KIO 275/19 WYROK dnia 7 marca 2019 r.

Data: 4 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 275/19 

WYROK 

z dnia 7 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:              Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2019 

roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2019 r. przez wykonawcę GALAXY 

Systemy Informatyczne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, 

postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

OPTeam  Spółka  Akcyjna  w  Jasionce,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

B.  wykonawcy 

Perceptus  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Zielonej 

Górze, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 roku, poz. 1986 ze zm.), 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez 

wykonawcę OPTEAM Spółkę akcyjną w Jasionce, art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 

22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 4 w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Perceptus  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zielonej Górze i nakazuje zamawiającemu – Województwu 

Świętokrzyskiemu 

– 

Urzędowi 

Marszałkowskiemu 

Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej 


oferty, 

odrzucenie  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  OPTEAM  Spółkę  akcyjną  w 

Jasionce 

oraz  wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  Perceptus  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze; 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 

3.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawców  Perceptus  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zielonej Górze oraz OPTEAM Spółka akcyjna w Jasionce, 

i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę 

GALAXY 

Systemy 

Informatyczne 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zielonej Górze tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza 

od 

wykonawcy 

Perceptus 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Zielonej  Górze  na  rzecz  wykonawcy  GALAXY 

Systemy  Informatyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Zielonej Górze kwotę 9 300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 

zero  groszy),  stanowiącą  połowę  kosztów  postępowania  odwoławczego 

poniesionych 

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika, 

zasądza  od  wykonawcy  OPTEAM  Spółka  akcyjna  w  Jasionce  na  rzecz 

wykonawcy 

GALAXY  Systemy  Informatyczne  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Zielonej  Górze  kwotę  9  300  zł  00  gr  (słownie: 

dziewięć  tysięcy  trzysta  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  połowę  kosztów 

postępowania  odwoławczego  poniesionych  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia pełnomocnika, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 275/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Województwo  Świętokrzyskie  -  Urząd  Marszałkowski  Województwa 

Świętokrzyskiego  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem jest dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W dniu 15 lutego 2019 roku wykonawca GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w 

Zielonej 

Górze  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań 

zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, zarzucając zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty złożonej przez PERCEPTUS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, dalej: „Perceptus”, 

oraz oferty złożonej przez OPTEAM S.A. z siedzibą w Jasionce, dalej „Opteam”, mimo iż są 

one niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) w zakresie w 

jakim  ww.  wykonawcy  zaoferowali  z

amawiającemu  urządzenie  dostępowe  (AccessPoint) 

niespe

łniające  wymagań  określonych  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia 

wskazanych w uzasadnieniu odwołania; 

art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez jego niezastosowanie 

i zaniechanie wykluczenia wykonawcy Perceptus oraz wykonawcy Opteam z postępowania, 

pomimo  iż  wykonawcy  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadzili  z

amawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełniają  warunki 

udziału w postępowaniu lub co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili 

informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, a mające istotny wpływ na podejmowane 

przez  z

amawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  spełniania  przez  wykonawców  warunków 

udziału w postępowaniu - dotyczy informacji podanych przez Perceptus i Opteam dotyczących 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

(wykaz dostaw) określonego w pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z., 

ewentualnie: 

3. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Perceptus  z  postępowania,  mimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 


(wykaz dostaw) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt V.1.2 

lit. b s.i.w.z.,  

i ewentualnie: 

4.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22a  ust.  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Perceptus  i  Opteam  z  postępowania,  mimo  iż  wykonawcy  nie 

wykazali  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i 

zawodowej (wykaz dostaw) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w 

pkt  V.1.2  lit.  a  i  b  s.i.w.z.

,  ponieważ  przedstawili  zobowiązania  do  udostępniania  zasobów, 

które nie mają charakteru realnego 

i ewentualnie 

5.  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p. 

poprzez  zaniechanie  wezwania  Opteam  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  i  zawodowej  (wykaz  dostaw)  w  odniesieniu  do  warunku  udziału  w 

postępowaniu określonego w pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu w części I 

i II: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Perceptus jako najkorzystniejszej; 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert; 

odrzucenia oferty Perceptus i Opteam;  

wykluczenia Perceptus i Opteam z postępowania; 

w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  odrzucenia  oferty 

Opteam i nieuwzględnienia zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia ww. wykonawcy z 

postępowania - wezwania Opteam do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej; 

dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  podniósł,  że  jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  w  przedmiotowym 

postępowaniu.  Oferta  odwołującego  uplasowała  się  na  trzecim  miejscu  rankingu  ofert. 

Wykonawca posiada interes we wniesieniu odwołania, ponieważ w przypadku prawidłowego 

działania  zamawiającego,  oferty  złożone  przez  Perceptus  i  Opteam  powinny  zostać 

odrzucone,  jak  również  zamawiający  powinien  dojść  do  wniosku,  że  ww.  wykonawcy  nie 

wykazali  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i 

zawodowej i 

podlegają wykluczeniu z postępowania, natomiast oferta odwołującego w takiej 


sytuacji  powinna  być  uznana  za  ofertę  najkorzystniejszą  w  części  i  i  II.  W  związku  z 

powyższym, w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy działań zamawiającego, odwołujący 

może  ponieść  szkodę  polegającą  na  nieuzyskaniu  zamówienia  publicznego,  a  tym  samym 

posiada interes we wniesieniu niniejszego odwołania. 

W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Perceptus z uwagi na 

niezgodność  oferty  z  s.i.w.z.  odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  pkt  VI.  B  ppkt  12  ze  str.  3 

Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  (SOPZ)  dla  Części  t  i  II  zamówienia 

z

amawiający  wymagał,  aby  urządzenie  dostępowe  (AccessPoint)  do  sieci  Wi-Fi  spełniało 

następujący parametr: „Współpraca z serwerem Radius w celu uwierzytelnienia administratora 

oraz możliwość uwierzytelnienia administratora poprzez klucz SSH. Urządzenie zaoferowane 

przez  Perceptus  w  poz.  B.  tabeli  formularza  cenowego  w  Części  I  i  II  AccessPoint  cnPilot 

Indoor  E410  producenta  Cambium  Net

works,  wbrew  oświadczeniu  złożonemu  przez 

Perceptus w na str. 24-

26 oferty, nie spełnia ww. wymagania SOPZ. Urządzenie cnPilot E410 

nie  posiada  możliwości  uwierzytelnienia  administratora  poprzez  klucz  SSH.  Zgodnie  z 

ogólnodostępną dokumentacją techniczną producenta urządzenia umożliwia ono zarządzanie 

poprzez protokół SSH. Proces uwierzytelnienia użytkownika odbywa się jednak nie poprzez 

klucz, ale poprzez podanie loginu i hasła (sposób zapewniający zdecydowanie niższy poziom 

bezpieczeństwa).  Urządzenie  nie  spełnia  więc  wymogu  sformułowanego  w  s.i.w.z.  przez 

z

amawiającego,  który  jednoznacznie  wskazał  na  konieczność  zapewnienia  możliwości 

uwierzytelniania poprzez klucz. 

W  ocenie  odwołującego,  urządzenie  AccessPoint  cnPilot  Indoor  E410  producenta 

Cambium 

Networks  zaoferowane  przez  Perceptus  nie  spełnia  również  wymagania 

określonego  w  pkt.  VI.  B  ppkt  17  ze  str.  3  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 

(SOPZ) dla Części I i II zamówienia. Stosownie do treści tego wymagania zamawiający żądał, 

aby  oferowane 

rozwiązanie  w  zakresie  urządzenia  dostępowego  (AccessPoint)  spełniało 

następujący parametr: „Zasilanie przez PoE w standardzie 802.3at lub 802.3af oraz zasilacz 

na  napięcie 230V  AC”. Odwołujący  wskazał,  iż  dotyczy  ono możliwości  podłączenia dwóch 

różnych  źródeł  zasilania  do  zaoferowanego  urządzenia  zasilającego.  Pierwsze  z  nich  to 

zasilanie PoE w jednym ze standardów 802.3at lub 802.3af. Drugie natomiast, to zasilacz na 

napięcie 230V AC. Urządzenie cnPilot E410, które zostało zaoferowane w ofercie Perceptus 

może być zasilane jedynie ze źródła PoE (iniektor lub switch w standardzie 802.3af), co wprost 

wynika ze specyfikacji producenta załączonej przez wykonawcę do oferty (strona 16): „Power 

Supply  -  Standard  802.3af  injector  (supplied)  or 

any  PoE  Switch”  (tłumaczenie  z  języka 

angielskiego str. 19 oferty Perceptus: Zasilanie  - standardowy 802.3af iniektor (w zestawie) 

lub dowolny przełącznik PoE). Urządzenie to nie tylko nie posiada zasilacza na napięcie 230V, 


ale również  brak  jest  w nim gniazda, które umożliwiłoby  podłączenie  zasilacza na  napięcie 

230V.  

Odwołujący  wskazał,  że  potwierdzenie  spełniania  przedmiotowych  parametrów  w 

oświadczeniu załączonym do oferty Perceptus nie jest prawidłowe ani wystarczające, bowiem 

oferowane  rozwiązanie  w  zakresie  urządzenia  dostępowego  (AccessPoint)  nie  spełnia  ww. 

parametrów  VI.B  ppkt  12  i  17  ze  str.  3  SOPZ.  Innymi  słowy,  parametry  wskazane  w 

dokumentacji technicznej producenta sprzętu w sposób pełny opisują faktyczne właściwości 

techniczne  zaoferowanego  przez  Perceptus 

urządzenia.  W  pkt  VI.C  ppkt  1.1  s.i.w.z. 

z

amawiający wskazał, że oświadczenie własne wykonawcy może zostać złożone jedynie w 

przypadku,  gdy  „dokumentacja  lub  specyfikacja  techniczna  sprzętu  udostępniona  przez 

producenta  sprzętu,  o  których  mowa  powyżej,  nie  zawiera  wszystkich  parametrów 

pozwalających  na  pełna  weryfikację  wymagań  zawartych  w  s.i.w.z.”.  Jedynie  w  takim 

przypadku  z

amawiający  dopuścił  złożenie,  oprócz  wymaganej  specyfikacji,  dodatkowego 

oświadczenia  zawierającego  uzupełnienie  brakujących  parametrów  (rzeczywistych}  danego 

oferowanego  sprzętu,  potwierdzających  spełnianie  postawionych  w  s.i.w.z.  wymagań.  W 

przypadku zatem, gdy dokumentacja techniczna zawiera pełny opis parametrów, to złożenie 

oświadczenia  przez  wykonawcę  powinno  zostać  uznane  za  niedopuszczalne.  Odwołujący 

dodał,  że  skoro  wykonawca  zaoferował  urządzenie  AccessPoint  poprzez  wskazanie  na 

konkretną  nazwę  handlową  urządzenia  i  nie  określił  w  żaden  sposób  w  ofercie,  że 

przedmiotowe  rozwiązanie  zostanie  zmodyfikowane  w  stosunku  do  parametrów 

standardowych, to wy

konawca nie może twierdzić, że zamawiającemu zostanie dostarczone 

urządzenie o zmienionych funkcjonalnościach. 

W zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Opteam 

z uwagi na niezgodność z 

s.i.w.z.  odwołujący  podniósł,  że  oferta  złożona  przez  Opteam  powinna  być  odrzucona  jako 

niezgodna z treścią s.i.w.z. z uwagi na zaoferowanie urządzenia dostępowego (AccessPoint) 

niespełniającego wymagań minimalnych określonych w SOPZ. 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt VI. B ppkt 7 SOPZ zamawiający wymagał, aby 

urządzenie  dostępowe  (AccessPoint)  spełniało  następujące  wymaganie:  "Funkcje 

z

arządzanie  pasmem,  w  szczególności  ograniczenie  max,  użycia  pasma  per  pojedynczy 

użytkownik". Urządzenie ProSAFE Business 2x2 Dual Band Wireless-AC Access Point model 

WAC72G  producenta  NETGAR,  które  zostało  zaoferowane  przez  Opteam  posiada  funkcje 

związane  z  zarządzaniem  pasmem,  jednak,  wedle  najlepszej  wiedzy  odwołującego,  nie 

umożliwia ograniczenia użycia pasma w stosunku do pojedynczego użytkownika. 

W  ocenie  odwołującego  urządzenie  Business  2x2  Dual  Band  Wireless-AC  Access 

Point model WAC720 

nie spełnia również wymagania określonego w pkt Vi.B ppkt 12 SOPZ: 


„Współpraca  z  serwerem  Radius  w  celu  uwierzytelnienia  administratora  oraz  możliwość 

uwierzytelniania 

administratora 

poprzez 

kluc

SSH”. 

Urządzenie 

zaoferowane 

z

amawiającemu  przez  Opteam  współpracuje  z  serwerem  Radius,  jednak  nie  w  zakresie 

wskazanym w SOPZ, tj. serwer Radius nie służy do uwierzytelniania administratora. Serwer 

Radius  jest  wyko

rzystywany  przez  zaoferowane  urządzenie  dostępowe  do  uwierzytelniania 

użytkowników  łączących  się  z  siecią  Wi-Fi.  Uwierzytelnienie  administratora  odbywa  się 

natomiast bez udziału serwera Radius - administrator jest proszony o podanie loginu i hasła, 

których zgodność jest sprawdzana przez AccessPoint z informacjami zapisanymi w jego pliku 

konfiguracyjnym. Jest to sposób odmienny od wskazanego w treści SOPZ w związku z czym, 

oferta  Opteam  jest  w  tym  zakresie  niezgodna  z  wymaganiami  z

amawiającego.  Ponadto 

zaofe

rowane  urządzenie  nie  posiada  możliwości  uwierzytelnienia  administratora  poprzez 

klucz  SSH.  Zgodnie  z  ogólnodostępną  dokumentacją  techniczną  producenta  urządzenia 

umożliwia  ono  zarządzanie  poprzez  protokół  SSH.  Proces  uwierzytelnienia  użytkownika 

odbywa  si

ę jednak nie poprzez klucz, ale poprzez podanie loginu i hasła do konta (sposób 

zapewniający zdecydowanie niższy poziom bezpieczeństwa). W konsekwencji, zaoferowane 

przez Opteam urządzenie nie spełnia omawianego wymagania SOPZ , które jednoznacznie 

określa,  że  możliwość  uwierzytelniania  administratora  powinna  odbywać  się  poprzez  klucz 

SSH. 

Urządzenie  dostępowe  zaoferowane  przez  Opteam  nie  spełnia  również  wymagania 

określonego w pkt VI.B ppkt 14 SOPZ, zgodnie z którym: "Cała konfiguracja musi mieścić się 

w p

ojedynczym pliku tekstowym, konfigurację urządzeń oparta na szablonach". Z informacji 

posiadanych  przez  o

dwołującego  wynika,  że  urządzenie  producenta  NETGEAR  model 

WAC720 mieści konfigurację w jednym pliku tekstowym, natomiast nie zapewnia możliwości 

konfi

gurowania  urządzeń  w  oparciu  o  szablony  (brak  możliwości  definiowania  szablonów, 

przypisywania ich do urządzeń). 

Odwołujący  podniósł,  iż  oświadczenie  potwierdzające  spełnianie  przez  zaoferowane 

urządzenie parametrów z s.i.w.z. jest prawidłowe. Przedmiotowe oświadczenie miało stanowić 

bowiem uzupełnienie brakujących w dokumentacji, ale w zakresie rzeczywistych parametrów 

sprzętu. W sytuacji, w której zaoferowane urządzenie wymaganych parametrów nie posiada, 

to oferta Opteam podlega odrzuceniu jako niezgodna z s.i.w.z. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 P.z.p. 

W zakresie zarzut

u dotyczącego wykazu wykonanych dostaw – Perceptus, odwołujący 

podniósł, że zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu sformułowanym w pkt V.1.2 s.i.w.z. 

o  u

dzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  legitymujący  się  następującym 

doświadczeniem: "a) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej 


dwie  dostawy  sprzętu  komputerowego  o  wartości  minimum  1  000  000,00  zł  brutto  każda 

dostawa. W przypadku 

składania oferty na dwie części zamówienia - co najmniej dwie dostawy 

sprzętu komputerowego o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda dostawa; 

b) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz 

uruchomieniem  sprzętu  komputerowego,  każda  do  min.  10  lokalizacji  i  każda  licząca  co 

najmniej  250  komputerów.  W  przypadku  składania  oferty  na  dwie  części  zamówienia  -  co 

najmniej  dwie  dostawy  wraz  z  uruchomieniem  sprzętu  komputerowego,  każda  do  min.  20 

lok

alizacji  i  każda  licząca  co  najmniej  500  komputerów.  Przy  czym  przez  uruchomienie 

rozumie 

się  ustawienie  w  miejscu  docelowym,  zainstalowanie  systemu  operacyjnego  i 

oprogramowania użytkowego (np. pakietu biurowego). 

c) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz 

z uruchomieniem i konfiguracją min. 10 urządzeń dostępowych (AccessPoint-ów) każda. W 

przypadku  składania  oferty  na  dwie  części  zamówienia  -  co  najmniej  dwie  dostawy  wraz  z 

uruchomieniem i konfiguracją min. 20 urządzeń dostępowych (AccessPoint-ów) każda. 

Jedna dostawa może potwierdzać więcej niż jeden z warunków określonych w ppkt a), ppkt b) 

i w ppkt c)" 

Odwołujący stwierdził, że Perceptus spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu 

wykazuje  częściowo  poprzez  doświadczenie  własne,  a  częściowo  poprzez  doświadczenie 

podmiotu  trzeciego 

udostępniającego  swoje  zasoby  -  Seven  sp.  z  o.o.  Z  dokumentacji 

postępowania  wynika,  że  wykonawca  był  wzywany  do  uzupełnienia  oraz  do  wyjaśnienia 

dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku: 

W dniu 12 grudnia 2018 r. z

amawiający wezwał Perceptus na podstawie art. 26 ust. 3 

P.z.p. 

do  uzupełnienia  JEDZ,  wskazując,  że  dostawy  wykazane  w  oświadczeniu  złożonym 

wraz z ofertą zostały przedstawione w sposób uniemożliwiający zamawiającemu dokonanie 

wstępnej oceny czy Perceptus spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w s.i.w.z. 

Wykonawca w JEDZ złożonym wraz z ofertą wskazał na zamówienia własne - zrealizowane 

na  rzecz  Starostwa  Powiatowego  w  Słubicach  i  na  rzecz  JAWASOFT  s.c.  oraz  na 

doświadczenie Seven sp. z o.o. - dostawa wykonana na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

oraz  dostawa  wykonana  na  rzecz  wykonawcy  Perceptus.  W  odpowiedzi  na  przedmiotowe 

wezwanie wykonawca uzupełnił JEDZ i doprecyzował treść wykazu zawartego w JEDZ. 

W dniu 19 grudnia 2018 r. z

amawiający wezwał wykonawcę Perceptus do uzupełnienia 

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. Wykonawca uzupełnił w dniu 24 grudnia 

2018 r. wykaz dostaw, wskazując dostawy określone w JEDZ; 


W dniu 3 stycznia 2019 r. i w dniu 8 stycznia 2019 r. z

amawiający wezwał Perceptus 

do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p. w zakresie dostawy wykonanej 

przez  Seven  sp.  z  o.o.  na  rzecz  Perceptus  oraz  w  zakresie  dostawy  wykonanej  przez 

Perceptus na rzecz JAWASOFT; 

W dniu 15 stycznia 2019 r. z

amawiający wystosował ponowne wezwanie w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy P.z.p.

, wskazując, iż nie akceptuje złożonych przez Perceptus wyjaśnień w 

zakresie  dostawy  wykonanej  przez  Seven  sp.  z  o.o.  na  rzecz  Perceptus  oraz  w  zakresie 

dostawy wykonanej przez Perceptus na rzecz JAWASOFT. W odpowiedzi z dnia 18 stycznia 

2019  r.  Perceptus  uzupełnił  wykaz,  w  którym  ostatecznie  znalazły  się  zamówienia  własne 

wykonawcy, jak również dostawa zrealizowana przez Seven sp. z o.o. - zamówienie wykonane 

na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 

W ocenie odwołującego, dostawa wykonana na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

(doświadczenie  udostępnione  przez  Seven  sp.  z  o.o.)  nie  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie pkt  V.1.2  lit.  b  s.i.w.z.  Zgodnie z  informacjami  wskazanymi  przez 

Perceptus w wykazie dostaw {oraz wcześniej w uzupełnionym JEDZ) zamówienie wykonane 

w okresie 30.10.2015 r. - 

23.12.2015 r. miało obejmować "dostawę 840 komputerów AtlinOne 

na  rzecz  sądów  powszechnych  wraz  z  uruchomieniem  w  57  lokalizacjach  (ustawienie  w 

miejscy docelowym, zainstalowanie systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego)". 

Oświadczenie  w  tym  zakresie  nie  jest  zgodne  ze  stanem  rzeczywistym,  bowiem  dostawa 

zrealizowana  przez  Seven  sp.  z  o.o.  nie  ob

ejmowała  instalacji  systemu  operacyjnego  i 

oprogramo

wania  użytkowego.  Wedle  wiedzy  odwołującego,  zamówienie  na  rzecz  Sądu 

Apelacyjnego  w  Krakowie  dotyczyło  sprzętu,  który  już  fabrycznie  przez  producenta  miał 

zainstalowane  oprogramowanie  (wykonawca  nie  wyko

nywał  w  tym  zakresie  jakichkolwiek 

czynności).  Z  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  sformułowanego  w  s.i.w.z.  wynika 

natomiast,  że  dostawa  przeprowadzona  przez  wykonawcę  miała  nastąpić  wraz  z 

uruchomieniem  sprzętu,  które  zostało  zdefiniowane  w  treści  warunku  jako  m.in. 

"zainstalowanie  systemu  operacyjnego  i  oprogramowania  użytkowego  (np.  pakietu 

biurowego)".  Ponadto  dostawa  komputerów  na  rzecz  sądów  powszechnych,  jak  wynika  z 

protokołów  odbioru,  została  wykonana  do  magazynów,  czyli  nie  do  miejsc  docelowych  w 

których następuje ich uruchomienie. Biorąc pod uwagę jednoznaczną treść warunku udziału 

w postępowaniu dostawa wykonana na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie może zostać 

uznana jako potwi

erdzająca wymagane doświadczenie. 

W  ocenie  odwołującego,  profesjonalny  charakter  działalności  wykonawcy  Perceptus 

wskazuje  na  rażące  niedbalstwo,  o  ile  nie  celowe  działanie  wykonawcy,  zmierzające  do 

wprowadzenia  z

amawiającego  w  błąd  co  do  spełniania  przez  dostawę  wykonaną  na  rzecz 


Sądu  Apelacyjnego  w  Krakowie  wszystkich  wymaganych  elementów  warunku  udziału  w 

postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p.), Nawet jeśli uznać, że wykonawca opierał 

się na informacjach o zdobytym doświadczeniu przekazanych mu przez podmiot trzeci, to w 

żaden  sposób  nie  zwalnia  Perceptus  z  obowiązku  weryfikacji  rzetelności  przekazanych  mu 

informacji.  W  przypadku  uznania  przez  Izbę,  że  brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia  winy 

wykonawcy  w  stopniu  rażącego  niedbalstwa  lub  celowego  działania  to  z  całą  pewnością 

działanie  Perceptus  wypełnia  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności  i  niedbalstwa  w 

przedstawianiu informacji z

amawiającemu, które miały istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez z

amawiającego w postępowaniu. Obowiązkiem wykonawcy jest bowiem upewnienie się, 

czy  informacje  przekazane  z

amawiającemu  odpowiadają  rzeczywistości,  gdyż  informacje 

składane w toku postępowania przetargowego zmierzają do udzielenia zamówienia właśnie 

temu  wykonawcy,  który  je  składa  i  w  związku  z  tym  mają  wpływ  na  podejmowane  przez 

zamawiającego decyzje (tak wyrok KIO z dnia 9 kwietnia 2018 r. KIO 531/18), 

W ocenie odwołującego,  powyższe okoliczności  wypełniają dyspozycję zarówno  art. 

24 ust. 1 pkt 16, jak i art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, powodując konieczność wykluczenia wykonawcy 

Perceptus  z  postępowania,  bez  możliwości  wezwania  go  do  uzupełnienia  nieprawdziwych 

informacji przedstawionych z

amawiającemu. 

Odwołujący  z  ostrożności,  w  przypadku  braku  podzielenia  przez  Izbę  zasadności 

wykluczenia  Perceptus  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  P.z.p.,  wykonawca 

Perceptus  podlega  wykluczeniu z  postępowania,  bowiem  nie wykazał  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Skoro  bowiem  wykonana  przez  podmiot  trzeci  dostawa  nie 

ob

ejmowała  przeprowadzenia  przez  Seven  sp.  z  o.o.  instalacji,  to  doświadczenie 

udostępnione  przez  ww.  spółkę  wykonawcy  Perceptus  jest  niewystarczające  w  świetle 

sformułowanego  w  s.i.w.z.  warunku  udziału  w  postępowaniu  (art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

P.z.p.). 

Odwołujący  podniósł,  że  niezależnie  od  powyższego,  sposób  wykazania  spełniania 

warunku udziału w postępowaniu z pkt V.1.2 s.i.w.z. przez Perceptus polegający na tym, iż 

część  z  dostaw  wskazanych  w  wykazie  stanowi  doświadczenie  własne  ww.  wykonawcy, 

natomiast część doświadczenia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

jest udostępniana przez podmiot trzeci, jest nieprawidłowy i w związku z tym nie potwierdza, 

że wykonawca Perceptus spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. W 

przypadku  wykonawcy  Perceptus  wykonawca  w  dniu  28  stycznia  2018  r.  uzupełnił  wykaz 

zgodnie z którym: 

a. 

na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  z  pkt  V.1.2  lit.  a-b  s.i.w.z.  -  dostawa 

sprzętu komputerowego o określonej wartości wraz z jego uruchomieniem (jedno zamówienie 


może potwierdzać więcej niż jeden warunek określony w s.i.w.z.) - wskazana została dostawa 

zrealizowana przez Seven sp. z o.o. (zamówienie na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie) 

oraz dostawa własna Perceptus (zamówienie na rzecz Seven sp. z o.o.) 

b. 

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt V,1.2 lit c s.i.w.z. - 

dostawa urządzeń dostępowych AccessPoint wraz z uruchomieniem i konfiguracją - zostały 

wskazane zamówienia własne Perceptus. 

Z treści uzupełnionego wykazu wynika zatem, że żaden z podmiotów, tj. ani Perceptus 

ani Seven sp. z o.o. nie posiada doświadczenia wymaganego w  s.i.w.z. w zakresie dostaw 

określonych w pkt V.1.2 lit. a-b s.i.w.z. - dostawa sprzętu komputerowego o określonej wartości 

wraz  z  jego  uruchomieniem.  W  ten  sposób  wykazane  doświadczenie  nie  spełnia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  określonego  w  s.i.w.z.,  bowiem  w  przypadku  ubiegania  się  o 

zamówienie w Części I i II zamawiający wymagał od wykonawcy wykazania się co najmniej 

dwiema dostawami spełniającymi wszystkie elementy określone w warunku i doświadczenie 

posiadane  przez  jeden  podmiot  w  zakresie  dwóch  dostaw  o  określonych  wymaganiach  nie 

może być zrównane z doświadczeniem określonym w wykazie Perceptus, zgodnie z którym 

wykonawca posiada wyłącznie jedną zrealizowaną dostawę a podmiot trzeci udostępniający 

zasoby 

–  drugą.  W  tych  okolicznościach  żaden  z  podmiotów  nie  legitymuje  się 

doświadczeniem w zakresie dwóch dostaw. W przypadku wykazywania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia oraz udostępnienia przez podmioty trzecie 

zasobów  nie  chodzi  o  proste  sumowanie  poszczególnych  zamówień,  ale  o  realne 

doświadczenie określonego podmiotu  w  realizacji  zadań  określonych w  s.i.w.z.  Odwołujący 

powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt KIO 

W zakresie zarzutu dotyczącego wykazu wykonanych dostaw – Opteam, odwołujący 

stwierdził,  że  z  treści  JEDZ  NTT  Technology  sp.  z  o.o.  będącego  podmiotem  trzecim 

udostępniającym  zasoby  wykonawcy  Opteam  wynika,  że  również  w  tym  przypadku  w  celu 

potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  pkt  V.1.2  lit.  b 

s.i.w.z. wskazano dos

tawę zrealizowaną na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie w okresie 

11.10.2016  r.  - 

28.10.2016  r.  Zgodnie  z  informacjami  wskazanymi  w  oświadczeniu  JEDZ 

(Część  IV  sekcja  C)  złożonym  przez  NTT  Technology  sp.  z  o.o.  zamówienie  polegało  na 

"dostawie wraz z uruch

omieniem sprzętu komputerowego, do powyżej 20 lokalizacji, licząca 

powyżej 500 komputerów”. 

Wedle wiedzy Odwołującego, analogicznie jak w przypadku zarzutów skierowanych do 

wykonawcy Perceptus, zamówienie wykonane na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie przez 

NTT  Technology  sp.  z  o.o.  nie  obejmowało  uruchomienia  w  rozumieniu  nadanym  przez 


z

amawiającego  w  s.i.w.z.,  tj.  nie  dotyczyło  "zainstalowania  systemu  operacyjnego  i 

oprogramowania użytkowego (np. pakietu biurowego)". W treści JEDZ złożonym dla podmiotu 

tr

zeciego  w  sposób  całkowicie  nieprawidłowy  wskazano  zatem,  że  dostawa  obejmowała 

uruchomienie  sprzętu  komputerowego  -  taka  informacja  jest  informacją  wprowadzającą  w 

błąd,  bowiem  sugeruje,  że  w  ramach  dostawy  podmiot  trzeci  udostępniający  zasoby 

przeprowadz

ił m.in. instalację określoną w definicji uruchomienia zawartej w s.i.w.z. Powyższe 

wypełnia przesłanki wykluczenia Opteam z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 

17  ustawy  P.z.p

.,  gdyż  wykonawca  ten  przekazał  zamawiającemu  wprowadzające  w  błąd 

informacje sugerujące, że udostępnione wykonawcy przez podmiot trzeci doświadczenie jest 

prawidłowe i obejmowało usługi uruchomienia. W ocenie odwołującego, powyższe świadczy 

co najmniej o lekkomyślności i niedbalstwie Opteam, który powinien zweryfikować przekazane 

mu przez NTT Technology sp. z o.o. informacje. 

Z  ostrożności,  w  przypadku  braku  podzielenia  przez  Izbę  argumentacji  dotyczącej 

zasadności wykluczenia Opteam z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy 

P.z.p

., odwołujący stwierdził, że nie może budzić wątpliwości fakt, że wstępne oświadczenie 

w  JEDZ  nie  potwierdza  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  (wbrew  pouczeniu 

zawartym  w  Załączniku  nr  3  do  s.i.w.z.,  ostatnia  strona)  i  zasadne  jest  w  związku  z  tym 

zastosowanie wobec Opteam art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

W  zakresie  zarzutu 

dotyczącego  braku  wskazania  podmiotu  trzeciego  jako 

podwykonawcy  -  Perceptus,  O

pteam,  odwołujący  stwierdził,  że  zarówno  wykonawca 

Perceptus,  jak  i  wykonawca  Opteam  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  polegają  na  potencjale 

podmiotów  trzecich  udostępniających  zasoby  -  Seven  sp.  z  o.o.  (Perceptus)  oraz  NTT 

Technology  sp.  z  o.o.  (Opteam).  W  obydwu  przypadkach  podmioty  te  udostępniają 

wykonaw

com doświadczenie w zakresie warunku z pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z., tj. dostawy wraz z 

uruchomieniem sprzętu komputerowego rozumianego jako ustawienie w miejscu docelowym i 

wykonanie instalacji oprogramowania. W związku z tym, w zakres udostępnianych zasobów 

wchodzi nie tylko dostawa, ale również usługa uruchomienia sprzętu. 

W  związku  z  powyższym,  zgodnie  z  art.  22a  ust.  4  ustawy  P.z.p.  w  odniesieniu  do 

warunków  dotyczących  m.in.  doświadczenia  wykonawcy  mogą  polegać  na  zasobach 

podmiotów  trzecich, jeśli  podmioty  te  zrealizują usługi  do realizacji, których te zdolności  są 

wymagane.  Skoro  udostępniane  przez  Seven  sp.  z  o.o.  oraz  NTT  Technology  sp.  z  o.o. 

doświadczenie obejmuje nie tylko dostawę, ale również usługę (choć wykonanie uruchomienia 

jest kwestionowane przez o

dwołującego), to należy uznać, że w świetle art. 22a ust. 4 ustawy 

P.z.p. 

podmioty te powinny wziąć udział w realizacji zamówienia, tj. być podwykonawcami. Z 


treści  ofert  Perceptus  i  Opteam  wynika,  że  podmioty  te  wykonają  zamówienie  same  bez 

udziału  podwykonawców.  Również  ze  zobowiązań  podmiotów  trzecich  nie  wynika,  że 

podmioty  te  wezmą  udział  w  realizacji  zamówienia,  a  udostępnienie  dotyczy  konsultacji 

doradztwa,  udziału  w  naradach,  "pozostawania  do  dyspozycji",  spotkań  z  personelem 

wykonawcy etc. U

dostępnienie zasobów nie ma zatem charakteru realnego. W związku z tym, 

że  oświadczenie  o  korzystaniu  z  podwykonawców  przy  realizacji  zamówienia  jest 

oświadczeniem  dotyczącym  treści  oferty  (deklaracja  co  do  sposobu  realizacji  umowy)  i  nie 

podlega zmianie t

o należy uznać, że zobowiązania załączone do ofert Perceptus i Opteam są 

nierealne nie mają realnego charakteru. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpili  wykonawcy: 

OPTeam  Spółka  Akcyjna  w  Jasionce  oraz  Perceptus  Spółka  z  ograniczoną 

odpow

iedzialnością w Zielonej Górze. 

Na posiedzeniu w dniu 1 marca 2019 roku zamawiający oświadczył, że uwzględnia w 

całości zarzuty odwołania. 

Wykonawcy 

OPTeam  Spółka  Akcyjna  w  Jasionce  oraz  Perceptus  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Zielonej  Górze  wnieśli  sprzeciwy  wobec  uwzględnienia 

przez zamawiającego zarzutów odwołania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Z

godnie z pkt VI. B ppkt 12 ze str. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ

)  dla  Części  t  i  II  zamówienia  zamawiający  wymagał,  aby  urządzenie  dostępowe 

(AccessPoint) do sieci Wi-

Fi spełniało następujący parametr: „Współpraca z serwerem Radius 

w  celu  uwierzytelnienia  administratora  oraz  możliwość  uwierzytelnienia  administratora 

poprzez klucz SSH.  

Przystępujący  Perceptus  w  poz.  B.  tabeli  formularza  cenowego  w  Części  I  i  II 

zaoferował urządzenie AccessPoint cnPilot Indoor E410 producenta Cambium Networks i na 

str. 24-

26 oferty złożył oświadczenie, że urządzenie spełnia wymagania SOPZ. 

Zgodnie z  pkt. VI. B ppkt 17 

ze str. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(SOP

Z) dla Części I i II zamówienia zamawiający żądał, aby oferowane rozwiązanie w zakresie 

urządzenia dostępowego (AccessPoint) spełniało następujący parametr: „Zasilanie przez PoE 

w  standardzie  802.3at  lub  802.3af  oraz  zasilacz  na  napięcie  230V  AC”.  Przystępujący 

Perceptus zaoferował urządzenie cnPilot E410. 

W pkt VI.C ppkt 1.1 s.i.w.z. z

amawiający wskazał, że oświadczenie własne wykonawcy 

może zostać  złożone  w  przypadku, gdy  „dokumentacja  lub  specyfikacja techniczna  sprzętu 

udostępniona  przez  producenta  sprzętu,  o  których  mowa  powyżej,  nie  zawiera  wszystkich 


parametrów  pozwalających  na  pełna  weryfikację  wymagań  zawartych  w  s.i.w.z.”.  W  takim 

przypadku  z

amawiający  dopuścił  złożenie,  oprócz  wymaganej  specyfikacji,  dodatkowego 

oświadczenia  zawierającego  uzupełnienie  brakujących  parametrów  (rzeczywistych}  danego 

oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnianie postawionych w s.i.w.z. wymagań.  

Przystępujący  Opteam  zaoferował  urządzenie  ProSAFE  Business  2x2  Dual  Band 

Wireless-AC Access Point model WAC72G producenta NETGAR. 

Zgodnie z pkt VI. B ppkt 7 SOPZ z

amawiający wymagał, aby urządzenie dostępowe 

(AccessPoint)  spełniało  następujące  wymaganie:  "Funkcje  zarządzanie  pasmem,  w 

szczególności ograniczenie max, użycia pasma per pojedynczy użytkownik".  

Zgodnie  z  pkt  VI.B  ppkt  12  SOPZ  - 

„Współpraca  z  serwerem  Radius  w  celu 

uwierzytelnienia 

administratora oraz możliwość uwierzytelniania administratora poprzez klucz 

SSH”. Zgodnie z pkt VI.B ppkt 14 SOPZ, "Cała konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym 

pliku tekstowym, konfigurację urządzeń oparta na szablonach".  

Z

godnie z warunkiem udziału w postępowaniu sformułowanym w pkt V.1.2 s.i.w.z., o 

udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  legitymujący  się  następującym 

doświadczeniem: "a) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej 

dwie  dostawy  sprzętu  komputerowego  o  wartości  minimum  1  000  000,00  zł  brutto  każda 

dostawa. W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia - co najmniej dwie dostawy 

sprzętu komputerowego o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda dostawa; 

b) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz 

z  uruchomieniem  sprzętu  komputerowego,  każda  do  min.  10  lokalizacji  i  każda  licząca  co 

najmniej  250  komputerów.  W  przypadku  składania  oferty  na  dwie  części  zamówienia  -  co 

najmniej  dwie  dostawy  wraz  z  uruchomieniem  sprzętu  komputerowego,  każda  do  min.  20 

lokalizacji  i  każda  licząca  co  najmniej  500  komputerów.  Przy  czym  przez  uruchomienie 

rozumie 

się  ustawienie  w  miejscu  docelowym,  zainstalowanie  systemu  operacyjnego  i 

oprogramowania użytkowego (np. pakietu biurowego). 

c) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz 

z uruchomieniem i konfiguracją min. 10 urządzeń dostępowych (AccessPoint-ów) każda. W 

przypadku  składania  oferty  na  dwie  części  zamówienia  -  co  najmniej  dwie  dostawy  wraz  z 

uruchomieniem i konfiguracją min. 20 urządzeń dostępowych (AccessPoint-ów) każda. 

Jedna dostawa może potwierdzać więcej niż jeden z warunków określonych w ppkt a), ppkt b) 

i w ppkt c)" 


Przystępujący  Perceptus  spełnianie ww.  warunku udziału  w  postępowaniu wykazuje 

częściowo  poprzez  doświadczenie  własne,  a  częściowo  poprzez  doświadczenie  podmiotu 

trzeciego udostępniającego swoje zasoby - Seven sp. z o.o.  

W  dniu  12  grudnia  2018  r.  z

amawiający  wezwał  przystępującego  Perceptus  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  P.z.p. 

do  uzupełnienia  JEDZ,  wskazując,  że  dostawy  wykazane  w 

oświadczeniu  złożonym  wraz  z  ofertą  zostały  przedstawione  w  sposób  uniemożliwiający 

z

amawiającemu  dokonanie  wstępnej  oceny  czy  Perceptus  spełnia  warunek  udziału  w 

postępowaniu określony w s.i.w.z. Przystępujący Perceptus w JEDZ złożonym wraz z ofertą 

ws

kazał na zamówienia własne - zrealizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Słubicach 

i na rzecz JAWASOFT s.c. oraz na doświadczenie Seven sp. z o.o. - dostawa wykonana na 

rzecz  Sądu  Apelacyjnego  w  Krakowie  oraz  dostawa  wykonana  na  rzecz  wykonawcy 

Perceptus

.  W  odpowiedzi  na  przedmiotowe  wezwanie  wykonawca  uzupełnił  JEDZ  i 

doprecyzował treść wykazu zawartego w JEDZ. 

W  dniu  19  grudnia  2018  r.  z

amawiający  wezwał  przystępującego  Perceptus  do 

uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. Przystępujący Perceptus 

uzupełnił w dniu 24 grudnia 2018 r. wykaz dostaw, wskazując dostawy określone w JEDZ; 

W  dniu  3  stycznia  2019  r.  i  w  dniu  8  stycznia  2019  r.  z

amawiający  wezwał 

przystępującego  Perceptus  do  udzielenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  P.z.p.  w 

zakresie dostawy wykonanej przez Seven sp. z o.o. na rzecz 

przystępującego Perceptus oraz 

w zakresie dostawy wykonanej przez 

przystępującego Perceptus na rzecz JAWASOFT; 

W dniu 15 stycznia 2019 r. z

amawiający wystosował ponowne wezwanie w trybie art. 

26  ust.  3  ustawy  P.z.p.

,  wskazując,  iż  nie  akceptuje  złożonych  przez  przystępującego 

Perceptus  wyjaśnień  w  zakresie  dostawy  wykonanej  przez  Seven  sp.  z  o.o.  na  rzecz 

przystępującego  Perceptus  oraz  w  zakresie  dostawy  wykonanej  przez  przystępującego 

Perceptus  na  rzecz  JAWASOFT.  W  odpowiedzi  z  dnia  18  stycznia  2019  r. 

przystępujący 

Perceptus uzupełnił wykaz, w którym ostatecznie znalazły się zamówienia własne wykonawcy, 

jak również dostawa zrealizowana przez Seven sp. z o.o. - zamówienie wykonane na rzecz 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 

Zgodnie  z  informacjami  wskazanymi  przez  Perceptus  w  wykazie  dostaw  {oraz 

wcześniej w uzupełnionym JEDZ) zamówienie wykonane w okresie 30.10.2015 r. - 23.12.2015 

r. miało obejmować "dostawę 840 komputerów AllinOne na rzecz sądów powszechnych wraz 

z  uruchomieniem  w  57  lokalizacjach  (ustawienie  w  miejscu  docelowym,  zainstalowanie 

systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego)".  

Przystępujący Perceptus w dniu 28 stycznia 2018 r. uzupełnił wykaz zgodnie z którym: 


a. 

na  potwi

erdzenie  spełniania  warunku  udziału  z  pkt  V.1.2  lit.  a-b  s.i.w.z.  -  dostawa 

sprzętu komputerowego o określonej wartości wraz z jego uruchomieniem (jedno zamówienie 

może potwierdzać więcej niż jeden warunek określony w s.i.w.z.) - wskazana została dostawa 

z

realizowana przez Seven sp. z o.o. (zamówienie na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie) 

oraz dostawa własna przystępującego Perceptus (zamówienie na rzecz Seven sp. z o.o.) 

b. 

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt V,1.2 lit c s.i.w.z. - 

dostawa urządzeń dostępowych AccessPoint wraz z uruchomieniem i konfiguracją - zostały 

wskazane zamówienia własne przystępującego Perceptus. 

Przystępujący  Opteam,  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu określonego w pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z., wskazał dostawę zrealizowaną na rzecz 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie w okresie 11.10.2016 r. - 28.10.2016 r. Zgodnie z informacjami 

wskazanymi w oświadczeniu JEDZ (Część IV sekcja C) złożonym przez NTT Technology sp. 

z o.o. zamówienie polegało na "dostawie wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego, do 

powyżej 20 lokalizacji, licząca powyżej 500 komputerów”. 

Przystępujący  Perceptus,  Opteam,  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  polegają  na  potencjale 

podmiotów  trzecich  udostępniających  zasoby  -  Seven  sp.  z  o.o.  (Perceptus)  oraz  NTT 

Technology  sp.  z  o.o.  (Opteam).  W  obydwu  przypadkach  podmioty  te  udostępniają 

wykonawcom doświadczenie w zakresie warunku z pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z., tj. dostawy wraz z 

uruchomieniem sprzętu komputerowego rozumianego jako ustawienie w miejscu docelowym i 

wykonanie  instalacji  oprogramowania. 

Ze  zobowiązań  podmiotów  trzecich  wynika,  że 

udostępnienie  dotyczy  konsultacji,  doradztwa,  udziału  w  naradach,  "pozostawania  do 

dyspozycji", spotkań z personelem wykonawcy etc.  

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest zasadne w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 

7 ust. 1 ustawy P.z.p., 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez przystępującego 

Opteam, oraz w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 

w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

P.z.p. 

poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania przystępującego Perceptus. 

W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Odnosząc się do zarzutów uwzględnionych przez Izbę, Izba wskazuje, co następuje: 


Izba uznała za uzasadniony zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy  P.z.p., 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  przystępującego 

OpTeam. 

Izba  przeprowadziła  dowód  z  przedłożonej  przez  odwołującego  opinii  dr.  hab.  inż. 

Andrzeja  Zalewskiego  dotyczącej  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Dostawę  i  uruchomienie  sprzętu  komputerowego”  prowadzonego  przez  Województwo 

Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

W tym miejscu wskazać należy, że strony i uczestnicy postępowania odwoławczego 

stosunkowo  często  składają  do  akt  sprawy  i  wnoszą  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii 

prywatnej, sporządzonej przez rzeczoznawcę na zlecenie strony lub uczestnika postępowania. 

Autorami tych opinii są nierzadko osoby wpisane na listę biegłych sądu okręgowego. 

Izba  podkreśla,  że  tego  rodzaju  opinia  prywatna,  złożona  w  postępowaniu 

odwoławczym, nie jest opinią biegłego. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 29 września 1956 

r., stwierdził, że: „Nie może być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego, choćby 

nim  był  stały  biegły  sądowy,  sporządzona  na  piśmie  na  polecenie  strony  i  złożona  do  akt 

sądowych” (sygn. akt: III CR 121/56). Niemniej jednak opinie te nie są w ogóle pozbawione 

znaczenia w postępowaniu odwoławczym. Stanowią one dowód z dokumentu prywatnego i 

podlegają ocenie stosownie do reguł oceny dowodów w postępowaniu przed Izbą.  

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r. stwierdził, że: „przedstawianie przez 

strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym 

coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc dowodem z opinii biegłego (…) stanowią one, jak 

trafnie podniesiono w literaturze, element materiału procesowego i powinny być udostępnione 

stronie  przeciwnej.  Prywatne  ekspertyzy  opracowane  na  zlecenie  stron  przed  wszczęciem 

procesu,  czy  w  jego toku, 

są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich 

stanowiska  (por.  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  11  czerwca  1974  r.  II  CR  260/74 

LexPolonica nr 322007). 

Z przedłożonej opinii wynika, że zaoferowane przez OPTeam urządzenie dostępowe 

AccessPoint do sieci Wi-

Fi nie spełnia wymagań technicznych określonych w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia – ust. VI lit. B SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

w zakresie: 

-  pkt  7 

–  urządzenie  nie  umożliwia  ograniczenia  maksymalnego  użycia  pasma  per 

pojedynczy użytkownik, 

-  pkt  12 

–  urządzenie  nie  współpracuje  z  serwerem  Radius  w  celu  uwierzytelnienia 

administratora oraz nie uniemożliwia uwierzytelnienia administratora poprzez klucz SSH, 


- pkt 14 

– urządzenie nie spełnia parametru konfiguracji opartej na szablonach. 

Potwierdzeniem  wniosków  wskazanych  w  opinii  jest  korespondencja  mailowa 

prowadzona  pomiędzy  odwołującym  a  przedstawicielem  firmy  NETGEAR  –  producenta 

urządzenia. Z informacji przekazanych przez przedstawiciela NETGEAR wynika, że wskazane 

funkcjonalności nie są spełnione.  

Przystępujący OpTeam, jako dowód w sprawie złożył oświadczenie NETGEAR Poland 

Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  z  dnia  21  lutego  2019  roku.  Izba,  po  dokonaniu  analizy  treści 

oświadczenia,  stwierdziła,  że  NETGEAR  nie  oświadczył  w  sposób  kategoryczny,  iż 

zaoferowane  urządzenie  spełnia  zakwestionowane  wymogi,  lecz  stwierdził  lakonicznie,  że 

istnieje  możliwość  tej  funkcji  za  pomocą  zaoferowanych  urządzeń  (dot.  funkcji  zarządzania 

pasmem, w szczególności ograniczenie max. użycia za pomocą zaoferowanych urządzeń oraz 

współpracy  z  serwerem  Radius  w  celu  uwierzytelniania  administratora  oraz  możliwość 

uwierzytelniania  administratora  poprzez  klucz  SSH).  NETGEAR  nie  przedstawił  żadnych 

bardziej  szczegółowych  informacji  w  kwestii  możliwości  dostosowania  urządzenia  do 

wymogów  s.i.w.z., które  stanowiłyby  skuteczną  przeciwwagę dla stwierdzeń  wskazanych  w 

opinii 

oraz jego własnej korespondencji. Ponadto oświadczenie zostało wydane w sytuacji, gdy 

przedstawiciel  NETGEAR 

był  świadomy,  iż  oświadczenie  zostanie  wykorzystane  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Nie  był  on  zatem  podmiotem  bezstronnym  w 

niniejszym postępowaniu, ponieważ – w przypadku udzielenia zamówienia przystępującemu 

OpTeam 

– osiągnąłby bezpośrednią korzyść z dostarczenia urządzenia wykonawcy.  

Tym samym Izba uznała, że odwołujący skutecznie wykazał niezgodność treści oferty 

przystępującego  OpTeam  z  treścią  s.i.w.z.,  w  związku  z  czym  zarzut  należało  uznać  za 

uzasadniony. 

Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b 

pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy P.z.p. 

poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania przystępującego Perceptus. 

Zgodnie z war

unkiem udziału w postępowaniu sformułowanym w pkt V.1.2 s.i.w.z., o 

udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  legitymujący  się  następującym 

doświadczeniem: "a) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej 

dwie  dostawy  sprzętu  komputerowego  o  wartości  minimum  1  000  000,00  zł  brutto  każda 

dostawa. W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia - co najmniej dwie dostawy 

sprzętu komputerowego o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda dostawa; 

b) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz 

z  uruchomieniem  sprzętu  komputerowego,  każda  do  min.  10  lokalizacji  i  każda  licząca  co 


najmniej  250  komputerów.  W  przypadku  składania  oferty  na  dwie  części  zamówienia  -  co 

najmniej  dwie  dos

tawy  wraz  z  uruchomieniem  sprzętu  komputerowego,  każda  do  min.  20 

lokalizacji  i  każda  licząca  co  najmniej  500  komputerów.  Przy  czym  przez  uruchomienie 

rozumie 

się  ustawienie  w  miejscu  docelowym,  zainstalowanie  systemu  operacyjnego  i 

oprogramowania użytkowego (np. pakietu biurowego). 

c) W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz 

z uruchomieniem i konfiguracją min. 10 urządzeń dostępowych (AccessPoint-ów) każda. W 

przypadku  składania  oferty  na  dwie  części  zamówienia  -  co  najmniej  dwie  dostawy  wraz  z 

uruchomieniem i konfiguracją min. 20 urządzeń dostępowych (AccessPoint-ów) każda. 

Jedna dostawa może potwierdzać więcej niż jeden z warunków określonych w ppkt a), 

ppkt b) i w ppkt c)" 

Z  treści  wykazu  uzupełnionego  przez  przystępującego  Perceptus  wynika,  że 

wykonawca  ten 

nie  posiada  doświadczenia  wymaganego  w  s.i.w.z.  w  zakresie  dostaw 

określonych w pkt V.1.2 lit. a-b s.i.w.z. - dostawa sprzętu komputerowego o określonej wartości 

wraz  z  jego  uruchomieniem.  W  przypadku  ubieg

ania  się  o  zamówienie  w  Części  I  i  II 

z

amawiający  wymagał  od  wykonawcy  wykazania  się  co  najmniej  dwiema  dostawami 

spełniającymi  wszystkie  elementy  określone  w  warunku  i  doświadczenie  posiadane  przez 

jeden  podmiot  w  zakresie  dwóch  dostaw  o  określonych  wymaganiach  nie  jest  tożsame  z 

doświadczeniem  określonym  w  wykazie  Perceptus,  zgodnie  z  którym  wykonawca  posiada 

wyłącznie jedną zrealizowaną dostawę a podmiot trzeci udostępniający zasoby – drugą.  

W  analogicznej  sprawie  wypowiedział  się  Trybunał  Europejski  w  wyroku  z  dnia 

orzeczenie  z  dnia  4  maja  2017  roku  w  sprawie  C-387/14  Esaprojekt  motyw  54,  zgodnie  z 

którym art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą 

równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w 

ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w 

rozumieniu art. 48 ust. 3 omawianej dyrektywy poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia 

dwóch  podmiotów,  które  samodzielnie  nie  mają  wymaganej  zdolności  do  realizacji 

określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie 

jest niepodzielne, czyli że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę, 

oraz że wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest 

związane  z  przedmiotem  danego  zamówienia,  które  musi  więc  zostać  zrealizowane  przez 

jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego. 

Izba podziela stanowisko odwołującego, iż w sytuacji, gdy wykonawca powołuje się na 

zasoby  podmiotu  trzeciego,  udostępnienie  tych  zasobów  musi  mieć  charakter  realny,  a 

podmiot trzeci musi brać rzeczywisty udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 


W  tym  przedmiocie  wypowiedział  się  Trybunał  Sprawiedliwości  w  wyroku  z  dnia  7 

kwietnia 2016 roku w sprawie E-324/14 Partner A. D. 

. Trybunał stwierdził, iż o ile oferent ma 

swobodę wyboru w zakresie ustanowienia i charakteru prawnego powiązań, które zamierza 

ustanowić  z  podmiotami,  na  których  zdolnościach  polega,  to  jest  on  jednak  zobowiązany 

przedstawić dowód, że rzeczywiście dysponuje zasobami tych podmiotów, które to zasoby nie 

stanowią jego własności, a są niezbędne do wykonania zamówienia (zob. podobnie wyrok z 

dnia  2  grudnia  1999  r.  Holst  Italia,  C-176/98,  EU:C:1999:593,  pkt  29  i  przytoczone  tam 

orzecznictwo). 

Zgodnie  zatem  z  art.  47  ust.  2  i  art.  48  ust.  3  dyrektywy  2004/18  oferent  nie  może 

polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia wymaganych przez instytucję 

zamawiającą warunków w czysto formalny sposób. 

TS stwierdził, że art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18 w związku z jej art. 44 

ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że: 

– przyznają one każdemu wykonawcy prawo do polegania, w przypadku konkretnego 

zamówienia,  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  łączących go  z 

tymi podmiotami powiązań, o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że kandydat lub 

oferent  będzie w  rzeczywistości  dysponował  zasobami tych podmiotów, które  to  zasoby  są 

niezbędne do wykonania tego zamówienia oraz 

–  nie  można  wykluczyć,  że  korzystanie  z  tego  prawa  może  być  ograniczone  w 

szczególnych okolicznościach z uwagi na przedmiot danego zamówienia, a także jego cele. 

Jest  tak  w  szczególności  w  przypadku,  gdy  kandydat  lub  oferent  nie  może  polegać  na 

zdolnościach podmiotu trzeciego niezbędnych do wykonania tego zamówienia, co oznacza, 

że może on powołać się na wskazane zdolności wyłącznie wtedy, gdy podmiot trzeci osobiście 

i bezpośrednio uczestniczy w wykonaniu odnośnego zamówienia. 

Izba nie uznała za uzasadniony zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 

1  ustawy  P.z.p. 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  przystępującego 

Perceptus mimo 

iż są one niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

zakresie w j

akim przystępujący Perceptus zaoferował zamawiającemu urządzenie dostępowe 

(AccessPoint)  niespe

łniające  wymagań  określonych  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu 

z

amówienia wskazanych w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący  podniósł,  że  zaoferowane  przez  przystępującego  Perceptus  urządzenie 

dostępowe  (AccesPoint)  do  sieci  Wi-Fi  nie  spełnia  wymagań  technicznych  określonych  w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - - ust. VI lit. B SOPZ, stanowiącego załącznik 

do s.i.w.z. w zakresie: 


- pkt 12 

– urządzenie nie umożliwia uwierzytelniania administratora poprzez klucz SSH, 

- pkt 13 

– urządzenie nie umożliwia zasilania zasilaczem na napięcie 230V. 

Na potwierdzenie stawianych zarzutów odwołujący powołał się na opinię dr. hab. inż. 

A. Z. 

oraz korespondencję mailową z producentem urządzenia. 

Izba  na  rozprawie  w  dniu  1  marca  2019  roku  dopuściła  wnioskowany  przez 

przystępującego  dowód  z  prezentacji  zaoferowanego  urządzenia.  Przeprowadzona 

prezentacja wykazała, ze urządzenie spełnia zakwestionowane wymogi SOPZ. 

Izba  nie  podziela  stanowiska  odwołującego,  jakoby  potwierdzenie  spełniania 

przedmiotowych  parametrów  w  oświadczeniu  załączonym  do  oferty  Perceptus  nie  jest 

prawidłowe  ani  wystarczające,  bowiem  oferowane  rozwiązanie  w  zakresie  urządzenia 

dostępowego (AccessPoint)  nie  spełnia ww.  parametrów  VI.B  ppkt  12  i  17 ze str.  3  SOPZ. 

I

nnymi słowy, parametry wskazane w dokumentacji technicznej producenta sprzętu w sposób 

pełny opisują faktyczne właściwości techniczne zaoferowanego przez Perceptus urządzenia.  

W pkt VI.C ppkt 1.1 s.i.w.z. z

amawiający wskazał, że oświadczenie własne wykonawcy 

może  zostać  złożone  jedynie  w  przypadku,  gdy  „dokumentacja  lub  specyfikacja  techniczna 

sprzętu  udostępniona  przez  producenta  sprzętu,  o  których  mowa  powyżej,  nie  zawiera 

wszystkich p

arametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w s.i.w.z”. 

Izba  wskazuje,  że  nierzadko  zdarzają  się  sytuacje,  gdy  standardowe  urządzenie, 

dopuszczone  do 

powszechnej  sprzedaży  nie  posiada  wymaganych  funkcjonalności,  ale 

posiadają je urządzenia dedykowane do określonego postępowania. W takiej sytuacji uznać 

należy, że wykonawca może wykazać, że jego urządzenie spełnia określone wymogi, poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 

16  i  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  Perceptus  oraz  wykonawcy  Opteam  z  postępowania,  pomimo  iż 

wykonawcy 

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadzili 

z

amawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawili 

informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, a mające istotny wpływ na podejmowane 

przez  z

amawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  spełniania  przez  wykonawców  warunków 

udziału w postępowaniu - dotyczy informacji podanych przez Perceptus i Opteam dotyczących 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

(wykaz dostaw) określonego w pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z.. 


W ocenie odwołującego, dostawa wykonana na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

(doświadczenie  udostępnione  przez  Seven  sp.  z  o.o.)  nie  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie pkt  V.1.2  lit.  b  s.i.w.z.  Zgodnie z  informacjami  wskazanymi  przez 

Perceptus w wykazie dostaw {oraz wcześniej w uzupełnionym JEDZ) zamówienie wykonane 

w okresie 30.10.2015 r. - 23.1

2.2015 r. miało obejmować "dostawę 840 komputerów AllinOne 

na  rzecz  sądów  powszechnych  wraz  z  uruchomieniem  w  57  lokalizacjach  (ustawienie  w 

miejscu 

docelowym, zainstalowanie systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego)". 

Oświadczenie  w  tym  zakresie  nie  jest  zgodne  ze  stanem  rzeczywistym,  bowiem  dostawa 

zrealizowana  przez  Seven  sp.  z  o.o.  nie  obejmowała  instalacji  systemu  operacyjnego  i 

oprogramo

wania  użytkowego.  Wedle  wiedzy  odwołującego,  zamówienie  na  rzecz  Sądu 

Apelacyjnego  w  Krakowie  dotyczyło  sprzętu,  który  już  fabrycznie  przez  producenta  miał 

zainstalowane  oprogramowanie  (wykonawca  nie  wykonywał  w  tym  zakresie  jakichkolwiek 

czynności).  Z  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  sformułowanego  w  s.i.w.z.  wynika 

natomiast,  że  dostawa  przeprowadzona  przez  wykonawcę  miała  nastąpić  wraz  z 

uruchomieniem  sprzętu,  które  zostało  zdefiniowane  w  treści  warunku  jako  m.in. 

"zainstalowanie  systemu  operacyjneg

o  i  oprogramowania  użytkowego  (np.  pakietu 

biurowego)".  Ponadto  dostawa  komputerów  na  rzecz  sądów  powszechnych,  jak  wynika  z 

protokołów  odbioru,  została  wykonana  do  magazynów,  czyli  nie  do  miejsc  docelowych  w 

których następuje ich uruchomienie. Biorąc pod uwagę jednoznaczną treść warunku udziału 

w postępowaniu dostawa wykonana na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie może zostać 

uznana jako potwierdzająca wymagane doświadczenie. 

Z

godnie z warunkiem udziału w postępowaniu sformułowanym w pkt V.1.2 lit. b s.i.w.z. 

o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  legitymujący  się  następującym 

doświadczeniem: W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - co najmniej dwie 

dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego, każda do min. 10 lokalizacji i każda 

licząca  co  najmniej  250  komputerów.  W  przypadku  składania  oferty  na  dwie  części 

zamówienia - co najmniej dwie dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego, każda 

do  min.  20  lokalizacji  i  każda  licząca  co  najmniej  500  komputerów.  Przy  czym  przez 

uruchomienie  rozumie 

się  ustawienie  w  miejscu  docelowym,  zainstalowanie  systemu 

operacyjnego i oprogramowania użytkowego (np. pakietu biurowego). 

Izba  nie  podziela  przyjętej  przez  odwołującego  interpretacji  wskazanego  wyżej 

warunku.  Z  doświadczenia  życiowego  wynika  bowiem,  że  zainstalowanie  systemu 

operacyjnego i oprogramowania użytkowego nie odbywa się w miejscu realizacji zadania, ale 

znacznie wcześniej. Na zasadność takiego działania wskazuje logika życiowa i praktyka tego 

rodzaju usług. Zamawiający, formułując przedmiotowy warunek, nie wymagał, by czynności 

wykonane  w  ramach  uruchomienia  odbywały  się  dokładnie  w  takiej  kolejności,  tj.  najpierw 


ustawienie w miejscu docelowym, potem zaś dopiero zainstalowanie systemu operacyjnego i 

oprogramowania. 

Ws

kazując  na  powyższe  Izba  oddaliła  wniosek  o  przeprowadzenie  dowodu  z 

dokumentu  umowy  nr  43/ZP-

U/2015  z  dnia  30  października  2015  roku  zawartej  pomiędzy 

Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Seven Sp. z o.o. Wskazany dowód 

został zgłoszony na okoliczność wykazania, że w zakres dostawy nie wchodziło wykonanie 

instalacji  systemu  operacyjnego  i  oprogramowania  użytkowego.  Okoliczności  te  nie  były 

pomiędzy  odwołującym  a  przystępującym  Perceptus  sporne.  Spór  dotyczył  interpretacji 

wskazanego  wyżej  warunku,  który  to  spór  Izba  rozstrzygnęła  na  korzyść  przystępującego 

Perceptus. 

Analogiczny zarzut podniesiony przez odwołującego wobec przystępującego OpTeam 

Izba  oddaliła,  uznając  go  za  przedwczesny.  Z  oświadczenia  zamawiającego  złożonego  na 

posiedzeniu  w  dniu  1  marca  2019  roku  wynika,  że  postepowanie  było  prowadzone  w 

procedurze  od

wróconej,  w  związku  z  czym  zamawiający  nie  badał  okoliczności  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę OpTeam. Z tego samego powodu Izba 

oddaliła  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie  wezwania  OpT

eam  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  (wykaz 

dostaw)  w  odniesieniu  do  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  pkt  V.1.2  lit.  b 

s.i.w.z.  

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania. 

……………………………………… 


wiper-pixel