KIO 2710/18 WYROK dnia 22 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2710/18 

WYROK 

  z dnia 22 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę    D.R. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Drew-Kos  D.R.  z  siedzibą  w  Tucholi 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne 

Wody Polskie 

z siedzibą w Warszawie 

przy 

udziale 

wykonawcy 

B.D. 

prowadzącej 

działalność 

gospodarczą  

pod  firmą  B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.D.  z  siedzibą  w  Pruszczu  Gdańskim, 

zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Melioracyjne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszczu 

Gdańskim,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  w  zakresie  części  1  zamówienia: 

unieważnienie 

czynności 

wyboru 

najkorzystniejszej 

oferty, 

unieważnienie  

czynności  wykluczenia  z  postępowania wykonawcy  D.R.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi, unieważnienie czynności 

wezwania  z  dnia  19  grudnia  2018  r. 

do  uzupełnienia,  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  dokumentów  wykonawcy  D.R.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Drew-Kos  D.R.  z  siedzibą  w  Tucholi  

oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie 

z siedzibą w Warszawie i: 


2.1. zalicza  w  poczet  kos

ztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  

D.R. 

prowadzącego działalność  gospodarczą pod firmą Drew-Kos  D.R.  z  siedzibą w 

Tucholi 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  

z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  D.R.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Drew-Kos  D.R.  z  siedzibą  w  Tucholi  kwotę  18  600  zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania 

odwoławczego 

poniesione 

tytułu 

wpisu 

od 

odwołania  

w kwocie 15 

000 zł oraz wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł.    

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 2710/18 

U z a s a d n i e n i e 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, prowadzący 

postępowanie: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Gdańsku, dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych 

Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 

z  podziałem  na  dwie  części:  Część  1:  Wykonanie  usług  związanych  z  obsługą  oraz 

eksploatacją  wód  i  urządzeń  wodnych  na  terenie  Nadzorów  Wodnych  w  Bytowie,  Gdyni, 

Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku. Postępowanie prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 

r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 5 października 2018 r. pod numerem 2018/S 192-434108. 

W dniu 31 grudnia 2018 r. wykonawca D.R. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazw

ą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

art. 

24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  §  2  ust.  2  pkt  3 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1126), dalej „rozporządzenie w sprawie 

rodzajów  dokumentów”  poprzez  bezpodstawne  wykluczenie  Odwołującego  z 

postępowania, pomimo że Odwołujący potwierdził warunki udziału w postępowaniu oraz 

przez bezpodstawne w

ezwanie Odwołującego dnia 19 grudnia 2018 r. do uzupełnienia 

dokumentów; 

art. 25 ust. 1 w zw. 

z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w 

sprawie  rodzajów  dokumentów  poprzez  zakwestionowanie  możliwości  złożenia 

dokumentu  -  h

istorii  konta  jako  dokumentu  w  sposób  wiarygodny  potwierdzającego 

wysokość posiadanych środków finansowych; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak 

precyzyjnego i dostatecznego uzasadnienia wezwania do 

złożenia wyjaśnień z dnia 19 

grudnia 

2018 r., tj. zaniechanie wyjaśnienia których dokumentów dotyczyło oraz z czego 

wynikały wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów złożonych przez Odwołującego 


dnia 11 grudnia 

2018 r. na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

wyznaczenie  Odwołującemu  w  wezwaniu  z  dnia  19  grudnia  2018  r.  rażąco  krótkiego 

terminu  na  uzupełnienie  dokumentów  potwierdzających spełnienie warunku  udziału w 

postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  przy  jednoczesnym 

zobowiązaniu  do  dostarczenia  dokumentów  w  formie  pisemnej,  do  siedziby 

Zamawiającego; 

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp 

przez bezpodstawny wybór oferty najkorzystniejszej, względnie 

naruszenie innych przepisów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wezwania  Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu; 

unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania;  unieważnienia 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 1; powtórzenia czynności badania i oceny 

ofert  w  Części  1  z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  w  tym  umożliwienie  wykazania 

kwestionowanego  warunku;  dokonania  wybor

u  oferty  Odwołującego  w  Części  1  w  wyniku 

ponownego badania i oceny ofert. 

Odwołujący  wskazywał,  że  złożył  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  dwa  dokumenty 

bankowe (historię konta oraz wyciąg z rachunku), z których wynikało, że na dzień 11 grudnia 

2018  r.  posiadał  zgromadzone  na  dwóch  kontach  środki  w  łącznej  wysokości  powyżej  500 

00,00 zł, tj. więcej niż było wymagane przez Zamawiającego w ramach warunku udziału w 

postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej.  Mimo  powyższego 

Zamawiający dnia 19 grudnia 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do  uzupełnienia  aktualnych  na  dzień  złożenia  -  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy 

oszczędnościowo  kredytowej,  posługując  się  słowem  „dokumenty”  w  liczbie  mnogiej,  co 

rodziło domniemanie, że Zamawiającemu kwestionował zarówno historię konta, jak i wyciąg z 

rachu

nku. Równocześnie Zamawiający wyznaczył krótki termin na uzupełnienie dokumentów, 

bowiem  wezwanie  zostało  dostarczone  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  dnia  19 

grudnia 2018 r. pod koniec dnia roboczego, tj. około godz. 15:30, a w wezwaniu wskazano, że 

dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00, przy czym do 

siedziby Zamawiającego w formie pisemnej. 

W  związku  z  tak  krótkim  terminem  na  uzupełnienie,  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Odwołujący przedstawił takie same dokumenty, jak dnia 11 grudnia 2018 r., aktualne na dzień 

ich złożenia, tj. wygenerowane elektronicznie: historię konta według stanu na dzień 19 grudnia 


2018  r.  oraz  wyciąg  z  rachunku  według  stanu  na  dzień  19  grudnia  2018  r.  Następnie 

Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp

, wyjaśniając że wątpliwości  wzbudził jedynie dokument historii 

konta,  który  nie  stanowi  wiarygodnego  źródła  wiedzy  o  wysokości  posiadanych  przez 

Odwołującego środkach finansowych. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego przystąpił wykonawca B.D. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.D.  z 

siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wnosząc o uwzględnienie odwołania w części, tj. nakazanie 

Zam

awiającemu ponowną ocenę ofert. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Melioracyjne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszczu  Gdańskim,  wnosząc  o 

oddalenie odwołania w całości.   

Pismem  z  dnia  14  stycznia  2018  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc  o  jego  oddalenie  w  całości.  Wskazywał,  że  złożone  dokumenty  nie  potwierdzają 

spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej wykonawcy, bowiem nie wynikało z 

nich, że Odwołujący posiada środki finansowe w wysokości minimum 500.000 zł.. Zaznaczał, 

że  dokonując  oceny  złożonych  dokumentów  przyjął,  że  ich  forma  —  wydruk  komputerowy 

może zostać przyjęta jako szczególna forma oświadczenia bankowego, zgodna z art. 7 Prawa 

bankowego

.  Niemniej  wynikające  ze  złożonych  dokumentów  dane  wzbudzały  uzasadnione 

wątpliwości,  czy  wskazane  kwoty  są  rzeczywiście  odrębnymi  środkami  finansowymi,  tym 

bardziej,  że  sam  Odwołujący  przedstawił  różniące  się  od  siebie  formy  dokumentów:  część 

środków postanowił udokumentować wykazując historię konta osobistego, zaś część środków 

starał się udokumentować wyciągiem bankowym z konta firmowego.  

W  ocenie  Zamawiającego  historia  konta  nie  jest  dokumentem  potwierdzającym 

wysokość  posiadanych  środków  finansowych.  Każdy  z  posiadaczy  konta  osobistego  może 

samodzielnie wygenerować dokument, wskazać datę transakcji, którą dokument ma wykazać, 

a także ograniczyć prezentowane dane do konkretnej dokonywanej transakcji. Przedstawiona 

przez Odwołującego informacja była jedynie informacją o dokonanej operacji osoby fizycznej, 

nie zaś dowodem wskazującym na wysokość posiadanych środków przez wykonawcę. Fakt, 

że  dokonano  płatności  wewnętrznej  w  ramach  konta  jednego  posiadacza  sugerował,  że  w 

rzeczywistości wysokość środków finansowych posiadanych przez wykonawcę jest mniejsza 

niż wymagane 500.000 zł. 

Zdaniem Zamawiającego wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wyraźnie 

wskazywało,  że  Zamawiający  oczekuje  informacji  o  wysokości  posiadanych  środków,  a 


wyznaczony  ter

min  był  wystarczający  np.  do  wygenerowania  i  przedstawienia  wyciągów 

bankowych  zgodnych  z  art.  7  Praw

a  bankowego,  które  pozwoliłyby  Zamawiającemu  na 

uzyskanie wiarygodnej informacji o posiadanych przez Odwołującego środkach finansowych. 

Skoro Odwołujący przeanalizował orzecznictwo KIO odnośnie formy dokumentów, które mogą 

być  składane  przez  wykonawców  w  celu  wykazania  zdolności  finansowej,  z  których  to 

orzeczeń wynika, że informacji o ilości posiadanych środków dostarczają wyciągi bankowe, to 

nie powinien p

rzedkładać historii operacji na swoim prywatnym koncie. Z przedłożonych przez 

wykonawcę  dokumentów  wynika,  że  tylko  jeden  z  nich  zawiera  mogącą  zostać  uznaną  za 

wiarygodną informację o wysokości salda końcowego na rachunku przedsiębiorcy. Dokument 

pn. hist

oria konta zaś świadczy nie o wysokości dostępnych środków finansowych wykonawcy, 

a o operacji na rachunku bankowym jego posiadacza. Jeśli więc Odwołujący posiada rachunek 

bankowy  dedykowany  działalności  gospodarczej,  który  jest  kontem  firmowym,  nie  było 

żadnego uzasadnienia, aby za wiarygodne i przydatne okazały się informacje o operacjach 

dokonywanych na rachunku niezwiązanym z działalnością gospodarczą, tj. osoby fizycznej. W 

sytuacji przelewania środków na różne konta Odwołujący winien wskazać przynajmniej jeden 

wiarygodny  dokument,  z  którego  zamawiający  mógł  zaczerpnąć  wiedzy  o  wysokości 

posiadanych środkach finansowych wykonawcy. 

Równocześnie  Zamawiający zgłosił opozycję  przeciw przystąpieniu do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  wykonawcy  B.D.  prowadząca  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.D.  z  siedzibą  w  Pruszczu 

Gdańskim, podnosząc że przystępujący nie wykazał interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony do której przystąpił. Uwzględnienie zarzutów i nakazanie zamawiającemu m.in. 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  Części  1  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego nie leży w interesie przystępującego wykonawcy. Z treści art. 185 ust.4 ustawy 

Pzp wynika, że interes wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego powinien 

mieć charakter  realny,  a  nie tylko hipotetyczny,  gdyż  tylko w takim  wypadku  udział  danego 

podmiotu jako uczestnika postępowania odwoławczego należy uznać za czyniący zadość jego 

uzasadnionym interesom prawnym i faktyczny

m. Przystępujący zgłasza swoje przystąpienie  

do konkretnego postępowania odwoławczego, a nie do postępowania w sprawie o udzielenie 

zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  ma  uprawnienie  do  złożenia  odwołania.  Oznacza  to,  że  przystępujący  winien 

samodzielnie złożyć odwołanie na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i tylko wówczas 

uwzględnienie  odwołania  powodowałoby,  że  oferta  przystępującego  po  uwzględnieniu 

odwołania mogłaby zostać poddana ocenie i stać się ofertą najkorzystniejszą. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy,  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  

na uwzględnienie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej 

przez Odwołującego, wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 19 grudnia 2018 

r.,  informacji  Zamawiającego  o wyborze  oferty  najkorzystniejszej  wraz  z  informacją  o 

wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska 

wyrażone  w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  dowodach  złożonych  na  rozprawie, 

także oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyrażone 

ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 18 stycznia 2018 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń 

wodnych Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 

2021  z  podziałem  na  dwie  części.  Odwołanie  dotyczyło  Części  1:  Wykonanie  usług 

związanych  z  obsługą  oraz  eksploatacją  wód  i  urządzeń  wodnych  na  terenie  Nadzorów 

Wodnych w Bytowie; Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku. 

Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej 

„SIWZ”,  Zamawiający  określił  następująco  warunek  udziału  w  postępowaniu:  minimalna 

zdolność  kredytowa  Wykonawcy  lub  posiadane  środki  finansowe  wyniosą  minimum  500 

000,00  zł.  Dla  potwierdzenia  spełniania  powyższego  warunku  udziału  Zamawiający  żądał 

informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

W  niniejszym  postępowaniu  w  zakresie  Części  1  oferty  złożyli:  wykonawca  B.D. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.D.  z 

siedzibą  w  Pruszczu  Gdańskim  (cena  brutto  -  9  429  481,35  zł,  termin  płatności  -  30  dni), 

wykonawca D.R. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drew-Kos D.R. z siedzibą 

w  Tucholi  (cena  brutto  7  620  706,08 

zł,  termin  płatności  -  30  dni)  oraz  wykonawca 

Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (cena brutto - 7 627 

173,54 zł, termin płatności – 30 dni). 


Dnia 3 grudnia 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 1 

ustawy 

Pzp  do  złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  Pzp. W odpowiedzi 

Odwołujący  dnia  11  grudnia  2018  r.  złożył  m.in.  wygenerowane  elektronicznie  dokumenty: 

historię konta z banku Raiffeisen Pobank oraz wyciąg z rachunku z banku BGŻ BNP Paribas 

S.A. Następnie Zamawiający dnia 19 grudnia 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 

ust. 3 Pzp do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia - informacji banku lub spółdzielczej 

k

asy oszczędnościowo kredytowej do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00. Odwołujący 

złożył takie same dokumenty, jak dnia 11 grudnia 2018 r., aktualne na dzień ich złożenia, tj. 

wygenerowane  elektronicznie:  historię  konta  z  banku  Raiffeisen  Polbank  oraz  wyciąg  z 

rachunku  z  banku  BGŻ  BNP  Paribas  S.A.  W  tym  samym  dniu,  tj.  21  grudnia  2018  r. 

Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz o wyborze oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Melioracyjne 

Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba  oddaliła  opozycję  Zamawiającego  przeciw  zgłoszonemu  przystąpieniu 

wykonawcy  B.D. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  B&W  Usługi 

Ogólnobudowlane B.D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, opartą na twierdzeniu, że nawet w 

przypadku  uwzględnienia  odwołania  wykonawca  zgłaszający  przystąpienie  nie  uzyska 

zamówienia,  winien  więc  samodzielnie  złożyć  odwołanie,  bowiem  jego  interes  nie  jest 

nieograniczony

.  Należy  wskazać,  że  interes  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  jest  pojęciem 

szerszym niż interes we wniesieniu odwołania (art. 179 ust. 1 ustawy Pzp), zatem co do zasady 

nie  jest  konieczne  wykazywanie  przez  zgłaszającego  przystąpienie,  że  uzyskanie 

rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje  umożliwi  mu  wprost  uzyskanie 

zamówienia.  Dla  uzyskania  statusu  przystępującego  wystarczające  będzie  zainteresowanie 


wynikiem  sprawy,  zgodnie  ze  stanowiskiem  strony,  do  której  zgłasza  się  przystąpienie. 

Pomimo  tego,  że  wykonawca  B.D.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  B&W 

Usługi  Ogólnobudowlane  B.D.  z  siedzibą  w  Pruszczu  Gdańskim  złożył  w  części  1 

postępowania  ofertę  sklasyfikowaną  na  trzecim  miejscu,  może  on  popierać  Odwołującego, 

domagającego się ponownego badania i oceny ofert. 

Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  bezpodstawnego  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania,  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  wykazali  się 

zdoln

ością kredytową lub posiadanymi środkami finansowymi na kwotę minimum 500.000 zł. 

Na potwierdzenie ww. warunku 

należało przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych 

l

ub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed 

upływem terminu składania ofert. Odwołujący złożył na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w 

dniu 11 grudnia 2018 r. wygenerowane elektronicznie dokumenty: historię konta według stanu 

na  dzień  11  grudnia  2018  r.  z  banku  Raiffeisen  Pobank  (z  której  wynikało,  że  na  dzień  11 

grudnia 

2018  r.  na  rachunku nr  31  2340  0009  1530 2400  0000  0914  posiadał  on  środki  w 

wysokości 269 686,18 zł) oraz wyciąg z rachunku według stanu na dzień 11 grudnia 2018 r. z 

banku BGŻ BNP Paribas S.A. (z którego wynikało, że na dzień 11 grudnia 2018 r. na rachunku 

72 2030 0045 1110 0000 0421 8600 posiadał środki w wysokości 309 196,48 zł). 

Następnie Zamawiający dnia 19 grudnia 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 

ust. 3 Pzp do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia - informacji banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo kredytowej wskazując, że Złożone przez Wykonawcę dokumenty dnia 

11.12.2018  r.  w  ocenie  Zamawiającego  nie  potwierdzają  spełnienia  warunku  dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wymagane jest złożenie informacji banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Pzp-

rozporządzeniem  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  do 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  Odwołujący  złożył  takie  same  dokumenty  jak  dnia  11 

grudnia 

2018 r., aktualne na dzień ich złożenia, tj. wygenerowane elektronicznie: historię konta 

w

edług stanu na dzień 19 grudnia 2018 r. z banku Raiffeisen Polbank (z której wynikało, że na 

dzień  19  grudnia  2018 r.  na rachunku  nr  31  2340 0009  1530  2400  0000  0914  posiadał  on 

środki w wysokości 252 879,11 zł) oraz wyciąg z rachunku według stanu na dzień 19 grudnia 

2018 r. z banku BGŻ BNP Paribas S.A. (z którego wynikało, że na dzień 19 grudnia 2018 r. na 

rachunku 72 2030 0045 1110 0000 0421 8600 posiadał środki w wysokości 251 125,88 zł). 


Po uzupełnieniu dokumentów Zamawiający wykluczył Odwołującego na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wskazując, że W ocenie Zamawiającego historia konta nie stanowi 

informacji  o  wysokości  środków  posiadanych  przez  Wykonawcę,  a  jedynie  dokumentuje 

transakcje na rachu

nku [...] Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie załączył ponownie dwa 

dokumenty mające potwierdzić posiadanie środków finansowych na koncie: wciąg rachunku i 

historię  konta.  W  ocenie  Zamawiającego  Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu, bowiem przedstawione informacje nie stanowią wiarygodnego źródła 

wiedzy o wysokości posiadanych środków finansowych. Ponadto Zamawiający wskazał, że w 

trybie art. 26 ust. 3 Pzp może wezwać do złożenia tych samych dokumentów tylko jeden raz. 

W ocenie Iz

by nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że dokument pn. historia konta 

nie  może  stanowić  co  do  zasady  informacji  banku  potwierdzającej  wysokość  posiadanych 

środków. Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1126) w celu potwierdzenia 

spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać informacji banku 

lub 

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Jeżeli zaś z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych 

przez  zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, zamawiający 

dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c 

ustawy Pzp, czyli innych 

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie 

opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

Należy podkreślić, że informacja banku nie ma ustalonego wzorca, a Zamawiający nie 

ograniczył  w  SIWZ  formy  składanego  dokumentu.  Zatem  zasadne  jest  przyjęcie,  że  taka 

informacja może mieć postać opinii bankowej, podpisanej przez upoważnionego pracownika 

banku, 

jak i niewymagającego podpisu dokumentu wygenerowanego przez system bankowy, 

niezależnie  czy  to  będzie  wyciąg  z  rachunku,  czy  też  historia  konta.  Kwestionowany  przez 

Zamawiającego dokument stanowił historię konta przedsiębiorcy, co Odwołujący oświadczył 

na  rozprawie,  a  Zamawiający  nie  udowodnił,  że  jest  inaczej.  Historia  konta  zawierała  logo 

banku,  adres  strony  internetowej  banku,  numer  rachunku  bankowego 

oraz  okres,  którego 

historia 

dotyczy. Można również było z łatwością ustalić wysokość salda na koncie.  

W  ocenie  Izby  historia  konta  przedstawiona  przez  Odwołującego  powinna 

być  uwzględniona  przy  ocenie  spełnienia  warunku,  bowiem  określa  wysokość  środków 

finansowych,  którymi  dysponuje  wykonawca.  Dyskredytowanie  informacji  przedstawionej  w 


tak

iej  formie  nie  jest  zasadne.  Co  do  zaś  twierdzenia  Zamawiającego,  że  w  przypadku 

przelewania  środków  na  różne  konta  Odwołujący  winien  wskazać  przynajmniej  jeden 

wiarygodny  dokument,  z  którego  zamawiający  mógł  zaczerpnąć  wiedzy  o  wysokości 

posiadanych środkach finansowych Izba  uznała,  że wykonawca może przedstawić  dwa lub 

więcej  dokumentów,  które  łącznie  potwierdzają  spełnianie  warunku.  Skoro  przedsiębiorcy 

mogą  posiadać  więcej  niż  jeden  rachunek  to  wykładnia  celowościowa  przepisu  umożliwia 

złożenie  większej  liczby  dokumentów,  o  ile  potwierdzają  spełnienie  warunku  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości.  Środki  na  rachunkach  w  dwóch  bankach  niewątpliwie  muszą  być 

odrębnymi środkami. Wykonawca nie może posługiwać się tymi samymi środkami przelanymi 

między różnymi rachunkami bankowymi celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Niemniej  Zamawiający  nie  udowodnił,  że  taka  sytuacja  zaistniała  w  niniejszym  stanie 

faktycznym. 

Wobec powyższego Izba uznała, że wykluczenie Odwołującego z postępowania 

było niezasadne. 

Odnosząc się zaś do wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

z  dnia 

19  grudnia  2018  r.  należy  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  było  ono 

niejasne  i  nieprecyzyjne.  Z  treści  wezwania  nie  sposób  wywieść  który  dokładnie  dokument 

wzbudził wątpliwości Zamawiającego i z jakiego powodu.

Niewystarczające było powołanie się 

w wezwaniu jedynie ogólnie na  warunki udziału określone w SIWZ oraz przepisy prawa. W 

ocenie Izby, tak sformułowana treść wezwania, mogła wzbudzać wątpliwości wykonawcy, a 

nawet wprowadzić go w błąd. Tym bardziej, że dopiero z informacji o wyborze można było się 

dowiedzieć,  który  dokument  był  negowany  przez  Zamawiającego  (historia  konta),  a  z 

odpowiedzi na odwołanie z jakiej dokładnie przyczyny. Zamawiający winien jednoznacznie i 

szczegółowo wezwać wykonawcę do uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp. 

Wobec  powyższego Izba  uznając,  że wezwanie zamawiającego kierowane do 

odwołującego nie było dostatecznie precyzyjne, nakazała zamawiającemu unieważnienie tej 

czynności. 

Nadto, wyznaczony termin do uzupełnienia dokumentów był w ocenie Izby terminem 

nieodpowiednim. 

Wezwanie zostało dostarczone do Odwołującego dnia 19 grudnia 2018 r., a 

dokumenty należało złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00, przy czym do siedziby 

Zamawiającego w formie pisemnej. Ustawa Pzp nie określa zasad ustalania terminów, jakie 

należy  wyznaczyć  na  uzupełnienie  dokumentów.  Niewątpliwie  kwestia  ta  pozostaje  w 

wyłącznej  decyzji  zamawiającego,  który  każdorazowo  winien  dokonać  obiektywnej  oceny 

stanu faktycznego 

i ustalić termin umożliwiający uzyskanie i dostarczenie przez wykonawcę 

brakujących  dokumentów.  Wyznaczenie  nieodpowiedniego  (zbyt  krótkiego)  terminu  na 

uzupełnienia  brakujących  dokumentów  stanowi  naruszenie  art.  26  ust.  3  Pzp,  ponieważ 

prowadzi w zasadzie 

do obejścia obowiązku uzupełniania dokumentów. Odpowiedni termin to 


w ocenie Izby termin, który jest realny do dochowania w danej sytuacji. Skoro Zamawiający w 

sposób nieprecyzyjny wystosował wezwanie do uzupełnienia dokumentów, winien wyznaczyć 

termin  umożlwiający  wykonawcy  skompletowanie  wszystkich  dokumentów,  o  które 

potencjalnie mogło chodzić Zamawiającemu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp z 

uwagi na 

bezpodstawny wybór oferty najkorzystniejszej. Wobec powyższego Izba rozpoznała 

postawiony  zarzut  na  podstawie  jego  opisu 

zawartego  w  uzasadnieniu  odwołania,  nie  zaś 

kwalifikacji  prawnej  dokonanej  przez 

Odwołującego,  zgodnie  ze  stanowiskiem  Sądu 

Okręgowego  w  Gliwicach  w  wyroku  z  29  czerwca  2009  r.,  sygn.  akt  X  Ga  110/09,  który 

stwierdził,  iż  o  tym,  jakie  twierdzenia  lub  zarzuty  podnosi  strona  w  postępowaniu,  nie 

przesądza proponowana przez nią kwalifikacja prawna, ale okoliczności faktyczne wskazane 

przez tę stronę. Uwzględniając powyższe w ocenie Izby doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 

ustawy  Pzp

.  Zamawiający  nieprawidłowo  dokonał  oceny  i  wykluczenia  wykonawcy  D.R. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  

§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel