KIO 270/19 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt: KIO 270/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po rozpoznaniu na posiedzeniu nieja

wnym bez udziału stron w dniu 27 lutego 2019 r. w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15 

lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

konsorcjum: 

1/  Vendi  Servis sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Łodzi (lider  –  pełnomocnik),  2/ 

Jol-

Mark  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  i  3/  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe  „Postęp”  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Powiatowy  Publicznych  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  poniesionej  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania na rzecz wykonawców  1/ Vendi Servis sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (lider – 

pełnomocnik),  2/  Jol-Mark  sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Gliwicach  i  3/  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe „Postęp” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt: KIO 270/19 

                                                              U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie 

usług  społecznych  w  zakresie  żywienia  pacjentów  i  dystrybucji  posiłków  na  oddziały”,  nr 

sprawy: 44/ZP/ 2018. 

Odwołujący:  wykonawcy  1.  Vendi  Servis  spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi,  2.  JOL-MARK 

spółka  z  o.o.  w  Gliwicach  i  3.  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Postęp” 

spółka z o.o. w Gliwicach wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego, tj. dokonania 

wyboru oferty wykonawcy - 

NIRO spółka z o.o. (dalej: Wykonawca) jako najkorzystniejszej, z 

naruszeniem przepisów Pzp. 

Zarzuc

ił Zamawiającemu naruszenie: 

1.art.  138o  ust.  1-

2  Pzp  w  związku  z  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez 

dokonanie  wyboru  oferty  Wykonawcy  jako  najkorzystniejszej,  w  sytuacji  gdy  oferta  tego 

Wykonawcy  powinna  zostać  odrzucona  z  powodu  jej  niezgodności  z  treścią  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  polegającej  na  załączeniu  do  niej  przykładowego 

jadłospisu (będącego treścią oferty) nie spełniającego wymagań Zamawiającego zawartych 

w treści SIWZ; 

2. art. 138o ust. 1-2 w zw. z art. 84 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 zd. 2 Pzp przez zaniechanie 

zwrócenia  Wykonawcy  poprawionej  oferty  wniesionej  po  upływie  terminu  składania  ofert  i 

prowadzenie przez Zamawiającego z Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty; 

3. art. 138o ust. 1-2 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp przez bezpodstawne wezwanie Wykonawcy do 

uzupełnienia i wyjaśnienia przykładowego jadłospisu stanowiącego część oferty Wykonawcy 

po  upływie  terminu  składania  ofert,  na  podstawie  przepisu  uprawniającego  Zamawiającego 

do wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu a nie treści oferty 

4. art. 138o ust. 1-2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp i w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2018  poz.  419)  przez 

dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sposób  nieobiektywny  i  dyskryminacyjny, 

niezgodny z SIWZ i tym samym niepoprawny, w tym wybranie jako oferty najkorzystniejszej 

oferty Wykonawcy, która nie odpowiada zasadom zawartym w SIWZ. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej; 

odrzucenia oferty Wykonawcy - 

NIRO spółka z o.o.; 


powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

dokonania ponownego wyboru oferty najk

orzystniejszej spośród ofert ważnych. 

Odwołujący posiadają interes prawny w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej, ponieważ 

złożona przez nich wspólnie oferta zajęła drugie miejsce w klasyfikacji ofert złożonych przez 

wykonawców w przedmiotowym postępowaniu i w wypadku uwzględnienia odwołania może 

zostać wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza. 

U

zasadniając zarzuty i żądania odwołujący w pierwszej kolejności przedstawił argumentację 

dopuszczalności  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  w  przypadku  zamówień 

publicznych na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

750.000 euro, opierając się na wykładni przepisów prawa, orzecznictwie i piśmiennictwie.  

W

skazał,  że  przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  SIWZ,  jest:  1. 

sporządzanie  całodziennych  posiłków  w  kuchni  wykonawcy,  zgodnie  z  warunkami 

określonymi  w  ustawie  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  z  dnia  25.08.2006  r.;  2.  

dowóz  posiłków  przez  wykonawcę  do  Zamawiającego;  3.  dostarczenie  oraz  dystrybucja  w 

poszczególne  oddziały  do  kuchenek  oddziałowych  przygotowanych  przez  wykonawcę 

posiłków całodziennych; 4. Odbiór brudnych pojemników typu GN po rozdzieleniu posiłków i 

ich zmywanie u wykonawcy. 

Zamawiający  w  piśmie  złożonym  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dnia  22 

lutego  2019  r.  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty  odwołania  w  całości.  Potwierdził,  że 

przekazanie  kopii  odwołania  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 15 lutego 2019 r. e-mail i pocztą.  

W ustawowym terminie 3 dni liczonych od tej daty, zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy pzp, do 

postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień. 

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie na posiedzeniu stwierdziła, że przedmiot 

zamówienia  obejmuje  stosownie  do  opisu  przedmiotu  dokonanego  przez  zamawiającego  z 

użyciem  kodów  CPV:  usługi  przygotowania  posiłków  -  55321000-6,  usługi  dowożenia 

posiłków - 55521200-0  oraz 55322000-0 tj. usługi gotowania posiłków.  

Pierwszy  i  trzeci  rodzaj  usług  wyżej  wymienionych  nie  stanowi    usług  społecznych 

wymienionych  w 

załączniku  XIV  do  dyrektywy  2014/24/UE  oraz  załączniku  XVII  do 

dyrektywy 2014/25/UE

, o których mowa w art. 138h ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W  konsekwencji 

uznać  należy,  że  zarzuty  odwołania  podlegają  ocenie  na  zasadach 

ogólnych ustawy z uwzględnieniem przepisów Działu VI ustawy pzp, w tym art. 180 ust. 2 pkt 

ustawy. 


Izba  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron,  że 

postępowanie odwoławcze, wobec uwzględnienia zarzutów odwołania, należało umorzyć na 

podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania wydano na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2b 

ustawy Pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  z  których  wynika,  że 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

rozpoczęciem rozprawy, koszty postępowania znosi się wzajemnie. 

Przewodniczący:  ……………………………..                          


wiper-pixel