KIO 2707/18 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2707/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:   Anna Wojciechowska 

Protokolant:           Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę D.A. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  PARTNER  D.A.  z siedzibą  w  Warszawie  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Ząbki 

przy udziale wykonawcy M.B. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Progres 

M.B. 

z siedzibą w Sulejówku, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 

2707/18 po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy D.A. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PARTNER D.A. z 

siedzibą w Warszawie kwoty 13 500,00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 2707/18 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Miasto  Ząbki  –  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Usługi odbioru, 

transportu  i  zagospodarowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów 

biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta 

Ząbki"  nr  sprawy:  ZPU.271.24.2018.  Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18 października 2018 r. za 

numerem  2018/S  201-456708. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są 

usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

Dnia 31 grudnia 2018 

r. odwołanie wniósł D.A. prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą  PARTNER  D.A.  z  siedzibą  w Warszawie  –  dalej  Odwołujący.  Odwołujący  wniósł 

odwołanie wobec czynności Zamawiającego z dnia 21 grudnia 2018 r., a mianowicie wyboru 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy M.B. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Progres M.B. 

z siedzibą w Sulejówku. 

W dniu 7 stycznia 2019 

r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosił  skuteczne  przystąpienie  wykonawca  M.B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Progres  M.B.  z  siedzibą  w  Sulejówku.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

Zamawiającemu i Odwołującemu. 

Dnia  15  stycznia  2019  r. 

wpłynęła  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odpowiedź 

Zamawiającego na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

W  dniu  17  stycznia  2019  r. 

wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie 

Odwołującego  -  wykonawcy  D.A.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

PARTNER  D.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  o wycofaniu  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. 

W dniu 17 stycznia 2019 

r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 10 stycznia 2019 

r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Krajowa Izba 

Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało  złożone  prawidłowo 

i pod

pisane  przez  osobę  umocowaną,  w konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało 

skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy. 

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 2707/18.  


Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel