KIO 281/19 POSTANOWIENIE dnia 1 marca 2019 r.

Data: 5 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 281/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Anna Wojciechowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  1  marca  2019  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2019 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie

postępowaniu  prowadzonym  przez  Województwo  Wielkopolskie  z  siedzibą  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

przy udziale wykonawców: 

Comarch  Healthcare  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

2)  Nexus  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Poznaniu,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

………………..


Sygn. akt KIO 281/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Województwo  Wielkopolskie 

  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Opracowanie, 

wdrożenie  i  utrzymanie  Platformy  Regionalnej  e-Pacjent  w  ramach  projektu  „Wyposażenie 

środowisk  informatycznych  wojewódzkich,  powiatowych  i miejskich  podmiotów  leczniczych 

narzędzia  informatyczne  umożliwiające  wdrożenie  EDM  oraz  stworzenie  sieci  wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

W  dniu  18  lutego  2019  r. 

wykonawca  Asseco  Poland  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących: 

  nierealnego terminu wykonania przedmiotu umowy,  

braku  jednoznacznego  określenia,  czy  wymagane  jest  zintegrowanie  placówek 

medycznych z 

platformą regionalną, a jeżeli tak – braku wskazania danych niezbędnych 

do dokonania procesu integracji i przerzucenie całej odpowiedzialności za uzyskanie tych 

danych na wykonawcę,  

braku precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia (brak listy zamkniętej działań),  

przeniesienia  na  wykonawcę  odpowiedzialności  za  okoliczności  od  niego  niezależne 

(infrastruktura Zamawiającego), 

wymagań  nadmiarowych  w  stosunku  do  potrzeb  Zamawiającego,  forujących  konkretne 

rozwiązanie  rynkowe  (nadmiarowy  element  technologiczny,  wymóg  kompatybilności 

przeglądarkami wszystkich producentów), 

postanowień zakresie modyfikacji systemów dziedzinowych działających w szpitalach. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 i art. 29 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp oraz art. 387 Kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp. 

W  dniu  28 

lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania.  Wobec  powyższego  postępowanie 

odwoławcze – zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – należało umorzyć. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

………………..


wiper-pixel