KIO 274/19 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt: KIO 274/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Protokolant:   

Adam Skowroński    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  28  lutego  2019  r.,  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  lutego  2019  r. 

przez 

wykonawcę CompuGroup Medical Polska sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 

Opieki Zdro

wotnej we Włodawie,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  CompuGroup  Medical  Polska  sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą w Lublinie kwoty 13 500,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

zero złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 274/19 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we  Włodawie  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.), 

zwanej  dalej 

ustawa  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  pn. 

„Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie",  

W  dniu  15  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z    o.o.,  z  siedziba  w  Lublinie  (dalej 

Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  wprowadzenie  wymogu  „instalacji,  konfiguracji  i 

uruchomienia serwerów aplikacyjnych, bazodanowych, macierzy wraz z posiadanym 

przez  Zamawiającego  oprogramowaniem  operacyjnym  bazy  danych,  wirtualizacja, 

archiwizacja"  (por.  Załącznik  nr  1  do  SIWZ:  Opis  przedmiotu  zamówienia,  sekcja: 

Wdrożenie  i  szkolenie  Zadanie  1,  lit.  a)  -  str.  4),  bez  zamieszczenia  specyfikacji 

oprogramowania  i  sprzętu,  którymi  dysponuje  Zamawiający  i  których mają  dotyczyć 

wymagane czynności instalacyjno-konfiguracyjne, co uniemożliwia ustalenie zakresu 

wymaganych  prac  oraz  ich  pracochłonności  i  co  stanowi  o  niekompletności  opisu 

przedmiotu zamówienia; 

2)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 29 ust. 1-2 ustawy Pzp 

poprzez sporządzenie opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  integracji  dostarczanego  oprogramowania  z 

systemami  działającymi  w  siedzibie  Zamawiającego  (w  szczególności  z  systemem 

szpitalnym  HIS  AMMS,  którego  producentem  jest  ASSECO  Poland  S.A.)  w  sposób 

niekompletny tj. bez jakiegokolwiek opisu tego systemu, 

w tym bez opisu interfejsów 

komunikacyjnych  istniejących  w  integrowanym  oprogramowaniu,  bez  opisu  struktur 

bazy  danych  wykorzystywanych  przez  system  HIS  (zwłaszcza  bez  szczegółowego 

opisu  tabel,  pól  i  wzajemnych  powiązań  między  nimi),  a  także  bez  zapewnienia 

współpracy  z  dostawcami  integrowanego  oprogramowania  oraz  bez  zapewnienia 

możliwości  zaoferowania  wymiany  systemu  HIS,  co  narusza  zasadę  uczciwej 

konkurencji  i  uprzywilejowuje  dostawcę  działającego  obecnie  systemu  HIS  tj. 

ASSECO Poland S.A. (względnie podmioty oferujące dostawy oraz usługi dotyczące 

oprogramowania tej spółki); 


3)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 29 ust. 2-3 ustawy Pzp 

przedmiotu  zamówienia  z  wykorzystaniem  określeń  wskazujących  na  konkretny 

produkt, co dotyczy 

odniesień do „Medycznego Portalu Informacyjnego" lub skrótu tej 

nazwy tj. „MPI", które to określenie jest nazwą produktu ASSECO Poland S.A., a jego 

użycie nie tylko świadczy o preferowaniu przez Zamawiającego tego dostawcy, lecz 

dodatkowo  uniemożliwia  dostarczenie  oprogramowania  jakiegokolwiek  innego 

dostawcy  niż  ASSECO  Poland  S.A.  (naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców); 

4)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp 

poprzez  wymóg  pracy 

dostarczanego  oprogramowa

nia  na  wszystkich  spośród  czterech  przeglądarek  tj. 

Microsoft  Explorer,  Microsoft  Edge,  Chrome  oraz  Firefox,  który  to  wymóg  jest 

nadmiarowy i ogranicza konkurencyjności postępowania. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie  zmian  SIWZ  wskazanych  w 

odwołania. 

W  dniu 

27  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Pismo zostało podpisane 

przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.  

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel