KIO 2704/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2704/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w 

dniu  15  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę  IT Solution Factor Sp. z o.o. 

siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Popularnej  4/6  (02-473  Warszawa)  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w 

Warszawie przy ul. 

Stanisława Dubois 5A (00-184 Warszawa) 

przy  udziale  wykonawcy  S&T  Poland  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w Warszawie  przy  ul.  Postępu 

21D  (02-676  Warszawa) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego IT Solution Factor Sp. z o.o. z siedzibą

 w Warszawie

 kwoty 13 50

0 zł 

00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2704/18 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, zwane 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  -  Dz.  U.  z 

2017  r.,  poz.  1579  ze  zm.),  zwanej  d

alej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pn.: 

„Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór ogniowych 

i  systemu  równoważników  obciążeń  oraz  oprogramowania  do  zarządzania  Urządzeniami”

(znak sprawy: WZP.270.138.2018), 

zwane dalej: „postępowaniem”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 4 

września 2018 r. pod nr 2018/S 169-384363. 

Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  dniu  31  grudnia  2018  r.  wykonawca 

IT  Solution  Factor  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  zwany  dalej 

„odwołującym”  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

O

dwołujący  pismem  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w 

niniejszej  sprawie 

oraz  wniósł  o  zwrot  90%  kwoty  wpisu  na  jego  rachunek  bankowy.  Jako 

podstawę prawną ww. czynności odwołujący podał art. 187 ust. 8 Pzp. 

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wystąpiły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamkn

ięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 

P

zp i nakazała zwrot odwołującemu kwoty 13 500,00 zł stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel