KIO 2694/18 Postanowienie dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2694/18 

Postanowienie  

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  9  stycznia  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

31  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę  AbbVie  sp.  Z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Postępu  21B,  02-676  Warszawa  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Górnośląskie  Centrum  Medyczne  im.  prof.  Leszka  Gieca  Śląskiego  Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  dokonanie  zwrotu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  wykonawcy  AbbVie  sp.  Z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  21B,  

02-676  Warszawa  kwoty  15  0

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  za

mówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zmianami)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt: KIO 2694/18  

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Górnośląskie  Centrum  Medyczne  im.  prof.  Leszka  Gieca  Śląskiego 

Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa 

leków: zad. 1 interferon beta – 1a, zad. 2 interferon beta – 1b, zad 3 interferon beta – 1b, zad 

–  Certolizumbab  pegol  inj.,  zad  5  –  toksyna  botulinowa  typu  A,  zad  6  –  Adalimubab  inj., 

zad  7 

–  Rituximabum  inj.,  zad  8  -    Epoprostenol  inj.,  zad  9  –  Pirfenidonum,  zad  10  – 

Mepolizumabum,  zad  11 

–  Omalizumabum,  zn.  Sprawy  DZ.3321.173.2018,  zadanie 

częściowe nr 6. 

Odwołujący:  AbbVie  sp.  Z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  21B,  02-676 

Warszawa 

wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego, polegających na:  

1/ zaniechaniu wezwania 

odwołującego do złożenia prawidłowego oświadczenia w zakresie 

wskazanym  w  siwz  stanowiącego  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ, 

/  odrzuceniu oferty  wykonawcy,  mimo  iż  oferta złożona przez  odwołującego  nie podlegała 

odrzuceniu. 

Z

askarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucił naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. 

Z art. 26 ust. 3 i art. 25a ust 2 ustawy oraz art. 7 ust. 1 i 3 w zw. Z art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z 

art. 36 ust. 1 pkt 6 i art. 2

6 ust. 3 ustawy pzp w zw. Z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego. 

Z uwagi na powyższe zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  w  zakresie  zadania  częściowego   

nr 6, 

2/ unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego do zadania nr 6, 

3/ przeprowadzenie czynności oceny ofert oraz oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień. 

Zamawiający  dnia  7  stycznia  2019  r.  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odpowiedź na odwołanie, w której stwierdził, że uwzględnia w całości zarzuty postawione w 

odwołaniu  i  wnosi  umorzenie  postępowania  odwoławczego  na  posiedzeniu  niejawnym 

zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  


Izba  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 

ust. 2  ustawy Pzp w zw. § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca  2010  r.  w  sprawie  regulamin

u postępowania przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z 

2018 r. poz. 1092

). Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.  

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania wydano na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 

ustawy Pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) z których wynika, że jeżeli 

zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu przed  rozpoczęciem 

rozprawy,  koszty  postępowania  znosi  się  wzajemnie,  a  odwołującemu  zwraca  się  kwotę 

uiszczona tytułem wpisu.  

Przewodniczący:    ……………………………..  


wiper-pixel