KIO 280/19 Sygn. akt: KIO 280/19 POSTANOWIENIE dnia 5 marca 2019 r.

Data: 5 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 280/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na wyznaczonym posiedzeniu 

z udziałem stron i uczestnika w Warszawie w 

dniu 5 marca 2019 r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

18  lutego  2019  r.  przez 

odwołującego:  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Wodno  - 

Inżynieryjnego  w  Krakowie  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Bogucka  17,  32-020 Wieliczka  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. 

Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

przy  udziale  uczestnika: 

Ośrodek  Usług  Inżynierskich  „STAAND”  Spółka  z  o.o.,  ul.  Jana 

Kasprowicza 22, 31-

523 Kraków zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 20.000 zł 

00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Wodno  -  Inżynieryjnego  w  Krakowie  Sp.  z  o.  o.,  ul. 

Bogucka 17, 32-020 Wieliczka 

tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz. 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Pismem z dnia 15 lutego 

2019 roku za wpływem bezpośrednim w dniu 18 lutego 2019 roku  

o

dwołujący Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego w Krakowie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce, adres ul. Bogucka 17, 32-

020 Wieliczka 

wniósł odwołanie.  

Odwołanie  wniesiono  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  przez  z

amawiającego:  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie 

Regionalny Zarz

ąd Gospodarki Wodnej w Krakowie adres ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 

109 Kraków. 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  na  podstawie  art.  179  ust.  1  w  zw.  z  art.  180  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”, odwołując się od czynności podjętych przez 

z

amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

Przedmiotem postępowania jest „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego 

gospodarowania  zasobami  wodnymi  oraz  zapobieganie  i  za

rządzanie  ryzykiem 

powodziowym,  poprzez  poprawę  bezpieczeństwa  powodziowego  Węzła  Oświęcimskiego  - 

Rozbudowa zbiornika retencyjno - 

wyrównawczego na Potoku Gromieckim wraz z rozbudową 

pompowni  Gromiec,  w  miejscowości  Gromiec,  gmina  Libiąż,  powiat  chrzanowski. 

Województwo małopolskie” - znak 633/JRP/2018. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 17.10.2018 r. pod numerem 2018/S200-453564. 

Odwołujący  skarży  czynność  zamawiającego  polegającą  na  wyborze  oferty  spółki  Ośrodek 

Usług  Inżynierskich  „STAAND”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  jako  najkorzystniejszej  i 

jednoczesnym  zaniechaniu  wyboru  oferty  o

dwołującego  pomimo,  iż  oferta  odwołującego  w 

świetle kryteriów określonych w SIWZ winna zostać uznana za najkorzystniejszą. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art 7 ust. 1 

i  ust.  3  ustawy 

Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy,  która  nie  była 

najkorzystniejsza  na  podstawie  przyjętych  przez  zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert 

określonych  w  SIWZ,  czym  w  konsekwencji  zamawiający  naruszył  zasady  równego 

traktowania wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu: 


unieważnienia  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  tj.  oferty  spółki  Ośrodek  Usług 

Inżynierskich „STAAND" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejsze

j  z  zastosowaniem  kryteriów  oceny  ofert 

wynikających z SIWZ oraz przepisów ustawy Pzp. 

Wniósł  również  o  zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  od  zamawiającego  na 

rzecz  o

dwołującego  wg norm  przepisanych uwzględniających uiszczony  wpis  od  odwołania 

or

az  wynagrodzenie  pełnomocnika,  w  przypadku  jego  przystąpienia  na  dalszym  etapie 

postępowania. 

Do postępowania odwoławczego skutecznie przystąpił w dniu 21 lutego 2019 roku po stronie 

zamawiającego  wykonawca  wybrany  Ośrodek  Usług  Inżynierskich  „STAAND"  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Krakowie. 

W dniu 28 lutego 2019 roku za pośrednictwem drogi elektronicznej zamawiający złożył pismo 

z dnia 28 lutego 2019 roku  odpowiedź na odwołanie, w którym uwzględnia w całości zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. 

W dniu 5 marca 2019 roku, 

wyznaczonym na posiedzenie z udziałem stron i uczestnika, nie 

stawili się zamawiający jak i przystępujący, prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia 

z udziałem stron i uczestnika.  

Na 

tymże posiedzeniu Izba postanowiła o dopuszczeniu do udziału po stronie zamawiającego 

uczestnika  wykonawcę  wybranego  Ośrodek  Usług  Inżynierskich  „STAAND"  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Krakowie,  jak  również  poinformowała  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w 

całości, przez odczytanie pisma zamawiającego. 

W  związku  z  niestawiennictwem  przystępującego,  pomimo  prawidłowego  zawiadomienia  o 

terminie posiedzenia, Izba stwierdz

iła brak sprzeciwu co do uwzględnienia zarzutów odwołania 

w całości, po stronie uczestnika Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND" Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie. 

Izba,  w

obec nie złożenia sprzeciwu co do uwzględnienia  w całości  zarzutów odwołania, na 

mocy art.186 ust.3 ustawy Pzp 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 2 lit.b) ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 


wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t.  z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 20.000,00 

złotych.  Izba  nie  zasądziła  kosztów  pełnomocnika  odwołującego  według  złożonej  na 

posiedzeniu faktury vat z uwagi na to, 

że uwzględnienie odwołania nastąpiło w dniu 28 lutego 

2019  roku  to  jest  przed  otwarciem 

zarówno  posiedzenia  a  w  szczególności  przed  otwarciem 

rozprawy, 

co skutkuje wzajemnym zniesieniem kosztów postępowania odwoławczego w myśl 

powyżej przywołanego art.186 ust.6 pkt 2) lit.b) ustawy Pzp.  

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel