KIO 2686/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 roku

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2686/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  bez  udziału  stron  w  dniu  15  stycznia  2019  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 

grudnia  2018  roku  przez 

Odwołującego  -  Balzola  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Wrocław  

z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 18 000zł 

00  gr  (słownie:  osiemnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  kwoty 

uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy 

Balzola  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


sygn. akt KIO 2686/18 

UZASADNIENIE 

W dniu 28 grudnia 2018 roku do  Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 

na podstawie 

art. 180 ust. 1 oraz 179 ust. 1, w związku z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.,  dalej 

jako 

„PZP”) odwołanie złożył wykonawca Balzola Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

dalej jako „Odwołujący”. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pn.  „Budowa  trasy  tramwajowej  w  ul.  Hubskiej  -  Przedmiot  zamówienia 

obejmuje  wykonani

e  zastępcze  -  w  zakresie  dokończenia  robót  budowlanych  i  uzyskania 

pozwolenia  na  u

żytkowanie  dla  całej  inwestycji”,  prowadzi  Zamawiający:  Gmina  Wrocław  

z  siedzibą  we  Wrocławiu,  w  imieniu  i  na  rzecz  której  działają:  Wrocławskie  Inwestycje  

Sp.  z  o.o.  z  sie

dzibą  we  Wrocławiu.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2018/S  243-553910  w  dniu  18  grudnia 

2018 roku.  

O

dwołanie  złożono  od  niezgodnych  z  przepisami  PZP  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego  polegających  na  opisaniu  przedmiotu  zamówienia  dla  części  nr  1 

zamówienia, tj. „Wykonanie zastępcze - wszelkie prace, roboty budowlane i czynności w celu 

zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji” 

w  sposób  niejednoznaczny,  nieprecyzyjny  i  nie  wyczerpujący  oraz  w  sposób 

nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty,  co  utrudnia  uczciwą  konkurencję,  uniemożliwia  przygotowanie  oferty 

oraz prowadzi do niemożności złożenia porównywalnych ofert w postępowaniu. 

Zamawiającego zarzucano naruszenie: 

art.  29  ust.  1  PZP  w  związku  z  art.  7  ust.  1  PZP,  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niepełny,  nieprecyzyjny,  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  

z  naruszeniem  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz  w  sposób  uniemożliwiający 

prawidłowe  sporządzenie  oferty  oraz  jej  realną  wycenę,  podczas  gdy  to  na  Zamawiającym 

ciąży  obowiązek  prawidłowego  sformułowania  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

uwzględniający  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty; 

art. 29 ust. 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  oraz  z  naruszeniem  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  oraz  zasady  przejrzystości,  ponieważ  Zamawiający  nie  opisał 

precyzyjnie, jednoznacznie i wyczerpująco w dokumentacji postępowania (OPZ) przedmiotu 

zamówienia - zakresu robót i prac koniecznych do wykonania w ramach zamówienia oraz nie 


uwzględnił  wszystkich  wymagań  i  okoliczności,  które  mogą  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty. 

W  związku  z  powyżej  zarzutami  Odwołujący  wnosił  o  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  szczegółowe  określenie  zakresu 

robót  budowlanych  i  prac  koniecznych  do  wykonania  w  ramach  zamówienia  z  podaniem 

faktycznych  jednostek  obmiarowych  dl

a  każdej  z  branż  dla  robót  już  wykonanych  oraz 

faktycznych  jednostek  przedmiarowych  dla  każdej  z  branż  dla  robót  przeznaczonych  do 

wykonania tj. precyzyjne opisanie i określenie zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz 

czynności, które stanowią przedmiot zamówienia w postępowaniu. 

Z

godnie  z  art.  182 ust.  2  pkt  1  PZP  odwołanie  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia 

publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  na  stronie  internetowej.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2018 roku. Tego 

samego  dnia  dokumentacja  p

ostępowania  została  udostępniona  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego.  W  związku  z  powyższym  odwołanie  zostało  wniesione  w  terminie 

wynikającym  z  art.  182  ust.  2  pkt  1  PZP.  Kopia  odwołania  została  przekazana 

Zamawiającemu, a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP.  

Odwołujący  podkreślił,  że  jest  uprawniony  do  wniesienia  odwołania,  ma  interes  

w  uzyskaniu  zamówienia,  a  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  wskazanych 

przepisów  PZP  interes  ten,  jako  podmiotu  zainteresowanego  uzyskaniem  zamówienia  

w  p

ostępowaniu,  może  doznać  uszczerbku.  Odwołujący  jest  zainteresowany  wzięciem 

udziału w postępowaniu oraz złożeniem oferty. Tymczasem, przy obecnym brzmieniu opisu 

przedmiotu zamówienia, Odwołujący nie jest w stanie stwierdzić, jaki jest zakres przedmiotu 

zamówienia oraz jak ma sporządzić prawidłowo ofertę, ażeby była ona konkurencyjna wobec 

ofert innych wykonawców. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono żadnego przystąpienia.  

O

dwołujący  w  dniu  14  stycznia  2019  roku,  przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy 

wyznaczonym  na  15  stycznia  2019  roku, 

złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  

w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę umocowaną do 

d

ziałania w imieniu wykonawcy.  


Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie odwoławcze. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, to jest kwotę 18 000,00 złotych, stosownie do  

§  5  ust.  1  pkt  3a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel