KIO 2700/18 WYROK dnia 30 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2700/18 

WYROK 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna  Poprawa 

Irmina Pawlik 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

 
po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2019  roku  oraz  25  stycznia  2019  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31 

grudnia  2018  roku  przez  o

dwołującego  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o zamówienie (1) TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna, (2) SCHWEERBAU GmbH & Co. KG 

Bauunternehmen,  (3)  "SBM"  Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa (adres pełnomocnika: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

A

kcyjna z siedzibą w Warszawa  

przy udziale 

Torpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

N

akazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  z  dnia  21  grudnia  2018  roku  

przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej 

w  postępowaniu  na  zadanie  pod  nazwą  

„Przebudowa  układów  torowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii 


kolejowej  E  59  odcinek  Choszczno  - 

Stargard  w  ramach  projektu  „Prace  na  linii 

kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Torpol  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w Poznaniu i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie (1)TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna, (2) 

SCHWEERBAU  GmbH  &  Co.  KG  Bauunternehmen,  (3)"SBM"  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  (adres  pełnomocnika:  

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od  wykonawcy  Torpol Spółka Akcyjna z siedzibą  w Poznaniu  na rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (1)TRAKCJA PRKiI Spółka 

Akcyjna, (2) SCHWEERBAU GmbH & Co. KG Bauunterne

hmen, (3)"SBM" Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  (adres  pełnomocnika:  

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  
do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:           

……………..……………. 

……………………………. 

……………………………. 


Sygn. akt: 

KIO 2700/18 

Uzasadnienie 

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której 

Postępowanie  prowadzi  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

„Przebudowa  układów  torowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii  kolejowej  E  59 

odcinek Choszczno - 

Stargard w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku 

Poznań  Główny  -  Szczecin  Dąbie"  (nr  referencyjny  9090/IRZR2/15276/04656/18/P,  zwane 

dalej „postępowaniem". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

z dnia 23 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/S 161-369067.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej,  o  wartości  zamówienia  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

Dnia 31 grudnia 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:     

Trakcja PRKil S.A., SCHWEERBAU GmbH & Co. 

KG Bauunternehmen oraz „SBM” Sp. z o.o.  

Sp.  k. 

(zwanych  dalej  „Odwołującym”)  wobec  czynności  Zamawiającego  w  postępowaniu 

polegających na: 

1.  przeprowadzeniu 

aukcji elektronicznej w sposób niezgodny z przepisami Pzp 

oraz specyfikacj

i istotnych warunków zamówienia, 

zaniechaniu unieważnienia aukcji elektronicznej. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych: 

1.  art. 91c ust. 3 Pzp w zw. z pkt 29.1.12 IDW poprzez przeprowadzenie aukcji elektronicznej 

w  p

ostępowaniu w  sposób, który  nie gwarantował  przekazywania na  bieżąco  każdemu 

wykonawcy  informacji  o pozycji  złożonej  przez  niego  oferty  i  otrzymanej punktacji  oraz 

punktacji najkorzystniejszej oferty, co skutkowało wprowadzeniem Odwołującego w błąd 

w  zakresie  aktualnego  przebiegu  aukcji  oraz  pozycji  jego  oferty,  a  tym  samym 

uniemożliwiło złożenie kolejnego postąpienia, a w konsekwencji powyższego, 


2.  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności 

i przejrzystości. 

Na podstawie art. 190 ust. 1 Pzp Odwołujący wniósł o: 

1.  dopuszczenie 

i przeprowadzenie dowodów załączonych do odwołania, wnioskowanych  

w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności wskazane  

w uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym; 

zobowiązanie  Zamawiającego  na  podstawie  art.  §  24  ust.  1  Rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z dnia 

22 marca 2010 r. (dalej „Regulamin postępowania") do przedłożenia rejestrów/danych z 

systemu  teleinformatycznego  platformy  aukcyjnej  ukazujących  zapis  informatyczny 

przebi

egu całej aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach postępowania w dniu 21 

grudnia  2018  r.  o  godz.  12:00,  w  szczególności  wszystkich  danych/informacji 

przesyłanych i otrzymywanych przez platformę aukcyjną, rejestr zdarzeń polegających na 

generowaniu i 

wysłaniu informacji z serwera do uczestników aukcji (w tym otrzymywanych 

przez  platformę  żądań  odświeżenia  strony  internetowej  aukcji  i  wysyłanych  do 

Odwołującego aktualizacji dotyczących dokonanych przez Torpol SA postąpień, w tym po 

godzinie  12:45:59), 

oraz  wszystkich  czynności  dokonanych  w  ramach  aukcji  przez 

uczestników aukcji na okoliczność prawidłowości działania systemu teleinformatycznego 

platformy  aukcyjnej  i  wywiązania  się  przez  Zamawiającego  z  obowiązków,  o  których 

mowa w art. 91 c ust. 3 Pzp; 

dopuszczenie i przeprowadzanie, w trybie art. 190 ust. 4 Pzp, dowodu z opinii biegłego 

sądowego  z  dziedziny  informatyki  na  okoliczność  ustalenia  prawidłowości  przebiegu 

aukcji przeprowadzonej w ramach Postępowania w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 12:00, 

szczególności czy system teleinformatyczny, na którym bazowała platforma aukcyjna 

udostępniał/przesyłał  po  godz.  12:45:59  do  Odwołującego  dane  aktualizujące  stronę 

internetową aukcji o poczynione przez Torpol S.A. kolejne postąpienie, a które skutkowały 

z

mianą pozycji oferty Odwołującego. 


Na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp Odwołujący wniósł o: 

1.  rozpatrzenie 

i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienia 

aukcji  elektronicznej  i  przeprowadzenia  jej  ponownie  (poprzedzając  ją  ponownym 

zaproszeniem do wzięcia udziału w aukcji); 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów  zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych 

przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

Odwołujący  wskazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  będącego 

przedmiotem  postępowania  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  prawa.  Przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  w  sposób 

nieprawidłowy, niegwarantujący spełnienia wymagań, o których mowa w art. 91 c ust. 3 Pzp, 

pomimo wywiązania się przez Odwołującego ze wszystkich wymogów, które sprecyzowane 

zostały  w  pkt.  29  Instrukcji  Dla  Wykonawców  (dalej  „IDW”),  spowodowało  niemożność 

składania dalszych postąpień, a tym samym, uzyskania przez Odwołującego zamówienia. 

W uzasadnieniu od

wołania, Odwołujący podniósł, iż w przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający 

zastrzegł 

możliwość 

dokonania 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej  

z  zastosowaniem  aukcji  elektronicznej,  przewidując  w  tym  zakresie  następujące  wymogi 

(szczegóły dotyczące aukcji ujęte zostały w pkt. 29 IDW, poniżej przytoczono postanowienia 

istotne z punktu widzenia odwołania): 

W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena. 

W  toku  aukcji  elektronicznej  Wykonawcy  za  pomocą  formularza  umieszczonego  

na  Platformie  Zakupowej,  umożliwiającego  wprowadzanie  niezbędnych  danych,  

w  trybie  bezpośredniego  połączenia  z  Platformą  Zakupową,  składają  kolejne 

korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 

Sposób  oceny  ofert  w  toku  aukcji  elektronicznej  będzie  obejmował  przeliczanie 

postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed 

otwarciem aukcji. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: 


Wykonawca 

pr

zed  przystąpieniem  do  aukcji  ma  obowiązek  przekazać 

Zamawiającemu dane osoby składającej postąpienia w aukcji (posiadającej własny 

aktualny kwalifikowany podpis elektroniczny), poda

jąc imię i nazwisko tej osoby oraz 

adres  e-mail, 

na  który  ma  zostać  wysłane  zaproszenie  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej.  Wskazana  do  składania  osoba  winna  zostać  zarejestrowana  przez 

Wykonawcę  jako  użytkownik  w  Platformie  Zakupowej  Zamawiającego.  Użytkownik 

zarejestrowany w Platformie zakupowej winien posiadać dane (imię i nazwisko oraz 

adres e-

mail) takie same jak wskazana Zamawiającemu osoba, która będzie składać 

postąpienia w trakcie aukcji elektronicznej. Konta dla Wykonawców uczestniczących 

w aukcji tworzy Zamawiający. Osoba wskazana przez Wykonawcę do udziału w aukcji 

ele

ktronicznej musi posiadać własny kwalifikowany podpis elektroniczny, którym będą 

opatrzone postąpienia podczas aukcji elektronicznej. 

Wykonawca w trakcie aukcji widzi swoją kwotę, pozycję w klasyfikacji ofert, aktualną 

punktację oraz punktację najkorzystniejszej oferty. 

13  Sposób  oceny  ofert  w  toku  aukcji  elektronicznej  będzie  obejmować  przeliczenie 

każdorazowych  postąpień  w  kryterium:  całkowita  cena  brutto  na  punktową  ocenę 

oferty. 

29.1.14. Podstawowy czas trwania aukcji to 60 min oraz ewentualne dogrywki. 

Aukcja  zostanie  zamknięta  po  60  min  od  rozpoczęcia  aukcji,  o  ile  nie  dojdzie  

do dogrywki. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 10 minut czasu 

trwania  aukcji  zostanie  złożona  nowa  oferta.  W  takim  przypadku  aukcja  zostanie 

przedłużona od momentu złożenia tej oferty o sekundy brakujące do pełnej minuty,  

w  której  złożona  została  oferta  plus  dogrywkę  o  czasie  trwania  10  minut,  o  ile  nie 

padnie kolejna przedłużająca aukcję oferta. 

20 Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

a)  komputer  klasy  PC  z  zainstalowanym  systemem  operacyjnym  Microsoft 

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 10; 

b)   w  przypadku  komputera  z  systemem  operacyjnym  Microsoft  Windows  7/ 

Windows 8 przeg

lądarka MS Internet Expłorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active 

X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Wndows 8 przeglądarka 

Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128 bit; 


c)  w  przypadku  komputera  z  systemem  operacyjnym  Microsoft  Windows  10 

przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą 

Javy, siła szyfrowania: 128 bit; 

d) 

podłączenie do Internetu: min 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe 

łącze internetowe); 

e) 

podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej 

przez 

wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę, 

f) 

certyfikat  kwalifikowany  zainstalowany  na  komputerze,  na  którym  Wykonawca 

będzie  się  logował  do  konta  (certyfikat  musi  być  widoczny  w  magazynie 

certyfikatów  systemu  Windows  (magazynie  logicznym  o  nazwie  „Osobisty” 

certyfikatów systemu Windows)). 

Podręcznik  użytkownika  modułu  Aukcji  i  Licytacji  elektronicznych  dostępny  jest  

na  stronie  zamowienia.plk-sa.pl 

w  zakładce  Regulacje  i  procedury  procesu 

zakupowego. 

Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) 

oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon, Microsoft Edge itd) 

nie są dedykowane do obsługi Platformy Zakupowej (PZ PLK) przy udziale w aukcji 

elektronicznej  z  użyciem  podpisu  elektronicznego.  Korzystanie  z  innych  systemów 

operacyjnych,  przeglądarek  i/lub  z  systemów  operacyjnych  oraz  przeglądarek  nie 

wspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i 

błędów w funkcjonowaniu Platformy Zakupowej. 

Użytkownik  Platformy  Zakupowej  może  otworzyć  maksymalnie  jedną  instancję 

konsoli aukcyjnej naraz. Próba składania ofert z kilku otwartych konsol aukcyjnych 

może prowadzić do wystąpienia komplikacji w przebiegu aukcji. 

29.1.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i błędy wynikające  

z korzystania przez użytkowników z Platformy Zakupowej w niezgodny z powyższym 

opisem sposób lub z zastosowaniem sprzętu oraz oprogramowania innych niż wyżej 

wymienione. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem prowadzenia aukcji 

i licytacji elektronicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dostępnym na stronie 

internetowej:  zamowienia.plk-sa.pl 

w  zakładce  Regulacje  i  procedury  procesu 

zakupowego. 


W celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie Wykonawca winien odświeżyć 

ekran za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub wciskając klawisz ,F5" 

na klawiaturze. 

W  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  złożone  zostały  trzy  oferty.  Dnia  21 

grudnia  2018  r.  Zamawiający  przeprowadził  aukcję  elektroniczną,  w  której  udział  wzięli  

m. in. Odwołujący oraz TORPOL SA z siedzibą w Poznaniu (dalej „Torpol”). 

Przystępując  do  udziału  w  aukcji,  Odwołujący  spełniał  wszystkie  postawione  przez 

Zamawiającego wymagania (zarówno te odnoszące się do czynności poprzedzających aukcję, 

jak  i  te  związane  z  samą  aukcją,  o  czym  szczegółowo  poniżej).  Standardem  w  przypadku 

uczestniczenia  przez  Odwołującego  w  aukcjach  elektronicznych  (szczególnie  w  przypadku 

zamówień  wartych  kilkaset  milionów  PLN)  jest  uczestnictwo  kilkuosobowego  zespołu 

pracowników Odwołującego w czynnościach dokonywanych w ramach aukcji. Nie inaczej było 

również tym razem - wszelkie czynności związane z aukcją (w tym postąpienia) dokonywane 

były przez Dyrektor Działu Ofertowania, przy udziale trzech innych pracowników. 

Odwołujący składał następujące postąpienia: 

a) 

godz. 12:34:20 - o 1 min PLN; 

b) 

godz. 12:40:57 - o 1 min PLN; 

c) 

godz. 12:45:59 - o 1 min PLN. 

O godz. 12:45:59, Odwołujący złożył ostatnie postąpienie, co skutkowało zaistnieniem stanu, 

w  którym  jego  oferta  była  najkorzystniejsza  (widniała  w  rankingu  jako  pierwsza  z  liczbą 

punktów 100). Po złożeniu tego postąpienia Wykonawca obserwował dalszy przebieg aukcji, 

licząc  się  z  możliwością  dokonania  dalszych  postąpień  przez  konkurencyjne  podmioty.  

Do czasu zakończenia aukcji Platforma Zakupowa nie wygenerowała informacji o jakimkolwiek 

późniejszym  postąpieniu,  co  powinno  skutkować  uznaniem  oferty  Wykonawcy  

za najkorzystniejszą. Tymczasem po zakończeniu aukcji Odwołujący otrzymał raport z aukcji, 

z  którego  wynikało,  że  jego  oferta  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu,  

a za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy Torpol. 

Z  sytuacją  tą  Odwołujący  nie  mógł  się  pogodzić,  informacja  o  złożeniu  przez  Torpol 

postąpienia skutkującego sklasyfikowaniem oferty tego wykonawcy na pierwszym miejscu nie 

została mu bowiem przekazana. Tego samego dnia Odwołujący skierował do Zamawiającego 

pismo informujące o zaistniałej nieprawidłowości. Do pisma załączone zostało oświadczenie 

wszystkich pracowników Odwołującego biorących udział w aukcji. 

Dowód:  Pismo Odwołującego z dnia 21 grudnia 2018 r. wraz z oświadczeniem 


Aukcja  elektroniczna,  to  formuła,  która  gwarantuje  instytucjom  zamawiającym 

zwiększenie konkurencyjności ofert poprzez umożliwienie wykonawcom zmianę parametrów 

branych  pod  uwagę  jako  kryteria  oceny  ofert.  Najczęściej  parametrem,  który  podlega 

modyfikacji jest 

cena, tak też było w przypadku tego postępowania (pkt 29.1.2 IDW). 

Korzystanie 

przez  zamawiających  z  dobrodziejstwa  aukcji  elektronicznej  jest  w  aktualnej 

sytuacji rynkowej (w której powszechnym zjawiskiem jest przekroczenie przez wszystkie oferty 

budżetu  zamawiającego)  zrozumiałe  i  uzasadnione.  Nie  należy  jednak  zapominać,  

że  wykorzystanie  tego  mechanizmu  rodzi  po  stronie  „gospodarza  postępowania”  szereg 

obowiązków  związanych  z  zagwarantowaniem  poprawności  jej  prowadzenia,  co  w  daleko 

idący  sposób  wpływa  na  wywiązanie  się  z  obowiązku  dochowania  fundamentalnych  reguł 

prowadzenia  post

ępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  takich  jak  uczciwa 

konkurencja, równe traktowanie i przejrzystość. 

Podstawowe  wymagania  w  zakresie  zawartości  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w kontekście aukcji elektronicznej wyznacza art. 36 ust. 2 pkt 7 Pzp. Szczegółowo 

obowiązki zamawiających określa natomiast art. 91 a i następne Pzp. I tak art. 91 ust. 2a Pzp 

stanowi: „W przypadku gdy  zamawiający postanowił przeprowadzić aukcję elektroniczną,  w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa co najmniej: 

elementy,  których  wartości  będą  przedmiotem  aukcji  elektronicznej,  pod  warunkiem  

że elementy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej; 

wszelkie ograniczenia co do przedstawian

ych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia; 

informacje,  które  zostaną  udostępnione  wykonawcom  w  trakcie  aukcji  elektronicznej, 

oraz, w stosownych przypadkach, termin ich udostępnienia; 

informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej; 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować, oraz, w szczególności, minimalne 

wysokości  postąpień,  które,  w  stosownych  przypadkach,  wymagane  będą  podczas 

licytacji; 

informacje  dotyczące  parametrów  wykorzystywanego  sprzętu  elektronicznego, 

rozw

iązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń”. 

Jak wynika z przywołanego przepisu za jeden z fundamentalnych wymogów, z punktu 

widzenia  poprawności  aukcji,  ustawodawca  uznaje  określenie  informacji,  które  będą 

wykonawcom  udostępniane  w  trakcie  aukcji.  Dalsze  szczegóły  z  tym  związane  wynikają  

z art. 91 c ust. 3 zd. 1 Pzp, zgodnie z którym: „W toku aukcji elektronicznej zamawiający na 

bieżąco  przekazuje  każdemu  wykonawcy  informację  o  pozycji  złożonej  przez  niego  oferty  

i otrzymanej punktacji oraz o punk

tacji najkorzystniejszej oferty”


Jednocześnie,  formułując  w  powyższy  sposób  podstawowe  gwarancje  przejrzystości 

aukcji,  Pzp  przyznaje  zamawiającym  prawo  określenia  wymagań  w  zakresie  parametrów 

wykorzystywanego  sprzętu  elektronicznego  czy  też  rozwiązań  i  specyfikacji  technicznych  

w zakresie połączeń (art. 91 a ust, 2a pkt 6 Pzp). Uprawnienie to wydaje się zrozumiałe - skoro 

zamawiający ma ponosić odpowiedzialność za przeprowadzenie aukcji w sposób przejrzysty i 

konkurencyjny,  to  należy  pozostawić  mu  możliwość  kształtowania  obostrzeń  technicznych 

gwarantujących dochowanie tych wymogów.  Potwierdza to  w  swoim  orzecznictwie Krajowa 

Izba Odwoławcza (dalej „Izba”): „Organizator aukcji - zamawiający jest odpowiedzialny wobec 

wykonawców  jako  gospodarz  postępowania  za  dobór  platformy  umożliwiającej  zachowanie 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasad  określonych 

przez zamawiającego w zaproszeniu do aukcji oraz wymogów ustawy wynikających z art. 91c 

ustawy” (wyrok z dnia 4 września 2013r. KIO 2055/13)

Zamawiający zawarł w treści IDW uszczegółowienie ustawowych wymagań i uprawnień. 

Po pierwsze jednoznacznie potwierdził, że w czasie aukcji każdy z wykonawców widział będzie 

takie parametry, jak (pkt 29.1.12 IDW): 

a) 

kwotę swojej oferty; 

b) 

pozycję w klasyfikacji ofert; 

c) 

aktualną punktację; 

d) 

punktację najkorzystniejszej oferty. 

Po drugie Zamawiający sformułował szczegółowe wymagania techniczne w zakresie urządzeń 

teleinformatycznych,  określając  m.  in.  klasę  komputera,  system  operacyjny,  przeglądarkę, 

podłączenie  do  Internetu,  czytnik  karty  kryptograficznej  oraz  certyfikat  umożliwiający 

logowanie  się  do  konta.  Jednocześnie  Zamawiający  wskazał,  że  posługiwanie  się  innymi 

systemami  operacyjnymi  czy  przeglądarkami  niż  te  przywołane  w  IDW  może  skutkować 

nieprawidłowościami i błędami w funkcjonowaniu Platformy Zakupowej (pkt 29.1.20 IDW). 

Niezależnie  od  treści  IDW  Zamawiający  zobligował  wykonawców  do  zapoznania  

się z Regulaminem prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. (dalej „Regulamin”) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. Regulamin ten w 

§  4  ust.  11  stanowi,  że  „w  toku  Aukcji  elektronicznej  Zamawiający  na  bieżąco  przekazuje 

każdemu Wykonawcy informację zawierającą przynajmniej pozycję złożonej przez niego oferty 

w rankingu ofert i otrzymanej punktacji oraz o punktacji oferty najkorzystniejszej

”. Ponadto w 

§ 6 zawarto wymagania dotyczące konfiguracji i parametrów sprzętu informatycznego, które 

pozostają zbieżne z postanowieniami IDW. 

§ 7 ust. 1 Regulaminu zobowiązuje ponadto wykonawców do zapoznania się z Podręcznikiem 

użytkowania  Modułu  aukcji  elektronicznych  (również  dostępne  na  stronie  internetowej 


Zamawiającego).  Dokument  ten  zawiera  szczegóły  dotyczące  korzystania  z  Platformy 

Zakupowej. 

W  celu  uniknięcia  problemów  o  charakterze  technicznym,  Zamawiający  zaleca  również 

uczestnictwo w aukcji testowej. Aukcja taka odbyła się dnia 14 grudnia 2018 r., Odwołujący 

brał w niej aktywny udział, wykonując kilka postąpień. Odwołujący podkreśla, że w przypadku 

postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego powszechną praktyką jest 

organizowanie aukcji testowych. Co więcej - uzasadnione jest to zdarzającymi się problemami 

technicznymi (aukcja testowa w przypadku odcinka Stargard - Szczeci

n Dąbie w zakresie linii 

E59 powtarzana była kilkukrotnie - 11, 17 i 18 grudnia 2018 roku). 

Odwołujący podkreśla, że: 

a) 

komputer,  z  którego  prowadzono  aukcję  ma  zainstalowany  system Windows  10  oraz 

przeglądarkę  Internet  Explorer  11  (11.471.17134)  z  włączoną  obsługą  Active  X  bez 

żadnych restrykcji; 

b) 

posiada zainstalowany 

ważny certyfikat kwalifikowany. 

Dowód:  Wydruk potwierdzający aktualność certyfikatu kwalifikowanego 

Na  dowód  nieprzerwanego  połączenia  z  siecią  Internet  Odwołujący  załącza  wydruki 

obrazujące łączność z oddziałami spółki Trakcja PRKil S.A., co dowodzi, że łącza internetowe 

w  siedzibie  spółki  przez  cały  dzień  funkcjonowały  bez  zakłóceń  (dwa  wydruki)  oraz 

komputerem, z którego prowadzona była aukcja (jeden wydruk). 

Dowód:  Wydruki obrazujące łączność z Internetem 

Wobec  powyższego,  biorąc  pod  uwagę  wymagania,  które  przed  wykonawcami 

ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia  postawił  Zamawiający,  w  tym  miejscu  stwierdzić 

należy,  że  Odwołujący  wywiązał  się  ze  wszystkich  obostrzeń  i  wymogów,  a  stan  ten  trwał 

nieprzerwanie przez cały czas trwania aukcji. 

Pkt  29.1.21  Regulaminu  stanowi,  że  „Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  

za  nieprawidłowości  i  błędy  wynikające  z  korzystania  przez  użytkowników  z  Platformy 

Zakupowej  w  niezgodny  z  powyższym  opisem  sposób  lub  z  zastosowaniem  sprzętu  oraz 

oprogramowania  innych  niż  wyżej  wymienione”.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  Zamawiający  

nie może w zaistniałej sytuacji ograniczyć swojej odpowiedzialności w oparciu o tę regulację - 

jak wykazano powyżej Odwołujący zastosował się do wszystkich wymagań Zamawiającego. 

Na  uwagę  zasługuje,  że  Izba  w  zapadłych  dotychczas  orzeczeniach  zajmowała  już 

stanow

isko odnośnie konsekwencji nieprawidłowości zaistniałych w toku prowadzonej aukcji. 

Np. w przywołanym już wyroku z dnia 4 września 2013 r.2 Izba zwraca uwagę, że wadliwość 

w  zakresie  przekazywania  wykonawcom  informacji,  o  których mowa  w  art.  91  c  ust.  3  Pzp 


może mieć decydujący wpływ na decyzje o dalszych postąpieniach (a więc i na efekt końcowy 

całej  aukcji):  „Ponadto  izba  stwierdza,  że  wykonawcy  nie  byli  zgodnie  z  art.  91c  ust.  3 

informowani  o  rzeczywistej  pozycji  swojej  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o  punktacji 

najkorzystniejszej  oferty,  co  w  ocenie  Izby  miało  niewątpliwy  wpływ  na  decyzje  biznesowe 

podejmowane podczas tej aukcji" 

Odwołujący powołał się wyroki Krajowej Izby Odwoławczej:  z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

KIO 530/15, z dnia 28 listopada 2013 r. KIO 2651/13 Sygn. KIO 2055/13 Sygn. KIO 530/15 

Sygn.  KIO  2651/13,  Wyrok  z  dnia  24  czerwca  2010  r.,  sygn.  KIO/UZP  2012/10,  KIO/UZP 

1060/10 Tak Izba w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. KIO 2720/12, wyrok z dnia 24 

czerwca 2010 KIO /UZP 2012/10, KIO/UZP 1060/10, wyrok z 20 grudnia 2012 KIO 2720/12. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wniosek  o  unieważnienie  i  powtórzenie  aukcji  jest 

uzasadniony.  

Na  marginesie  Odwołujący  dodał,  że  zaistniała  sytuacja  jest  wybitnie  niekorzystna  

uwagi na finanse publiczne, które, biorąc pod uwagę status Zamawiającego, powinny być 

należycie  chronione.  Odwołujący,  z  przyczyn  od  niego  niezależnych  i  niezawinionych, 

pozbawiony  został  możliwości  złożenia  Zamawiającemu  korzystniejszej  oferty.  Błędnie 

przeprowadzona aukcja godzi więc nie tylko w interes Odwołującego, który nie miał możliwości 

uzyskania zamówienia, ale skutkuje również ponoszeniem przez budżet publiczny wydatków 

wyższych  niż  mogłyby  zostać  faktycznie  poniesione  (stan  ten  dodatkowo  potęguje  fakt,  że 

każde  postąpienie  powodowało  zaoszczędzenie  środków  publicznych  w  wysokości  1  mln 

PLN). 

W opinii Odwołującego już na podstawie wskazanych powyżej okoliczności uznać należy 

odwołanie  za  zasadne.  Jednocześnie,  z  oczywistych  względów,  Odwołujący  nie  posiada 

dostępu do szczegółów technicznych aukcji, którymi dysponuje Zamawiający. Należy jednak 

p

odkreślić, że obiektywną trudność generuje już sam stan faktyczny sprawy. Otóż zadaniem 

Odwołującego  było  wykazanie  zdarzenia,  które  nie  nastąpiło  (brak  poinformowania  go 

opostąpieniu złożonym przez Torpol oraz aktualnym stanie aukcji). Jak wskazuje w jednym ze 

swoich  orzeczeń  Sąd  Najwyższy  „tzw.  fakty  negatywne  mogą  być  dowodzone  za  pomocą 

dowodów faktów pozytywnych przeciwnych, których istnienie wyłącza twierdzoną okoliczność 

negatywną (wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2003 r. sygn. II CKN 1409/2000). 

Dlatego 

też uznać należy, że Odwołujący wypełnił swój obowiązek wynikający z art. 190 ust. 

1  Pzp  (tj.  wskazania  dowodów  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzi  skutki  prawne). 

Poniższe wnioski odczytywać zatem należy jako uzasadnione brakiem dostępu do materiałów 

dokumentujących  przebieg  aukcji  lub  koniecznością  zasięgnięcia  wiadomości  specjalnych  i 


stanowią o wywiązaniu się przez Odwołującego z ciężaru dowodzenia. W petitum odwołania 

Odwołujący wniósł o: 

a) 

o  zobowiązanie  Zamawiającego,  na  podstawie  art.  §  24  ust.  1  Regulaminu 

postępowania,  do  przedłożenia  rejestrów/danych  z  systemu  teleinformatycznego 

platformy  aukcyjnej  ukazujących  zapis  informatyczny  przebiegu  całej  aukcji 

elektronicznej  przeprowadzonej  w  ramach  p

ostępowania  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  

o  godz. 

12:00,  w  szczególności  wszystkich  danych/informacji  przesyłanych  

i  otrzymywanych  przez  platformę  aukcyjną,  rejestr  zdarzeń  polegających  na 

generowaniu  i  wysłaniu  informacji  z  serwera  do  uczestników  aukcji  (w  tym 

otrzymywanych  przez  platformę  żądań  odświeżenia  strony  internetowej  aukcji  

i wysyłanych aktualizacji dot. dokonanych postąpień, w tym po godzinie 12:45:59) oraz 

wszystkich czynności dokonanych przez uczestników aukcji; 

b) 

dopuszczenie i przeprowadzanie, w trybie art. 190 ust. 4 Pzp, dowodu z opin

ii biegłego 

sądowego  z  dziedziny  informatyki  na  okoliczność  ustalenia  prawidłowości  przebiegu 

aukcji  przeprowadzonej  w  ramach  Postępowania  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  o  godz. 

12:00,  w  szczególności  czy  system  teleinformatyczny,  na  którym  bazowała  platforma 

a

ukcyjna udostępniał/przesyłał po godz. 12:45:59 do Odwołującego dane aktualizujące 

stronę  internetową  aukcji  o  poczynione  przez  Torpol  kolejne  postąpienie,  a  które 

ukazywały zmianę pozycji oferty Odwołującego. 

Zgodnie z § 24 ust. 1 Regulaminu postępowania „skład orzekający może zobowiązać strony 

oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  do  przedstawienia  dokumentów  lub  innych 

dowodów  istotnych  do  rozstrzygnięcia  odwołania”.  Ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu 

niniejszego postępowania odwoławczego, oczywistym jest, że dla rozstrzygnięcia niniejszego 

odwołania zapisy teleinformatyczne przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 r. aukcji, w tym 

rejestr wszystkich czynności dokonanych przez uczestników oraz informacji /danych/ żądań/ 

aktualizacji  otrzymywanych  /wys

yłanych  przez  platformę  aukcyjną  do  /od  użytkowników 

stanowi  dowód  istotny  dla  rozstrzygnięcia  niniejszego  postępowania  i  pozwoli  na 

jednoznaczne 

stwierdzenie,  czy  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za  błędy  systemu 

aukcyjnego, a tym samym czy naruszył art. 91 c ust. 3 Pzp. 

Zobowiązanie  przez  Izbę  Zamawiającego  do  przedstawienia  wnioskowanego  dowodu 

uzasadnione  jest  brakiem  obiektywnej  możliwości  pozyskania  tego  dowodu  przez  samego 

Odwołującego.  Odwołujący  bowiem  nie  posiada  dostępu  do  systemów  teleinformatycznych  

(w  tym  Platformy  Zakupowej)  Zamawiającego  i nie jest  w  stanie przedstawić  tego dowodu. 

Jednocześnie,  zobowiązanie  Zamawiającego  do  przedłożenia  zapisów  rejestrów 

informatycznych Platformy Zakupowej i wszystkich odnotowanych tam czynności uczestników 

aukcji oraz informacji otrzymywanych i przesyłanych przez samą Platformę podyktowane jest 


koniecznością skompletowania pełnego materiału dowodowego. Jak bowiem stwierdzono w 

wyroku Izby z dnia 2 wrz

eśnia 2011 r. KIO 1772/11: „Izba wskazuje, iż dopuszczenie dowodu 

z opinii biegłego jest możliwe wówczas, gdy istnieje kompletny i zupełny materiał pozwalający 

na wydanie opinii”. 

Co  więcej,  wykazane  powyżej  spełnienie  przez  Odwołującego  wszystkich  wymogów 

technicznych  postawionych  przez  Zamawiającego  (a  tym  samym  wykazanie  braku 

odpowiedzialności  po  stronie  Odwołującego)  uzasadnia  konieczność  przeprowadzenia 

dowodu z rejestru danyc

h informatycznych Platformy Zakupowej, które powinien przedłożyć 

Zamawiający. Zauważyć należy, że w niniejszej sprawie nie zachodzi sytuacja niespełnienia 

warunków i zaleceń technicznych przez Odwołującego, która to okoliczność tylko i wyłącznie 

uprawniałaby Izbę do pominięcia wnioskowanych dowodów na podstawie art. 190 ust. 6 Pzp 

jako sytuacja udowodnienia okoliczności przeciwnej do podniesionej przez Odwołującego. 

Następcza  konieczność  poddania  materiału  dowodowego  ocenie  biegłego  sądowego  

z zakresu informatyki podyktowana jest wymogiem ustalenia stanu faktycznego przez pryzmat 

wiadomości specjalnych, których żadna ze stron nie może we własnym zakresie przedstawić. 

Zgodnie z art. 190 ust, 4 zd. 1 Pzp „Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na 

li

stę  biegłych  sądowych  prowadzoną  przez  prezesa  właściwego  sądu  okręgowego,  jeżeli 

ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych”. W orzecznictwie Izby 

wskazuje się, że uprawnienie do powołania biegłego jest niezbędne, gdy prezentowane przez 

obie  strony  wiarygodne  dowody  prowadzą  do  wniosku,  że  ich  stanowiska  w  sprawie  są 

zasadne, a Izba stwierdzi, że powoduje to sprzeczność w materiale dowodowym, której w inny 

sposób nie da się rozwiązać oraz gdy wymagane są wiadomości specjalne (por. wyrok KIO z 

dnia 20 września 2016 r., sygn. akt KIO 1510/16; wyrok KIO z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. 

akt KIO 1730/15; wyrok KIO z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 1730/15; por. też wyrok 

Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r, sygn. akt II Ca 1601/15). 

W  niniejszej  sprawie,  Odwołujący  powyżej  wykazał,  że  nie  można  mu  przypisać 

odpowiedzialności  za  brak  prawidłowego  korzystania  z  Platformy  Zakupowej  ze  względu  

na spełnienie wszystkich wymogów technicznych oraz zaleceń Zamawiającego. Tym samym, 

w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  będzie  dążył  do  wykazania  prawidłowego  przebiegu  aukcji 

internetowej  i  braku  naruszenia  art.  91  c  ust.  3  Pzp  oraz  przedstawi  wiarygodne  dowody, 

zaktualizuje  się  konieczność  przeprowadzenia  dowodu  z  opinii  biegłego  sądowego  

na  okoliczność  prawidłowego  działania  systemu  informatycznego  Zamawiającego. 

Jednocześnie sama istota materiału dowodowego - zapisy teleinformatyczne przebiegu aukcji 


które zostaną przedstawione przez Zamawiającego - wymagać będzie analizy przez osobę 

posiadającą wiadomości i wiedzę specjalistyczną z zakresu informatyki. 

W utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego wydanym na gruncie k.p.c. wskazuje 

się, że tam gdzie ustalenie stanu faktycznego wymaga wiedzy i wiadomości specjalnych sąd 

ma obowiązek powołać biegłego. Tytułem przykładu w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 

marca 2013 r.11, stwierdzono, że „dowód z opinii biegłego ze względu na składnik w postaci 

wiadomości  specjalnych  jest  dowodem  tego  rodzaju,  iż  nie  może  być  zastąpiony  inną 

czynnością dowodową, np. przesłuchaniem świadka. Jeżeli więc - zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. 

sąd  może  otrzymać  wiadomości  specjalne  wyłącznie  na  skutek  skorzystania  z  pomocy 

biegłego, to sąd dopuszcza się naruszenia art. 232 zdanie drugie k.p.c., skoro z urzędu nie 

przeprowadza  dowodu  z  opinii  biegłego,  niezbędnego  dla  właściwej  oceny  zasadności 

wytoczonego powództwa” Sygn. akt II CKS 422/12 (por. też Wyrok SN z 15 czerwca 2011 r., 

sygn. akt V CSK 373/10; wyrok SN z 15 stycznia 2010 r., sygn. akt I CSK 199/09; wyrok SN z 

5 września 2008 r., sygn. akt I CSK 117/08).  Natomiast brak powołania biegłego sądowego, 

również z urzędu, uważa się za naruszenie przez sąd przepisów postępowania, które mogło 

mieć wpływ na wynik wydanego rozstrzygnięcia. 

W  niniejszej  sprawie  n

ie  zachodzi  również  sytuacja  wyłączająca  potrzebę  powołania 

biegłego sądowego przez Izbę, która została - przykładowo - wskazana w wyroku Izby z dnia 

28  października  2014  r.  KIO  2135/14  „Postępowanie  o  zamówienie  jest  postępowaniem 

prowadzonym między profesjonalistami, i to nie tylko w znaczeniu zorganizowanego sposobu 

prowadzenia  działalności  -  co  do  zasady  jako  przedsiębiorca,  ale  przede  wszystkim 

profesjonalistami  w  zakresie  oferowaneg

o  przedmiotu  i  związanej  z  nim  materii.  Skoro 

zamawiający dokonuje w trybie zamówienia zakupu, to należy uznać że posiada dostateczną 

wiedzę  i  rozeznanie  w  zakresie  przedmiotu  tego  zakupu,  podobnie  jak  wykonawcy,  którzy  

w odpowiedzi oferują odpowiednie, wymagane przez  zamawiającego dostawy i usługi. Tym 

samym  potrzeba  zasięgnięcia  wiadomości  specjalnych  jawi  się  jako  wyjątek  od  zasady 

doskonałej znajomości przez uczestników postępowania przedmiotu zamówienia oraz kwestii 

technicznych i funkcjonalnych z nim 

związanych.” 

Z przywołanego wyroku wynika, że powołanie biegłego nie jest potrzebne, jeżeli miałby 

on zostać powołany na okoliczność związaną z przedmiotem zamówienia oraz jego cechami 

technicznymi i funkcjonalnymi. W postępowania, gdzie spór koncentruje się na przedmiocie 

samego zamówienia, zarówno Zamawiający jak i Odwołujący są specjalistami w jego zakresie, 

a możliwość powołania biegłego podlega obostrzeniu. Jednakże, niniejsze odwołanie nie jest 

nakierowane 

na  przedmiot  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  dąży  do 

wykazanie  nieprawidłowości  w  systemach  teleinformatycznych  Platformy  Zakupowej 


prowadzonej  przez  Zamawiającego,  a  zatem  elementu,  w  którym  żadna  ze  stron 

postępowania  nie  jest  profesjonalistą.  W  konsekwencji  uprawnienie  do  powołania  biegłego 

sądowego  nie  jest  obarczone  takimi  ograniczeniami  jak  specjalistyczna  wiedza  Stron 

postępowania. 

Już  na  marginesie  należy  zauważyć,  że  w  świetle  art.  190  ust.  1  zd.  1  Pzp  oraz  

art.  6  k.c.,  mając  na  względzie  spełnienie  przez  Odwołującego  wszystkich  zaleceń 

technicznych opisanych w IDW, Odwołujący wypełnił ciążący na nim ciężar dowodu wykazania 

braku odpowiedzialności za niedokonanie kolejnych postąpień oraz idąc dalej, wnioskując o 

zobowiązanie Zamawiającego do przedstawienia dowodów oraz przeprowadzenia dowodu z 

opinii biegłego z zakresu informatyki, wypełnia obowiązek wskazania dowodu dla stwierdzenia 

podniesionych twierdzeń faktycznych. 

Odwołujący  jednocześnie  zauważa,  że  możliwa  jest  sytuacja,  w  której  przedłożenie 

przez Zamawiającego szczegółowych raportów w zakresie przebiegu aukcji uczyni wniosek  

o  powołanie  biegłego  zbędnym.  Z  taką  sytuacją  będziemy  mieli  do  czynienia,  jeśli  z  treści 

raportów wynikać będą informacje jednoznacznie potwierdzające lub zaprzeczające zarzutom 

odwołania  (a  ich  odczytanie  możliwe  będzie  bez  wiedzy  specjalnej).  Uwzględniając  jednak 

brak  wiedzy  na  temat  zawartości  raportów  będących  w  posiadaniu  Zamawiającego,  

na obecnym etapie również wniosek o powołanie biegłego jest uzasadniony. 

W dniu 4 stycznia 2019 roku do pos

tępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie  

po 

stronie  Zamawiającego  wykonawca  Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (zwany  dalej 

Przystępującym) wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

W dniu 7 stycznia 

2019 roku do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  wnosząc  

o  uwzględnienie  odwołania.  Podniósł,  że  zarzuty  Odwołującego  są  zasadne,  a  on  sam  

w  ramach  prowadzonej  w  dniu  21  grudnia  2018  roku  aukcji  elektronicznej  zaobserwował 

analogiczne  nieprawidłowości  jak  te,  opisane  szczegółowo  w  treści  ogłoszenia.  Platforma 

zakupowa nie wygenerowała informacji  o  postąpieniu dokonanym  przez  wykonawcę  Torpol 

S.A., która również nie była widoczna. Informacja o punktacji poszczególnych ofert przekazana 

po zakończeniu aukcji elektronicznej była rozbieżna od komunikatu przesłanego przez portal 

aukcyjny.    Dnia  14  stycznia  2019  roku 

wykonawca  Budimex  S.A.  wycofał  zgłoszenie 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Dnia  14  stycznia  2019  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego,  w  którym  Zamawiający  oświadczył  iż  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

podniesione w odwołaniu z dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zobowiązuje się do unieważnienia 


aukcji elektronicznej i przeprowadzenia jej ponownie wraz z zaproszeniem Wykonawców do 

wzięcia w niej udziału. W uzasadnieniu wskazał, iż analiza zaistniałej sytuacji przeprowadzona 

przez 

służby 

informatyczne 

Zamawiającego 

prowadzi 

do 

wniosku,  

że podczas trwania wyżej wymienionej aukcji elektronicznej wystąpiły problemy techniczne, 

które  doprowadziły  do  krótkotrwałych  przerw  w  komunikacji  z  jednym  z  serwerów 

aplikacyjnych  Zamawiającego.  Ponieważ  powyższy  problem  mógł  doprowadzić  w  tym 

konkretnym  przypadku  do  nieodświeżenia  informacji  w  przeglądarkach  internetowych 

Wykonawców  biorących  udział  w  aukcji  przez  system,  na  którym  była  prowadzone 

przedmiotowa aukcja, unieważnienie postępowania znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  

w  całości,  Przystępujący  Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszający  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wniósł sprzeciw.  

P

o  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  uczestnika  postępowania, 

na  podstawie  zgromadzonego 

w  sprawie  materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  uczestnika  postepowania,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  t.j.  dalej:  „Pzp”  

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  31  grudnia  2018  roku  wobec  czynności  Zamawiającego  z  dnia  

1  grudnia  2018  roku,  zatem  z  zachowaniem  terminu  do  wniesienia  odwołania.  Kopia 

odwołania  została  przekazana  w  ustawowym  terminie  Zamawiającemu,  co  zostało 

potwi

erdzone na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony 

prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a 

także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

niniejszej  ustawy  - 

to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody.  

Izba  stwierdziła  także  skuteczność  wniesionego  przez  wykonawcę  Torpol  S.A.  z  siedzibą  

w  Poznaniu 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego. 

Zgłoszenie przystąpienia nastąpiło z zachowaniem terminu określonego w art. 185 ust. 2 Pzp. 

Kopia  przystąpienia  została  przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu  –  co  również 

zostało potwierdzone na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania. 


Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  przedmiotowej  sprawie  złożoną  

do akt sprawy, dowody załączone do odwołania i złożone na rozprawie, a także stanowiska  

i oświadczenia Stron złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu.  

Izba ustaliła co następuje: 

Zamawiający  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  prowadzi  postępowanie  na  zadanie  

„Przebudowa  układów  torowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii  kolejowej  E  59 

odcinek Choszczno - 

Stargard w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku 

Poznań Główny - Szczecin Dąbie" w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.  Zasady  przeprowadzenia 

aukcji  elektronicznej  zostały  określone  w  Rozdziale  29  Instrukcji  Dla  Wykonawców  (IDW) 

stanowiącej tom pierwszy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. 

Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej został wyznaczony na dzień 21.12.2018 roku 

na godz. 12:00.  

Zgodnie z zapisami IDW 

(…):  

29.1.14. Podstawowy czas trwania aukcji to 60 min oraz ewentualne dogrywki

Aukcja  zostanie  zamknięta  po  60  min  od  rozpoczęcia  aukcji,  o  ile  nie  dojdzie  

do 

dogrywki. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 10 minut czasu 

trwania  aukcji  zostanie  złożona  nowa  oferta.  W  takim  przypadku  aukcja  zostanie 

przedłużona od momentu złożenia tej oferty o sekundy brakujące do pełnej minuty, 

w  której  złożona  została  oferta  plus  dogrywkę  o  czasie  trwania  10  minut,  o  ile  nie 

padnie kolejna przedłużająca aukcję oferta. 

Aukcja kończy się po upływie: 

- 60-tej minuty 

– jeżeli między 50 a 60 minutą aukcji nie zostanie złożona nowa oferta; 

- czasu ostatniej dogrywki (ostatnie 10 minut trwania aukcji), o ile w trakcie jej trwania 

nie padnie żadne postąpienie. 

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 


a)  komputer klasy  PC  z  zainstalowanym  systemem  operacyjnym  Microsoft Windows 

XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; 

b) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/Windows 8 

przeglądarka  MS  Internet  Explorer  10.0  (lub  nowsza)  z  obsługą  Active  X  lub  dla 

systemów  operacyjnych  XP/Vista/Windows  7/Windows  8  przeglądarka  Firefox  

z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; 

c)  w  przypadku  komputera  z  systemem  operacyjnym  Microsoft  Windows  10 

przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, 

siła szyfrowania: 128bit; 

d) podłączenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze 

internetowe); 

e)  podłączony  lub  wbudowany  do  komputera  czytnik  karty  kryptograficznej  wydanej 

przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; 

f)  

certyfikat  kwalifikowany  zainstalowany  na  komputerze,  na  którym  Wykonawca 

będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów 

systemu Windows (magazynie logicznymo nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu 

Windows)). Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) 

oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon, Microsoft Edge 

itd.) nie są dedykowane do obsługi Platformy Zakupowej (PZ PLK) przy udziale  w 

aukcji  elektronicznej  z  użyciem  podpisu  elektronicznego.  Korzystanie  z  innych 

systemów  operacyjnych,  przeglądarek  i/lub  z  systemów  operacyjnych  oraz 

przeglądarek nie wspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się 

nieprawidłowości  i  błędów  w  funkcjonowaniu  Platformy  Zakupowej.  Użytkownik 

Platformy Zakupowej może otworzyć maksymalnie jedną instancję konsoli aukcyjnej 

naraz. Próba składania ofert z kilku otwartych konsol aukcyjnych może prowadzić 

do wystąpienia komplikacji w przebiegu aukcji. 

W celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie Wykonawca winien 

odświeżyć  ekran  za  pomocą  odpowiedniego  przycisku  przeglądarki  lub  wciskając 

klawisz „F5” na klawiaturze. 

O  godz.  12:45:59 

Odwołujący  złożył  ostatnie  postąpienie,  w  wyniku  którego  system 

wygenerował komunikat, iż jego oferta jest ofertą najkorzystniejszą, znajdującą się w rankingu 

ofert na pierwszym miejscu.  


O  godz.  12:

51:10  Odwołujący  dokonał  odświeżenia  ekranu,  natomiast  system  nadal 

generował komunikat, iż oferta Odwołującego znajduje się na pierwszym miejscu.  Do czasu 

zakończenia aukcji informacja z systemu nie uległa zmianie.  

Bezpośrednio  po  zakończeniu  aukcji  system  wygenerował  komunikat,  iż  ofertę  z  najniższą 

ceną, znajdującą się na pierwszym miejscu złożył wykonawca Torpol S.A. o godz. 12:47:27,  

a oferta Odwołującego uplasowała się na drugim miejscu.  

Izba  działając  zgodnie  z  art.  196  ust.  4  ustawy  Pzp,  podaje  podstawy  prawne  

z  przytoczeniem  przepisów  prawa  odnośnie  rozstrzygnięcia  zarzutów  odwołania 

podnoszonych przez Odwołującego: 

- art. 91c ust. 3 Ustawy: 

W  toku  aukcji  elektronicznej  zamawiający na  bieżąco  przekazuje każdemu wykonawcy 

informację o pozycji  złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji 

najkorzyst

niejszej  oferty.  Do momentu  zamknięcia  aukcji  elektronicznej  nie  ujawnia  się 

informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 

- art. 7 ust. 1 Ustawy:   

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Izba zważyła co następuje: 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  iż  Izba  rozpoznając  zarzuty  podniesione 

w  

odwołaniu, ocenia czynności podjęte przez Zamawiającego, odpowiadając na pytanie czy 

Zamawiający  poprzez  wykonanie  konkretnych  czynności  w  postępowaniu,  lub  poprzez  

zaniechanie czynności do których był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy  

prawa zamówień publicznych. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  naruszenia  art.  91c  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  pkt  29.1.12  IDW 

poprzez  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  w  postępowaniu  w  sposób,  który  

nie gwarantował przekazywania na bieżąco każdemu wykonawcy informacji o pozycji złożonej 

przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  punktacji  najkorzystniejszej  oferty,  

co skutkowało wprowadzeniem Odwołującego w błąd w zakresie aktualnego przebiegu aukcji 


oraz  pozycji  jego  oferty,  a  tym  samym  uniemożliwiło  złożenie  kolejnego  postąpienia,  

a  w  konsekwencji  powyższego  naruszeniem  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  przeprowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego 

trakt

owania  wykonawców,  proporcjonalności  i  przejrzystości  w  ocenie  Izby  zarzuty  zostały 

potwierdzone.  

Podkreślić  należy,  iż  aukcja  elektroniczna  nie  jest  odrębnym  trybem  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, lecz swoistą „dogrywką elektroniczną”, która następuje 

po  dokonaniu  oceny  ofert  w  sytuacjach  okr

eślonych  w  art.  91a ust.  1 Pzp,  a jej  celem  jest 

zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert. 

Instytucja aukcji elektronicznej w dyrektywie 2014/24/UE została uregulowana w art. 35. 

Zgodnie  z  jego  ust.  1  i  2 

„instytucje  zamawiające  mogą  stosować  aukcje  elektroniczne,  

w  których  przedstawiane  są  nowe,  obniżane  ceny  lub  nowe  wartości  dotyczące  niektórych 

elementów ofert. W tym celu instytucje zamawiające organizują aukcje elektroniczne w formie 

powta

rzalnego procesu elektronicznego realizowanego po przeprowadzeniu wstępnej pełnej 

oceny  ofert  i  umożliwiającego  ich  klasyfikację  za  pomocą  metod  automatycznej  oceny.  

W  przypadku  procedury  otwartej,  procedury  ograniczonej  lub  procedury  konkurencyjnej  

z  ne

gocjacjami  instytucje  zamawiające  mogą  postanowić,  że  udzielenie  zamówienia 

publicznego  zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli można w sposób precyzyjny 

określić  treść  dokumentów  zamówienia,  w  szczególności  specyfikacji  technicznych.  W  tych 

samy

ch  okolicznościach  aukcja  elektroniczna  może  zostać  przeprowadzona  w  przypadku 

ponownego  poddania  zamówienia  procedurze  konkurencyjnej  pomiędzy  stronami  umowy 

ramowej,  jak  przewidziano  w  art.  33  ust.  4  lit.  b  lub  c,  oraz  w  przypadku  otwarcia  na 

konkurencję  zamówień  udzielanych  w  ramach  dynamicznego  systemu  zakupów,  o  którym 

mowa w art. 34". 

Wskazać należy, iż w postępowaniach, w których znajduje zastosowanie aukcja elektroniczna, 

ocena ofert nie kończy się po ocenie dokonanej przez Zamawiającego na podstawie złożonych 

w  terminie  ofert,  lecz 

jest  pierwszym  etapem,  po którym  wykonawcy  mogą w  trakcie aukcji 

poprawić swoje oferty w tych aspektach, które są przedmiotem oceny w aukcji, a Zamawiający 

uwzględni to w całościowej ocenie oferty. 

W takim przypadku mamy do czynienia z 

czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

podejmowaną  przez  Zamawiającego,  w  stosunku  do  której  przysługują  środki  ochrony 

prawnej. 

W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  tej  czynności  z  naruszeniem 

przepisów prawa, podlegać ona będzie unieważnieniu lub powtórzeniu.  

Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Przystępującego, że unieważnienie aukcji 

elektronicznej 

jest  synonimem  unieważnienia  postępowania,  które  można  zastosować  

w sytuacji, kiedy 

wystąpiłaby wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej 


unieważnieniu umowy. Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania to dwie odrębne 

i  niezależne  od  siebie  instytucje,  których  nie  należy  utożsamiać.  Przesłanki  unieważnienia 

postępowania  zostały  ściśle  określone  w  art.  93  ust.  1-1d  Pzp  i  nie  można  ich  stosować 

analogicznie wobec innych czynności w postępowaniu. Unieważnienie postępowania skutkuje 

jego  zakończeniem,  natomiast  unieważnienie  czynności  w  postępowaniu  nie  oznacza 

zakończenia postępowania, lecz powrót etapu poprzedzającego podjęcie wadliwej czynności 

daje  możliwość  jego  przeprowadzenia  zgodnie  z  wymaganymi  przepisami.  

Zatem przeprowadzenie aukcji elektronicznej jako czynności w postępowaniu podlega takim 

samym regułom, jak każda inna czynność w postępowaniu, a w przypadku kiedy wykonana 

została z naruszeniem prawa, podlega unieważnieniu lub powtórzeniu.  

Aukcja elektroniczna prowadzona jest 

za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej,  umożliwiającego  wprowadzenie niezbędnych danych w  trybie bezpośredniego 

połączenia z tą stroną, a wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające 

automatycznej ocenie i klasyfikacji.

 Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco przekazywać 

każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji 

oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 

O

bowiązkiem  zamawiającego  jest  zatem  zapewnienie  odpowiednio  funkcjonującej 

platformy  elektronicznej,  z  którą  wykonawcy  drogą  teleinformatyczną  mogą  się  połączyć  

w  sposób  bezpośredni  i  składać  postąpienia.  To  Zamawiający  odpowiedzialny  jest  również  

za 

prawidłowe  funkcjonowanie  formularza  umieszczonego  na  stronie,  bowiem  

to on przygotowuje i przeprowadza aukcje elektronic

zną. 

U

rządzenia Zamawiającego powinny samoczynnie szeregować, oceniać i klasyfikować oferty, 

przeliczając  postąpienia  na  ocenę  punktową  według  sposobu  oceny  ofert  określonego  

w  zaproszeniu  do  aukcji.  Zakaz  ingerencji 

przez  Zamawiającego  świadczy  o  dbałości 

ustawodawcy o to, aby aukcja elektroniczna 

decydująca o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

w  której  następuje  ustalenie  kluczowych  elementów  ofert  była  niezakłócona,  transparentna  

i odbywała się bez udziału Zamawiającego. 

O

bowiązkiem  występującym  po  stronie  każdego  wykonawcy,  jest  natomiast 

zapewnienie  odpowiedniego 

sprzętu  komputerowego,  jak  i  sprawnego  połączenia 

internetowego  oraz  kwalifikowalnego  podpisu  elektronicznego, 

a także  odświeżanie  ekranu  

za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub wciskając klawisz „F5” na klawiaturze, 

celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie.  


Z  dowodów  złożonych  na  rozprawie  przez  Odwołującego  wynika,  iż  urządzenia 

informatyczne, 

którymi posługiwał się Odwołujący przy przeprowadzeniu aukcji elektronicznej 

spełniały  wymagania  techniczne  stawiane  przez  Zamawiającego,  były  właściwie 

zainstalowane i przez cały czas trwania aukcji pozostawały w pełnej aktywności w sieci lokalnej  

oraz 

z systemem Zamawiającego. Odwołujący wykazał powyższe, poprzez zaprotokołowanie 

przebiegu  przeglądania  raportu  aktywności  użytkowników  komputera  oraz  urządzeń 

zalogowanych do wewnętrznej sieci komputerowej wykorzystanych w biurach Odwołującego 

oraz  zaprotokołowanie  przebiegu  danych  zgromadzonych  w  systemach  informatycznych 

wykorzystywanych  w  biurach  Odwołującego  sporządzonych  w  formie  aktów  notarialnych  z 

dnia 14 stycznia 2019 roku i 24 stycznia 2019 roku. 

Sporządzenie powyższych protokołów w 

formie  aktów  notarialnych  stanowi  dowód  potwierdzający  zawartą  w  nich  treść,  w  tym 

przypadku  informacje  i  dane  techniczne  dotyczące  urządzeń  informatycznych,  którymi 

posługiwał  się  Odwołujący  podczas  aukcji  elektronicznej.  Ponadto  Odwołujący  wykazał,  

że uczestniczył w aukcji zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznej 

w PKP Linie Kolejowe S.A. i odświeżał ekran w sposób wskazany w Regulaminie, także po 

złożeniu  przez  siebie  ostatniego  postąpienia,  tj.  po  godz.  12:45:49.  Potwierdza  to  również 

złożony  przez  Zamawiającego  rejestr  danych  z  systemu  teleinformatycznego  platformy 

aukcyjnej, 

ukazujący  zapis  informatyczny  przebiegu  całej  aukcji  elektronicznej 

przeprowadzonej  w  ramach  przedmiotowego  postępowania,  z  którego  wynika  (załącznik  

nr 16, pozycja nr 3029 2018-12-21 12:49:15, 636 

(…) „error”) wygenerowane otwarcie konsoli 

aukcyjnej  u 

jednego  z  wykonawców,  stanowiące  zarejestrowaną próbę  odświeżenia strony, 

wywołane użyciem klawisza F5. Jest to jedyne odświeżenie zarejestrowane przez system po 

godz. 12:47:27, czyli 

po złożeniu ostatniego postąpienia przez Przystępującego. Komunikat 

ten 

jest zgodny z wykazem aktywności Odwołującego, który o godz. 12:51:10 (według czasu 

na swoim komputerze) 

dokonał odświeżenia.  

Z  dowodów  złożonych  przez  Zamawiającego  oraz  oświadczeń  Zamawiającego 

przyznanych na rozprawie w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że ostatnie postąpienie 

wykonane przez Przystępującego o godz. 12:47:27 zostało przyjęte przez system, ale system 

nie wygenerował żądania odświeżenia konsoli pozostałych oferentów do końca trwania aukcji, 

pomimo próby odświeżenia ekranu przez Odwołującego (załącznik 5, 6, 15 rejestru danych z 

systemu  teleinformatycznego  platformy  aukcyjnej).   

Było  to  wynikiem  błędu  w  działaniu 

systemu,  a  skutkowało  brakiem  przekazywania  na  bieżąco  pozostałym  wykonawcom 

informacji dotyczących rzeczywistego przebiegu aukcji elektronicznej. Dowody złożone przez 

Przystępującego  (wydruki  z  komputera  Przystępującego  obrazujące  przebieg  aukcji) 

potwierdzają  jedynie  fakt,  że  serwer  Zamawiającego  zarejestrował  postąpienie 

Przystępującego  z  godz.  12:47:27  (co  wynika  również  z  dowodów  złożonych  przez 


Zamawiającego) natomiast nie dowodzą, iż informacja o tym postąpieniu została na bieżąco 

przekazana  pozostałym  wykonawcom,  tj.  że  komunikacja  pomiędzy  serwerem 

Zamawiającego  a komputerami  pozostałych wykonawców  nie została zakłócona.   Ponadto, 

dodać należy, iż Zamawiający wyjaśnił na rozprawie, że postąpienie to było widoczne jedynie 

na  tym  komputerze

,  z  którego  zostało  wykonane.  Zatem  widoczne  było  jedynie  przez 

Przystępującego, na jego komputerze. 

Odnosząc się do Opinii 24/01/2019 opracowanej przez P. B. i K. N., wskazać należy, iż 

w  jej  treści  autorzy  wskazują  na  wystąpienie  błędów  o  kodach  typu  304  i  401,  co  nie 

koresponduje ze stanowiskiem Pr

zystępującego, iż ww. opinia wykazuje brak błędów podczas 

trwania aukcji. 

Ponadto z opinii nie wynika, iż błędy te nie miały wpływu na prawidłowy przebieg 

aukcji. 

W  odniesieniu  do  załącznika  nr  15,  w  kolumny  „Status  odświeżenia”  nieprawidłowo 

zinterpretowa

no komunikat „odświeżenie” jako tożsamy z użyciem klawisza F5 - odświeżenie 

ekranu. Użyty komunikat „odświeżenie” odnoszony do wykonanych postąpień pomiędzy godz. 

12:00  a  13:00  (tabela  nr  1  i  2

)  oznacza  odświeżenie  danych  (nie  odświeżenie  ekranu)  po 

stroni

e konsoli oferentów i generowany jest przez system bez udziału użytkownika, w wyniku 

zmiany danych, np. wykonania postąpienia.  

Powyższe, w ocenie Izby nie pozwala na uznanie opinii za wiarygodną.  

Wskazać  należy,  iż  przedmiotowa  opinia  stanowi  jedynie  opinię  prywatną  opracowaną  na 

zlecenie  strony    i 

nie można  jej traktować inaczej  niż  jako wzmocnienie  stanowiska strony, 

która dla jej uwiarygodnienia odwołuje się do autorytetu specjalisty. 

Ponadto stanowisko P

rzystępującego zawarte w opinii i jego ocena dokonana przez Izbę jako 

niewiarygodnej, 

zostało  potwierdzone  również  przez  samego  Przystępującego,  który  sam 

zanegował  jej  wartość  wskazując  na  czas  przygotowania  się  do  sprawy  przy  czym 

jednocześnie nie wnosił o odroczenie rozprawy z uwagi na niemożliwość przygotowania się 

do rozprawy. 

Zgodnie z treścią art. 91 c ust. 3 ustawy Pzp, w toku aukcji elektronicznej Zamawiający 

na bieżąco informuje każdego wykonawcę o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej 

punktacji  oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty. 

Określenie  "na  bieżąco"  oznacza,  iż 

aktualne 

informacje  powinny  być  dostępne  dla  każdego  wykonawcy,  po  każdym  złożonym 

postąpieniu,  w  czasie  rzeczywistym.  W  sytuacji,  gdy  w  toku  aukcji  zostanie  złożona  oferta 

korzystniejsza,  wykonawcy  o  tym  fakc

ie  muszą  zostać  poinformowani  niezwłocznie  po  jej 

złożeniu, aby móc wykonać kolejne postąpienie. W niniejszym postępowaniu w trakcie trwania 

aukcji elektronicznej w

ystąpił błąd, w wyniku którego Odwołujący, (jak i drugi wykonawca) nie 

otrzymał  informacji  o  zmianie  pozycji  jego  oferty,  jak  również  punktacji  najkorzystniejszej 

oferty. Tym samym O

dwołujący nie widział aktualnej informacji o rankingu ofert a przyczyną 


tej 

sytuacji  były  okoliczności,  które  leżały  wyłącznie  po  stronie  Zamawiającego  (co  zostało 

również stanowczo przyznane przez Zamawiającego na rozprawie w dniu 25 stycznia 2019 

roku).  

Podkreślić  należy,  iż  jakiekolwiek  trudności  natury  technicznej  powodujące  zakłócenie 

prawidłowego  prowadzenia  aukcji  stanowią  wadę  postępowania  przetargowego  i  tak 

zorganizowana  aukcja 

nie może być  podstawą udzielenia zamówienia publicznego (por.  A. 

Sołtysińska,  H.  Talago-Sławoj  „Europejskie  prawo  zamówień  publicznych”  Wolters  Kluwer 

Warszawa 2016, s.369). 

W związku z powyższym potwierdził się zarzut naruszenia art. 91c ust. 3 Pzp poprzez 

brak przekazywania na bieżąco każdemu wykonawcy informacji o pozycji złożonej przez niego 

oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. 

P

otwierdził się również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp dotyczący przeprowadzenia 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego 

traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości.  

Zgodnie  z  nakazem  uregulowanym  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.,  wszyscy  wykonawcy 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  powinni  być  traktowani  na  równych 

prawach przez Z

amawiającego w toku całego postępowania. Obowiązek równego traktowania 

oznacza również, by wszystkie wymagania, które zamawiający bierze pod uwagę na etapie 

badania oraz oceny złożonych ofert, były znane wykonawcom w chwili przygotowywania ofert 

a w przypadku aukcji elektronicznych, aby wykonawcy 

znali pozycję i punktację swojej oferty, 

względem oferty najkorzystniejszej przez cały okres trwania aukcji". 

Ponadto,  Izba  wskazuje  że  podziela  argumentację  zawartą  w  wyrokach  Krajowej  Izby 

Odwoławczej przywołanych w treści odwołania. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do 

wyniku  spraw  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania 

uiszczony przez Odwołującego. 


Przewodniczący:  

…………………….. 

Członkowie:   

…………………….. 

……………………… 


Słowa kluczowe:
opozycja
wiper-pixel