KIO 2692/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2692/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

protokolant:         

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  15  stycznia  2018  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31 

grudnia  2018  r.  przez 

Wykonawcę  Polcom  S.A.  (ul.  Krakowska  43,  32-050  Skawina),  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Województwo  Małopolskie  (ul. 

Basztowa 22, 31-156 K

raków) 

przy  udziale  Wykonawcy  Infomex  s

p.  z  o.o.  (ul.  Wesoła  19B,  34-300  Żywiec) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Wykonawcy 

Polcom  S.A.  (ul.  Krakowska  43,  32-050  Skawina)  kwoty  15000 

zł  00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Krakowie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2692/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Województwo  Małopolskie  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są ,,Usługi kolokacji 

oraz  serwisu  pogwarancyjnego  spr

zętu  komputerowego  Centrum  Przetwarzania  Danych 

UMWM". 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 3 sierpnia 

2018 roku pod numerem 2018/S 148- 338974. 

Odwołujący  Polcom  S.A.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie 

art.  91  ust.  1  Ustawy  poprzez  wybranie  jako  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy  lnfomex 

sp.  z  o.o.

;  art.  89  ust.  1  pkt  4  Ustawy  w  związku  z  art.  90  ust.  3  Ustawy  poprzez 

nieprawidłową  oceną  złożonych  przez  Wykonawcę  lnfomex  sp.  z  o.o.  wyjaśnień  RNC, 

podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską; art. 

89  ust.  1 pkt  4  Ustawy  w  związku z  art.  90  ust.  3 Ustawy  poprzez  zaniechanie odrzucenia 

oferty  Wykonawcy  lnfomex  sp.  z  o.o.

,  pomimo  iż  oferta  ta  zawiera  rażąco  niską  ceną  w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca lnfomex sp. z o.o. nie złożył wyjaśnień 

spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Ustawy. 

Odwołujący wniósł o unieważnienia czynności oceny ofert, powtórzenie czynności badania i 

oceny  ofert,  odrzucenie  oferty  Wykonawcy  lnfomex  sp.  z  o.o.,  dokonanie  ponownej  oceny 

ofert. 

11  stycznia  2019  roku 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  wniósł 

odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Izba  ustaliła,  że do  postępowania odwoławczego  zgłosił  przystąpienie Wykonawca Infomex 

sp. z o.o.  

14 stycznia 2019 roku Wykonawca Infomex sp. z o.o. wniósł pismo, w którym oświadczył, że 

nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 


kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2b)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.  zm.).  Wobec  faktu,  że 

uwz

ględnienie  zarzutów  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy,  Izba  orzekła 

dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel