KIO 2685/18 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2685/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk 

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron w dniu 9 stycznia 

2019  r.   

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu  28 grudnia 

r. przez odwołującego - BIPROGEO sp. z o.o. (ul. A. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław) 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Zakład  Ubezpieczeń Społecznych 

(ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa),  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego 

-  BIPROGEO  sp.  z  o.o.  (ul.  A.  Ostrowskiego  7  53-

238  Wrocław)  -  kwoty  13.500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 2685/18 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp], przez 

Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem jest: „Świadczenie 

usługi serwisu i czynności przeglądowych instalacji w budynkach podległych C/ZUS” - CZĘŚĆ 

F (zna

k postępowania: TZ/271/35/18); Ogłoszenie o zamówieniu: Dz. Urz. UE: 2018/S 200-

454805 z dnia 17.10.2018. 

Wnoszący  odwołanie  wykonawca  -  BIPROGEO  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

(Odwołujący) zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, wobec czynności 

oceny oferty wykonawcy ECM C. M.  i wyboru tej oferty, a mianowicie: 

1)  art. 84 ust. 1 Pzp i art. 87 ust. 1 Pzp - wprowadzenie przez w

ykonawcą ECM C. M. zmiany 

treści jego oferty po upływie terminu do składania ofert; 

2)  art. 91 ust. 1 Pzp - 

dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej podlegającej odrzuceniu; 

3)  art. 7 ust. 3 Pzp - 

możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy ECM C. M. wybranemu 

niezgodnie z przepisami Pzp,  

4)  art. 7 ust. 1 Pzp - 

nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji 

podczas czynności badania i oceny oferty.  

Z  ostrożności,  na  wypadek  gdyby  Izba  nie  uznała  zasadności  powyższych  zarzutów,  czyli 

uznała, że Zamawiający nie był zobowiązany do odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę 

ECM C. M. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp zarzuc

ił naruszenie art. 26 ust. 3 i 4 pzp - 

zaniechanie wezwania wykonawcy ECM C. M. 

do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów 

składanych na potwierdzenie, że wykonawca ECM C. M. spełnia warunek udziału (kryterium 

kwalifikacji) w zakresie 

kryterium kwalifikacji w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

i  naruszenie  art.  26  ust.  2f  Pzp  - 

zaniechanie  weryfikacji  aktualności  przedłożonych  już 

oświadczeń  lub  dokumentów  w  zakresie  aktualnych  uprawnień  elektrycznych  wykazanych 

osób. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  (1) 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  (2)  dokonania  ponownej  oceny 

ofert,  (3)  odrzucenia  oferty  wykonawcy  ECM  C.  M.  na  postawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  P;  (4) 

dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  a 

z  ostrożności  (5)  nakazanie  wezwania 

wykonawcy ECM C. M. 

do uzupełnienia dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania 


kryterium  kwalifikacji  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  lub  wyjaśnienia 

przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, w przypadku gdyby oferta wykonawcy ECM C. M. 

nie podlegała odrzuceniu.  

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił  w myśl art. 185 ust.2 ustawy Pzp żaden 

z wykonawców. 

Odwołujący w piśmie z dnia  8 stycznia 2019 r. 18 r. (data wpływu do Prezesa KIO: 

) oświadczył, że cofa wniesione odwołanie na podstawie art. 187 ust.8 ustawy Pzp. 

W tym oświadczeniu powołał się na pismo Zamawiającego z dnia 4 stycznia 2019 r., które 

zostało skierowane do wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

Izba, mając na uwadze oświadczenie wykonawcy i stan faktyczny sprawy, postanowiła 

o umorzeniu postępowania odwoławczego w tej sprawie na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 

pierwsze  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  Odwołujący  do  czasu  zamknięcia  rozprawy  może 

cofnąć odwołanie. Izba orzekła ponadto - zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp 

oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu  odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 r. poz. 972.) 

o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% wpisu z kwoty 15.000 zł. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

……………………………….. 


wiper-pixel