KIO 269/19 WYROK dnia 1 marca 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt: KIO 269/19 

WYROK 

z dnia 1 marca 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2019 r. przez Odwołującego: D.N. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D.N. P.P.H.U. „PŁOTEK” w postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiaj

ącego: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku  

orzeka: 

Umarza 

postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego kryterium oceny 

ofert: dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego. 

W zakresie pozostałych zarzutów odwołanie oddala. 

K

osztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt: KIO 269/19 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  –  Gdański  Zarząd  Dróg  i  Zieleni  w  Gdańsku  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  oczyszczanie  mechaniczne 

nawierzchni  jezdni  dróg na  terenie Miasta Gdańsk  -  4  zakresy (dalej  jako „Postępowanie”). 

Wa

rtość ww. zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w dniu 7 lutego 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 027 – 060076. 

I.  W  dniu  15  lutego  2019  r.  D.N. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  D.N. 

P.P.H.U. „PŁOTEK” wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynności 

podjęte oraz zaniechane przez Zamawiającego w Postępowaniu w ramach określenia treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, pop

rzez przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  z  naruszeniem  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców, 

art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  obowiązku  opisania  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  jednoznaczny,  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

dokonania zmiany postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

bezpodstawnego  narzucenia  wykonawcom  górnej  granicy  ceny  za  pozimowe 

oczyszczenie  nawierzchni  ulic,  opasek,  krawężników  i  zatok  wraz  ze  zmyciem  -  we 

wszystkich częściach zamówienia, 

uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia oraz opisu sposobu wyliczenia ceny ofertowej, 

o  wyjaśnienia  pozwalające  skalkulować,  wycenić  i uwzględnić  w  ofercie  cenę  za 

dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego, które zostało ustanowione 

przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, lub alternatywnie — nakazanie 

usunięcia kryterium polegającego na deklaracji wykonawców o nieodpłatnym wykonaniu 

oczyszczania dodatkowego, 


określenia 

specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia, 

przejrzystych 

jednoznacznych  zasad,  na  jakich  Zamawiający  zamierza  realizować  zastrzeżenie, 

dotyczące  prawa  do  ograniczenia  w  trakcie  realizacji  umowy,  zakresu  zamówienia 

będącego  przedmiotem  niniejszego  Postępowania,  co ma  w  efekcie  dać  wykonawcom 

wiedzę  umożliwiającą  określenie  zagwarantowanego  zakresu  usług  przewidzianych  do 

realizacji, oraz wielkości przyszłego dochodu. 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał, co następuje: 

1. Jednym z warunków udziału w przetargu jest wymóg wykazania, że Wykonawca w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  jednorazowo  usługę  w  zakresie  oczyszczania 

nawierzchni jezdni dróg na terenach miejskich na powierzchni nie mniejszej niż: 

  1.200.000 m2 dla zakresu I, II, IV, 

  2.000.000 m2 dla zakresu III. 

Zamawiający  zaznaczył  przy  tym,  że  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

niniejszego  zamówienia  mogą  spełnić  ten  warunek  wspólnie,  co  oznacza,  że  „trochę” 

doświadczenia  może  mieć  jeden  z  wykonawców,  a  „trochę”  drugi  z  nich.  W  ocenie 

Odw

ołującego  takie  sumowanie  doświadczenia  jest  niedopuszczalne,  bo  jest  ono 

zaprzeczeniem  założenia,  że  nie  jest  zdolny  do  realizacji  zamówienia  wykonawca,  który 

wymaganego doświadczenia nie posiada. Po co w ogóle ustanowiony został ten wymóg, skoro 

de facto 

nie trzeba go spełniać, a wystarczy „połączyć siły”. Łączenie potencjałów ma sens, w 

przypadku np. wymogu posiadania określonego sprzętu, dysponowania liczbą pracowników, 

czy też wreszcie dysponowania określonymi finansami. W przypadku doświadczenia jest  to 

naszym zdaniem niedopuszczalne. Kwestia możliwości łączenia przez członków konsorcjum 

swoich  potencjałów  na  potwierdzenie  spełnienia  postawionego  warunku  w  zakresie 

posiadanego doświadczenia była przedmiotem rozstrzygnięcia kilkunastu orzeczeń Krajowej 

Izby Odwoławczej. Zgodnie z jednym z wyroków, prezentującym zdecydowanie przeważającą 

linię orzeczniczą łączenie potencjałów poprzez tworzenie konsorcjum nie może polegać tylko 

na prostym sumowaniu wartości takich, jak np. liczba zrealizowanych usług przez podmioty 

tworzące konsorcjum. Odpowiednie zastosowanie art. 23 ustawy Pzp nie może sprowadzać 

się  do  bezrefleksyjnego  sumowania  różnych  elementów  postawionych  w  ramach  jednego 

warunku. Takie działanie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. W niniejszym Postępowaniu, Zamawiający wymaga wykazania się 

doświadczeniem  polegającym  na  wykonaniu  jednorazowo,  co  najmniej  jednej  usługi  w 


zakresie  oczyszczania  nawierzchni  jezdni  dróg  na  terenach  miejskich  na  powierzchni  nie 

mniejszej niż: 

1.200.000 m2 dla zakresu I, II, IV, 

2.000.000 m2 dla zakresu III. 

Dla rozstrzygnięcia, o jakie doświadczenie faktycznie rozchodzi się Zamawiającemu, kluczowe 

znaczenie  posiada  użyty  zwrot  „wykonali  jednorazowo  usługę”.  Oznacza  on  bowiem,  że 

Zamawiający  oczekuje wykazania się przez  wykonawców  jednorazowym,  a  więc w  ramach 

jednej umowy, wykonaniem usługi na określonej powierzchni, a tym samym biegłością w jej 

realizacji.  Owa  krotność  (w  tym  przypadku  jednokrotność)  wyraża  stopień  zaawansowania 

doświadczenia wykonawcy. Zatem zrealizowanie usługi na danej powierzchni, ale w ramach 

kilku usług (nie jednorazowo), zostało więc przez Zamawiającego uznane za niewystarczające 

dla  realizacji  zamówienia.  W  ocenie  Odwołującego  fakt  wykazania  się  przez  różnych 

uczestników  konsorcjum  łączną  realizacją  robót  na  wymaganej  powierzchni,  ale  w  ramach 

różnych  usług,  oznacza  więc  brak  wykazania  wymaganego  doświadczenia.  W  świetle 

powyższego postanowienia zawarte w SIWZ, co do możliwości łącznego spełniania warunku 

posiadania  doświadczenia,  są  niedopuszczalne.  Okoliczność,  że  wykonawcy  stworzą 

konsorcjum, nie oznacza automatycznie, że uzyskano podmiot, który posiada doświadczenie 

wymagane przez Zamawiającego. Innymi słowy — dwóch niedoświadczonych wykonawców 

ty

lko poprzez zawiązanie konsorcjum nie tworzy doświadczonego podmiotu, jak również nie 

powoduje  powstania  podmiotu,  który  posiada  doświadczenie  polegające  na  jednorazowym 

wykonaniu  usługi  na  określonej  przez  Zamawiającego  powierzchni.  Zaakceptowanie 

postano

wień Zamawiającego w powyższym zakresie, prowadzić będzie do naruszenia zasady 

uczciwej  konkurencji  poprzez  uprzywilejowanie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

zamówienie. 

2. W  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  zawarł  informację,  z  której 

wynika,  że  wartość  netto  usługi  wymienionej  w  pozycji  1  Formularza  ofertowego  (kol.  G), 

więc usługi pozimowego oczyszczenia nawierzchni ulic, opasek, krawężników i zatok wraz 

ze zmyciem, nie może przekroczyć kwoty: Zakres I - 1.100.000,00 zł, Zakres II — 582.000,00 

zł,  Zakres  III —  1.800.000,00  zł,  Zakres IV-910.000,00  zł. Wskazane powyżej  ograniczenie 

jest  czynnością  pozbawioną  podstaw  prawnych,  naruszającą  zasady  uczciwej  konkurencji. 

Cena  za  usługę,  o  której  mowa  powyżej,  jest  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  i jest  jednym 

głównych  elementów  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami.  Tak  więc  ustalenie  przez 

Zamawiającego  górnej  granicy  ceny  wykracza  poza  przyznane  mu  w  ustawie  Pzp 

kompetencje. Określenie ceny za realizację zamówienia, w tym również cen jednostkowych, 


jest czynnością wykonawcy, a poprawność jego kalkulacji może być rozpatrywana wyłącznie 

przez pryzmat trzech instytucji tj.: 

badania rażąco niskiej ceny, o której mowa w art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, 

zgodności sposobu obliczenia ceny z wymogami określonymi w SIWZ na podstawie art. 

36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, oraz 

unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku 

gdy  cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający  nie  jest  natomiast  uprawniony  do  wpływania  na  treść  oświadczenia  woli 

wykonawcy  poprzez  narzucanie  mu  ma

ksymalnej  ceny,  w  tym  również  jednostkowej,  za 

realizację  zamówienia.  Z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  nie  ma  kompetencji  w  zakresie 

kształtowania cen ofert, które zostaną złożone przez wykonawców, czynność polegająca na 

narzuceniu maksymalnej ceny należy zakwalifikować jako utrudniającą uczciwą konkurencję. 

3. Jednym z kryteriów oceny ofert złożonych w przedmiotowym Postępowaniu jest kryterium 

określone jako: Dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego — C(3): 

1.200.000 m2 dla zakresu I, 

600.000 m2 dla zakresu II, 

2.000.000 m2 dla zakresu III, 

1.200.000 m2 dla zakresu IV. 

W tym kryterium Wykonawca, który zadeklaruje dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu 

uzupełniającego  otrzyma  20  pkt.  Zarówno  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  jak  również 

w opisie sposobu obliczenia ceny ofertowej nie ma najmniejszej nawet wzmianki o tym, w jaki 

sposób Wykonawca ma to dodatkowe oczyszczanie uwzględnić w cenie ofertowej. Również 

w formularzu ofertowym dla poszczególnych części zamówienia nie przewidziano możliwości 

uwzględnienia tych dodatkowych czynności w cenie ofertowej. Z nieznanych bliżej powodów, 

Zamawiający  nie  uwzględnił  powierzchni  przewidzianych  do  oczyszczania  dodatkowego,  w 

ogólnej wielkości powierzchni, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ustanowił z 

nich  kryterium,  w  którym  za  zadeklarowanie  przez  wykonawców  gotowości  wykonania 

dodatkowego  oczyszczania,  oferta  otrzyma  odpowiednią  liczbę  punktów.  W  tej  sytuacji  z 

dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że prawdziwą intencją Zamawiającego jest, 

aby  wykonawcy  w  ramach  tego  kryterium,  deklarowali  nieodpłatną  realizację  oczyszczania 

dodatkowego,  co  w  naszej  ocenie  jest  nadużyciem.  Jeśli  bowiem  powierzchnie  do 

oczyszczania  dodatkowego są  elementem  przedmiotu  zamówienia,  to w  jakim  celu  zostały 

wyłączone  z  powierzchni  ogólnych,  których  oczyszczanie  podlega  wycenie  w  formularzach 


ofertowych.  Ustalając  wartość  zamówienia  Zamawiający  musiał  brać  pod  uwagę  także  i  te 

powierzchnie, przez co środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia obejmować 

powinny wartość całego zamówienia. Natomiast jeżeli powierzchnie te nie stanowią elementu 

przedmiotu zamówienia, to trzeba o tym wyraźnie napisać w SIWZ i nie można oczekiwać, że 

w ramach (nie)uczciwej konkurencji wykonawcy będą się prześcigać w deklaracjach co do ich 

nieodpłatnego  oczyszczania.  Poprzez  takie  bowiem  oczekiwanie  wprowadza  się  do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego element nieuczciwej rywalizacji, a także 

wywierany  jest  nacisk  na  wykonawców  do  działania  na  szkodę  własnej  firmy.  Jeśli  więc 

powierzchnie do oczyszczania dodatkowego zostały z jakiś powodów świadomie wyłączone z 

ogólnej  liczby  powierzchni  podlegających oczyszczaniu,  a zamawiający  pominął je w  opisie 

sposobu wyliczenia ceny ofertowej oraz w formularzu ofertowym, 

w sposób niezamierzony, to 

oczywiście  deklaracja  ich  wykonania  może  stanowić  jedno  z  kryteriów  oceny  ofert,  pod 

warunkiem  uwzględnienia  ich  w  opisie  wyliczenia  ceny  i w formularzach.  Natomiast  w 

przypadku,  gdy  zamiarem  Zamawiającego  jest  uzyskanie  od  wykonawców  deklaracji  o 

nieodpłatnym  wykonywaniu  tego  oczyszczania,  to  takie  postępowanie  uznać  należy  za 

nieuzasadnione, a ustanowienie kryterium, o którym mowa powyżej, za niedopuszczalne. 

4.  W  treści  §  1  ust.  6  wzoru  umowy  Zamawiający  zastrzegł  sobie  możliwość  zmniejszenia 

wielkość do 50% zakresu ilościowego usług będących przedmiotem umowy, m.in. z powodu 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, prowadzonych remontów dróg i zajęć 

pasa  drogowego,  organizacji  imprez  masowych,  jarmarków  itp.,  konieczności  wyłączenia  z 

oczyszczania  danej  drogi,  ze  względów  ekonomicznych  lub  innych.  Zastrzeżeniu  temu  nie 

towarzysza jednak absolutnie żadne zasady, według których wykonawca byłby w stanie ocenić 

opłacalność  złożonej  przez  siebie  oferty.  Dokonane  zastrzeżenie  pozostaje  w  zupełnej 

sprzeczności z obowiązkami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy art. 29 ust. 1 ustawy 

Pzp.  Wykonawca  przygotowując  ofertę  musi  zostać  zaopatrzony  przez  Zamawiającego  w 

informacje, na podstawie których będzie wstanie ocenić, jakie korzyści może osiągnąć poprzez 

realizację zamówienia. Wykonawca ma również prawo wiedzieć, jaki minimalny zakres usług 

będzie realizowany na pewno, a jeśli jakaś cześć zamówienia może ulec ograniczeniu, to jakie 

będą zasady tego ograniczenia, kiedy i w jaki sposób będzie to ograniczenie z nim uzgadniane 

i jakie uprawnienia będą przysługiwać wykonawcy w związku z tymi ograniczeniami. Wśród 

przykładowych  przyczyn,  jakie  mogą  stanąć  u  podstaw  wprowadzenia  ograniczeń  co  do 

zakresu  usług  Zamawiający  wymienia  okoliczności  przewidywalne,  o  których  nie  da  się 

powiedzieć, że nie można ich było przewidzieć na etapie przygotowywania przedmiotowego 

postępowania.  Z  tego  też  powodu  obowiązkiem  Zamawiającego  było  uwzględnienie  tych 

przewidywalnych  ograniczeń  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  więc  także  w  ilości 


przewidywanych  do  wykonania  prac.  Nie  podając  żadnych  szczegółów  dotyczących 

możliwości  wprowadzenia  ograniczeń  do  50%  wielkości  zamówienia  Zamawiający 

zagwarantował  sobie  niczym  nie  ograniczoną  swobodę  w  podejmowaniu  decyzji  w  tym 

zakresie, z prawem do powołania się na jakąkolwiek przyczynę, co z całą pewnością będzie 

godzić  w  interes  wykonawców. Wśród  przesłanek  uprawniających  do  ograniczenia  zakresu 

zamówienia Zamawiający wymienił między innymi „brak środków finansowych”, co w ocenie 

Odwołującego,  jest  argumentem  nieuprawnionym.  Zgodnie  z  przepisami  o  finansach 

publicznych  Zamawiający  podpisując  umowę,  a  więc  zaciągając  zobowiązanie  finansowe, 

musi  mieć  zagwarantowane  środki  na  realizację  tych  zobowiązań.  Zatem  Zamawiający  nie 

może  z  góry  przewidywać,  że  w  trakcie  realizacji  umowy  może  zabraknąć  środków  na  jej 

wykonanie  i  używać  tego  argumentu  do  usprawiedliwiania  swoich  zamiarów,  co  do 

ograniczania wielkości zamówienia w trakcie jego realizacji, bo taki stan rzeczy świadczyłby o 

świadomym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz o przygotowaniu postępowania 

z naruszeniem przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych. 

II. Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie. Odwołujący 

poinformował o nieuwzględnieniu odwołania w zakresie zarzutu dotyczącego niewłaściwego 

sformułowania warunków udziału w Postępowaniu dotyczących wymaganego doświadczenia 

oraz o dokonaniu zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pozostałym zakresie. 

Jednocześnie  Zamawiający  wskazał,  iż  dokonane  modyfikacje  nie  odpowiadają  w  pełni 

żądaniom Odwołującego. 

III. Żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja 

do  wniesienia  odwołania,  jeżeli  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie 

Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne. 


Porównując  dokonaną  przez  Zamawiającego  modyfikację  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia w zakresie zarzutu nr 3 (dotyczącego kryterium oceny ofert: dodatkowe 

oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego) oraz treść zarzutu nr 3, Izba stwierdziła, iż 

w tym zakresie doszło do uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego. Także Odwołujący 

oświadczył,  iż  w  jego  ocenie  w  tym  zakresie  Zamawiający  uwzględnił  odwołanie.  Mając  na 

uwadze powyższe, uwzględniając regulację art. 186 ust. 4a ustawy Pzp do rozpoznania na 

rozprawie  zostało  skierowane  odwołanie  w  zakresie  pozostałych  zarzutów,  natomiast 

postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 3 podlegało umorzeniu. 

Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

W  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  przewidział  między  innymi 

następujące postanowienia: 

III. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 

3. Zdolność techniczna i zawodowa.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonali  jednorazowo  usługę 

zakresie oczyszczania  nawierzchni  jezdni  dróg  na  terenach  miejskich na  powierzchni  nie 

mniejszej niż:  

- 1.200.000 m2 dla zakresu I, II, IV,  

- 2.000.000 m2 dla zakresu III. 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden zakres ilość wymaganej powierzchni jezdni 

musi  być  sumą  powierzchni  dla  wybranych  zakresów.  Wykazana  przez  Wykonawcę 

powierzchnia  nie  może  być  efektem  sumowania  powierzchni  wynikającym  z  częstotliwości 

świadczonych usług. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten 

warunek w sposób następujący: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Zamawiający  informuje,  że  wartość  netto  usługi  wymienionej  w  pozycji  1  Formularza 

ofertowego  (kol.  G)  nie  może  przekroczyć  kwoty:  Zakres  I  -  1.100.000,00  zł,  Zakres  II  – 

582.000,00 zł, Zakres III – 1.800.000,00 zł, Zakres IV – 910.000,00 zł. 


 XII. OCENA OFERT 

A.KRYTERIA I SP

OSÓB OCENY OFERT. 

1.  Przy  ocenie  ofert  złożonych  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującym  kryterium 

(Zakres I - IV): 

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia – C(1) 70 pkt 

Wartość  netto  pozimowego  oczyszczenia  jezdni  dróg,  opasek  bezpieczeństwa 

i kra

wężników wraz ze zmyciem – C(2) 10 pkt 

Dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego – C(3) 20 pkt  

WZÓR UMOWY: § 1 ust. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o wielkość 

do 50% zakresu ilościowego usług będących przedmiotem niniejszej umowy, m.in. z powodu 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, prowadzonych remontów dróg i zajęć 

pasa  drogowego,  organizacji  imprez  masowych,  jarmarków  itp.,  konieczności  wyłączenia  z 

oczyszczania danej drogi, ze względów ekonomicznych lub innych. 

W dniu 22 lutego 2019 r. Zamawiający poinformował o dokonaniu zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia między innymi w następującym zakresie: 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW, PKT 3. Zdolność techniczna i zawodowa.  

jest: (…) 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden zakres ilość wymaganej powierzchni jezdni 

musi  być  sumą  powierzchni  dla  wybranych  zakresów.  Wykazana  przez  Wykonawcę 

powierzchnia  nie  może  być  efektem  sumowania  powierzchni  wynikającym  z  częstotliwości 

świadczonych usług. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten 

warunek 

w sposób następujący: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie. 

winno być: (…) 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden zakres ilość wymaganej powierzchni jezdni 

musi  być  sumą  powierzchni  dla  wybranych  zakresów.  Wykazana  przez  Wykonawcę 

powierzchnia  nie  może  być  efektem  sumowania  powierzchni  wynikającym  z  częstotliwości 

świadczonych usług. 


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten 

warunek w sposób następujący: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie, tj. możliwe 

jest  zsumowanie  powierzchni  z  kilku  zadań/zleceń/umów,  jednak  powierzchnia  wynikająca 

każdego wskazanego zadania nie może być efektem sumowania powierzchni wynikającym 

z częstotliwości świadczonych usług. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

jest: (…) Zamawiający informuje, że wartość netto usługi wymienionej w pozycji 1 Formularza 

ofertowego  (kol.  G)  nie  może  przekroczyć  kwoty:  Zakres  I  -  1.100.000,00  zł,  Zakres  II  – 

582.000,00 zł, Zakres III – 1.800.000,00 zł, Zakres IV – 910.000,00 zł.   

winno  być:  (…)  Zamawiający  informuje,  że  wartość  netto  usługi  wymienionej  w  pozycji  1 

Formularza ofertowego (kol. G) nie może przekroczyć 30 % pozycji „RAZEM wartość netto” 

Formularza ofertowego 

– dotyczy zał. 1/1 – 1/4 SIWZ.   

XII.  OCENA  OFERT.  A. 

KRYTERIA  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT.  1    Przy  ocenie  ofert 

złożonych Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (Zakres I - IV): 

jest:  

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia – C(1) 70 pkt 

Wartość  netto  pozimowego  oczyszczenia  jezdni  dróg,  opasek  bezpieczeństwa 

krawężników wraz ze zmyciem – C(2) 10 pkt 

Dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego – C(3) 20 pkt 

(…) 

winno być: 

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia – C(1) 85 pkt 

Wartość  netto  pozimowego  oczyszczenia  jezdni  dróg,  opasek  bezpieczeństwa 

krawężników wraz ze zmyciem – C(2) 10 pkt 

Zmniejszenie emisji spalin 

– C(3) 5 pkt 

Zał. nr 2 do SIWZ. Wzór umowy, § 1. ust.6:  

jest:  3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  o  wielkość  do  50%  zakresu 

ilościowego  usług  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy,  m.in.  z  powodu  wystąpienia 

niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  prowadzonych  remontów  dróg  i  zajęć  pasa 

drogowego,  organizacji  imprez  masowych,  jarmarków  itp.,  konieczności  wyłączenia 

z oczyszczania danej drogi, ze wz

ględów ekonomicznych lub innych.  


winno  być:  3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  o  wielkość  do  25% 

zakresu  ilościowego  usług  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy,  m.in.  z  powodu 

wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  prowadzonych  remontów  dróg 

zajęć  pasa  drogowego,  organizacji  imprez  masowych,  jarmarków  itp.,  konieczności 

wyłączenia z oczyszczania danej drogi lub innych. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzut nr 1 

został uznany za niezasadny. 

W pierwszej kolejności wymaga zauważenia, iż w odniesieniu do ww. zarzutu Odwołujący nie 

wnosił o dokonanie jakiejkolwiek zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w  odwołaniu  zostały  jednak  zawarte  wnioski  co  do  zmiany  treści  SIWZ  w zakresie 

odnoszącym  się  do  pozostałych  zarzutów).  W  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

przyjmuje się, iż Izba nie jest związana zawartymi w odwołaniu wnioskami co do nakazania 

zamawiającemu wykonania określonych czynności w postępowaniu. Nie oznacza to jednak, iż 

odwołujący  zwolniony  jest  z  określenia  takich  wniosków  w  treści  wnoszonego  odwołania. 

Precyzyjne  sformułowanie  wniosków  ma  szczególnie  istotne  znaczenie  w  przypadku 

odwołania  wnoszonego  wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Odwołujący  nie  wskazał  również  –  poza  przepisem  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  określającym 

podstawowe  zasady  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  –  naruszenia 

których przepisów ustawy Pzp dopuścił się Zamawiający w zakresie objętym przedmiotowym 

zarzutem. 

Stawiając  zarzut  nr  1  Odwołujący  zakwestionował  dopuszczenie  przez  Zamawiającego 

możliwości  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu  w zakresie  zdolności 

technicznej  i  zawodowej  w  odniesieniu  do  posiadanego  doświadczenia  łącznie  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  W odniesieniu  do  tego 

należy  wskazać,  iż  przepisy  ustawy  Pzp  umożliwiają  wykonawcom  wspólne  ubieganie  się 

udzielenie  zamówienia  poprzez  stworzenie  tzw.  konsorcjum.  Jak  wskazuje  się 

w orzecznictwie  Izby 

uprawnienie  do  ubiegania  się  o  zamówienie  w  formie  konsorcjum 

sprowadza  się  między  innymi  do  możliwości  łączenia  posiadanych  potencjałów  w  celu 

wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Oznacza  to,  iż  w  przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia co do zasady wystarczające jest wykazanie 

łącznego  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (a  nie  przez  każdego  z członków 

konsorcjum  lub  w  inny  sposób,  np.  przynajmniej  przez  jednego  z  członków  konsorcjum). 

Zastosowanie  ww.  zasady  może  jednak  okazać  się  nieuzasadnione  w konkretnych 

okolicznościach  danego  postępowania.  W  tych  przypadkach,  gdy  jest  to  uzasadnione 


charakterem zamówienia, zamawiający uprawniony jest do zastosowania regulacji art. 23 ust. 

5  ustawy  Pzp,  tj.  może  określić  szczególny,  obiektywnie  uzasadniony,  sposób  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Korzystając z ww. uprawnienia zamawiający obowiązany jest do przestrzegania 

zasady  proporcjonalności.  Uwzględniając  dotychczasowe  orzecznictwo,  takie  szczególne 

określenie  spełniania  przez  konsorcjum  warunku  udziału  w postępowaniu  dotyczącego 

doświadczenia (w ramach warunku zdolności technicznej lub zawodowej) może wystąpić np. 

w sytuacji, gdy z uwagi na prz

edmiot zamówienia konieczne jest posiadanie doświadczenia 

zdobytego w wyniku wielokrotnego wykonania określonych czynności.  

Podniesiony w tym zakresie zarzut Odwołujący opierał na twierdzeniu, iż skoro Zamawiający 

wymaga  wykazania  się  doświadczeniem  na  podstawie  jednej  umowy,  to  nie  jest  możliwe 

łączne wykazanie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  powyższe 

twierdzenie nie znajduje potwierdzenia w tr

eści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Należało zgodzić się z Zamawiającym, iż nie wymaga on wykazania się doświadczeniem na 

podstawie jednej umowy, gdyż taki wymóg nie został wprost wskazany w opisie warunku, a 

pojęcie „usługa” nie jest tożsame z pojęciem „umowy”. Zamawiający wskazał, iż użyte w opisie 

warunku pojęcie „jednorazowo” należy rozumieć zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w 

słowniku  PWN  (jednorazowy  «raz  jeden  dany  lub  uczyniony»).  Skład  orzekający  Izby 

stwierdził, iż taka wykładnia znajduje potwierdzenie na gruncie ww. postanowienia SIWZ. Brak 

wymagania  w  ramach  opisu  warunku  doświadczenia  polegającego  na  wielokrotnym 

wykonaniu  określonych  czynności  stanowi  jedną  z okoliczności,  które  mogą  skutkować 

brakiem 

przewidzenia  szczególnego  sposobu  spełnienia  przedmiotowego  warunku  przez 

wykonaw

ców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  (w  szczególności  w 

połączeniu  z  występującym  również  w  niniejszej  sprawie  podzielnym  przedmiotem 

zamówienia).  W  odniesieniu  do  twierdzeń  Zamawiającego  co  do  tego,  iż  określenie 

„jednorazowo”  odnosi  się  również  do  zakazu  sumowania  powierzchni  wynikającego  z 

częstotliwości świadczenia usług, to w ocenie składu orzekającego kwestia ta została wprost 

uregulowana w innym fragmencie opisu warunku („Wykazana przez Wykonawcę powierzchnia 

nie może być efektem  sumowania powierzchni  wynikającym  z  częstotliwości  świadczonych 

usług.”). 

Uwzględniając  powyższe,  Izba  za  niezasadne  uznała  twierdzenia  Odwołującego,  iż 

dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości łącznego wykazania przez tzw. konsorcjum 

spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu  dotyczącego  wymaganego  doświadczenia 


narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  poprzez  uprzywilejowanie  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Izba  nie  odnosiła  się  do  postanowień  SIWZ  dodanych  przez  Zamawiającego  do  opisu  ww. 

warunku udziału w Postępowaniu w dniu 22 lutego 2019 r., gdyż nie były one objęte zakresem 

zaskarżenia określonym w odwołaniu. W tym miejscu należy poczynić dodatkową uwagę, iż 

sposób  sformułowania  zapisów  określających  sposób  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

powinien zostać sformułowany w taki sposób, aby nie wywoływał u wykonawców wątpliwości 

co do podstawowej tre

ści tego warunku, określonej w stosunku do wykonawcy.  

Zarzut nr 2 

dotyczył ustalenia przez Zamawiającego górnej granicy ceny jednostkowej usługi 

wymienionej w pozycji 1 Formularza ofertowego (kol. G), tj. usługi pozimowego oczyszczenia 

nawierzchni  ulic,  o

pasek, krawężników  i  zatok  wraz  ze zmyciem. W dniu 22  lutego 2019  r. 

Zamawiający  dokonał  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  ww. 

zakresie. Postanowienie dotyczące wskazania górnej granicy ww. ceny jednostkowej zostało 

usunięte i w związku z tym rozpoznanie zarzutu w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe. 

Jednakże  w  miejsce  ww.  postanowienia  Zamawiający  wprowadził  inne,  zgodnie  z  którym 

„wartość  netto  usługi  wymienionej  w  pozycji  1  Formularza  ofertowego  (kol.  G)  nie  może 

przekroczyć 30% pozycji „RAZEM wartość netto” Formularza ofertowego – dotyczy zał. 1/1 – 

1/4 SIWZ.” Nie uchybiając przepisowi art. 192 ust. 7 („Izba nie może orzekać co od zarzutów, 

które nie były zawarte w odwołaniu”), lecz mając na uwadze okoliczność, iż w odniesieniu do 

pierwotnej wersji SIWZ Odwołujący kwestionował wyłącznie samą możliwość (co do przyjętej 

zasady, a nie konkretnych postanowień) wyznaczenia przez Zamawiającego górnego limitu 

ceny jednostkowej, Izba postanowiła rozpoznać ww. zarzut, podtrzymany przez Odwołującego 

w  toku  postępowania  odwoławczego,  w  zakresie  możliwości  zastosowanego  przez 

Zamawiającego  ograniczenia  wartości  ceny  jednostkowej  –  w  odniesieniu  do  aktualnie 

przyjętego  rozwiązania  polegającego  na  ograniczeniu  procentowym  ceny  jednostkowej 

stosunku do całkowitej ceny oferowanej za realizację części zamówienia. W ocenie składu 

orzekającego  Izby  takie  rozwiązanie  należy  uznać  za  dopuszczalne,  o  ile  w  konkretnych 

okolicznościach  danej  sprawy  nie  jest  jego  celem  ani  skutkiem  ograniczenie  wykonawców 

w zakresie oferowanej ceny jednostkowej w odniesieniu do 

rzeczywistych kosztów realizacji 

danej  części  zamówienia.  Uzasadniając  przewidzenie  ww.  rozwiązania  Zamawiający 

wskazywał,  iż  wynika  ono  z  jego  doświadczeń  z realizacji  podobnych  zamówień  w  latach 

ubiegłych, kiedy to miały miejsce przypadki zawyżania cen jednostkowych za realizację ww. 

zadania (co do którego wykonawca miał gwarancję jego całościowej realizacji), co skutkowało 


niepełnym  zlecaniem  prac  w  ramach  pozostałych  zadań.  Zamawiający  wskazał  również,  iż 

określona wartość procentowa została wyliczona w oparciu o dokonane przez niego analizy 

uwzględniające dane z realizacji zamówień w poprzednich latach, a ponadto uwzględnia ona 

również  pewien  margines  bezpieczeństwa  (z  jego  analiz  wynika,  że  było  to  23  –  25%).  Z 

wyjaśnień przedstawionych przez Zamawiającego wynika, iż wprowadzenie ww. rozwiązania 

miało  na  celu  przeciwdziałanie  dowolnemu  przenoszeniu  kosztów  pomiędzy  różnymi 

pozycjami,  w  tym  pozycją  stanowiącą  jedno  z  kryterium  oceny  ofert,  a w konsekwencji 

zapobieżenie  nieuczciwym  praktykom,  które  mogą  być  stosowane  przez  doświadczonych 

wykonawców.  W  ocenie  Zamawiającego  wprowadzenie  takiego  mechanizmu  będzie  miało 

wpływ  na  otwarcie  rynku  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  (zgodnie  z  informacjami 

przekazanymi  przez  Zamawiającego  obecnie  na  tym  rynku  występuje  tylko  dwóch 

wykonawców). Podnosząc ww. zarzut Odwołujący wskazał wyłącznie na naruszenie przepisu 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, stwierdzając iż wprowadzone do specyfikacji rozwiązanie w zakresie 

kryterium  oceny  ofert  utrudnia  uczciwą  konkurencję.  Izba  nie  podzieliła  stanowiska 

Odwołującego,  gdyż  wręcz  przeciwnie  ww.  rozwiązanie  powinno  tą  uczciwą  konkurencję 

ułatwić.  Wprowadzenie  takiego  mechanizmu  może  również  przyczynić  się  do 

efektywniejszego gospodarowania środkami publicznymi. Należy przy tym podkreślić, iż nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby wykonawcy korzystając z przysługujących im środków ochrony 

prawnej  skarżyli  konkretne  rozwiązania  w  ramach  przyjętego  przez  zamawiającego 

mechanizmu, tj. w tym przypadku 30% (wykazując, że wartość ta powinna zostać przyjęta na 

wyższym poziomie). Kwestia ta, jako nie objęta zakresem zaskarżenia, nie stanowiła jednak 

przedmiotu rozpoznania w niniejszym postępowaniu odwoławczym. 

W  ramach  zarzutu  nr  4 

Odwołujący  nie  kwestionował  uprawnienia  Zamawiającego  do 

przewidze

nia  możliwości  ograniczenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  lecz  zarzucał  brak 

szczegółowych  postanowień  dotyczących  minimalnego  zakresu  usług,  który  zostanie 

zrealizowany,  jakie  będą  zasady  tego  ograniczenia,  kiedy  i  w  jaki  sposób  będzie  to 

ograniczenie z 

nim uzgadniane i jakie uprawnienia będą przysługiwać wykonawcy w związku 

z tymi ograniczeniami, wskazując na naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Skład orzekający 

Izby  nie  podzielił  stanowiska  Odwołującego  co  do  naruszenia  przez  Zamawiającego  ww. 

przepisu

. Należy bowiem wskazać, iż przewidzenie przez Zamawiającego w § 1 ust. 6 wzoru 

umowy  ograniczenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia  (zgodnie  ze  zmodyfikowanymi 

postanowieniami  SIWZ 

–  „o  wielkość  do  25%  zakresu  ilościowego  usług  będących 

przedmiotem  niniejszej 

umowy”)  nie  sprawia,  iż  sporządzony  przez  Zamawiającego  opis 

przedmiotu zamówienia należy uznać za niespełniający wymagań określonych w art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp, a zatem że przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób jednoznaczny i 


wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Odwołujący 

nie  kwestionował  sposobu  określenia  czynności,  jakie  będą  stanowić  przedmiot  umowy 

sprawie  zamówienia  publicznego.  A  zatem  należy  założyć,  że  Odwołujący  uzyskał 

wystarczające informacje co do tego, co stanowi przedmiot zamówienia, a jedynie pozostaje 

w niepewności, czy pewna część tego przedmiotu (do 25%) będzie przez niego ostatecznie 

realizowana.  W

brew  zatem  twierdzeniom  Odwołującego  wykonawcom  została  przekazana 

informacja o części zamówienia, co do której istnieje pewność jej realizacji w ramach zawartej 

umowy  (75%).  Pomiędzy  stronami  nie  było  sporu  co  do  tego,  iż  wartość  ta  obowiązuje  w 

ramach po

szczególnych zakresów (I, II, III, IV). Należy przy tym zauważyć, iż podstawowymi 

usługami,  jakie  wchodzą  w  skład  przedmiotu  zamówienia  są  usługi  o  bardzo  zbliżonym 

przedmiocie 

– oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg, opasek, krawężników, zatok (z tym że 

za 

realizację usług wskazanych w pkt 1.11 [tabela] przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, 

a  w  przypadku  dodatkowych 

usług  polegających  na  zakupie  i  uzupełnianiu  środków  do 

likwidacji rozlewów i wycieków substancji płynnych przewidziano termin realizacji wynoszący 

5  dni  roboczych).  Zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  we  wzorze  umowy  wynagrodzenie 

wykonawcy będzie ustalane jako należność za zrealizowany faktycznie i potwierdzony przez 

przedstawiciela  Zamawiającego  zakres  ilościowy  usługi  rozumiany  jako  iloczyn 

powierzchni/ilości i stawki jednostkowej za daną usługę (za wyjątkiem ww. sytuacji, w której 

przewidziano wynagrodzenie r

yczałtowe). Wykonawca jest w stanie ustalić minimalną wartość 

wynagrodzenia,  jakie  uzyska  z  tytułu  realizacji  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 

Ponoszone  w  pozostałym  zakresie ryzyko uwzględnia się natomiast  w  ramach  ceny  oferty, 

p

rzy  czym,  jest  to  ryzyko  określane  ramami  przedmiotu  zamówienia.  Być  może  odmiennie 

należałoby ocenić to zagadnienie w przypadku występowania znaczących różnic w zakresie 

kosztów  ponoszonych  w  związku  z wykonywaniem  poszczególnych  usług  w ramach 

przedmiotu  zamówienia,  jednakże  na  okoliczność  tą  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie 

wskazywał. W ocenie składu orzekającego Izby ww. proporcje (75% - zamówienie pewne, 25% 

zamówienie,  co  do  którego  istnieje  ryzyko  ograniczenia)  nie  świadczą  o nadużyciu  przez 

Zamawiającego  przysługujących  mu  uprawnień  w  zakresie  określania  warunków  realizacji 

zamówienia. Nie dochodzi w tym przypadku do niezgodności z zasadą zachowania uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, skoro wszyscy potencjalni wykonawcy są w 

podobnej  sytuacji,  a 

wykonawcom  zostały  podane  niezbędne  informacje  pozwalające  na 

sporządzenie wyceny swojej oferty. Z drugiej strony wprowadzone rozwiązanie przyczynia się 

do  efektywnego  wydatkowania  środków  publicznych.  W  treści  SIWZ  Zamawiający  podał 

również  katalog  przykładowych  okoliczności,  które  mogą  stanowić  podstawę  zastosowania 


przedmiotowego rozwiązania w trakcie wykonywania umowy. Mając na uwadze charakter tych 

okoliczności, jak i przedmiot zamówienia, w ocenie składu orzekającego Izby przedstawione 

w toku rozprawy wyjaśnienia Zamawiającego, iż nie jest w stanie opisać tych okoliczności w 

sposób bardziej szczegółowy, należy uznać za uzasadnione. Ponadto wykonawca zajmujący 

się  profesjonalnie  realizacją  usług  takich  jak  objęte  przedmiotem  zamówienia  nie  powinien 

mieć problemów z określeniem jakie to niekorzystne warunki atmosferyczne mogą skutkować 

ograniczeniem  zakresu przedmiotu  zamówienia.  Jest  przy  tym rzeczą oczywistą,  iż  nikt  nie 

jest w stanie ustalić szczegółowych warunków atmosferycznych na dwa lata (czy jeden rok) 

naprzód.  Ponadto,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  Zamawiający  nie  jest  obowiązany 

takiej  sytuacji  przewidzieć  w  specyfikacji  postanowień  dotyczących  sposobu  uzgodnienia 

wykonawcą  przewidzianego  ograniczenia  zakresu  realizacji  zamówienia,  jak  i  uprawnień 

przysługujących wykonawcy w związku z tymi ograniczeniami. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel