KIO 273/19 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt KIO 273/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodnicząca:      Anna Osiecka 

Członkowie:   

Anna Packo 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:           

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  4  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  HICRON  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Metro  Warszawskie  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  S&T  Poland 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze. 

2.   nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

HICRON  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we 

Wrocławiu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ……………………………………… 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt KIO 273/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Metro  Warszawskie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie

,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa,  wdrożenie,  utrzymanie  

i rozwój systemu ERP wraz z Szyną Integracyjną oraz środowiskiem utrzymaniowym PaaS. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2018/S 238-544008 w dniu 11 grudnia 2018 r. 

W dniu  15 lutego 2019 

r. spółka HICRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą we Wrocławiu, dalej „Odwołujący”, złożyła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 

ust. 

ustawy 

Pzp 

poprzez  jego  niezastosowanie,  polegające  

na  bezpodstawnym  odrz

uceniu  oferty  Odwołującego  z  powodu  braku  podpisu 

kwalifikowanego  pod  Załącznikiem  nr  4  do  oferty,  podczas  gdy  załącznik  ten  

w rzeczywistości znajdował się w treści pliku oferty i został podpisany elektronicznym 

podpisem  kwalifikowanym,  a  w  konsekwencji  n

aruszenie  przez  Zamawiającego 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

poprzez jego bezzasadne zastosowanie, polegające 

na  bezpodstawnym  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  z  powodu  braku  podpisu 

kwalifikowa

nego  pod  Załącznikiem  nr  4  do  oferty,  podczas  gdy  załącznik  ten  

w rzeczywistości znajdował się w treści pliku oferty i został podpisany elektronicznym 

podpisem  kwalifikowanym,  a  co  za  tym  idzie  -  oferta  wbrew  stanowisku 

Zamawiającego odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  unieważnienie  czynności 

odrzucenia  oferty  przez  Zamawiającego  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

czynności ponownego rozpatrzenia oferty Odwołującego. 

Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpił 

wykonawca 

S&T Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 


W  dniu  1  marca 

2019  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  również 

wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

O

dwołujący  na  posiedzeniu  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  w  całości.  Oświadczenie  

o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego  

stanowi podstawę do umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  O

dwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący:   ……………………………………… 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel