KIO 2705/18 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2705/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Członkowie:   

Izabela Niedziałek - Bujak 

Robert Skrzeszewski  

Protokolant:   

Rafał Komoń  

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

z udziałem stron w dniu 16 stycznia 2019 r., w Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. 

przez 

wykonawcę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad, 

przy udziale wykonawców:  

1.  Siemens Mobility Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie, 

2.  Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie, 

3.  Politraffic Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie,  

Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie, 

Techsource sp. o.o., z siedzibą w Legionowie,  

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Kapsch  Telematic  Services  sp.  z  o.o.,  z 


pięćset zero złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Kr

ajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

…………………………… 

……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2705/18 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  w  Warszawie 

(dalej: 

Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu nieograniczonego,  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  1986)

,  zwanej  dalej  Pzp,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

Centralny Projekt Wdrożeniowy - Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 

1,  znak  sprawy  DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21  (dalej 

Postępowanie”).  Wartość 

zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 17 października 2018 r. pod nr 2018/S 200-454834. 

W  dniu  31  grudnia 

2018  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

Kapsch  Telematic  Services  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

w zw. z art. 353¹ k.c. poprzez oczekiwanie złożenia przez 

wykonawcę oświadczenia o zapoznaniu się z terenem, na którym realizowane będą 

prace  wynikające  z  umowy,  przy  braku  umożliwienia  takiego  zapoznania  się  z 

terenem  (co  Zamawiający  wskazał  w  odpowiedzi  na  pytania,  m.in.  odpowiedzi  na 

pytanie  536),  a  tym  samym  oczekiwanie  przyjęcia  rozszerzonej  odpowiedzialności 

kontraktowej  przez  wykonawcę,  któremu  udzielone  zostanie  zamówienie  objęte 

Postępowaniem,  przy  braku  możliwości  weryfikacji  możliwego  zakresu  tej 

odpowiedzialności  i  oczekiwanie  złożenia  oświadczenia  niemożliwego  do 

zrealizowania; 

2)  art. 43 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 9a ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

art.  38  ust.  6  ustawy  Pzp    poprzez  wyznaczenie  [Pkt  14.4  oraz  17.1  TOM  1  IDW 

SIWZ]  terminu  na  złożenie  ofert  na  dzień  6  lutego  2019  roku,  który  to  termin  jest 

term

inem  zbyt  krótkim,  nieuwzględniającym  czasu  potrzebnego  na  przygotowanie  i 

złożenie  ofert  oraz  nieuwzględniającym  złożoności  zamówienia  i  obszerności 

dokumentacji, którą Zamawiający udostępnił dopiero w dniu 21 grudnia 2018 roku (w 

sposób  uniemożliwiający  zapoznanie  się  z  nią  w  tym  dniu),  a  którą  należy 

przeanalizować  przed  sporządzeniem  oferty,  i  w  konsekwencji  naruszenie  przez 


przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców; 

3)  art.  38  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nieudzielenie  odpowiedzi  na  zadane 

Zamawiającemu pytania bądź nieprecyzyjne udzielenie odpowiedzi na pytania, które 

to dotyczyły istotnych wątpliwości, a brak odpowiedzi na które znacząco utrudnia lub 

uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie oferty; 

art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 353¹ k.c. poprzez oczekiwanie złożenia przez 

wykonawców oświadczenia, że wykonawca zapoznał się z umową o dofinansowanie i 

znane  m

u  są  wskaźniki  rezultatu,  których  osiągnięcie  dla  Zamawiającego  jest 

krytyczne  oraz  obciążenie  Wykonawcy  skutkami  utraty  dofinansowania,  w 

szczególności  poprzez  opisane  w  §  13  ust  24  IPU  kontraktowe  wyłączenie 

odpowiedzialności  Zamawiającego  za  opóźnienia  w  przekazaniu  mu  środków 

europejskich lub za ich nieprzekazanie, podczas gdy ujawnione na etapie wyjaśnień 

treści  SIWZ  postanowienia  umowy  o  dofinansowanie  i  postanowienia  IPU  są 

oczywiście  sprzeczne,  a  tym  samym  oczekiwanie  przyjęcia  rozszerzonej 

odpowied

zialności przez wykonawcę, któremu udzielone zostanie zamówienie objęte 

Postępowaniem przy wątpliwościach interpretacyjnych i braku możliwości weryfikacji 

możliwego  zakresu  tej  odpowiedzialności,  a  przez  to  oczekiwanie  złożenia  przez 

wykonawcę 

oświadczenia 

niemożliwego 

do 

zrealizowania 

przyjęcie 

odpowiedzialności za zdarzenia będące poza kontrolą Wykonawcy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

następujących czynności: 

zmianę § 5 ust. 12 IPU poprzez wykreślenie oświadczenia wykonawcy, że zapoznał 

się  z  terenem,  na  którym  realizowane  będą  prace  wynikające  z  umowy  IPU  lub 

umożliwienie  wykonawcom  dokonanie  wizji  lokalnych  z  jednoczesnym  wydłużeniem 

terminu składania ofert, uwzględniającym czas niezbędny na dokonanie takich analiz 

terenowych; 

zmianę  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowień  SIWZ  w  zakresie  terminu 

składania ofert przez jego przedłużenie co najmniej do dnia 29 marca 2019 roku; 

udzielenie  przez  Zamawiającego  jednoznacznych  i  wyczerpujących  odpowiedzi  na 

zadane przez Odwołującego pytania przywołane w odwołaniu; 

zmianę  treści  SWIZ,  Tom  II  -  IPU  poprzez  wykreślenie  z  pkt.  9  preambuły  IPU, 

oświadczenia wykonawcy, że zapoznał się z umową o dofinansowanie i znane mu są 


jeśli  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Umowy  spowoduje  utratę 

dofinansowania, skutki takiej utraty obciążają Wykonawcę oraz zmianę treści SIWZ i i 

PU  poprzez  odpowiednie  dostosowanie  terminów  wynikających  z  IPU  do  terminów 

wynikających z umowy o finansowanie oraz poprzez jednoznaczne wskazanie w jego 

treści  §  13  pkt  24  IPU,  że  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za  opóźnienia  w 

przekazaniu  mu  środków  europejskich  lub  za  ich  nieprzekazanie  będące  skutkiem 

ewentualnej  sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami  umowy  o  dofinansowanie,  a 

postanowieniami IPU. 

W dniu 

posiedzenia z udziałem stron Odwołujący złożył do protokołu oświadczenie, że cofa 

wniesione odwołanie.  

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel