KIO 276/19 WYROK dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 4 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 276/19 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski  

                                                                          Protokolant: M. 

Jakóbczyk  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  lutego  2019  r.  przez 
wykonawcę  A.  J.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Handlowo  - 
Usługowy  A.  J.,  ul.  Kasztanowa  13,  Bobowicko,  66-300  Międzyrzecz  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Regionalną  Dyrekcję  Ochrony  Środowiska  w 

Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin 

przy  udzia

le  wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  Warta  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Koninie  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o 
sygn. akt: KIO 276/19 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1.    oddala odwołanie, 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  A.  J.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Handlowo  - Usługowy A. J., ul. Kasztanowa 13, Bobowicko, 

300 Międzyrzecz i:  

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  A.  J. 
prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Handlowo  -  Usługowy  A.  J.,  ul. 

Kasztanowa 13, Bobowicko, 66-

300 Międzyrzecz tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 276/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Szczecinie,  ul.  Teofila 

Firlika 20, 71-

637 Szczecin wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą„ Wykonanie  działań  renaturyzacyjnych  w  korytach  rzek  dla  poprawy  stanu  siedlisk  i 
gatunków  rzecznych  w  ramach  projektu  LIFE13  NAT/PL/000009  w  systemie  zaprojektuj  i 
wykonaj”, nr: ZP.261.25.2018.AD.167. 

Ogłoszenie  o  przedmiotowym  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod nr: 656283-N-2018 w dniu 4 grudnia 2018 r. 

W  dniu  12  lutego  2

019  r.  Zamawiający  powiadomił    Odwołującego:  A.  J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Handlowo  -  Usługowy  A.  J.,  ul. 

Kasztanowa  13,  Bobowicko,  66-

300  Międzyrzecz  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy 

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WARTA sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  przetargu  Odwołujący  w  dniu  15 

lutego  2019  r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzucając 
Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  1986  ze zm.),  zwanej  dalej  ustawą Pzp, które  miały 
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  polegające  na  niewykluczeniu 

wyko

nawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w: 

a) 

pkt  5.1.3  a  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej 

dalej SIWZ, tj. nie wykazał iż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub 
remoncie budowli hydrotechniczej o wartości co najmniej 500.000 zł brutto; 

b) 

pkt  5.1.3  b  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  tj.  nie 

wykazał iż skieruje do realizacji zamówienia, osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi: 

posiadające  doświadczenie  niezbędne  do  wykonania 

zamówienia oraz 

będzie posiadał podstawy co ich dysponowania; 

art. 22a ust 6 w zw. z art. 22a ust 1 ustawy Pzp polegające na uznaniu, iż 

możliwe  jest  zastąpienie  przez  wykonawcę  własnych  zdolności  technicznych  zdolnościami 
technicznymi innego podmiotu, pomimo iż wykonawcą nie wskazał tego podmiotu w ofercie, i 


tym  samym  bezprawne  poszerzenie  przez  Zamawiającego  wyjątku  wskazanego  w  ustawie 

Pzp; 

art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 

89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  poprzez  nieodrzucenie  oferty  złożonej  przez  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe WARTA sp. z o.o., pomimo iż dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami  p

otwierdza,  że  oferta  wykonawcy  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia oraz występują błędy w jej obliczeniu, a wykonawca nie wykazał, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy, pomimo, iż pozostaje ona niezgodna ustawą Pzp oraz treścią SIWZ; 

art  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę,  pomimo  iż  oferta  spółki  nie  mogła 
zostać  uznaną  za  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  oraz  zaniechanie 
wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Odwołującego,  pomimo  iż  była  ona  zgodna  z  SIWZ, 
przedstawia  ona  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert  złożonych  w 
postępowaniu i tym samym naruszenie zasady równego traktowania wykonawców; 

ewentualnie  innych  zarzutów  wynikających  bezpośrednio  i  pośrednio  z  treści 

uzasadnienia niniejszego odwołania. 

Jednocześnie Odwołujący wnosił o: 

unieważnienie  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  badaniu  i  ocenie 

ofert  zakończonym  wyborem  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WARTA sp. z o.o.; 

nakazanie  Zamawiającemu  ponowne  przeprowadzenie  czynności  badania  i 

oceny  ofert,  w  toku  którego  Zamawiający  wykluczy  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 
WARTA  sp.  z  o.o.  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  bądź  też  odrzuci  ofertę 
spółki na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp i w konsekwencji dokona wyboru jako 

najkorzystniejszej oferty Odwo

łującego; 

zwrot  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  związanych  z 

dojazdem  na  wyznaczoną  rozprawę  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą

oraz  wynagrodzenie 

pełnomocnika, który ustanowiony zostanie w dalszym toku sprawy w kwocie 3600 zł. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP w zw. z pkt 5.1.3 a SIWZ. 

Odwołujący  zarzucił  naruszenie  przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

Pzp  z  powodu  nie  wykluczenia  z  postępowania  spółki  Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego 
WARTA  sp.  z  o.o.,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu, określonych w pkt punkcie 5.1.3 a SIWZ. 


Zwrócił uwagę, że zgodnie z pkt 5.1.3 a SIWZ o udzielenie zamówienia mogli ubiegać 

się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  określone  przez 
Zamawiającego,  a  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Zamawiający  uznawał 
spełnienie  ww.  warunku,  jeżeli  wykonawcy  wykażą,  że  w  okresie  ostatnich  5  lat  (przed 
upływem  terminu  składania  ofert),  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w 
tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo  ukończyli,  co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub 
przebudowie lub remoncie budowli hydrotechniczej o wartości co najmniej 500.000 zł brutto. 

Zauważył przy tym, że Spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WARTA sp. z o.o. w 

toku  postępowania  oświadczyła,  iż  spełnia  ww.  warunek  na  dowód  czego  przedłożyła 

referencje z dnia 1 marca 2018 r. wystawione przez Prezydenta Miasta Gniezna.  

Odwołujący wskazał na okoliczność, że Zamawiający pismem z dnia 23 stycznia 2019 

r.  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

wezwał  spółkę  do  złożenia  wyjaśnień  jaki  był 

faktyczny zakres prac wykonanych przez spółkę w ramach konsorcjum, a w odpowiedzi na to 
wezwanie,  pismem  z  dnia  25  stycznia  2019  r.  spółka  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

WARTA  sp.  z 

o.o.  wyjaśniła,  iż  „wykonała  wszystkie  roboty  zasadnicze  i  tylko  niewielki 

zakres prac zleciła partnerowi konsorcjum”.  

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  podniósł,  że  Wykonawca  nie  złożył  w  tym 

zakresie żadnych dowodów, w tym m.in. umowy konsorcjum, kopii faktur VAT wystawionych 
w ramach wykonywania zamówienia, wykazu wykonanych prac lub uaktualnionych referencji 

od Prezydenta Miasta Gniezna. 

