KIO 2699/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 roku

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2699/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Pakulska-Banach 

po  rozpoznaniu  na  posied

zeniu niejawnym  bez  udziału stron  w  dniu 15 stycznia 2019  roku 

w Warszawie 

odwołania wniesionego  do Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

31 grudnia 2018  roku 

przez  wykonawcę  Generali  Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A. 

siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Tychy  

przy udziale wykonawcy Gothaer 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Ur

zędu  Zamówień  Publicznych  kwoty 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy 

Generali  Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu od 

odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986

,  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  –  w terminie 

7 dni od 

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:    ………….……………………….…… 


Sygn. akt: KIO 2699/18 

Uzasadnienie 

Gmina  Miasta  Tychy  (zwana dalej: 

„zamawiającym”)  prowadzi  –  w  imieniu  własnym 

oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych podległych - postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018  r.  poz.  1986, 

późn.  zm.),  zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”,  na  realizację  zadania  pn.:  Kompleksowe 

ubezpieczenie  Urzędu  Miasta  Tychy  oraz  jednostek  organizacyjnych  Miasta  Tychy  na  lata 

–  2021,  numer  referencyjny:  PZP.271.75.2018.KK.  Zamówienie  podzielone  jest 

na 

części.  

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej    w  dniu 

5  października  2018  roku  pod  numerem  2018/S  192-434270. 

Wartość zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 21 grudnia 2018 roku zamawiający przekazał wykonawcom - za pośrednictwem 

poczty elektronicznej 

– informację o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, 

tj. zawiadomienie o wynikach 

postępowania.  

Wykonawca 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany 

dalej: 

„odwołującym”)  w dniu  31  grudnia  2018  roku  wniósł  odwołanie  od  czynności 

zamawiającego,  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp,  w  szczególności  nieodrzucenia 

przez 

zamawiającego  oferty  złożonej  przez  Gothaer  Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A. 

siedzibą w Warszawie – dla Zadania nr 1.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

Pzp: 

1.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  związku  z  prowadzeniem  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego z naruszeniem fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji 

równego traktowania uczestników postępowania; 

2.  art. 7 ust. 3 ustawy Pzp 

w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej z naruszeniem 

przepisów Pzp; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy, 

podczas, 

gdy  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu 

art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

w

ykonawcy z uwagi na jej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 


5.  art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, mimo 

niewystarczających wyjaśnień wykonawcy dotyczących rażąco niskiej ceny. 

W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenie czynności oceny złożonych wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp przez w

ykonawcę; 

3.  odrzucenie oferty wykonawcy; 

4.  wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego; 

zasądzenie  kosztów  postępowania  stosownie  do  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp 

wraz z 

uwzględnieniem kosztów uczestnictwa w rozprawie. 

W  dniu  31  grudnia  2018  roku  z

amawiający  przekazał  wykonawcom  uczestniczącym 

postępowaniu  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego (za pośrednictwem poczty elektronicznej).  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  w

ykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

W  dniu  3  stycznia  2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po stronie  zamawiającego 

od wykonawcy 

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie – w formie 

pisemnej, 

przy czym zgłaszający przystąpienie wskazał stronę, do której zgłosił przystąpienie 

i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony oraz przedstawił dowody przesłania 

s

tronom kopii zgłoszenia przystąpienia. 

Izba ustaliła, że ww. wykonawca zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  zamawiającego  z zachowaniem  wymogów  określonych  w art. 185 ust. 2  ustawy 

Pzp, t

ym samym stając się uczestnikiem tego postępowania.  

W dniu 8 stycznia 2019 roku 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej – zamawiający 

poinformował  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  iż  podjął  działania  polegające 

na 

unieważnieniu  czynności  badania,  oceny  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

oraz, 

że powtórzy  czynności  badania  i  oceny  ofert.  Pismo  o  tożsamej  treści  zamawiający 

przekazał  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  stycznia  2019  roku  w  formie 

pisemnej.  Jednocześnie  w  dniu  14  stycznia  2019  roku  zamawiający  złożył  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odpowiedź  na  odwołanie  (za  pośrednictwem  poczty 


elektronicznej),  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnił  w  całości  zarzuty  odwołującego 

przedstawione w odwołaniu.  

W  dniu  11  stycznia  2019  roku  wykonawca  Gothaer  Towarzystwo 

Ubezpieczeń  S.A. 

siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszający  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po 

stronie  zamawiającego,  przedstawił  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stanowisko 

sprawie (za pośrednictwem poczty elektronicznej).  

W dniu 14 stycznia 2019 roku odwołujący złożył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej 

oświadczenie o cofnięciu odwołania - w formie pisemnej.  

Krajowa Izba Od

woławcza zważyła, co następuje. 

Kra

jowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła,  iż  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało 

podpisane  przez  osobę  umocowaną  do  reprezentowania  odwołującego.  Oświadczenie 

to 

zostało złożone przed otwarciem rozprawy.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  o

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Z kolei przepis art. 186 ust. 

3 ustawy Pzp stanowi, że jeżeli uczestnik postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu 

przez 

zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza 

lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp 

o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu 

Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie 

C

zynność  cofnięcia  odwołania  jest  czynnością  dyspozytywną  wykonawcy 

odwołującego  się,  którą  może  on  podjąć  aż  do  momentu  zamknięcia  rozprawy. 

Należy zauważyć  też,  że  wycofanie  odwołania  niesie  ze  sobą  skutek  dalej  idący  niż  jego 

uwzględnienie,  albowiem  w  konsekwencji  oznacza  brak  substratu  środka  ochrony  prawnej. 

To 

odwołujący jest dysponentem wniesionego odwołania i oświadczenie złożone przez niego 

w  przedmiocie  wycofania  odwołania,  stanowi  przesłankę  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. W takiej  sytuacji  podstawy  do  umorzenia postępowania nie mogło stanowić 

oświadczenie  zamawiającego  z  dnia  14  stycznia  2018  roku  o  uwzględnieniu  w  całości 

zarzutów odwołującego przedstawionych w odwołaniu.   


Na marginesie 

Izba zauważa, że zawiadomienia zamawiającego, iż podjął on działania 

polegające  na  unieważnieniu  czynności  badania,  oceny  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

oraz,  że  powtórzy  czynności  badania  i  oceny  ofert,  nawet  przy  przedstawieniu  dowodów 

na 

podjęcie  takich  czynności  (unieważnienia  czynności  badania,  oceny  i  wyboru 

najkorzystniejszej oferty), 

nie należy utożsamiać z oświadczeniem o uwzględnieniu w całości 

zarzutów odwołania, które zamawiający złożył dopiero w ramach odpowiedzi na odwołanie.  

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  postanowiła  o  umorzeniu  postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 i art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp.  

Ponadto, Izba 

nakazała zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 

na rzecz o

dwołującego kwoty 13 500,00 zł, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, na podstawie 

art. 187 ust. 8 zd. 2 

oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od odwołania 

oraz 

rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972

), gdyż cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  

Zgodnie  z 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  ww.  rozporządzenia  w  przypadku  umorzenia 

postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba: 

a)  orzeka o dokonaniu zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu 90% kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu, jeżeli odwołanie zostało cofnięte przed otwarciem rozprawy. 

Mając powyższe na uwadze Izba orzekła jak w sentencji.  

Przewodniczący:    ………….……………………….…… 


wiper-pixel