  96+150  do  km  99+000”,  prace zostały  ocenione  przez  Zamawiającego  — 

jakość  budowy  dostateczna.  Roboty  zostały  wykonane  w  terminie,  materiały  zostały 

zbudowane  prawidłowo,  nie  została  naliczona  kara.  „Remont  drogi  krajowej  nr  7  odc. 

Dziekanów  Leśny  —  Sadowa w  km  342+600  —  344+570  (P),  km  342+700  –  344+600  (L)  

Prace  zostały  ocenione  przez  Zamawiającego  –  jakość  budowy  dobra.  Roboty  zostały 

wy

konane w terminie, materiały zostały  zbudowane prawidłowo, nie została naliczona kara. 

Dodatkowo,  na  obecną  chwilę  realizujemy  kontrakt  pn  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr 

616  relacji  Rembielin 

—  Ciechanów”  zgodnie  z  umową  384/MZDW/08/2018/I.  Został 

dokonany częściowy odbiór robót na podstawie protokołu odbioru robót nr 1/12/2018 z dnia 

21.12.2018 roku na kwotę 2.869 221,00 zł brutto. 

Do ww. pi

sma załączono wykaz robót. W wykazie przystępujący wymienił: 


robotę „remont drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze – Modzele” wykonaną na rzecz 

GDDKiA Oddział  w Warszawie,  w okresie od 02.11.2017 r. do 27.12.2017 r. o wartości 

4.901.533,38 zł brutto, 

2)  rob

otę  „wykonanie  remontu  drogi  krajowej  nr  7  odc.  Czosnów  –  Palmiry  dł.  3,100  km, 

wykonaną  na  rzecz  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie,  w  okresie  od  19.10.2016  r.  do 

23.12.2016 r. o 

wartości 6.629.134,85 zł brutto, 

robotę  „remont  drogi  krajowej  nr  61  odc.  Sieluń  –  Młynarze  dł.  2,850  km  wykonaną  na 

rzecz  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie,  w  okresie  od  14.12.2017  r.  do  22.12.2017  r.  o 

wartości 3.880.423,19 zł brutto, 

robotę „remont drogi krajowej nr 7 odc. Dziekanów Leśny - Sadowa wykonaną na rzecz 

GDDKiA Oddział  w Warszawie,  w okresie od 29.11.2016 r. do 23.12.2016 r. o wartości 

4.499.151,17 zł brutto, 

robotę „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów” wykonaną 

na  rzecz  MZDW  w Warszawie,  w  okresie od  31.08.2018 r.  do 21.12.2018  r.  o  wartości 

00 zł brutto. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający,  pismem  z  dnia  15  stycznia  2019  r. 

zwrócił  się  do  GDDKiA  O/Warszawa  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  wskazane  przez 

Wykonawcę zadania zostały zrealizowane w terminie i zgodnie z wszystkimi wymogami SST. 

Zwracamy  się  również  z  prośbą  o  potwierdzenie,  że  każda  z  wymienionych  prac  miała 

wartość nie mniejszą niż 3 mln złotych brutto. Zamawiający poinformował także GDDKiA w 

Warszawie, ze przystępujący wykazał się realizacją czterech prac zrealizowanych na rzecz 

GDDKiA Oddział w Warszawie, tj. 

remont drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze – Modzele”,  

wykonanie remontu drogi krajowej nr 7 odc. Czosnów – Palmiry dł. 3,100 km,  

remont drogi krajowej nr 61 odc. Sieluń – Młynarze dł. 2,850 km, 

remont drogi krajowej nr 7 odc. Dziekanów Leśny - Sadowa. 

Wskazał, że Wymienione powyżej prace wykonawca działając jako lider konsorcjum 

wykonał w ramach umowy nr 199/2014 z dnia 30.10.2014 r. na Bieżące i zimowe utrzymanie 

dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w  Warszawie  w  podziale  na  3  zadania:  Zadanie  nr  1.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych  na  terenie  Rejonu  w  Mławie,  Zadanie  nr  2.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych  na  terenie  Rejonu 

w  Płocku,  Zadanie  nr  3.  Bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg 

krajowych na terenie Rejonu w Płońsku". 

Ustalono ponadto, że w odpowiedzi na ww. pismo do zamawiającego wpłynęło pismo 

GDDKiA  O/Warszawa 

z dnia 18 stycznia 2019 r. W piśmie tym GDDKiA poinformowała, że 


wskazane  przez  wykonawcę  zadania  nie  zostały  zrealizowane  w  terminie  oraz  nie  zostały 

zastosowane wszystkie wymogi SST. Ponadto 

informujemy,  że każda z wymienionych praz 

miała wartość nie mniejszą niż 3 mln zł brutto.  

DK 61 odc. Młynarze - Modzele 

- Nie wykonane prace w terminie 

- Uwagi 

do połączeń technologicznych podłużnych i poprzecznych (niedoszczelnienie) 

- Wykruszenia (ubytki) w nawierzchni 

Zdeformowana  warstwa  ścieralna  na  niektórych  odcinkach.  Rozbieżności  w  wynikach 

badań 

Wydłużony okres gwarancji o 24 miesiące. 

DK 7 odc. Czosnów – Palmiry 

- Negaty

wne wyniki badań 

Wydłużony okres gwarancji o 12 miesięcy 

Ustawienie wysokości krawężników niezgodne z SST 

Uwagi dot. równości nawierzchni w km 335+700 str. P. 

DK 61 odc. Sieluń – Młynarze 

- Nie wykonane prace w terminie 

Wydłużony okres gwarancji o 24 miesiące, 

Uwagi do połączeń technologicznych podłużnych i poprzecznych (niedoszczelnienie), 

- Wykruszenia (ubytki) w nawierzchni, 

- Uwagi dot. wykonanie poboczy 

Rozbieżności w wynikach badań 

DK 7 odc. Dziekanów Leśny – Sadowna 

- Nie wykonane prace w terminie 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający,  pismem  z  dnia  4  lutego  2019  r.  zwrócił  się  do 

GDDKiA O/Warszawa 

z prośbą o udzielenie informacji czy przekroczenie terminu wykonania 

prac w przypadku 

trzech zadań, tj.: 

remont drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze – Modzele”,  

remont drogi krajowej nr 61 odc. Sieluń – Młynarze dł. 2,850 km, 

remont drogi krajowej nr 7 odc. Dziekanów Leśny - Sadowa. 

było zawinione przez przystępującego. 

Ust

alono również, że w odpowiedzi na ww. pismo do zamawiającego wpłynęło pismo 

GDDKiA z dnia 7 lutego 

2019 r. W piśmie tym GDDKiA poinformowała, że wskazane zadania 

remontowe tj.: 

remont drogi krajowej nr 61 na odcinku Młynarze – Modzele”,  


remont drogi 

krajowej nr 61 odc. Sieluń – Młynarze  

przekroczenie terminu wykonania prac było zawinione przez przystępującego. 

3)  remont drogi krajowej nr 

7 odc. Dziekanów Leśny - Sadowa 

przekroczenie terminu nie było zawinione przez przystępującego. 

Ustalono  ponadto, 

że  pismem  z  dnia  11  lutego  2019  r.  zamawiający  zawiadomił 

odwołującego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez przystępującego.  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

(…).  

Przepis art. 26 ust. 2 ustawy Pzp brzmi: 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  zamawiający  może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

Przepis  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są 

niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  zam

awiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3.  

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 


Izba  oddaliła  odwołanie,  gdyż  nie  potwierdziły  się  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu.  

Na  wstępie  podkreślenia  wymagało,  że  odwołujący  wskazując  w  odwołaniu  na 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2,  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art.  7  ust.  1  ustawy  P

zp  skupił  się 

wyłącznie  na  kwestiach  formalnych  dotyczących  legalności  wezwań,  jakie  zamawiający 

kierował do przystępującego a także legalności korespondencji, jaką zamawiający prowadził 

z wystawc

ą poświadczenia – GDDKiA Oddział Warszawa.  

W pierwszej ko

lejności odwołujący podniósł, że zamawiający powinien odrzucić ofertę 

przystępującego już w dniu 27 grudnia 2018 r. Wskazał, że w tej dacie przystępujący złożył 

zamawiającemu wykaz  robót  obejmujący  tylko  jedno zadanie zamiast  wymaganych dwóch. 

Ponadto nie przedstawił dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót wymienionych 

w  wykazie. 

Argumentował,  że  przystępujący  został  wezwany  do  złożenia  ww.  dokumentów 

pismem  z dnia 19 grudnia 2018 r.   

Uważał, że w tej sytuacji zamawiający zobowiązany był 

odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamiast kierować 

do  przystępującego  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp. 

Stanowisko 

odwołującego okazało się nieprawidłowe.  

Rzeczywiście, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 19 grudnia 2018 r., 

skierowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 

przystępujący w dniu 27 grudnia 2018 r. złożył 

wyka

z  robót,  w  którym  wymienił  tylko  jedną  robotę,  a  ponadto  nie  załączył  do  wykazu 

dowodów, potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie. Tymczasem zgodnie 

z tr

eścią warunku opisanego w pkt 6.1) Części I SIWZ, należało wykazać się wykonaniem co 

najmniej 

dwóch  robót  budowlanych.  Ponadto,  stosownie  do  pkt  14.3.1  SIWZ,  celem 

wykazania  warunku  należało  złożyć  także  dowodów  określające  czy  te  roboty  zostały 

wykonane  należycie.  Powyższe  nie  skutkowało  jednak  koniecznością  odrzucenia  oferty 

przystępującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  tak  jak  utrzymywał 

odwołujący.  

W  świetle  obowiązujących  przepisów  ustawy  Pzp,  jak  również  na  gruncie  SIWZ  w 

analizowanym  postępowaniu,  wykonawcy  mieli  obowiązek  złożyć  część  oświadczeń  i 

dokumentów wraz z ofertą. Inne dokumenty miały być zaś złożone dopiero w razie wezwania 

przez  zamawiającego  skierowanego  do  wykonawcy,  którego  ofertę  oceniono  jako 

najkorzystniejszą  (art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp).  Zgodnie  z  art.  26  ust.  2,  jeżeli  wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 


Z  kolei  w  przepisie  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  jest  mowa  m.in.  o  doświadczeniach  i 

dokumentach  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Do 

dokumentów składanych na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp należał wykaz robót wraz 

z  dowodami 

potwierdzającymi  należyte  ich wykonanie,  o którym mowa  w  pkt  14.3.1  SIWZ. 

Dokumenty  te 

miały  być  bowiem  przedstawione  celem  wykazania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  opisanego  w  pkt  6.2  SIWZ,  a  ponadto  –  jak  wynikało  z  pkt  14.2  SIWZ  – 

wykonawca zobowiązany był je złożyć dopiero na wezwanie zamawiającego.  

P

odkreślenia  wymagało,  że  od  procedury  wezwania  do  złożenia  oświadczeń  i 

dokumentów,  o  której  mowa  w  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp,  należy  odróżniać  procedurę 

wezwania  do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów  wymienioną  w  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp. Pierwsza z nich nakłada obowiązek złożenia określonych oświadczeń i dokumentów w 

odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w określonym terminie. Natomiast procedura z art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do dokumentów, które 

należało złożyć wraz z ofertą, ale także dokumentów, które należało złożyć w odpowiedzi na 

wezwanie  kierowane  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp.  Na  pow

yższe  zwrócono  uwagę  w 

opinii prawnej zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

Przepis powyższy (art. 26 ust. 3 – przyp. Izby) dotyczy zatem sytuacji, w której wykonawca 

pomimo  obowiązku  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów,  wynikających  z  ustawy  Pzp,  lub 

wcześniejszego  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust  1  i  2 

ustawy Pzp, nie złożył powyższych oświadczeń lub dokumentów albo złożone dokumenty lub 

oświadczenia są niekompletne,  zawierają błędy  lub  budzą wskazane przez  zamawiającego 

wątpliwości. 

(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-

podmiotowa-wykonawcow/czym-rozni-sie-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-w-trybie-art.-

26-ust.-1-i-ust.-2-od-procedury-przewidzianej-w-art.-26-ust.-3-i-art.-26-ust.-3a-ustawy-pzp). 

W  tej  sytuacji,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  po  stro

nie  zamawiającego 

zaktualizował  się  obowiązek  wezwania  wykonawcy  do  uzupełnienia  brakujących 

dokumentów.  Nie można  się  zatem  zgodzić  ze  stanowiskiem  odwołującego,  który  wywiódł, 

że stanie faktycznym sprawy nie została wypełniona hipoteza przepisu art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp.  Przeciwnie,  jak  wynika  z  tego  przepisu,  znajduje  on  zastosowanie  za

równo  w  razie 

niez

łożenia  wymaganych  dokumentów,  jak  i  złożenia  dokumentów  niekompletnych  lub 

zawierających  błędy,  czy  budzących  wątpliwości.  Wykaz  robót  obejmujący  jedną  zamiast 

minimum  dwóch  wymaganych  robót  z  pewnością  można  było  określić  mianem  dokumentu 

niekompletnego, a brakujące referencje – nazwać dokumentami niezłożonymi w rozumieniu 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Za  nieprzystające  do  analizowanego  stanu  faktycznego  należało  uznać  przywołane 

przez  odwołującego  w  trakcie  rozprawy  poglądy  orzecznictwa  co  do  braku  możliwości 


kilkukrotnego  wzywania  wykonawcy  do 

uzupełnienia tych samych dokumentów w trybie art. 

26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Omawiany  zakaz  znajduje  zastosowanie  w  sytuacji, 

w  której 

wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do 

uzupełnienia  dokumentów,  skierowane  w  trybie 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

nie  składa  wymaganych  dokumentów.  Zakaz  wystosowania 

kolejnego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia tego samego braku w 

tym samym dokumencie orzecznictwo Izby wywiodło się z faktu, że procedura z art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp  musi  być  stosowana  ostrożnie  i  rygorystycznie,  jako  wyjątek  od  zasady 

niezmienia

lności ofert wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Podkreślenia przy tym wymaga, 

że zakaz ten nie obejmuje procedury wezwania do złożenia wyjaśnień, o której mowa w art. 

26 ust. 4 ustawy Pzp. Instytucja ta służy bowiem nie uzupełnieniu brakujących dokumentów, 

ale wyjaśnieniu wątpliwości  co do treści złożonych dokumentów.  

Izba stwierdziła, że zamawiający w analizowanej sprawie wzywając przystępującego 

do  uzupełnienia  dokumentów  pismem  z  dnia  31  grudnia  2018  r.  nie  naruszył  omawianej 

zasady.  Pierwsze  z  wymienionych 

przez  odwołującego  wezwań  z  dnia  19  grudnia  2018  r. 

okazało  się  wezwaniem  kierowanym  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp.  W  konsekwencji 

drugie  z 

analizowanych  wezwań,  z  dnia  31  grudnia  2018  r.,  było  pierwszym  i  jedynym 

wezwaniem 

do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  jakie 

zama

wiający  skierował  do  przystępującego.  Kierując  się  powyższymi  rozważaniami  zarzut 

odwołującego uznano za chybiony. 

W  dalszej 

kolejności  odwołujący  podniósł  w  odwołaniu,  że  wykonawca  miał  nie 

wykona

ć  wezwania  z  31  grudnia  2018  r.,  gdyż  wprawdzie  złożył  wykaz  składający  się  z 

dwóch  robót  budowlanych,  ale  jako  rzekomy  dowód  należytego  ich  wykonania  przedstawił 

niezwi

ązany  z  ww.  robotami  dokument  -  poświadczenie  GDDKIA  Oddział  w  Warszawie  z 

dnia 25 czerwca 2018 r. 

odnoszący się do umowy nr 199/2014 z dnia 30.10.2014 r.  

Stanowisko  odwołującego  okazało  się  niezasadne.  Stwierdzono,  w  wykazie  robót 

uzupe

łnionym  w  dniu  2  stycznia  2019  r.  przystępujący  wymienił  dwie  roboty  budowlane: 

remont drogi krajowej nr 61 

na odcinku Młynarze – Modzele oraz remont drogi krajowej nr 7 

na  odc. 

Czosnów  –  Palmiry  dł.  3.100  km,  obie  wykonane  na  rzecz  GDDKiA  Oddział 

Warszawa.  Do  wykazu 

załączono  poświadczenie  z  dnia  25  czerwca  2018  r.  z  którego 

wynikało,  że  przystępujący  jako  lider  konsorcjum  wykonuje  umowę  z  dnia  30.10.2014  r.  nr 

199/2014  na 

bieżące  i  zimowe  utrzymanie  dróg  krajowych  zarządzanych  przez  GDDKiA 

O

ddział w Warszawie w podziale na trzy zadania. Zleceniodawca w poświadczeniu wskazał 

także,  że  w  ramach  tej  umowy  do  19.06.2018  r.  już  wykonano  prace  o  wartości 

47  zł  brutto.  Ponadto  inwestor  doprecyzował,  że  zakres  prac  obejmował  m.in. 

remonty  nawierzchni  asfaltowych  na 

kwotę  29.151.199,86  zł  brutto.    Z  poświadczenia 

wynikało  również,  że  prace  zostały  wykonane  z  należytą  starannością,  terminowo  oraz 


zgodnie  z  SIWZ,  w  przypadku 

czterech  zadań  dotyczących  wykonania  remontów 

nawierzchni, 

wydłużona  została  gwarancja  o  6  i  24  miesiące  ze  względy  na  wyniki  badań 

niespełniające  wymogów  SST.  Dodatkowo  sprecyzowano,  że  w  jednym  przypadku  została 

naliczona kara umowna za przekroczenie terminu wykonania 

robót.  

Izba  stwierdziła,  że  rzeczywiście  w  treści  referencji  nie  wymieniono  wprost  zadań  o 

których była mowa w wykazie. Jednakże nie można były utrzymywać, że poświadczenie nie 

odnosi 

się do ww. robót. Po pierwsze, przystępujący w piśmie przewodnim z dnia 2 stycznia 

2019 r. 

wskazał, że przedstawione przez niego poświadczenie dotyczyło umowy, w ramach 

której  wykonano  prace  remontowe,  w  tym  większe  roboty  asfaltowe.  Po  drugie, 

zleceniodawca  tych  prac 

–  to  jest  GDDKiA  Oddział  Warszawa  został  poinformowany 

wyraźnie  przez  zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  że  przystępujący 

powołuje  się  na  wykonanie  ww.  dwóch  zadań  w  ramach  umowy  nr  199/2014  z  dnia 

30.10.2014  r. 

Dostrzeżenia  wymagało,  że  GDDKiA  Oddział  Warszawa  odpowiedziała  na 

pytania 

zamawiającego  dotyczące  tych  robót  w  piśmie  z  dnia  18  stycznia  2019  r.,  nie 

kwe

stionując tej okoliczności. Zdaniem Izby, gdyby któreś z zadań nie zostało wykonane w 

ramach umowy z dnia 199/2014 z dnia 30.10.2014 r. to 

inwestor z pewnością by zareagował. 

Nic  takiego  nie 

miało  jednak  miejsca,  zaś  odwołujący  nie  złożył  Izbie  żadnego  dowodu 

przeciwnego. 

W  tej  sytuacji  stwierdzono,  że  przedstawione  przez  przystępującego 

poświadczenie  odnosiło  się  także  do  obu  zadań  wymienionych  w  wykazie  robót  z  dnia  2 

stycznia 2019 r. 

Zarzut okazał się zatem chybiony. 

W  dalszej 

części  odwołania  odwołujący  podniósł,  że  przystępujący  miał  nie  złożyć 

zamawiającemu oświadczenia, iż roboty wskazane przez niego w wykazie zostały wykonane 

w sposób należyty, w zgodności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Odwołujący  w  odwołaniu  argumentował,  że  zamawiający  w  SIWZ  wymagał  złożenia  ww. 

informacji. 

Stanowisko odwołującego nie zasługiwało na uwzględnienie. Odwołujący nie wskazał 

Izbie w odwołaniu ani nawet w trakcie rozprawy postanowienia SIWZ, z którego miał wynikać 

omawiany obowiązek. Uszło uwadze odwołującego, że zgodnie z pkt 14.3.1. SIWZ nie było 

konieczności  złożenia  takiego  oświadczenia  przez  wykonawcę.  Z  postanowienia  pkt  14.3.1 

SIWZ jasno wynikało, że dowodami określającymi czy roboty wymienione w wykazie zostały 

wykonane 

należycie,  zgodnie  z  prawem  budowlanym  i  prawidłowo  ukończone  miały  być 

„referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty 

budowlane 

były  wykonywane”.  Przystępujący  złożył  taki  dowód  zamawiającemu 

przedstawiając  w  dniu  2  stycznia  2019  r.  poświadczenie  GDDKiA  Oddział  w  Warszawie  z 

dnia 25 czerwca 2018 r. Wobec powyższego zarzut nie potwierdził się.  


W  dalszej 

części  odwołania  odwołujący  zarzucił,  że  zamawiający  pozaprawnie 

wyręczył  przystępującego  przy  uzyskaniu  dowodu  należytego  wykonania  robót  przez 

podjęcie korespondencji z GDDKiA Oddział w Warszawie. 

Tak  sformułowany  zarzut  odwołującego  nie  zasługiwał  na  uwzględnienie.  Po 

pierwsze,  jak  wskazano 

wcześniej,  nie  można  było  się  zgodzić  z  odwołującym,  że 

przystępujący nie złożył zamawiającemu dowodu należytego wykonania robót wymienionych 

w wykazie z dnia 2 stycznia 2019 r. Jak 

wyjaśniono powyżej, dowód taki złożono i odnosił się 

on  do  zadań  wskazanych  w  wykazie.  Nie  można  było  także  utrzymywać,  że  prowadzenie 

przez 

zamawiającego  korespondencji  z  GDDKiA  Oddział  Warszawa  pozbawione  było 

podstawy  prawnej. 

Rzeczywiście  zamawiający  w  swej  korespondencji  kierowanej  do 

GDDKiA Oddział w Warszawie z dnia 15.01.2019 r. i 4.02.2019 r. nie powołał się na żaden 

przepis.  Tym  niemniej  jednak 

nie  ulegało  wątpliwości,  że  taką  podstawę  prawną  stanowił 

przepis  §  2  ust.  6  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie 

r

odzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie z

amówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Na tę właśnie podstawę prawną 

swych  czynności  zamawiający  wskazał  w  trakcie  rozprawy.  Stosownie  do  tego  przepisu, 

j

eżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz 

którego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty  w  tym 

zakresie. Jak wynika z przytoczonego przepisu 

zamawiający był uprawniony aby zwrócić się 

bezpośrednio do inwestora o dodatkowe informacje lub dokumenty uznając, że dokumenty i 

oświadczenia  złożone  mu  przez  przystępującego  budzą  wątpliwości.  Ma  rację  odwołujący 

gdy  twierdzi, 

że  przepis  ten  nie  może  stanowić  podstawy  do  wyręczania  wykonawcy  przy 

obowiązku  złożenia  dokumentów  celem  wykazania  warunków.  Przepis  ten  –  jak  wynika  z 

jego  brzmienia  - 

służy  jedynie  weryfikacji  już  istniejących  i  złożonych  zamawiającemu 

dokumentów  przedstawionych  przez  wykonawcę.  Jednakże,  zdaniem  Izby,  w  analizowanej 

sprawie 

została  wypełniona  hipoteza  analizowanego  przepisu.  Zamawiający  w  momencie 

wys

yłania  korespondencji  do  zleceniodawcy  15  stycznia  2019  r.  i  4  lutego  2019  r.  był  w 

posiadaniu wykazu i  poświadczenia przedstawionych  przez  przystępującego. W tej  sytuacji 

intencją zamawiającego było jedynie zweryfikowanie informacji wynikających z już złożonych 

dokumentów i oświadczeń przystępującego. Zamawiający w obu pismach pytał o informacje 

wynikające z wykazu z dnia 2 stycznia 2019 r i załączonego do tego wykazu poświadczenia. 

Nie można było zatem utrzymywać, że w ten sposób zamawiający wyręczył przystępującego 

pozyskując za niego wymagane referencje. Zatem i ten zarzut podlegał oddaleniu. 


W  dalszej  kolejności  podkreślenia  wymagało,  że  były  to  wszystkie  zarzuty  jakie 

odwołujący sformułował w odwołaniu. Żaden z zarzutów nie znalazł potwierdzenia w stanie 

faktycznym sprawy, 

co musiało skutkować oddaleniem odwołania.  

Zgodnie  z  art.  192  ust. 7  ustawy  Pzp, 

Izba nie może orzekać co do  zarzutów,  które 

nie były zawarte w odwołaniu. Wyjaśnienia wymaga, że za zarzut uznaje się przedstawione 

przez  wykonawcę  w  odwołaniu  okoliczności  faktyczne  i  towarzyszącą  im  argumentację 

prawną, które mają świadczyć o naruszeniu przez czynności lub zaniechania zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp.  Na  uwagę  zasługuje  także  fakt,  że  -  jak  jednolicie  wskazuje  się  w 

orzecznictwie 

Izby i sądów okręgowych sprawujących nadzór instancyjny and orzeczeniami 

Izby  - 

przywołanie  przez  wykonawcę  nowych  okoliczności  faktycznych,  nawet 

wypełniających  dyspozycję  tego  samego  przepisu,  stanowi  nowy  zarzut.  Jak  wskazano  w 

uzasadnieniu  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Gliwicach  z  29  czerwca  2009  r.  w  spr.  X  Ga 

110/09, „O tym jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu nie przesądza 

b

owiem  proponowana  przez  nią  kwalifikacja  prawna  ale  okoliczności  faktyczne  wskazane 

przez tę stronę. Jeśli więc strona nie odwołuje się do konkretnych okoliczności faktycznych 

to skład  orzekający nie może samodzielnie ich wprowadzić  do  postępowania tylko dlatego, 

że można je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.”. 

Kierując  się  powyższymi  rozważaniami,  Izba  pominęła  przy  wyrokowaniu  nowe 

zarzuty, sf

ormułowane przez odwołującego dopiero w trakcie rozprawy. W trakcie rozprawy 

odwołujący  konieczność  wykluczenia  przystępującego  z  odwołania  i  odrzucenia  jego  oferty 

wywiódł z tego, że roboty wymienione przez przystępującego w wykazie miały być wykonane 

nienależycie.  Odwołujący  na  rozprawie  zakwestionował  zarówno  jakość  jak  i  terminowość 

wykonanych robót.  

Izba stwierdziła, iż wywodów na ten temat próżno było szukać w treści odwołania. W 

tym zakresie podzielono w 

całości argumentację zamawiającego i przystępującego, którzy w 

swych  stanowiskach 

zwrócili  uwagę  na  tę  okoliczność.  W  szczególności  nie  świadczyły  o 

podniesieniu takiego zarzutu wskaz

ane przez odwołującego w trakcie rozprawy fragmenty ze 

strony  1  i  pierwszego  akapitu  ze  strony  5  uzasadnie

nia  odwołania.  Na stronie  1  odwołania 

odwołujący  ogólnie  zarzucał  zamawiającemu  nieprawidłowe  badanie  i  ocenę  oferty 

przystępującego,  a  także  jej  nieprawidłowy  wybór  ,  co  miało  naruszać  art.  89  ust.1  pkt  2 

ustawy Pzp. Z kolei we wskazanym akapicie pierwszym ze strony 5 uzasadnienia 

odwołania 

opisano  jedynie  zarzut, 

że  przystępujący  pomimo  kilkukrotnego  wezwania  nie  złożył 

zamawiającemu  wykazu  robót  i  dowodów  potwierdzających  należyte  wykonanie  robót 

wymienionych  w  wykazie. 

Odwołujący  zarzucał,  że  w  pierwszym  wykazie  robót  wskazano 

tylko 

jedną  robotę  i  nie  dołączono  do  wykazu  żadnego  dowodu  i  że  w  związku  z  tym 

zaktualizował  się po stronie zamawiającego  obowiązek  odrzucenia oferty  na  podstawie  art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  


Analiza  tego  zarzutu 

wskazywała  zatem,  że  odwołujący  w  żaden  sposób  nie  objął  nim 

jakości  ani  terminowości  robót  wymienionych  w  wykazie.  Uwaga  odwołującego 

koncentrowała  się  wyłącznie  wokół  kwestii  formalnej,  a  mianowicie  niedopuszczalności 

wezwania  do 

uzupełniania  wykazu  i  referencji  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  który  to 

zarzut Izba 

rozstrzygnęła wcześniej i uznała za całkowicie bezzasadny.  

Wobec powyższego, Izba kierując się treścią art. 192 ust. 7 ustawy Pzp zobowiązana 

była  poprzestać  na rozpoznaniu  sprawy  w  granicach  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu. 

W  konsekwencji  poza  zakresem  wyrokowania  w  analizowanej  spraw

ie  pozostała 

okoliczność, czy wskazane przez zleceniodawcę uchybienia co do jakości czy terminowości 

wykonania 

robót  referencyjnych  wykluczały  możliwość  zaliczenia  tych  zadań  na  poczet 

warunku udziału w postępowaniu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w 

pkt  2 

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  kosztów  postępowania,  a  zatem 

było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2 

sentencji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy  Pzp,  a  mianowicie  takiego, 

które  wywiera  lub  może 

wywrzeć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  W  analizowanej  nie  stwierdzono  żadnego 

naruszenia przepisów ustawy Pzp, co musiało skutkować oddaleniem odwołania. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 

sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 


w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

anal

ogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por. art. 

98  §  1 k.p.c.)” Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w: 

Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

W  analizowanej  sprawie  odwołanie  podlegało  oddaleniu  w  całości.  Kosztami 

postępowania  odwoławczego  obciążono  zatem  w  całości  odwołującego.  Na  koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości 

.000  zł  oraz  koszty  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  zamawiającego  w 

kwocie 3.600 zł. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepisy 

§ 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel