KIO 2703/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2703/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:              

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na posiedzeniu wyznaczonym 

z udziałem stron i uczestnika w dniu 15 stycznia 

2019r. w Warszawie sprawy 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w dniu 31 grudnia 2018 r. przez 

odwołującego: SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

100  Tarnów,  ul.  Boya  -  Żeleńskiego  5  B    w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Energa Informatyka i Technologie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku;  80-309 Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 472 A 

przy udziale przystępującego: „KONCEPT” Sp. z o.o. ul. Wodniaków 19; 03-992 Warszawa  

po stronie zamawiającego   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania obciąża  SUNTAR  Sp.  z o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie;  33-100 

Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 5 B i: 

zalicza do 

kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: 

jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez SUNTAR Sp. z o.o. z 


siedzibą w Tarnowie; 33-100 Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 5 B tytułem wpisu od 

odwołania. 

nakazuje zwrot z rachu

nku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 33-100 Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 

5 B 

kwotę 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:…………………..………… 


U z a s a d n i e n i e 

Odwołanie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień  publicznych  pod  nazwą  „Sukcesywna  dostawa  sprzętu  oraz  akcesoriów 

komputerowych  wraz  z  36  miesięcznym  serwisem  gwarancyjnym"  –  Numer  referencyjny: 

ZP/06/EITE-DW/2018.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

04.12.2018 roku pod numerem 2018/S 233-533382 

Pismem z dnia 15.01.2019 roku, 

przesłanym drogą elektroniczną w formie skanu załączonego 

do  e-maila,  podpisanym  przez 

Prezesa  Zarządu  P.  Z.C.,  odwołujący  cofnął  odwołanie, 

załączając odpis z KRS na dzień 27.08.2018 roku. 

W  tym  stanie  rzeczy 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uznała  wniosek  cofnięcia  odwołania  za 

skuteczny i na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie 

odwoławcze wydając postanowienie w sprawie.    

Uzupełniająco  Izba  nadmienia,  że  zamawiający  za  pośrednictwem  drogi  elektronicznej 

przesłał  skan  pisma  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  w  odwołaniu  podpisane  przez 

przedstawiciela zamawiającego ale bez wykazania umocowania do składania oświadczeń w 

imieniu zamawiającego.  

Na posiedzeniu w dniu 15.01

.2019 roku nikt ze stron jak i przystępujący nie stawili się. Izba 

stwierdziła prawidłowe zawiadomienie o terminie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej.  

Z uwagi na dalej idący wniosek odwołującego co do cofnięcia odwołania, niż oświadczenie 

zamawiającego  o  uwzględnieniu  odwołania,  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na 

podstawie art. 187 ust.8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa 


Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz.  U.  2018r.    z  dnia  7  maja  2018r.  poz.972)   

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90 % należnego wpisu 

od odwołania.  

Przewodniczący:…………………………… 


wiper-pixel