KIO 2697/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2697/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodnicząca:      Anna Osiecka 

Protokolant:           

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę  Budimex  S.A.  

z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawcy PORR S.A. 

z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy udziale wykonawcy TORPOL S.A. 

z siedzibą w Poznaniu, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy  STRABAG  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Pruszkowie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

1.  Um

orzyć postępowanie odwoławcze. 

2.   Nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  18  000  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.) na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Przewodniczący:   ……………………………………… 


Sygn. akt KIO 2697/18 

U Z A S A D N I E N I E 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  „Zamawiający”, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieogra

niczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

Opracowanie  projektów  wykonawczych  i  wykonanie  robót  budowlanych  

na  Stacji  Szczecin  Port  Centralny  - 

Zadanie  1  w  ramach  projektu  pn.:  „Poprawa  dostępu 

kolejowego  do  portów  morskich  w  Szczecinie  i  Świnoujściu”.  Postępowanie  to  prowadzone 

jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2018/S 222-508816 w dniu 17 listopada 2018 r. 

W dniu 31 grudnia 2018 r. wykonawca 

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej 

„Odwołujący”,  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  38  ust.  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie modyfikacji  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”, w zakresie odnoszącym się 

do  charakteru  ceny  ofertowej  i  należnego  wykonawcom  wynagrodzenia  właściwego  

dla  niniejszego  postępowania,  zachowującej  spójność  z  treścią  udzielonych 

odpowiedzi na pytania; 

art. 36 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 16) w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

zawarcia  w  treści  SIWZ  precyzyjnych  i  jednoznacznych  informacji  odnoszących  się  

do sposobu obliczenia ceny ofertowej i zasad wynagradzania wykonawcy; 

art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie zawarcia w treści SIWZ precyzyjnych 

i  jednoznacznych  informacji  odnoszących  się  do  sposobu  obliczenia  ceny  ofertowej  

i zasad wynagradzania wykonawcy; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  niezgodnie  

z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania 

zmiany treści SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. 

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpienie  po  stronie  Odwołującego  zgłosili 

następujący  wykonawcy:  w  dniu  3  stycznia  2019  r.  PORR  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie;  


w dniu 4 stycznia 2019 r. TORPOL 

S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w dniu 7 stycznia 2019 

r. 

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.  

W  dniu  10  stycznia  2019  r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  Zamawiającego. 

Zamawiający uwzględnił w całości odwołanie. Następnie, pismem z dnia 11 stycznia 2019 r. 

złożył oświadczenie o cofnięciu uwzględnienia odwołania. 

W  dniu  14  stycznia  2019  r.  Odwołujący  –  Budimex  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenia  o  wycofaniu 

odwołania wniesionego w dniu 31 grudnia 2018 r. Oświadczenie o wycofaniu zostało złożone 

przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością 

umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  O

dwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel