KIO 2689/18 WYROK dnia 14 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2689/18 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia  2018 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę  Kopalnia 

Wapienia  „Czatkowice”  Sp.  z  o.o.  w  Krzeszowicach  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  PGE 

Polską  Grupę  Energetyczna  S.A.  w  Warszawie  działającą  w  imieniu  zamawiających:  PGE 

Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  w  Bełchatowie,  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  w 

Warszawie, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze,   PGE Toruń S.A. w Toruniu  

orzeka: 

1. oddala odwołanie; 

2. kosztami postępowania obciąża Kopalnię Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w Krzeszowicach i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Kopalnię  Wapienia  „Czatkowice”  Sp.  z  o.o.  w 

Krzeszowi

cach  tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego 

w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 2689/18 

Uzasadnienie 

PGE  Polska Grupa  Energety

czna S.A. w Warszawie działająca w  imieniu zamawiających: 

PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  w  Bełchatowie,  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  w 

Warszawie, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze,   PGE Toruń S.A. w Toruniu  – 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sorbentów wapiennych 

dla  jednostek  wytwórczych  GK  PGE.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  9  października  2018  pod  numerem  S  194-440063/2018.  Wartość 

zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

31  grudnia  2018  r.  wykonawca  -  Kopalnia 

Wapienia  „Czatkowice”  Sp.  z  o.o.  w 

Krzeszowicach - wni

ósł odwołanie w części VIII postępowania, którego przedmiotem jest dostawa 

mączki  kamienia  wapiennego  do  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  w  Warszawie,  Oddział  w  Krakowie. 

Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art.  91c  ust.  3  Pzp 

przez  brak  udostępnienia  odwołującemu  informacji  o  pozycji  złożonej 

przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty  przez 

błędne  działanie  formularza  umieszczonego  na  platformie  aukcyjnej,  który  nie  wyświetlił 

kolejno  złożonej  oferty  i  odwołujący  nie  złożył  korzystniejszego  postąpienia,  działając  w 

przekonaniu, 

że jego oferta była złożona w toku aukcji jako ostatnia; 

2.  art.  15  ust  1  Pzp 

przez  nieprawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w 

postaci  błędnego  działania  platformy  elektronicznej/formularza  aukcyjnego  skutkującej 

brakiem  możliwości  pełnego  i  właściwego  korzystania  z  formularza  elektronicznego 

zamieszczonego na platformie zakupowej z

amawiającego; 

3.  art.  7  ust.1  i  3  Pzp  w  zw.  z  art.  91c  Pzp 

ze  względu  na  przeprowadzenie  aukcji 

elektronicznej  w  sposób,  który  uniemożliwiał  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego  traktowania  wykonawców,  ze  względu  na  nie  zapewnienie  możliwości  złożenia 

przez  o

dwołującego  oferty  (postąpienia)  korzystniejszej  od  oferty  w  danej  chwili 

najkorzystniejszej,  nie  poinformowanie  w  trakcie  aukcji  o

dwołującego  o  nowej  ofercie,  a 

także  przez  naruszenie  obowiązku  udzielenia  zamówienia  publicznego  wyłącznie 

wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  Pzp,  polegające  na  dokonaniu  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  Nordkalk  sp.  z  o.o.  w  Krakowie  w  sytuacji,  gdy  o

dwołujący  na 

skutek  braku  informacji  o  złożeniu  nowej  oferty  przez  innego  wykonawcę  nie  złożył 

korzystniejszego postąpienia. 


Odwołujący  wniósł o uwzględnienie odwołania i  nakazanie zamawiającemu unieważnienia 

czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  Nordkalk  sp.  z  o.o.  oraz  powtórzenia  aukcji 

elektronicznej.  Ponadto 

żądał  przeprowadzenia  dowodów  z  dokumentów  powołanych  w  treści 

odwołania i dokumentów, jakie zostaną przedstawione na rozprawie, przesłuchania w charakterze 

świadka  D.  B.  -  uczestnika  aukcji  elektronicznej  po  stronie  odwołującego,  a  także  przesłuchania 

strony  w  osobie  Wiceprezesa  Zarządu  odwołującego  P.  D.  na  wskazane  okoliczności  oraz 

przeprowadzenie dowodu z  opinii  biegłego  również  na  wskazane  okoliczności. Odwołujący  żądał 

również obciążenia zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym zasądzenia od 

zamawiającego na swoją rzecz kosztów poniesionych w związku ze złożeniem odwołania, łącznie 

z kosztami zastępstwa prawnego. 

W  uzasadnieniu  o

dwołujący  stwierdził,  że  sprzęt  techniczny  jakim  się  posłużył  w  czasie 

aukcji  elektronicznej 

był  sprawny  i  spełniał  wymagania  pkt  21.9  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  dalej  jako:  „SIWZ”,  na  co  wskazują  zrzuty  ekranu  komputera  pracownika,  który  przy 

użyciu  tego  sprzętu  brał  udział  w  aukcji  elektronicznej.  Wskazał,  że  połączenie  z  serwerem 

zamawiającego  (Platformą Marketplanet  https://swpp2.akpqe.)  było niezakłócone  przez  cały  czas 

trwania  aukcji,  na  co  wskazuje  dziennik  log

ów  serwera  Proxy  wykonany  przez  pracownika 

TAURON  Obsługa  Klienta  sp.  z  o.o.,  który  dostarcza  odwołującemu  infrastrukturę 

teleinformatyczną.  Informacja  o  statusie  aukcji  „zakończony”,  która  pojawiła  się  na  ekranie 

Odwołującego,  mogła  być  wygenerowana  tylko  przez  oprogramowanie  obsługujące  platformę 

zakupową,  bowiem  prawidłowo  podłączony  do  sieci  internetowej  komputer  odwołującego  służył 

tylko jako odbiornik informacji generowanych przez rzeczone oprogramowanie i niemożliwym była 

jakakolwiek ingerencja w e

dycję treści odbieranych przez odwołującego. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  uznał,  że  nie  można  przypisać  mu  odpowiedzialności  za 

nieprawidłowy przebieg aukcji elektronicznej skoro po jego bowiem stronie nie doszło do żadnych 

zakłóceń sprzętu technicznego ani dostępu do platformy zakupowej. 

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas której 

odwołujący podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Zamawiający w ślad za pisemną odpowiedzią na 

odwołanie wniósł o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z pkt 21 SIWZ kryterium 

udzielenia zamówienia była cena. W pkt 21.5. zamawiający 

poinformował,  że  parametrem  licytowanym  w  aukcji  elektronicznej  będzie  cena  (wartość  netto) 

Części/Pakietu”,  natomiast  w  pkt  21.6.  wskazał,  że  sposób  oceny  ofert  w  toku  aukcji  elektronicznej 

będzie obejmował przeliczanie zgłoszonych postąpień na punktową ocenę ofert w zakresie kryterium 


„Cena brutto”. 

 Pkt 21.8 SIWZ zawiera dodatkowe informacje dla w

ykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: 

1)  aukcja  jest  jed

noetapowa  i  dla  poszczególnych  części  zamówienia  będzie  prowadzona  w 

różnych terminach. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie dla każdej 

części zamówienia 20 min.; 

2)   zamk

nięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji 

elektronicznej - 

pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe 

postąpienie; 

jeżeli  w  ciągu  ostatnich  5  minut  czasu  trwania  aukcji  elektronicznej  zostanie  złożona  nowa 

oferta  (zgłoszone  nowe  postąpienie)  aukcja  zostanie  automatycznie  przedłużona  -  o  5  minut 

plus  liczba  sekund  dopełniająca  rozpoczętą  minutę  od  chwili  złożenia  nowej  oferty,  o  ile  nie 

nastąpi nowe postąpienie”; 

Zgodnie z pkt 21.8.7 SIWZ 

w trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim 

w

ykonawcom  informacje  o  pozycji  złożonych  przez  nich  ofert,  otrzymanej  punktacji  oraz  punktacji 

oferty najkorzystniejszej. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji 

umożliwiających identyfikację Wykonawców”. 

W pkt 21.8.11 SIWZ 

zamawiający sformułował wymagania techniczne urządzeń informatycznych 

niezbędne do udziału w aukcji: 

- Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 MHz; 

Pamięć operacyjna min. 64 MB; 

- System operacyjny MS-

Windows w wersji 98 lub wyższej; 

Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 

lub wyższej; 

Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s”. 

Zgodnie  z  pkt  21.9  SIWZ  j

ako  najkorzystniejsza  zostanie  wskazana  oferta,  która  po 

zakończeniu aukcji uzyskała największą ilość punktów. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego 

pisemnego  potwierdzenia  ostatecznej  ceny  z  oferty  złożonej  w  trakcie  aukcji.  Wykonawca 

uc

zestniczący  w  aukcji  dostarczy  organizatorowi  postępowania  w  formie  pisemnej  ostateczną  ofertę 

o

raz ostateczną cenę dla każdej części zamówienia, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które 

złożył uprzednio ofertę. 

W VIII 

części zamówienia oferty złożyli Odwołujący oraz Nordkalk sp. z o.o. w Krakowie. 

Pismem  z  5  grudnia  2018  r. 

zamawiający  zaprosił  odwołującego  do  wzięcia  udziału  w  aukcji 

elektronicznej, planowanej na 12 grudnia 2018 r. o godz. 9:00

. Ponadto poinformował odwołującego, 

że złożona przez niego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i znajduje się na 1 pozycji. 

W części odnoszącej się do terminu i warunków zamknięcia aukcji powtórzono postanowienia 

SIWZ

.  Zamawiający  uszczegółowił,  że  jeżeli  w  ciągu  ostatnich  5  minut  czasu  trwania  aukcji 

elektronicznej  zostanie  złożona  nowa  oferta  (zgłoszone  nowe  postąpienie)  aukcja  zostanie 


złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. 

W dniu 12.12.2018 r. o godz. 9:00 do aukcji elektronicznej prowadzonej na portalu zakupowym 

Grupy  Kapitałowej  PGE  -  Marketplanet  Oneplace  przystąpili  odwołujący  oraz  Nordkalk  sp.  z  o.o. 

Uczestnicy dokonali 

kilku postąpień. Odwołujący złożył ostatnie postąpienie z kwotą netto 98,80 zł/t o 

godzinie  9:21:38. O godzinie 9:29 pracownik o

dwołującego D. B. dokonał zrzutu ekranu (print screen), 

na  którym  widoczne  są  wyniki  zakończonego  już  postępowania.  Jako  najwyżej  oceniona  widnieje 

oferta od

wołującego przy cenie netto 2 766 400,00 zł.  

W  dniu  zakończenia  aukcji  odwołujący  przygotował  ofertę  po  aukcji  i  wysłał  ją  do 

zamawiającego zgodnie z pkt 21.9 SIWZ.  

19 grudnia 2018 r

. zamawiający poinformował odwołującego o wyborze oferty Nordkalk sp. z 

o.o.  jako  oferty  najkorzystniejszej.  Oferta  o

dwołującego  złożona  w  części  VIII  zamówienia  została 

oceniona jako druga, przy cenie netto 2 766 400,00 zł, wobec oferty Nordkalk sp. z o.o. opiewającej na 

kwotę netto 2 744 000,00 zł. 

Wobec  sprzecznych  informacji  co  do  wyników  postępowania  przetargowego  odwołujący 

pismem  z  20  grudnia  2018  r. 

zwrócił  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  sytuacji,  w  której  wedle 

informacji  z  platformy  zakupowej,  na  której  odbyła  się  aukcja  elektroniczna  -  to  oferta  odwołującego 

jest  najwyżej  oceniona,  przy  statusie  aukcji:  „Zakończona”.  Następnie  pismem  z  27  grudnia  2018  r. 

o

dwołujący zwrócił się do zamawiającego o udostępnienie dziennika historii przebiegu aukcji łącznie z 

logami  serwera  dokumentującymi  zdarzenia  i  czynności  wykonywane  przez  uczestników  aukcji.  

Zamawiający  odpowiedział  27  grudnia  2018  r.  Stwierdził,  że  przebieg  aukcji  był  prawidłowy,  nie 

zanotował  żadnych  błędów  systemu  zakupowego  GK  PGE,  ponadto  przedstawił  raport  ostatnich 

czynności podjętych przez  wykonawców przed  zakończeniem aukcji,  z którego ma  wynikać,  że jako 

ostatnią i najkorzystniejszą ofertę złożył o godz. 9:22:57 Nordkalk sp. z o.o., odwołujący złożył ofertę o 

godz.  9:21:38. 

Zamawiający  zasugerował,  iż brak  wyświetlenia  w trakcie aukcji bieżącej  informacji  o 

najkorzystniejszej  ofercie  może  wynikać  z  nieprawidłowego  działania  sprzętu  lub  oprogramowania 

o

dwołującego bądź jakości jego połączenia sieciowego. 

W tym stanie rzeczy odwołujący wniósł odwołanie. 

Powołane ustalenia zostały dokonane na podstawie wymienionych dokumentów znajdujących 

się w aktach sprawy. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołujący  jest  uprawniony  do  wniesienia  odwołania  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  Pzp.  Jest 

wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia.  Zarzucane 

zamawiającemu naruszenia przepisów powodują, że odwołujący, może ponieść szkodę w postaci 

utraty możliwości uznania jego oferty za najkorzystniejszą. 


Orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wypracowało  pogląd,  że  podstawą  do  uznania 

aukcji 

elektronicznej za wadliwą jest ustalenie, że przebieg aukcji wywołany jest przyczyną leżącą 

po stronie zamawiającego lub platformy aukcyjnej (wyrok Izby z 25 listopada 2011 r. KIO 2427/11). 

W rozpoznawanej sprawie o

koliczności te powinny być wykazane przez odwołującego, gdyż to on 

jest stroną, która ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny w postaci uznania czynności wyboru 

oferty złożonej przez Nordkalk Sp. z o.o. za wadliwą (art. 190 ust. 1 Pz, art. 6 k.c.). Tymczasem 

odwołujący  buduje  swoje  stanowisko  na  założeniu,  że  skoro  po  jego  stronie  nie  wystąpiły 

zakłócenia  techniczne,  to  przyczyna  zarzucanej  wadliwości  działania  leży  po  stronie 

zamawiającego.  W  świetle  materiału  dowodowego  zgromadzonego  w  aktach  sprawy  z 

twierdzeniem takim nie sposób się zgodzić w żadnym z elementów. 

Przede wszystkim

, odwołujący nie wykazał, że ewentualne zakłócenia prezentacji wyników 

aukcji  nie  zostały  spowodowane  przez  sprzęt  i  oprogramowanie  odwołującego  oraz  nie  były  

związane  z  jakością  połączenia  sieciowego,  z  którego  korzystał  odwołujący.  W  tej  sytuacji  nie 

można wykluczyć, że obraz widoczny dla odwołującego nie został odświeżony przez komputer po 

złożeniu  ostatniego  postąpienia  przez  odwołującego,  co  spowodowało,  że  odwołujący  do  czasu 

zakończenia aukcji nie zauważył, że drugi wykonawca uczestniczący w aukcji złożył korzystniejszą 

ofertę. 

Na  znaczenie  częstotliwości  odświeżania  widoku  konsoli  zamawiający  zwrócił  uwagę 

wykonawcom  biorącym  udział  w  aukcji,  co  potwierdza  print  screen  z  czatu  z  wykonawcami 

prowadzonego przez operatora spornej aukcji z 12 grudnia 2018  r. 

Odwołujący nie wyjaśnił, ani nie wykazał, jak często jego komputer dokonuje odświeżenia 

obrazu  i  czy  samodzielnie  po  złożeniu  swojego  postąpieniu  skorzystał  z  przycisku  „ODŚWIEŻ 

WARTOŚĆ".  Należy  zwrócić  uwagę,  że  po  złożeniu  ostatniego  postąpienia  przez  odwołującego 

aukcja jeszcze trwała jeszcze około 7 minut, a więc było dużo czasu na dokonanie odświeżenia. 

Odstęp  czasu  pomiędzy  ostatnim  postąpieniem  odwołującego,  a  zakończeniem  aukcji  jest  tym 

bardziej istotny, że zgodnie z warunkami aukcji, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji 

zostanie złożona nowa oferta, aukcja jest przedłużana o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca 

rozpoczętą  minutę  od  chwili  złożenia  oferty.  Ta  zasada  dotyczyła  również  dogrywki  (czasu  po 

założonym czasie trwania aukcji) i złożenie w dogrywce postąpienia, wydłużało aukcje o kolejne 5 

minut  plus  liczba  sekund  dopełniająca  rozpoczętą  minutę  od  chwili  złożenia  oferty.  Odwołujący 

mógł  się  zorientować,  iż  aukcja  od  jego  ostatniego  postąpienia  trwała  dłużej  niż  5  minut,  co 

wskazywało,  że  drugi  wykonawca  złożył  swoje  postąpienie  po  postąpieniu  odwołującego.  Gdyby 

postąpienie odwołującego było ostatnim postąpieniem w aukcji zakończyłaby się ona o godz. 9:27. 

Natomiast postąpienie drugiego wykonawcy spowodowało, że ostatecznie aukcja zakończyła się o 

Zrzuty  ekranów  przedstawione  jako  dowody,  przedstawiają  stan  na  daną  chwilę,  czyli 


moment 

o

dwołującego był sprawny oraz że  wykazany stan dotyczył stanu sprzętu w momencie składania 

przez o

dwołującego ostatniego postąpienia oraz zakończenia aukcji. Pogląd ten wzmacnia fakt, że 

żaden  z  zrzutów  ekranów  przedstawionych  jako  dowody  przez  odwołującego,  nie  wskazuje 

dokładnego  czasu,  w  jakim  te  zrzuty  zostały  sporządzone.  Zostały  one  sporządzone  po  aukcji 

elektronicznej, a nie w jej trakcie, co podważa ich wiarygodność.  

Izba zgodziła się z zamawiającym, że karty przeglądarki Internet Explorer oraz właściwości 

technicznych  komputera 

nie  dowodzą,  że  przeglądarka  oraz  komputer  odwołującego  działały 

podczas  aukcji  poprawnie,  zatem  o

dwołujący  nie  udowodnił,  że  sprzęt  techniczny  którym 

posługiwał się podczas aukcji był sprawny. Zdaniem Izby karty te potwierdzają jedynie parametry 

techniczne  sprzętu.  W  tej  sytuacji  stanowisko  odwołującego,  poparte  wydrukiem  z  dziennika 

(logów)  serwera  Proxy  z  27  grudnia  2018  r.,  że  w  czasie  aukcji  jego  łącza  internetowe  były 

spraw

ne  oraz  nie  było  problemów  na  styku  pomiędzy  urządzeniem  brzegowym  a  infrastrukturą 

dostawcy  internetu 

nie  może  przynieść  potwierdzenia  zarzutu.  Fakt,  że  parametry  techniczne 

wykorzystywanego sprzętu technicznego w czasie aukcji spełniają wymagania zamawiającego, nie 

ma  znaczenia,  gdyż  kwestią  podstawową  jest  sprawność  posiadanych  urządzeń  o  minimalnych 

wymaganych parametrach (wyrok Izby z 13 lutego 2014 r. sygn. akt KIO 174/14).  

Niezależnie od tego, że powołany przez odwołującego jako dowód wydruk przedstawiający 

wynik aukcji nie wskazuje, kiedy został sporządzony, to nie pokazuje również pełnego widoku, jaki 

widzi każdy wykonawca podczas udziału w aukcji. Wydruk przedstawiony przez odwołującego nie 

zawiera  dolnego  fragmentu,  który  pokazuje  aktualnie  zajmowaną  przez  wykonawcę  pozycję  w 

aukcji. 

Elementy te są natomiast widoczne na print screenach załączonych przez zamawiającego 

do odpowiedzi na odwołanie. Należy  ponownie zwrócić uwagę, że print screen pokazuje obraz z 

danej  chwili,  który  można  zrobić  w  dowolnym  momencie  (także  wtedy,  kiedy  system  aukcyjny 

jeszcze nie przetworzy otrzymanego postąpienia), zatem na jego podstawie nie można ocenić, czy 

system aukcyjny jest wadliwy.  

 W  konsekwencji 

Izba  uznała,  że  odwołujący  nie  wykazał  braku  po  swojej  stronie  braku 

nieprawidłowości mogących mieć wpływ na przebieg aukcji.  

W  ocenie  Izby  zamawiający  uprawdopodobnił,  że  po  jego  stronie  nie  było  przeszkód  w 

prawidłowym przeprowadzeniu aukcji. System aukcyjny wykorzystywany przez zamawiającego jest 

autorstwa  spółki  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  w  Warszawie.  Podmiot  ten,  na  zlecenie 

z

amawiającego sprawdził przebieg spornej aukcji i oświadczył, że nie było żadnych problemów z 

przebiegiem  aukcji. 

Zamawiający  w  sprawie  aukcji  zwrócił  się  również  do  spółki  PGE  Systemy 

S

.A.,  która  jest  właścicielem  sprzętu,  na  którym  zainstalowany  jest  system  aukcyjny,  o 

sprawdzenie, 

czy od strony sprzętowej nie doszło do zakłócenia w funkcjonowaniu przedmiotowej 

aukcji elektronicznej. Również PGE Systemy S.A., po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, 

nie stwierdziła żadnych problemów ze sprzętem, na których zainstalowany jest system aukcji, który 

mógłby zakłócić przebieg przedmiotowej aukcji elektronicznej. 


orzekającego  są  one  bardziej  godne  wiary  niż  oświadczenie  odwołującego,  gdyż  pochodzą  od 

podmiotów zewnętrznych.  

W tych okolicznościach sprawność systemu aukcyjnego uprawdopodabnia również fakt, że 

w  aukcjach  przeprowadzonych  10  grudnia  2018  r.  oraz  w  dniu  spornej  aukcji  12  grudnia  2018  r. 

zamawiający  przeprowadził  aukcje  elektroniczne  dla  innych części  zamówienia (III,  V, X, XII, XV, 

XVI,  XVII)

,  które  odbyły  się  bez  zakłóceń.  Zamawiający  nie  stwierdził  żadnych  problemów 

technicznych.  R

ównież  wykonawcy  biorący  udział  w  tych  aukcjach,  w  tym  odwołujący 

uczestniczący  również  w  aukcji  w  V  części  zamówienia,  ani  w  trakcie,  ani  po  aukcji,  nie  zgłosili 

uwag do ich przebiegu. Zestawienie wyko

nawców biorących udział w aukcjach elektronicznych w 

dniach 10 i 12 grudnia 2018 r. potwierdza to 

oświadczenie zamawiającego. 

O

dwołujący  oraz  drugi  wykonawca  biorący  udział  w  aukcji  elektronicznej  dotyczącej  VIII 

części zamówienia, ani w trakcie aukcji, jak również bezpośrednio po jej zakończeniu, nie zgłosili 

żadnych uwag do przebiegu aukcji, jak również opóźnień, czy braku informacji o pozycji złożonych 

ofert w wyniku postąpień jak i uzyskanych punktacji. Dowody przedstawione przez odwołującego 

nie  wskazują  na  błąd  systemu  aukcyjnego,  który  uniemożliwił,  bądź  mógł  uniemożliwić 

o

dwołującemu udział w aukcji elektronicznej. 

Izba uznała, że system aukcyjny w czasie aukcji jak również po jej zakończeniu pracował 

prawidłowo. 

Wobec  zaprezentowanych  ocen  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  innych  dowodów 

wnioskowanych  przez  odwołującego  było  zbędne.  Zeznania  świadka  i  przesłuchanie  strony 

dotyczyłyby bowiem okoliczności powołanych w odwołaniu, które nie są sporne między stronami. 

Przedmiotem sporu była bowiem wyłącznie ocena tych okoliczności. 

Izba nie uwzględniła również wniosku o powołanie biegłego, gdyż w świetle przestawionych 

okoliczności  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  tego  dowodu  prowadziłoby  wyłącznie  do 

przewlekłości postępowania. Ponadto odwołujący nie sformułował tezy dowodowej, co jako strony 

żądającej  przeprowadzenia  dowodu  jest  jego  obowiązkiem.  Samo  stwierdzenie,  że  biegły  miałby 

być  powołany  na  okoliczności  wskazane  w  odwołaniu  jest  niewystarczające,  zwłaszcza,  że  nie 

wiadomo,  czy  stan  sprzętu,  przeglądarki  i  łącza  internetowego  odwołującego  w  momencie 

przeprowadzania 

dowodu  byłby  taki  sam,  jak  w  czasie  przeprowadzania  aukcji. Taki  stan  rzeczy 

istotnie podważałby moc dowodową opinii biegłego. 

Izba uznała, że nie doszło do naruszenia art. 91c ust. 3, a rt. 15 ust. 1 oraz  art. 7 ust.1 i 3 

w zw. z art. 91 c Pzp. 


W tym stanie rzeczy Izba na podstawi 

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Przewodniczący: 


Słowa kluczowe:
aukcja elektroniczna
wiper-pixel