Zdaniem 

Odwołującego  -  w  zaistniałym  stanie  faktycznym,  spółka  nie  wykazała 

(pomimo  wezwania),  iż  faktycznie  i  konkretnie  uczestniczyła  w  realizacji  inwestycji,  która 
spełniała  by  wymogi  określone  w  pkt  5.1.3  a  SIWZ.  Tym  samym,  istniały  przesłanki  do 

zastosowania ark 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.  

Naruszenie prawa w tym zakresie 

– w ocenie Odwołującego - miało wpływ na wybór 

najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z pkt 5.1.3 b SIWZ. 

Odwołujący  zarzucił  naruszenie  przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

Pzp  z  powodu  nie  wykluczenia  z  postępowania  spółki  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 


WARTA  sp.  z  o.o.,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu, określonych w pkt punkcie 5.1.3 b SiWZ. 

Zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  pkt  5.1.3  b  S1WZ:  „Zamawiający  uzna  spełnienie  ww. 

warunku, 

jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  (...)  skieruje  do  realizacji  zamówienia,  osoby  w 

szczególności  odpowiedzialne  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  posiadające 
kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienia,  doświadczenie  i  wykształcenie  niezbędne  do 
wykonania zamówienia (...) Ekspert 1 (1 osoba) - Kierownik budowy - posiadający: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno 

budowl

anej  lub  inżynieryjnej  hydrotechnicznej  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

co 

najmniej  3  (trzy)  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  pełnieniu  funkcji 

kierownika  budowy  lub  kierownika  robót,  w  tym  na  co  najmniej  1  zakończonym  zadaniu 

inwestycyjnym  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  lub  remoncie  budowli  hydrotechniczej  o 

wartości robót co najmniej 100.000 zł brutto. (...) Ocena spełniania w/w warunków dokonana 

zostanie 

oparciu 

informacje 

zawarte 

w  dokumentach  i  oświadczeniach 

wyszczególnionych  w  punkcie  6  niniejszej  SIWZ.  Z  treści  załączonych  dokumentów  musi 
jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego 
warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 2.2.1.  

Brak  doświadczenia  zawodowego  Kierownika  budowy  w  zakresie  budowy, 

przebudowy lub remontu budowli hydrotechniczej. 

Wyjaśnił, że definicja budowli hydrotechniczej zawarta została w pkt 5.1.3 a SIWZ w 

odwołaniu do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie. Zgodnie z nią: „Ilekroć (...) jest mowa o (...) budowli hydrotechnicznej - rozumie 
się  przez  to  budowle  wraz  z  urządzeniami  i  instalacjami  technicznymi  z  nimi  związanymi 
służące  gospodarce  wodnej  oraz  kształtowaniu  zasobów  wodnych  i  korzystaniu  z  nich,  w 

tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty 

wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, 
ujęcia  śródlądowych  wód  powierzchniowych,  wyloty  ścieków,  czasze  zbiorników  wodnych 
wraz  ze  zboczami  i  skarpami,  pompownie,  kanały,  sztolnie,  rurociągi  hydrotechniczne, 

syfony,  lewary,  akwedukty,  budowle  regulacyjne  na  rzekach  i  potokach,  progi,  grodzie, 

nadpoziomowe  zbiorniki  gromadzące  substancje  płynne  i  półpłynne,  porty,  baseny, 
zimowiska,  pirsy,  mola,  pomosty,  nabrzeża,  bulwary,  pochylnie  i  falochrony  na  wodach 
śródlądowych, przepławki dla ryb”. 


Odwołujący  zaznaczył,  że  w  toku  postępowania,  spółka  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe WARTA Sp. z o.o. w doświadczeniu kierownika budowy – M. G. w ofercie - 
wskazała  realizację  zadania  pn.  .”Remont  rowów  melioracyjnych  na  terenie  Batalionu 

O

chrony Bazy w kompleksie wojskowym Redzikowo”. 

Jednocześnie, w wykazie prac przy realizacji zadania „Remont remów melioracyjnych 

na  terenie  Batalionu  Ochrony  Bazy  w  kompleksie  wojskowym  Redzikowo 

zostały 

wyszczególnione prace:  

Odmulenie rowów na długości ok. 2500 mb, 

Wykonanie drenażu na długości ok, 360 m, 

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ok 1250 m2, 

Wykonanie  przepustów  z  rur  betonowych  wraz  z  ściankami  czołowymi  o 

łącznej długości ok, 24 m, 

Montaż ścianek czołowych na istniejących przepustach w ilości 14 szt. 

W związku z  powyższym  Odwołujący  przedstawił  stanowisko,  że  rowy  melioracyjne, 

nie są budowlami hydrotechnicznymi ,o których mowa w SIWZ (z powołaniem na pkt 5.1.3 a 
SIWZ, w oparciu o § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 
roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowie 

hydrotechniczne i ich usytuowanie), 

lecz urządzeniami melioracji o których mowa w art. 197 

ust  1  ustawy  prawo  wodne,  bowiem  zgodnie  z  tym  przepisem 

„urządzeniami  melioracji 

wodnych są (...) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie”.  

Prace wskazane w ofercie tiret od pierwszego do czwartego powyżej dotyczą zatem – 

według Odwołującego - urządzeń melioracyjnych, nie zaś budowli hydrotechnicznych. 

Nadto, prace wskazane w tiret czwartym in fine 

powyżej dotyczą robót na drogowym 

obiekcie  inżynierskim,  bowiem  zgodnie  z  art.  4  pkt  12  ustawy  o  drogach  publicznych 
drogowym  obiektem  inżynierskim,  jest  „obiekt  mostowy,  tunel,  przepust  i  konstrukcja 

oporowa

”. 

Tym samym, w zakres doświadczenia zawodowego Kierownika budowy nie wchodziło 

–  w  przekonaniu  Odwołującego  -    co  najmniej  trzy  letnie  doświadczenie  zawodowe  w 
pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót,  w  tym  na  co  najmniej  1 
zakończonym  zadaniu  inwestycyjnym  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  lub  remoncie 

budowli  hydrotechniczej.  Przedstawione 

doświadczenie  dotyczyło  prac  innego  rodzaju  niż 

powołane wymagane treścią SIWZ. 


Brak  podstawy  dysponowania  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do 

realizacji  zamówienia  publicznego,  a  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego. 

Zwrócił uwagę, że zgodnie z pkt 5.1.3 SIWZ w zakresie potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia  i  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  spółka  Przedsiębiorstwo 

Wielob

ranżowe  WARTA  Sp.  z  o.o.  zobowiązana  była  do  złożenia  „wykazu  osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami 
na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

W  złożonej  ofercie  spółka  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  WARTA  Sp.  z  o.o. 

wskazała, iż dysponuje M. G. oraz A. K. jako zasobem własnym. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  wyjaśnieniach  z  dnia  5  lutego  2019  r.,  złożonych  w 

związku  z  wezwaniem  wystosowanym  przez  Zamawiającego  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp wykonawca 

przyznał, iż nie łączy go stosunek pracy z M.G. oraz A. K.  

Wykonawca  jednocześnie  zadeklarował,  iż  osoby  te  będą  mogły  zostać  zatrudnione 

po otrzymaniu zlecenia od 

Zamawiającego. 

W  opinii  Odwołującego  wykonawca  nie  wykazał  by  faktycznie  dysponował  lub  mógł 

dysponować ww. osobami.  

Zauważył przy tym, że nie przedłożono umów cywilnoprawnych na które powołuje się 

wykonawca  lub  umów  pracy,  na  mocy  których  pracownicy  ci  mieli  by  zostać  zatrudnieni 
przez wykonawcę na czas wykonywania zamówienia.  

Wskazał,  że  zgodnie  z  5.1.3  SIWZ  wykonawca  winien  spełniać  wymogi  określone 

przez Zamawiającego w chwili złożenia ofert i nie jest możliwe zatem powoływanie się przez 
wykonawcę  na  hipotetyczna  możliwość  zatrudnienia  ww  osób,  bez  przedłożenia 

jakichkolwiek 

dowodów w tym zakresie.  

Mając  na  względzie  powyższe,  podtrzymał  zarzut,  że  Zamawiający  naruszył  art.  24 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a tym samym, Zamawiający nie wykluczył z  postępowania spółki 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WARTA sp. z o.o., pomimo iż wykonawca ten nie wykazał 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt punkcie 5.1.3 SIWZ. 


Zarzut naruszenia art. 22a ust. 6 w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  toku  postępowania  Zamawiający  uznał,  iż  możliwe 

jest  zastąpienie  własnych  zdolności  technicznych  wykonawcy  zdolnościami  technicznymi 
innych podmiotów powiązanych kapitałowo, pomimo iż spółka nie wskazała tych podmiotów 

w  ofercie. 

Tym  samym  dokonał  on  bezprawnego  poszerzenia  wyjątku  wskazanego  w 

ustawie Pzp. 

Zwrócił  uwagę,  że  Spółka  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  WARTA  Sp.  z  o.o.  w 

ofercie 

wskazała,  iż  nie będzie polegać na  zdolnościach  technicznych lub  zawodowych  lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 

Jednocześnie spółka w piśmie z dnia 10 stycznia 2019 r., stanowiącym odpowiedź na 

wezwanie Zamawiającego wskazała, że „posiada własny sprzęt taki jak koparki, wywrotki itp. 
co umożliwia nam nie korzystanie z wynajmu sprzętu, który znacznie zwiększyłby koszty.”. 

Powołał  się  również  na  oświadczenie  wykonawcy,  że  „Ponadto  sprzęt  posiadany 

przez  nasze  przeds

iębiorstwo  jest  nowej  generacji  o  wysokiej  wydajności  (koparki  marki 

Volvo EC 240BNLC, EC 240 Long, EW 160 x  2 szt., koparko-

ładowarki CAT 428H x 2 szt., 

wywrotki marki Mercedes - 

MAN oraz sprzęt transportowy i drobny. 

W  ocenie  Odwołującego  -  w  sprzeczności  z  ww.  oświadczeniami  stoją  wyjaśnienia 

spółki z dnia 5 lutego 2019 r., w których wskazano, iż sprzęt oraz pracowników udostępniają 
zupełnie inne podmioty - spółki HYDROINWEST Sp. z o.o. oraz HANSA-INVEST S

P

 Z 

o.o., 

które są powiązane kapitałowo. 

Zdani

em  Odwołującego  -  Zamawiający  zupełnie  błędnie  zaakceptował  zachowanie 

wykonawcy,  pomimo  iż  nosiło  ono  znamiona  działania  w  złej  wierze,  a  jego  celem  było 
wprowadzenie w błąd Zamawiającego.  

Jednocześnie  Zamawiający  uznał,  iż  możliwe  jest  powołanie  się  na  zdolności 

podmiotów trzecich w zakresie, w jakim wykonawca w momencie składania ofert opierał się 
jedynie na własnych zdolnościach. 

Odwołujący  przekonywał  o  konieczności  dokonywania  wąskiej  interpretacji  art.  22a 

ust.  6  ustawy  Pzp,  dokonywanej  z  uwzględnieniem  zawartego  w  art.  63  ust.  1  zd.  4 

dyrektywy  2014/24/UE 

ograniczenia  możliwości  zastąpienia  negatywnie  zweryfikowanego 


podmiotu  trzeciego  jedynie  przez  wykonawcę,  a  nie  również  przez  podmiot  trzeci  lub 

podmioty trzecie.  

Argumentował  również,  że  dopuszczenie  na  podstawie  art.  22a  ust.  6  ustawy  Pzp 

możliwości zastąpienia podmiotu trzeciego innym lub innymi podmiotami stoi w sprzeczności 
z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców,  albowiem  różnicuje  sytuację  wykonawców, 
którzy  składając  wniosek  lub  ofertę  polegają  na  własnych  zasobach  od  wykonawców 
korzystających ze zdolności innych podmiotów. 

Zdaniem Odwołującego - Wykonawca, który złożył wniosek lub ofertę opierając się na 

własnych zasobach, w sytuacji negatywnej weryfikacji tego potencjału przez zamawiającego, 
nie  może  posługiwać  się  potencjałem  podmiotów  trzecich  i  bez  znaczenia  pozostaje  tutaj 
rzekome  powiązanie kapitałowe powołanych przez  wykonawcę spółek, którego wykonawca 
nie wykazał.  

Dodatkowo  wywodził,  że  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  zgodnie  z 

przepisami  kodeksu  spółek  handlowych  posiadają  odrębna  osobowość  prawną  i  są 
niezależnymi  bytami  prawnymi  (z  osobnymi  numerami  NIP,  REGON  i  KRS).  Udziały  w 
każdej  sp.  z  o.o.  mogą  być  przedmiotem  obrotu,  niezależne  od  siebie,  a  ustawa  Pzp  nie 

wpro

wadziła  żadnego  wyjątku  od  reguły  w  tym  zakresie,  na  który  mógłby  powołać  się 

Zamawiający. 

Zarzut naruszenia art. 90 ust 3 w zw. z art. 90 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 w 

zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający naruszył art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 2 w 

zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  bowiem  nie  odrzucił  on 
oferty  spółki  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  WARTA  sp.  z  o.o.,  pomimo  iż  dokonana 
ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  tego  wykonawcy 
zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zdaniem  Odwołującego  -  Wykonawca  popełnił  także  rażące  błędy  przy  obliczaniu 

ceny. 

Zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  w  informacji  otwarcia  ofert  wskazał,  iż  zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę  4.148.613,00  zł  brutto,  podczas  gdy 

Wykonawca zaprop

onował cenę 2.267.220,87 zł, co stanowi 54,65 % wartości zamówienia. 


Zauważył, że wezwaniem z dnia 9 stycznia 2019 r. Zamawiający, w trybie art. 90 ust. 

1 ustawy Pzp, zwrócił się do spółki o udzielenie wyjaśnień w zakresie ceny ofertowej brutto. 

Pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WARTA 

sp. z o.o. udzieliła wyjaśnień, których ocena – w opinii Odwołującego - potwierdza, iż oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Na  potwierdzenie  powyższego  twierdzenia  powołał  się  na  fragment  formularza 

ofertowego,  gdzie  wykonawca  konkurencyjny  podał  cenę  za  wykonanie  bystrzy  w  ramach 

zadania  4  (Drawa  Dolna,  Korytnica),  poz.  44-48  - 

Sówka  wedle  wykazu,  kalkulując 

wykonanie poszczególnych pozycji na kwotę 3.995.04 zł brutto. 

Wskazał  okoliczność,  że  na  wezwanie  Zamawiającego  wykonawca  przedłożył 

kosztorys wykonania prac, z którego wynika, iż średni jednostkowy koszt wykonania bystrzy 
będzie wynosić (zgodnie z poniższymi obliczeniami, w oparciu o ten dokument): 

a) 

poz 1.: 629,20 zł, 

b) 

poz 

2.: 1204,30 zł, 

c) 

poz 3.: 11,2m3 x 85,18 x (12076,591 / 6356,1 m

= 1812,63 zł, 

d) 

poz 4.: 89056,00 zł / 59 = 1509,42 zł, 

e) 

poz 5.:11,2 m3 x 95,23 zł = 1066,58 zł, 

tj. łącznie 6222,13 zł netto / 7653,22 zł brutto. 

Według  zapatrywania  Odwołującego  -  przedstawione  wyliczenia  kosztorysowe, 

złożone  przez  spółkę  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  w  zakresie  wyjaśnień 
rażąco niskiej ceny, nie zapewniają wykonania zadania przez tego wykonawcę i wskazują iż 
obliczenia dotyczące ceny są nierzetelne. 

Zdaniem Odwołującego - na podstawie przedstawionych wyżej rachunków stwierdzić 

należy, iż zachodzą radykalne rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi w ofercie złożonej 
przez wykonawcę oraz jego wyjaśnieniach przedłożonymi Zamawiającemu. 

Tym samym, wykonawca w toku postępowania podaje dwa różne i tym samym rażąco 

odmienne koszty wykonania poszczególnych bystrzy w ramach zadania 4 (poz.

Sówka od 1 

do 4) tj. 3995,04 zł oraz 7653,22 zł. 

Na  analogiczne 

rozbieżności  zwrócił  uwagę  w  41    pozycjach  cen  jednostkowych  na 

59 w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), powołanych przez wykonawcę w ofercie.  


Jednocześnie  zaznaczył,  że    do  złożonych  wyjaśnień  z  dnia  10  stycznia  2019  r. 

dotyczących rażąco niskiej ceny spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WARTA Sp. z o.o. 
załączyła  kosztorys,  w  którym  to  w  kolumnie  „Podstawa”  wpisane  zostało  określenie  „kalk. 
własna”,  co  wskazuje  na  to  że  dokonując  tej  kalkulacji  wykonawca  ten  nie  wspierał  się 
żadnymi katalogami nakładów rzeczowych. 

W przekonaniu Odwołującego - z załączonych przez spółkę referencji nie wynika by 

podmiot  ten  wykonał  bystrza  przy  realizacji,  których  zdobyłaby  wiedzę  o  nakładach  pracy 

potrzebnych do ich realizacji. 

Zarzucił, że Wykonawca w toku postępowania nie wyjaśnił także w jaki sposób zdobył 

wiedzę  o  nakładach  pracy  potrzebnych  do  wykonania  bystrzy  oraz  z  jakich  materiałów 
korzystał  przyjmując  nakłady  pracy.  Ustalenia  te  Zamawiający,  kierując  się  treścią  norm 
ustawy Pzp uznać winien za zupełnie dowolne i nie oparte na realiach rynkowych. 

Podniósł  również,  że  błędy  w  wyliczeniach  spółki  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

WARTA  Sp.  z  o.o.,  które  winny  skutkować  negatywną  oceną  przez  Zamawiającego 
wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza  poz.  4  kosztorysu  załączonego  do 
wyjaśnień  z  dnia  10  stycznia  2019  roku,  w  którym  nie  przyjęto  w  kalkulacji  żadnych 
materiałów potrzebnych do budowy dróg dojazdowych. 

Wskazał  również,  że  w  toku  postępowania  wykonawca  nie  wyjaśnił  tak  oczywistego 

błędu,  tj.  jak  zamierza  wykonać  drogi  technologiczne  nie  stosując  do  tego  żadnych 
materiałów.  

Jednocześnie,  zwrócił  uwagę,  że  wykonawca  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny 

wskazał, iż częstokroć zdarza się, iż przedsiębiorstwa ofertują wykonanie robót budowlanych 
poniżej cen inwestorskich.  

Dla  Odwołującego  stanowisko  to  sprzeczne  jest  z  praktyką  wykonywania  zamówień 

publicznych.  Nadto  wykonawca 

nie  przedłożył  żadnych  dowodów  na  powoływaną  przez 

sie

bie okoliczność, pomimo obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zaznaczył,  że  na  uwagę  zasługuje  także  fakt,  iż  spółka  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe WARTA Sp. z o.o. w przedłożonym kosztorysie przyjęła koszty pośrednie na 

poziomie 10%. 


Według Odwołującego - tak niski poziom kosztów pośrednich nie pozwala na pokrycie 

kosztów ogólnych jak i zarządu takich jak: 

a) 

płace i narzuty na płace personelu stałego, 

b) 

koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

c) 

zużycie sprzętu, 

d) 

utrzymanie zaplecza, 

e) 

koszty 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) 

koszty delegacji oraz koszty przejazdów, 

g) 

koszty eksploatacji służbowych samochodów, 

h) 

koszty biurowe i otrzymania obiektów ogólnego przeznaczenia, 

i)           koszty finansowe, 

j)           

koszty utrzymania zarządu. 

Na  radykalne  zaniżenie  kosztów  pośrednich  przez  wykonawcę  wskazują  m.in, 

publikacje  w  cennikach  SEKOCENBUD,  które  to  koszty  pośrednie  określają  na  poziomie 

ponad 60 %,  

Stwierdził  przy  tym,  że  w  trzecim  kwartale  2018  r.  koszty  pośrednie  robót 

inżynieryjnych  wyniosły  64,2  %.  Natomiast  różnice  pomiędzy  poszczególnymi  kwartałami 
wynoszą  około  1,5%.  Tym  samym,  wykonawca  przedstawił  o  ponad  50%  niższe  koszty 
pośrednie, niż przyjęte przez specjalistów z branży budowlano - inżynieryjnej. 

Powołał  się  na  wykaz  kosztów  pośrednich  z  cennika  SEKOCENBUD  za  3  kwartał 

2018 r. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  przepisem  art  90  ust.  2  ustawy  Pzp  obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.  

Dlatego  też  spółka  zobowiązana  było  do  złożenia  wyjaśnień,  opierając  się  na 

dowodach  wykazujących,  że  dodane  w  wyniku  działań  matematycznych  wszelkie  koszty 
rodzajowe,  niezbędne  do  poniesienia  aby  wykonać  zamówienie,  nie  osiągną  wyższego 
pułapu niż wskazana w ofercie cena.  

Według Odwołującego - w toku postępowania, spółka nie udowodniła by jej obliczenia 

były prawidłowe i tym samym gwarantowały utrzymanie zaoferowanej ceny. 


Odwołujący  stwierdził,  że  proste  obliczenia  matematyczne  i  zestawienie  pozycji  z 

kosztorysu  z  ofertą  wykonawcy  wskazują,  iż  zasadnym  było  odrzucenie  przez 
Zamawiającego oferty wykonawcy.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  ocenie  Odwołującego  -  naruszenia  wskazane  w  treści  niniejszego  odwołania  w 

jednoznaczny sposób wskazują, iż oferta złożona przez wykonawcę sprzeczna była z ustawą 

Pzp oraz niezgodna z postanowieniami SIWZ.  

Odwołujący  powołał  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

argumentację  podniesioną  w  powyższym  uzasadnieniu.  Nieodrzucenie  oferty  spółki  było 
zatem konsekwencją naruszeń przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, art. 22a ust. 6 w 

zw. art. 22a ust. 1 ustawy Pzp oraz 5.1.3 a i b SIWZ. 

W zaistniałym stanie faktycznym wykonawca nie potwierdził – zdaniem Odwołującego 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zarówno  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia w realizacji robót budowalnych jak i personelu jakiego zamierzał użyć w toku 

jego  realizacji. 

Jednocześnie  oferta  była  niezgodna  z  powołanymi  wcześniej  przepisami 

ustawy PZP. 

daleko posuniętej ostrożności, wskazał, iż Odwołujący wnosił niniejsze odwołanie w 

granicach art. 180 ust. 2 pkt 6) ustawy Pzp.  

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  uznał,  że  naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp,  o  których  mowa  w  wyżej 

skutkowało obrazą przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Tym 
samym doszło do wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę pomimo 
iż  oferta  spółki  nie  mogła  zostać  uznana  za  najkorzystniejsza  na  podstawie  kryteriów  lei 

oceny. 

Jednocześnie  zaniechano  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Odwołującego, 

pomimo iż była ona zgodna z SIWZ, przedstawia ona najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów  oceny  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Naruszenia  dokonane  przez 
Zamawiającego  godziły  w  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  i  skutkują 

niezachowaniem uczciwej konkurencji.  

Pismem z dnia 20 lutego 2019r. zgłosił swoje przystąpienie do swoje przystąpienie do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Warta sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, zwany dalej Przystępującym. 


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ,  oferty  Przystępującego 

(formularza oferty z dnia 4 stycznia 2019 r.), 

pisma Zamawiającego z dnia 9 stycznia 2019 r. 

wzywającego  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  wyjaśnień  Przystępującego  z 

dnia  10  stycznia  2019  r.  wraz  z  kosztorysem, 

Tabeli  Elementów  Scalonych,  zestawieniami 

robocizny,  materiałów  i  sprzętu,  wezwania  Przystępującego  przez  Zamawiającego  w  trybie 

przepisu  art.26  ust.2  ustawy  Pzp  z  dnia  16  stycznia  2019  r. 

do  złożenia  dokumentów,  w 

szczególności  wykazu  posiadanego  doświadczenia  osób,  które  będą  uczestniczyć  w 
wykonaniu  zamówienia,  a  także  wykazu  wykonanych  robót  budowlanych,  złożonych  przez 
Przystępującego wykazów i referencji, wezwania Zamawiającego z dnia 23 stycznia 2019 r. 

na  podstawie  art.26  ust.3  ustawy  Pz

p  skierowanego  do  Przystępującego  do  wyjaśnienia  w 

zakresie złożonego wykazu robót budowlanych i referencji, pisma Przystępującego z dnia 25 

stycznia  2019r., 

wezwania  Zamawiającego  z  dnia  5  lutego  2019  r.  do  dodatkowych 

wyjaśnień  przez  Przystępującego  w  kwestii  ceny,  pisma  Przystępującego  z  dnia  5  lutego 

2019r,  odpowiedzi 

Zamawiającego  na  odwołanie  z  dnia  25  lutego  2019  r.,  jak  również  na 

podstawie złożonych na rozprawie wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po  przeprowadzeniu  pos

tępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w 

działaniach  Zamawiającego  naruszenia  przepisów  art.7  ust.1,  art.22a  ust.6  w  związku  z 
art.22a ust.1, art.24 ust.1 pkt 12, art.89 ust.1 pkt 2, art.90 ust.2 i 3 w związku z art.89 ust.1 
pkt 4 w związku z art.89 ust.1 pkt 6, art.91 ust.1 ustawy Pzp.  

Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał dostateczne podstawy prawne do wykluczenia Przystępującego z przetargu ze skutkiem 

odrzucenia  jego  oferty  z  powodu 

niespełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

odrzucenia  jego  oferty 

z  powodu  istnienia  rażąco  niskiej  ceny  i  błędu  w  obliczeniu  ceny,  a 

także z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. 

Izba ustaliła w zakresie koniecznym do rozstrzygnięcia, że Zamawiający w pkt 5.1.3. 

usta

nowił następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 


a) 

w  okresie  ostatnich  5  lat  (przed  upływem  terminu  składania  ofert),  a  jeżeli 

okres  prowad

zenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  należycie,  w 

szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 
jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie  budowli 

hydrotechniczej 

o wartości co najmniej 500.000 zł brutto. 

(Zgodnie z definicją znajdującą się w  §  3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z  dnia  20  kwietnia  2007  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać 

budowle  hydrotechniczne  i  ich  usytuowanie     

przez budowlę hydrotechniczną  - rozumie się 

budowle  wraz  z  urządzeniami    i  instalacjami  technicznymi  z  nimi  związanymi,  służące 
gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory 

ziemne   i betonowe,  jazy, budowle up

ustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i 

mnichy,  śluzy  żeglugowe,  wały  przeciwpowodziowe,  siłownie  i  elektrownie  wodne,  ujęcia 
śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze 

zboczami  i  skarpami,  pompownie,  ka

nały,  sztolnie,  rurociągi  hydrotechniczne,  syfony, 

lewary,  akwedukty,  budowle  regulacyjne  na  rzekach  i  potokach,  progi,  grodze, 

nadpoziomowe  zbiorniki  gromadzące  substancje  płynne  i  półpłynne,  porty,  baseny, 
zimowiska,  pirsy,  mola,  pomosty,  nabrzeża,  bulwary,  pochylnie  i  falochrony  na  wodach 
śródlądowych, przepławki dla ryb), 

b) 

skieruje  do  realizacji  zamówienia,  osoby  w  szczególności  odpowiedzialne                            

za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  posiadające  kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienia, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: 

i) Ekspert 1 (1 osoba) 

– Kierownik budowy - posiadający: 

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno 

budowlanej  lub  inżynieryjnej  hydrotechnicznej  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót, w tym na co najmniej 1 zakończonym zadaniu inwestycyjnym 

w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  lub  remoncie  budowli  hydrotechniczej 

o  wartości  robót 

co najmniej 100.000 zł brutto. 

Izba zwróciła również uwagę, że Zamwiający w pkt 6.5.1.3 SIWZ przewidział Wykaz 

oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 
postępowaniu,  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia,  gdzie  dla  wstępnego  potwierdzenia 


spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia, 
Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

W

ykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

na  wezwanie Zamawiającego  w  celu potwierdzenia okoliczności,  o których mowa w  art.  25 

ust.  1  pkt.  1  uzpz  w 

zakresie  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  i  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu:  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do 
realizacji  zamówienia  publicznego,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz 
informacją   o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  (sporządzony  zgodnie  ze  wzorem 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). 

Izba  zauważyła  również,  że  Zamawiający  w  pkt  6.5.1.4  SIWZ  przewidział  Wykaz 

oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 
postępowaniu,  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia,  gdzie  dla  wstępnego  potwierdzenia 
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia, 
Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięć) 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy  w  tym  okresie  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  i 
podmiotów  na  rzecz,  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem  dowodów 
określających  czy  te  roboty  zostały  wykonane  należycie  (sporządzony  zgodnie  ze  wzorem 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). 

Dowodami, o kt

órych mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 
dokumentów – inne dokumenty. 

Izba stwierdziła, że w formularzu oferty Przystępujący na stronie 4 i 5 oświadczył, że 

osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia jest M. G. mający doświadczenie jako kierownik 
robót w trzech zadaniach, każde o wartości przekraczającej kwotę 600 000 zł brutto. 

Nadto, ustalono, że w wykonaniu wezwania Zamawiającego w trybie przepisu art.26 

ust.2  ustawy  Pzp  Przystępujący  złożył  analogiczne  oświadczenie  w  postaci  wykazu  z 
informacją o podstawie dysponowania tą osobą jako zasobem własnym. 


W  wykonaniu  powy

ższego  wezwania  Przystępujący  złożył  również  oświadczenie  w 

postaci  wykazu

,  że  wykonał  w  okresie  ostatnich  5  lat  od  dnia  złożenia  oferty  zadanie 

„Uregulowanie  stosunków  wodnych  w  terenie  strefy  przemysłowej  w  dzielnicy  Kawiary  w 
Gnieźnie  II  etap”  na  kwotę  636 964,  87  zł  oraz  załączył  referencję  z  dnia  1  marca  2018r. 
wystawioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna z której wynikało, że zadanie to było 

wykonane w konsorcjum. 

W  nawiązaniu  do  powyższego  wykazu  wykonanych  robót  i  przedłożonej  referencji 

Zam

awiający  wezwał  Przystępującego  pismem  z  dnia  23  stycznia  2019r.  do  złożenia 

wyjaśnień w trybie przepisu art.26 ust.3 ustawy Pzp poprzez opisanie faktycznego udziału w 
realizacji prac poszczególnych konsorcjantów.   

W  związku  z  powyższym  wezwaniem  Przystępujący  pismem  z  dnia  25  stycznia 

2019r. wyjaśnił, że jego konsorcjant Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane M. G. wykonał 
jedynie  prace  przygotowawcze  dotyczące  wycinki  drzew  i  krzewów  oraz  zabezpieczenie 
pasa drogowego na kwotę 30 750, 00 zł. 

Odnosząc się do zarzutu Odwołującego naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z pkt 5.1.3 lit a SIWZ

, Izba uznała go w za chybiony. 

Według zapatrywania Izby, powyższe wyjaśnienia Przystępującego z dnia 25 stycznia 

2019r. w całości wykazywały zakres wykonanych robót z pominięciem zakresu wycinki drzew 
i krzewów oraz prac zabezpieczających na kwotę 30 750,00 zł przez konsorcjanta, która to 
kwota  stanowiąc  różnicę  w  stosunku  do  kwoty  636 964,  87  zł  za  całe  zadanie  pn.: 
„Uregulowanie  stosunków  wodnych  w  terenie  strefy  przemysłowej  w  dzielnicy  Kawiary  w 
Gnieźnie II etap”, potwierdzała zgodnie z  pkt 5.1.3 lit. a SIWZ doświadczenie w wykonaniu 
co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie 

hydrotechni

cznej, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto. 

Dodatkowo,  w

ymaga  wskazania,  że  stosownie  do  art.26  ust.3  ustawy  Pzp 

jeżeli 

wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub 

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1,  lub  innych 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są 

niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 


Jednym  ze  sposobów  weryfikacji  przez  Zamawiającego  składanych  przez  wykonawców 

oświadczeń jest instytucja udzielania przez nich wyjaśnień w warunkach wystąpienia wątpliwości 

organizatora przetargu. 

Nadto, 

w  myśl  przepisu  art.22  ust.1a  ustawy  Pzp  Zamawiający  określa  warunki 

udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób 
proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy 
do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako  minimalne 
poziomy zdolności.  

W sprawie tej Za

mawiający w SIWZ nie przewidział środków dowodowych, jak chce 

Odwołujący  między  innymi  umowy  konsorcjum, kopii faktur  VAT,  wykazu wykonanych prac 

czy  zaktualizowanych  referencji  dla  dodatkowego  wykazania  faktycznego  zakresu  prac 

wykonanych przez spółkę w ramach konsorcjum. 

Jedyne  dopuszczalne  dowody  dla  wykazania  spełniania  warunku  zdolności 

wykonawcy do wykonania zamówienia zostały określone w pkt 6.5.1.4 SIWZ, to jest wykaz i 

referencje. 

Z tego powodu należało uznać za wystarczające skorzystanie przez Zamawiającego 

ze 

środka  prawnego  w  postaci  wezwania  Przystępującego  do  wyjaśnień  i  ich  oceny  na 

podstawie przepisu art.26 ust.3 ustawy Pzp. 

Jednocześnie,  w  powyższym  zakresie  Izba  uznała  wywody  Odwołującego  oparte  o 

analizę rachunku zysku i strat Przystępującego za niepotwierdzone dowodami, a zatem nie 
mogące mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. 

W zakresie zarzutu 

Odwołującego naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 

12  ustawy  Pzp  w  zw.  z  pkt  5.1.3  b  SIWZ  -  braku 

doświadczenia  zawodowego  kierownika 

budowy

, Izba nie uznała tego zarzutu z tego względu, że Odwołujący nie zakwestionował w 

poz.  2  i  3  wykazu  zadeklarowanych,  wykonanych  przez  Przystępującego  dwóch  zadań,  w 
których  doświadczenie  zdobył  M.  G.  jako  kierownik  robót,  a  warunek  dotyczył  co  najmniej 
jednego  zakończonego  zadania  inwestycyjnego  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  lub 

remontu budowli hydrotechniczej 

o wartości robót co najmniej 100.000 zł brutto. 

W  związku  z  tym,  Izba  przyjęła,  że  spełnienie  już  chociażby  jednego  z  tych  dwóch 

warunków  z  pozycji  2  i  3  wykazu  robót  w  ramach,  których  M.  G.  zdobył  doświadczenie  w 

kierowaniu robotami budowlanymi 

oznaczało zgodność oświadczenia Przystępującego z pkt 


5.1.3 b SIWZ. 

Z  powyższego  wynika,  że  okoliczność  badania  przez  Zamawiającego  zagadnienia 

czy remont rowów melioracyjnych mieści się w pojęciu definicji budowli hydrotechnicznej w 

odniesieniu do zadania 

„Remont rowów melioracyjnych na terenie Batalionu Ochrony Bazy w 

kompleksie  wojskowym  Redzikowo

”  nie  miało  istotnego  znaczenia  dla  badania  i  oceny 

spełniania warunku z pkt 5.1.3 b SIWZ. 

Podobnie za nieuzasadniony Izba potraktowała zgłoszony przez Odwołującego zarzut 

braku  podstawy  do  dyspon

owania  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia. 

Izba ustaliła, że Przystępujący w wyjaśnieniach z dnia 5 lutego 2019 r. poinformował 

Zamawiającego, że przedstawione w wykazie osoby są zatrudnione na podstawie umowy o 
dzieło  i  będą  one  zatrudnione  do  wykonania  konkretnych  prac  zleconych  pod  konkretną 
inwestycję. 

Według  zapatrywania  Izby  –  takie  oświadczenie  Przystępującego  potwierdziło 

dysponowanie  tymi  osobami,  co  nie  stanowiło  jakiegokolwiek  podwykonawstwa  czy 
posłużenia się zasobem osób trzecich. 

Wymaga 

również  zwrócenia  uwagi,  że  Zamawiający  w  SIWZ  nie  wymagał  od 

wykona

wców  jakichkolwiek  dowodów  na  powyższe  okoliczności,  lecz  jedynie  podania  w 

wykazie  informacji  o  podstawie  do  dysponowania  osobami  przeznaczonymi  do  wykonania 

zamówienia. 

Z  tego  powodu  takie  żądanie  przez  Zamawiającego,  jak  domaga  się  tego 

Odwołujący,  to  jest  dowodów  z  umów  cywilnoprawnych,  umów  o  pracę  na  czas 

wykonywania  pracy 

byłoby  równoznaczne  z  nierównym  traktowaniem  wykonawców  i  nie 

mieściłoby się w treści pkt 6.5.1.3 SIWZ przewidującego jedynie wykaz. 

Jeżeli  chodzi  o  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  22a  ust.  6  w  zw.  z  art. 

22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  to  jest 

nie  uznania  przez  Zamawiającego  realizacji  przedmiotu 

zamówieniu  w  warunkach  polegania  na  zasobach  podmiotu  trzeciego,  Izba  stwierdziła,  że 
nie zasługuje on na uwzględnienie. 

W sprawie t

ej Przystępujący w formularzu ofertowym oświadczył, że nie powołuje się 

na  zasoby  podmiotu  trzeciego

,  zaś  w  piśmie  wyjaśniającym  z  dnia  10  stycznia  2019  r. 


stwierdził, że posiada własny sprzęt. 

Jednocześnie  w  piśmie  z  dnia  5  lutego  2019  r.  Przystępujący  potwierdził,  że  sprzęt 

udostępniają mu podmioty, z którymi jest powiązany kapitałowo. 

Takie oświadczenia – w ocenie Izby - nie oznaczają, że przedmiot zamówienia będzie 

realizowany  przez  podmiot  trzeci,  tym  bardziej,  że  Zamawiający  nie  przewidział  w  SIWZ 

formy  i  sposobu 

posiadania  sprzętu  czy  urządzeń  dla  potrzeb  wykonania  przedmiotu 

zamówienia( np.: wykazu posiadanego sprzętu i tytułu do jego władania).  

Wymaga wskazania, że zgodnie z art.22a ust.1 ustawy Pzp wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach 
technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Powyższy  przepis  może  mieć  zastosowanie  jedynie  w  warunkach  polegania  przez 

wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich. 

W  rozpoznawanej  sprawie  Przystępujący  zadeklarował  jedynie  posiadanie 

określonego  potencjału  technicznego  bez  wskazywania  tytułu  prawnego  do  korzystania  z 
niego,  co  nie  oznacza,  że  polega  on  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych 

podmiotu trzeciego. 

Idąc  dalej,  Izba  doszła  do  przekonania,  że  nie  potwierdził  się  również  zarzut 

Odwołującego  istnienia  rażąco  niskiej  ceny  i  błędu  w  obliczeniu  ceny,  to  jest  naruszenia 
przez Zamawiającego przepisu art. 90 ust 3 w zw. z art. 90 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Izba u

staliła, że przy czynności otwarcia ofert Zamawiający zadeklarował, iż zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.148.613,00 zł brutto. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  cena  ofertowa  Przystępującego  wynosiła  kwotę 

2.267.220,87  zł,  co  -  w  ocenie  Izby  –  dawało  Zamawiającemu  podstawę  do  podjęcia 
procedury zmierzającej do wyjaśnienia możliwości zaistnienia rażąco niskiej ceny. 


Izba uznała działanie Zamawiającego odnoszące się do badania rażąco niskiej ceny 

w  stosunku  do  oferty  Przystępującego  za  mieszczące  się  w  dyspozycji  przepisu  art.90 

ustawy Pzp.  

Należy wskazać, że zgodnie z art. 90 ust.1 cyt. wyżej ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana 

cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 
przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności 

metody 

wykonania 

zamówienia, 

wybranych 

rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy, których wartość przyjęta  do 
ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 
minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847)

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a.W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 
arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 
wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

W związku z tym, że zaoferowana przez Przystępującego cena wzbudziła wątpliwości 

Zamawiającego,  a  także  wystąpiły  powyższe  przesłanki  ustawowe  Zamawiający  miał 
podstawę prawną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego rażąco niską cenę.  

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że w takim przypadku stosownie do przepisu art.90 

ust.2 ustawy Pzp 

obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa na wykonawcy. 


Wymaga  również  wskazania,  że  w  myśl  przepisu  art.90  ust.  3  ustawy  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 
ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W rozpoznawanej sprawie sytuacja braku udzielenia wyjaśnień w ogóle nie zaistniała. 

Natomiast,  według  uznania  Izby  dokonana  przez  Zamawiającego  ocena  wyjaśnień 

wraz  ze  złożonymi  przez  Przystępującego  dowodami  w  postaci  szczegółowej  kalkulacji 
własnej  w  formie  kosztorysu,  tabeli  elementów  scalonych,  zestawienia  robocizny, 
zestawienia  materiałów,  zestawienia  sprzętu  potwierdziła,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco 

niskiej ceny.  

Należy  wskazać,  że  prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  wyjaśniające 

dotyczyło wybranych elementów kosztotwórczych, które wzbudziły jego zainteresowanie. 

W  swoim  wezwaniu  z  dnia  9  stycznia  2019r.  skierowanym  do 

Przystępującego 

Zamawiający  zwrócił  się  o  takie  dowody  jak:  oferty  cenowe lokalnych żwirowni  na  dostawę 
kruszywa  o  frakcji  określonej  w  PHU,  informacje  o  planowanej  ilości  roboczogodzin 
zatrudnionego  personelu  wraz  z  planowaną  stawką  za  1  roboczogodzinę,  informację  o 
planowanej ilości i rodzaju sprzętu wraz z podaniem stawek jednostkowych, a także łączne 
rozliczenie/zestawienie powyższych składników cenotwórczych. 

Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  powyższe  dowody  przedłożone  przez 

Przystępującego  wraz  z  wyjaśnieniami  w  całości  wykazywały  poprawność  ceny  oferty 
Przystępującego, wykluczając możliwość popełnienia przez niego błędu w obliczeniu ceny, a 
także obaliły domniemanie istnienia rażąco niskiej ceny. 

Izba  wzięła  pod  uwagę,  że  Przystępujący  w  przedstawionym  kosztorysie uwzględnił 

koszty  materiałów  potrzebnych  do  wykonania  drogi  technologicznej  i  zostało  to  ujęte  w 
pozycji  3,  która  globalnie  obejmowała  dostawę  mieszanek  żwirowo-kamiennych, 

szczegółowo w pozycji 3*, jako substrat żwirowy drobny 0/63 mm, co odpowiada opisowi 

z PFU 

– strona 3, tabela - pozycja 0 podbudowa drogowa 0/63 z 360 ton. 

Jeżeli  chodzi  o  zakwestionowaną  przez  Odwołującego  cenę  wykonania  bystrza  w 

pozycjach  44-

48  wynoszącą  356,70  zł  brutto za metr³,  to Izba  w  tym  zakresie oparła  się o 

wyjaśnienia  Zamawiającego,  z  których  wynika,  że  możliwe  jest  wykonanie  analogicznego 


zakresu prac za kwotę już za kwotę 238, 76 za metr³ (realizacja zadania Głęboczek), czego 
Odwołujący nie podważał. 

Za gołosłowne Izba uznała twierdzenia Odwołującego o rozbieżności 41 pozycji na 59  

z Tabeli Elementów Rozliczeniowych(TER), bowiem kwoty wskazane przez niego po prawej 
stronie  wklejonej  do  odwołania  tabeli  zostały  przez  Odwołującego  przedstawione  bez 

wykazania sposobu ich wyliczenia. 

Nadto,  za  nie  znajdującą  uzasadnienia  należało  potraktować  argumentację 

Odwołującego  o  niedopuszczalności  zastosowania  w  załączonym  kosztorysie  metody 
kalkulacji własnej, z pominięciem kalkulacji z użyciem nakładów pracy, materiałów i sprzętu 
według Katalogów Nakładów Rzeczowych lub cen SEKOCENBUD.  

W  powyższym  zakresie  za  obowiązujące  należało  przyjąć  dyrektywy  określone  w 

przepisie 

§  5  ust.1  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  określenia  metod  i 

podstaw 

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno-

użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), zgodnie z którym 

p

rzy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności: 

analizę indywidualną; 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach 

oraz  metodę  interpolacji  i  ekstrapolacji,  przy  wykorzystaniu  wielkości  określonych  w 
katalogach,  zaś  stosownie  do  ust.2  tego  przepisu  przy  ustalaniu  stawek  i  cen  czynników 
produkcji należy stosować w kolejności: 

analizę własną; 

2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje. 

Powyższy przepis przewiduje w pierwszej kolejności analizę indywidualną i własną w 

odniesieniu  sporządzanych  kosztorysów,  co  wyklucza  zasadność  argumentacji 
Odwołującego  w  tym  zakresie  o  obowiązku  kalkulowania  z  użyciem  nakładów  pracy, 
materiałów i sprzętu według Katalogów Nakładów Rzeczowych lub cen SEKOCENBUD. 

Jeżeli chodzi o zaniżone przez Przystępującego koszty pośrednie to, Izba wzięła pod 

uwagę  okoliczność,  że  w  koszty  te nie  zostały  wliczone koszty  robocizny,  co  nie  podważał 
Odwołujący. 

Z  powyższych  względów  należało  przyjąć,  że  Zamawiający  nie  miał  podstawy  do 

odrzucenia oferty wykonawcy na zasadzie art. 89 ust.1 pkt. 4 i 6 ustawy Pzp, w warunkach, 


gdy  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  nie  potwierdziła,  że  oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także zawiera 
ona błąd w obliczeniu ceny. 

Ostatecznie,  nie  zostały  przez  Odwołującego  potwierdzone  zarzuty  naruszenia  art.7 

ust.1,  art.  89  ust.1  pkt  2  i  art.91  ust.1  ustawy  Pzp,  bowiem  odrzucenie  oferty 

Przystępującego  w  powyższych  okolicznościach  sprawy  byłoby  sprzeczne  z  zasadą 
równości  i  konkurencyjności  uczestników  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Dodatkowo,  zdaniem  Izby 

–  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  treść  oferty 

Przystępującego pozostaje w sprzeczności z treścią pkt 5.1.3 a i b SIWZ. 

Ostatecznie,  Odwołujący  nie  przeprowadził  dowodu  na  okoliczność  wyboru  przez 

Zamawiającego  oferty  Przystępującego  jako  najkorzystniejszej  w  inny  sposób  niż  na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  postanowiła 

oddalić odwołanie.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 

u

względnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:……………………………..  


wiper-pixel