KIO 2693/18 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2693/18 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym be

z udziału stron w dniu 9 stycznia 

2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

31  grudnia  2018  r.  przez  Wykonawc

ę  –  Stryker  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Poleczki  35  (02-822  Warszawa)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, ul. Konarskiego 13 (05-400 Otwock)  

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  U

rzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy  Stryker 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr.  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 2693/18 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  im.  Prof.  Adama  Grucy  CMKP  w  Otwocku,  na 

zakup,  dostawę,  montaż  i  uruchomienie  zestawu  Artroskopowego  (wieży  artroskopowej) 

wraz ze zużywalnymi elementami dla potrzeb bloku operacyjnego SPSPK im. prof. A. Grucy 

CMKP w Otwocku (nr sprawy: DZP.26.108./2018

), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu 13 listopada 2018 r., 2018/S 218-498339, wobec 

czynności podjętych w 

postępowaniu,  w  tym  jego  unieważnienia,  Wykonawca  Stryker  Polska  Sp.  z  o.o.  z/s  w 

Warszawie 

wniósł  w  dniu  31  grudnia  2018  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 2693/18).  

Przed  wyznaczeniem  terminu  posiedzenia  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  3.01.2019  r., 

wniesionym do akt sprawy mailem, uwzględnił odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  unieważnienia  postępowania  i  wniósł  o  umorzenie 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  odpowiedzią  Zamawiającego  z  dnia  7.01.2019  r. 

informacja o wniesieniu odwołania wraz z treścią odwołania została wysłana mailem w dniu 

31.12.2018 r. oraz zamieszczona została na platformie SMARTPZP, jako korespondencja do 

wszystkich wykonawców.    

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  4.01.2019  r.  złożonym  do  akt  sprawy  w  dniu  7.01.2019  r. 

wycofał odwołanie.  

W  związku  z  oświadczeniem  Odwołującego  o  wycofaniu  odwołania  Izba  na  podstawie  art. 

187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 

z późn. zm.) umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), 

Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000,00 zł. wpisu. 

Przewod

niczący: ………………………. 


wiper-pixel