KIO 2683/18 WYROK dnia 17 stycznia 2019 roku

Data: 12 marca 2019

KIO 2683/18 

1 z 26 

Sygn. akt: KIO 2683/18 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Członkowie:   

Monika Szymanowska 

Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  stycznia  2019 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2018  roku  przez 

wykonawcę  Przemysłowy  Instytut  Maszyn  Budowlanych  Sp.  z  o.o.  z  Kobyłki  (05-230)  

w  postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego  Tramwaje Śląskie  S.A.  z  Chorzowa 

przy  udziale  wykonawcy  Rafko  KUC  Sp.j.  z  Krakowa  (31-036),  z

głaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych 

Sp. z o.o. z Kobyłki (05-230)   i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  wykonawcę Przemysłowy Instytut 

Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki (05-230) tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcy Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki 

(05-230)  na  rzecz 

zamawiającego  Tramwaje  Śląskie  S.A.  z  Chorzowa  (41-506)  kwotę  

0  zł  (słownie:  cztery  tysiące  dwieście  piętnaście  złotych  zero  groszy)  z  tytułu 

wynagrodzenia  pełnomocnika,  dojazdu  na  posiedzenie  oraz  opłat  skarbowych  od 

pełnomocnictw. 


KIO 2683/18 

2 z 26 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.)    na  niniejszy  wyrok  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:  …………………………………... 

Członkowie:         ..………………………………... 

..……………………………….... 


KIO 2683/18 

3 z 26 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup 2 sztuk pojazdów do prac przy sieci trakcyjnej 

w zakresie zadania nr 14 pn.: „„Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” w ramach 

Projektu  pn.: 

„Zintegrowany  Projekt  modernizacji  i  rozwoju  infrastruktury  tramwajowej  

w  Aglomeracji 

Śląsko-Zagłębiowskiej  wraz  z  zakupem  taboru  tramwajowego  etap  /”, 

współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach 

Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko”  przez  Tramwaje  Śląskie  S.A.  

z  Chorzowa  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca  Przemysłowy  Instytut  Maszyn  Budowlanych  

S

p. z o.o. z Kobyłki (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec czynności wyboru jako oferty 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  „Rafko”  Kuc  sp.  j.  (dalej  „Rafko”)  

i zaniechania wykluczenia tego wykonawcy. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”]: 

1.  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez zaniechanie 

wykluczenia  Rafko 

z  postępowania,  pomimo  zaistnienia  w  stosunku  do  Rafko  

podstawy  wykluczenia,  polegającej  na  niewykazaniu  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 Specyfikacji Istotnych 

Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej, polegającej na wykonaniu dostawy co najmniej 2 sztuk nowych pojazdów 

specjalistycznych  dwudrogowych  przeznaczonych  do  prac  przy  sieci  trakcyjnej  

o  wartości  min.  1.000.000  PLN  brutto  (każde),  które  uzyskały  homologację  w  co 

najmniej  jednym  z  krajów  Unii  Europejskiej,  bez  względu  na  kraj  pochodzenia 

wykonawcy i miejsce dostawy 

– w zakresie dotyczącym dostawy wskazanej w poz. 1 

złożonego przez RAFKO „Wykazu wykonanych dostaw”, 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1, 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Rafko 

z  postępowania,  pomimo  zaistnienia  

w  stosunku  do  Rafko 

przesłanki  wykluczenia,  polegającej  na  przedstawieniu  przez 

Rafko 

informacji  wprowadzających  zamawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia  przez 

Rafko 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 

SIWZ; przedstawienie przez Rafko 

informacji nieprawdziwych miało istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego, w tym zwłaszcza na ocenę oferty Rafko 

i uznanie jej za ofertę najkorzystniejszą, 


KIO 2683/18 

4 z 26 

3.  ewentualnie:  art.  26  ust.  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  poprzez  zaniechanie  przez 

zamawiającego wezwania wykonawcy Rafko do złożenia dalszych wyjaśnień odnośnie 

oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  ustalenia  spełnienia  przez  Rafko  warunku 

udziału  w  postępowaniu  określonego  w  Rozdziale  V  pkt  II.2  ppkt  2.1.1  SIWZ,  

w zakresie dotyczącym: 

ustalenia,  czy  dokumenty  złożone  przez  wykonawcę  Rafko  wraz  z  pismem  z  dnia  

10  grudnia  2018  r.  dotyczą  pojazdu  wskazanego  w  poz.  1  „Wykazu  wykonanych 

dostaw”, czy też innego pojazdu, 

ustalenia,  czy  pojazd  wskazany  w  poz.  1  „Wykazu  wykonanych  dostaw”  jest 

przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej, 

  ustal

enia, czy dostawa pojazdu określonego w poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” 

została  wykonana  należycie,  w  tym  zwłaszcza  terminowo  i  zgodnie  z  wymaganiami 

technicznymi określonymi w SIWZ dla tej dostawy, 

ustalenia,  czy  zabudowa  pojazdu,  którego  dotyczą  dokumenty  załączone  do  pisma 

Rafko 

z  dnia  10  grudnia  2018  r.  została  wykonana  przez  Rafko  bądź  inny  podmiot,  

a w konsekwencji czy Rafko 

uzyskał samodzielnie kompetencje w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 

SIWZ, 

mimo  występowania  niewyjaśnionych  rozbieżności  bądź  uzasadnionych  wątpliwości  co  do 

treści dokumentów i oświadczeń złożonych przez Rafko, uzasadniających zastosowanie przez 

zamawiającego procedury z art. 26 ust. 4 Pzp, 

4.  art. 7 ust. 1, poprze

z przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej 

konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  bez  zachowania  zasady 

przejrzystości 

postępowania, 

poprzez 

dokonanie 

badania 

oferty 

Rafko  

z naruszeniem tych zasad, 

5.  art. 7 ust. 3, poprzez udziele

nie zamówienia wykonawcy Rafko wybranemu niezgodnie 

z przepisami ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  wnoszę  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie 

zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Rafko jako najkorzystniejszej, 

2.  wykluczenia Rafko, 

3.  ewentualnie:  wezwania  Rafko 

do  złożenia  dalszych  wyjaśnień  odnośnie  oświadczeń  

i dokumentów w zakresie wskazanym w pkt. 4.3 odwołania, 

4.  dokonania ponownego badania i oceny ofert, 

dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 


KIO 2683/18 

5 z 26 

Odwołujący  wniósł  także  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  jego  rzecz  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  na  podstawie  spisu  kosztów,  który  zostanie  przedłożony  na 

rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Wniósł nadto o  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych 

w  treści  odwołania  lub  przedłożonych  w  toku  postępowania  odwoławczego  przed  Izbą,  na 

okoliczności wskazane w treści uzasadnienia lub w dacie ich powołania. 

Odwołujący opisał przebieg przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego

, jak następuje.  

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 26 czerwca 2018 r.  

Dowód:  ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

 nr 2018/S 120-274592. 

W  Rozdziale  V  pkt  II.2  ppkt 

2.1.1  SIWZ  zamawiający  przewidział  warunek  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci wykonania przez 

wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dostawę 2 sztuk nowych 

pojazdów  specjalistycznych  dwudrogowych  przeznaczonych  do  prac  przy  sieci  trakcyjnej  

o  wartości  min.  1.000.000  PLN  brutto  (każde),  które  uzyskały  homologację  w  co  najmniej 

jednym  z  krajów  Unii  Europejskiej,  bez  względu na  kraj  pochodzenia  wykonawcy  i  miejsce 

dostawy. 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona 

najwyżej,  ww.  warunku,  zamawiający  wymagał  przedłożenia  (Rozdział  VI  pkt  III.3  ppkt  3.1 

SIWZ):  wykazu  dostaw,  a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania 

i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  oraz  z  załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez 

pod

miot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca  nie  jest  w  stanie 

uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy,  

z zast

rzeżeniem zapisów Rozdziału V pkt II ppkt 2.1 „Uwaga 3” – załącznik nr 5. 

W  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych,  referencje 

bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonanie  powinny  być  wydane  nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Dowód: Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia. 


KIO 2683/18 

6 z 26 

Dnia  6  sierpnia  2018  r.  nastąpiło  otwarcie  ofert  w  postępowaniu.  Oferty  złożyli: 

odwołujący, RAFKO, Autobagi Polska sp. z o.o. oraz konsorcjum: Fabryka Maszyn „Bumar-

Koszalin” S.A. i Hilton Engineering G.V. 

Dowód: informacja z otwarcia ofert z dnia 6 sierpnia 2018 r. (w aktach Postępowania); 

Do  oferty  Rafko 

załączone  zostały  m.in.  dokumenty  dotyczące  spełnienia warunków  

w postaci „Wykazu wykonanych dostaw”

wraz z referencjami, w tym „Referencją” wystawioną 

przez MPK Olsztyn opatrzoną adnotacją „Wydano dn. 12.12.2016 r.”). 

W  poz.  1  „Wykazu”  (a  także  w  Jednolitym  Europejskim  Dokumencie  Zamówienia  – 

JEDZ)  wykonawca  Rafko 

podał  następującą  dostawę  jako  jedną  z  dwóch  wymaganych  na 

potwierdzenie spełniania omawianego warunku udziału w postępowaniu: 

Opis przedmiotu dostawy - (w 

tym m.in. typ pojazdy, marka) 

Ilość 

dostarczonych 

pojazdów 

Data wykonania 

dostawy 

(dzień/ miesiąc/rok) 

Nazwa i adres odbiorcy 

dostawy 

Specjalistyczny 

dwudrogowy 

pojazd 

ratowniczy 

do 

możliwością  pracy  przy  sieciach 
trakcyjnych 

oraz 

wstawiania 

słupów trakcyjnych. 

Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. 
ul. Kołobrzeska 40  
10-434 Olsztyn 

Dowód: oferta Rafko. 

Pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r. zamawiający podał, iż oferta Rafko została oceniona 

najwyżej,  wobec  czego  wezwał  Rafko  (w  związku  przedłożeniem  pozostałych  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do 

wykluc

zenia wraz z ofertą), na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp o potwierdzenie, w formie 

oświadczenia,  że  informacje  zawarte  w  przedłożonych  dokumentach  i  oświadczeniach  są 

aktualne na dzień złożenia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń. 

Dowód: pismo Zamawiającego z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

Pismem  z  30  sierpnia  2018  r.  Rafko 

odpowiedział  na  ww.  pismo  zamawiającego  –  

w jego treści Rafko odpowiedział na inne zamieszczone w ww. piśmie zamawiającego kwestie, 

natomiast nie odniósł się do zapytania dotyczącego potwierdzenia aktualności dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Dowód: pismo  z dnia 30 sierpnia 2018 r. z załącznikami. 

Dnia 7 września 2018 r. zamawiający skierował do Rafko kolejne pismo, wzywając do 

złożenia wyjaśnień dotyczących poz. 1 „Wykazu”: 

  na  podstawie  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp 

–  wyjaśnienie  i  uzupełnienie  poz.  1  „Wykazu”, 

poprzez przedstawienie szczegółowego opisu pojazdu oraz wyjaśnienie rozbieżności w treści 


KIO 2683/18 

7 z 26 

dokumentów  w  zakresie  opisu  przedmiotu  dostawy;  jak  wskazał  zamawiający,  pomiędzy 

opisem w poz. 1 „Wykazu” a opisem w „Referencji” MPK Olsztyn zachodzą różnice budzące 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  spełnienia  warunku  udziału  oraz  udokumentowania 

dostawy; 

wyjaśnienie  rozbieżności  w  treści  dokumentów  w  zakresie  dat,  w  tym  wskazanie  

w jakiej dacie zostały wystawione załączone do oferty referencje MPK Olsztyn; zamawiający 

wskazał,  że  referencje  MPK  Olsztyn  zawierają  stempel    „Wysłano  dn.  12.12.2016  r.”, 

wskazujący  wcześniejszą  datę  niż  data  wykonania  dostawy  podana  w  „Wykazie”,  

tj. 7 kwietnia 2017 r.; 

na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp: uzupełnienie poz. 1 „Wykazu”, poprzez podanie marki pojazdu 

będącego przedmiotem wykazywanej dostawy; 

Dowód: pismo Zamawiającego z dnia 7 września 2018 r. 

Dnia 10 września 2018 r. Rafko odpowiedział na ww. pismo zamawiającego, podając, 

że: 

opis dostarczonego pojazdu do MPK Olsztyn jest zgodny z referencjami, 

pojazd został dostarczony do MPK Olsztyn w 2016 r. w ramach wynajmu, z późniejszą 

możliwością wykupu, 

data wpisana w „Wykazie” jest datą wykupu pojazdu na własność przez MPK Olsztyn, 

pojazd  został  dostarczony  i  był  użytkowany  przez  odbiorcę  w  2016  r.,  co  ma 

potwierdzać załączony do pisma „Protokół odbioru /notatka” z 20 stycznia 2016 r., 

pojazd został wykonany na podwoziu marki lVECO; 

Dowód: pismo RAFKO z dnia 10 września 2018 r. z załącznikami. 

Dnia 12 października 2018 r. zamawiający skierował pismo do MPK Olsztyn, zadając 

dalsze  pytania  dotyczące  dostawy  wykonanej  na  rzecz  tego  podmiotu  przez  Rafko  i  daty 

wystawienia  referencji.  MPK  Olsztyn  udzielił  odpowiedzi  na  ww.  pismo  w  dniu  

15 października 2018 r. 

Dowód:  pismo  zamawiającego  z  dnia  12  października  2018  r.    oraz  pismo  MPK  Olsztyn  

z dnia 15 października 2018 r. 

Dnia  13 

listopada  2018  r.  zamawiający  skierował  kolejne  pismo  do  MPK  Olsztyn, 

wnosząc  o  doprecyzowanie  udzielonej  odpowiedzi  i  podanie,  czy  dostarczony  przez  Rafko 

pojazd  specjalny 

–  ratowniczy  żuraw  samochodowy  „spełnia  wymagania  techniczno-

eksploatacyjne do prac

y brygad monterskich w ramach bieżącego utrzymania sieci trakcyjnej”. 

Pismem  z  dnia  23  listopada  2018  r.  MPK  Olsztyn  podał,  że  ww.  pojazd  „służy  do 

zabezpieczenia  służb  ratowniczych  jako  niezbędny  do  wkolejania  tramwajów  w  przypadku 


KIO 2683/18 

8 z 26 

jego wykolejenia, lub w 

sytuacjach wymagających podniesienia tramwaju na torowisku. Pojazd 

pracuje pod trakcją z wyłączonym zasilaniem sieci trakcyjnej”. 

Dowód:  pismo  zamawiającego  z  dnia 13  listopada  2018  r.  oraz  pismo MPK  Olsztyn z  dnia  

23 listopada 2018 r. 

Pismem  z  dnia  6 

grudnia 2018  r.  zamawiający  ponownie  wezwał  Rafko  do  złożenia 

wyjaśnień  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  celem  wyjaśnienia  wątpliwości  co  do 

spełnienia  przez  pojazd  wskazany  w  poz.  1  „Wykazu”  warunku  określonego  w  SIWZ  

w zakresie przeznaczenia pojazdu do prac przy sieci trakcyjnej. 

Dowód: pismo zamawiającego z dnia 6 grudnia 2018 r 

Pismem  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  Rafko 

odpowiedział  na  powyższe  pismo 

zamawiającego, poprzez przedłożenie „dodatkowych dokumentów potwierdzających dostawę 

pojazdów dwudrogowych do pracy przy sieci trakcyjnej” 

pismo MPK Olsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. „Potwierdzenie dostawy”, 

protokół nr 11/09/2016, 

deklaracja zgodności nr 023/2016, 

certyfikat pochodzenia. 

Dowód: pismo Rafko z dnia 10 grudnia 2018 r. z załącznikami. 

Dnia 

18  grudnia  2018  r.  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej 

– oferty Rafko, której zamawiający przyznał łącznie 100 pkt. 

Dowód: zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18 grudnia 2018 r. 

Odwołujący ocenił, że ze znajdujących się w aktach postępowania dokumentów oraz 

dowodów powszechnie dostępnych wynika, że: 

pojazd  opisany  w  poz.  1  „Wykazu  wykonanych  dostaw”  nie  spełnia  wymagań  określonych 

przez zamawiającego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, 

2.  Rafko 

nie zrealizował dostawy określonej z poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” w sposób 

należyty, 

3.  Rafko 

nie uzyskał samodzielnie kompetencji w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

zgodnych z  warunkiem udziału opisanym  w  Rozdziale V  pkt II.2  ppkt  2.1.1  SIWZ odnośnie 

powoływanej  przez  Rafko  dostawy  pojazdu  na  rzecz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego  sp.  z  o.o.  w  Olsztynie  (dalej  „MPK  w  Olsztynie”),  wobec  braku 

samodzielnego wykonania zabudowy pojazdu. 

W ocenie odwołującego prawidłowa analiza dokumentów i informacji zgromadzonych 

w  toku  postępowania  przez  zamawiającego  winna  była  prowadzić  do  wykluczenia  Rafko 


KIO 2683/18 

9 z 26 

z postępowania z powodu niewykazania spełnienia przez tego wykonawcę warunku udziału 

w  postępowaniu  przewidzianego  w  Rozdziale  V  pkt  II.2  ppkt  2.1.1  SIWZ  –  zamawiający 

zaniechał jednak dokonania wykluczenia Rafko z postępowania. 

Odwołujący  uznał,  że  o  zasadności  jego  stanowiska  świadczą  następujące 

okoliczności sprawy: 

Pojazd  opisany  w  poz.  1  „Wykazu  wykonanych  dostaw”  nie  spełnia  wymagań 

określonych w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, ponieważ jak wynika z treści dokumentów 

zgromadzonych w p

ostępowaniu, pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu” to: 

„dwudrogowy pojazd ratowniczy do wkolejania tramwajów z możliwością pracy przy 

sieci trakcyjnej oraz wstawiania s

łupów trakcyjnych” („Referencje” MPK Olsztyn, przedłożone 

wraz z ofertą RAFKO); 

„pojazd  specjalny  -  ratowniczy  żuraw  samochodowy  na  podwoziu  trzyosiowym  6x4 

pojazd dwudrogowy” (pismo MPK Olsztyn z 15 października 2018 r.); 

pojazd służący do „zabezpieczania służb ratowniczych jako niezbędny do wkolejania 

tramwajów  w  przypadku  jego  wykolejenia  lub  w  sytuacjach  wymagających  podniesienia 

tramwaju na torowisku

” (pismo MPK Olsztyn z 23 listopada 2018 r.); 

Stwierdził,  że  zastosowanie  i  funkcje  ww.  pojazdu  nie  są    zgodne  z  wymaganiami 

przewidzianymi przez z

amawiającego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, ponieważ dla 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu należało wykazać się wykonaniem dostawy (co 

najmniej)  2  sztuk  pojazdów  specjalistycznych dwudrogowych przeznaczonych do  prac  przy 

sieci  trakcyjnej.  Pojazd 

„przeznaczony  do  prac  przy  sieci  trakcyjnej”  oznacza natomiast  (co 

stanowi  wiedzę  powszechną  dla  uczestników  rynku  branżowego)  pojazd  przeznaczony  do 

wykorzystywania  do  prac  konserwacyjno-

montażowych  przy  tramwajowej  sieci  trakcyjnej  - 

wykonywania napraw i konserwacji sieci trakcyjnej jezdnej (napowietrznej), które polegają na 

wyniesieniu  w  górę  ekipy  monterskiej  dla  wykonania  niezbędnych  prac.  Takiej  funkcji  nie 

spełnia  natomiast  wskazany  przez  Rafko  w  poz.  1  „Wykazu”  pojazd,  będący  -  co  wynika  

z  powyższych  pism  MPK  Olsztyn  -  żurawiem  samochodowym,  który  służy  do  wkolejania 

tramwajów i wstawiania słupów trakcyjnych. 

Uzupełnił,  że  referencyjna  dostawa  pojazdu  winna  dotyczyć  pojazdu  zdatnego  dla 

pracy przy włączonej sieci trakcyjnej, co w niniejszym postępowaniu - mimo kierowanych przez 

z

amawiającego wezwań do udzielenia jednoznacznych wyjaśnień w przedmiotowym zakresie 

nie zostało wykazane. 

Wskazał,  że  faktowi  temu  zaprzecza  natomiast  jednoznaczne  stwierdzenie 

zamieszczone w piśmie MPK Olsztyn z dnia 23 listopada 2018 r., iż „pojazd pracuje pod trakcją 

z wyłączonym zasilaniem sieci trakcyjnej”. 

P

odniósł przy tym, że załączone przez Rafko do pisma z 10 grudnia 2018 r. pismo MPK 

Olsztyn datowane 7 grudnia 2018 r. również nie potwierdza, ażeby pojazd wskazany przez 


KIO 2683/18 

10 z 26 

Rafko 

w poz. 1 „Wykazu” mógł pracować pod siecią trakcyjną z włączonym zasileniem sieci 

trakcyjnej. Pozostałe dokumenty załączone przez Rafko do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r., 

które - wedle twierdzeń Rafko - mają potwierdzać omawiane wymaganie, tj.: 

a) 

protokół nr 11/09/2016; 

b) 

deklaracja zgodności nr 023/2016; 

c) 

certyfikat pochodzenia; 

nie 

dotyczą  pojazdu, o którym mowa w poz. 1 „Wykazu”.  

Odwołujący  podniósł  nadto,  że  Rafko  nie  zrealizował  dostawy  z  poz.  1  „Wykazu 

wykonanych dostaw” w sposób należyty. 

Wskazał, że Rafko podał, że dostawa pojazdu z poz. 1 „Wykazu” została wykonana na 

rzecz 

MPK  Olsztyn w  roku  2016  w  ramach  wynajmu,  z  późniejszą możliwością wykupu na 

własność. Wykup  na  własność  pojazdu  przez  MPK  Olsztyn  nastąpił  7  kwietnia  2017  r.  (co 

podano w „Wykazie” jako data dostawy), natomiast pojazd został dostarczony i użytkowany 

przez 

odbiorcę w 2016 r., co potwierdza „Protokół odbioru /notatka/” z  20 stycznia 2016 r. 

Dowód: pismo Rafko z dnia 10 września 2018 r. z załącznikami.  

Stanął  na  stanowisku,  że  z  powyższych  informacji  oraz  pozostałych  dokumentów  

i  oświadczeń  przedstawionych  w  postępowaniu  przez  Rafko  oraz  MPK  Olsztyn  wynika 

natomiast,  że  dostawa  pojazdu  z  poz.  1  „Wykazu”  nie  została  wykonana  w  terminie 

przewidzianym  dla  zamówienia  obejmującego  przedmiotową  dostawę,  a  zatem  nie  została 

wykonana w s

posób należyty, ponieważ z powszechnie dostępnej dokumentacji postępowania 

MPK  Olsztyn  nr  6/6/2015  na  dostawę  pojazdów  specjalnych  w  formie  umowy  najmu  

z możliwością wykupu (strona internetowa tego podmiotu), termin realizacji tego zamówienia 

wynosił 150 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Podniósł,  że  niezależnie    od  tego,  którą  datę  podaną  w  postępowaniu  przez  Rafko 

uznać za datę wykonania zamówienia na rzecz MPK Olsztyn, termin ten wykracza poza ww. 

termin  przewi

dziany  w  SIWZ  postępowania  nr  6/6/2015  przeprowadzonego  przez  MPK 

Olsztyn. 

Odwołujący  zauważył,  że  wbrew  twierdzeniom  Rafko,  „Protokół  odbioru  /notatka/”  

z  20  stycznia  2016  r.  nie  stanowi  potwierdzenia  dostarczenia  pojazdu  z  poz.  1  „Wykazu”,  

a data tego 

dokumentu nie może być uznana za datę wykonania dostawy, ponieważ wynika  

z  tego  dokumentu, 

że 20 stycznia 2016 r. nie nastąpiło przekazanie pojazdu  MPK Olsztyn,  

„przeprowadzono  konsultacje  i  dodatkowe  ustalenia  dotyczące  przedmiotu  dostawy 

pojazdów”, ustalając dodatkowe elementy poprawiające funkcjonalność pojazdów, zaś „wobec 

zgłoszonych  oczekiwań  najemcy,  dostawca  zaproponuje  rozwiązania  konstrukcyjne  

i  przedstawi  warunki  zawierającą  jej  wykonanie”.  –  dokument  stwierdza,  że  w  dniu  

20 stycznia 2016 r

. omawiany pojazd znajdował się dopiero w fazie ustaleń konstrukcyjnych 


KIO 2683/18 

11 z 26 

pomiędzy stronami i nie był w tym dniu dostarczony MPK Olsztyn. Dokument ten nie stanowi 

zatem  dokumentu  potwierdzającego  dostawę  pojazdu  spełniającego  wymagania  określone 

przez Zamawi

ającego. 

W ocenie odwołującego w toku postępowania nie zostało wykazane także przez Rafko, 

że  dostawa  z  poz.  1  „Wykazu”  została  wykonana  w  sposób  należyty  również  w  zakresie 

wymagań  technicznych  –  przedłożony  przez  Rafko  „Protokół  odbioru  /notatka/”  z  dnia  

20 stycznia 2016 r. nie stanowi bowiem potwierdzenia należytego wykonania dostawy, z uwagi 

na  wykazane  w  nim  braki  w  zakresie  spełnienia  wymogów  technicznych  (parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych)  z  pkt.  19  do  26  i 28,  29,  33,  35,  3

7 Załącznika nr 2 do SIWZ 

postępowania nr 6/6/2015 przeprowadzonego przez MPK Olsztyn. 

Uzupełnił,  że  pismem  z  dnia  7  grudnia  2018  r.  (załącznik  do  pisma  RAFKO  z  dnia  

10  grudnia  2018  r.)  MPK  Olsztyn  potwierdził  dostawę  i  fakt  wykorzystywania  pojazdów 

dostarczonych  w  ramach  zamówienia  nr  6/6/2015  do  „prac  związanych  z  budową

modernizacją,  utrzymaniem  ciągłości  linii  i  sieci  trakcyjnej  oraz  do  wkolejania  tramwajów”, 

jednakże  bez  oceny  spełnienia  wymagań  technicznych  i  funkcjonalnych  określonych  

w zamówieniu. 

Podniósł nadto, że Rafko nie uzyskał, w ramach dostawy wskazanej w poz. 1 „Wykazu 

wykonanych 

dostaw”, oczekiwanych przez zamawiającego kompetencji w zakresie zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  zgodnych  z  warunkiem  z  Rozdziału  V  pkt  II.2  ppkt  2.1.1  SIWZ, 

ponieważ,  uwzględniając  brzmienie  tego  warunku  oraz  zestawiając  je  z  przedmiotem 

niniejszego zamówienia, którym jest dostawa 2 pojazdów specjalnych fabrycznie nowych do 

pracy  przy  sieci  trakcyjnej  jezdnej, 

spełniających  szczegółowe  wymagania  zamawiającego 

określone  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ),  a  także  z  funkcją 

warunków  udziału  w  systemie  prawa  zamówień  publicznych,  jaką  jest  umożliwienie  oceny 

zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia  (art.  22  ust.  1a  Pzp),  należy 

stwierdzić, że pojęcie „dostawy” użyte w opisie warunku w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ 

obejmuje  swoim  zakresem  również  wytworzenie  (dokonanie  zabudowy)  pojazdu 

referencyjnego. 

Wskazał,  że  z  dokumentów  przedłożonych  przez  Rafko  wraz  z  pismem  z  dnia  

10 grudnia 2018 r., tj. 

deklaracji zgodności nr 023/2016 oraz certyfikatu pochodzenia wynika , 

że wykonawcą zabudowy pojazdu opisanego w tych dokumentach była firma EUROTRADE 

SAS  z Włoch,  nie  zaś  Rafko;  Rafko    nie  dokonał  samodzielnie  zabudowy  przedmiotowego 

pojazdu.  

Uznał,  że  brak  wykonania  samodzielnie  przez  Rafko  zabudowy  pojazdu  opisanego  

w  dokumentach  załączonych  przez  Rafko  do  pisma  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  oznacza  

(niezależnie od pozostałych okoliczności podniesionych w odwołaniu), że Rafko nie legitymuje 


KIO 2683/18 

12 z 26 

się samodzielnie wymaganymi przez zamawiającego w Rozdziale V pkt 11.2 ppkt 2.1.1 SIWZ 

kompetencjami technicznymi i zawodowymi dla realizacji przedmiotowego zamówienia i nie 

wykazał  samodzielnego  posiadania  wymaganych  przez  zamawiającego  zdolności 

technicznych lub zawodowych.  

Zdaniem  odwołującego  w  celu  skutecznego  powoływania  się  na  dostawę  pojazdu 

opisanego w dokumentach załączonych do pisma Rafko z 10 grudnia 2018 r. i uzyskanej w jej 

ramach  zdolności  i  doświadczenia,  Rafko  winien    powołać  się  na  zdolności  techniczne  

i zawodowe (tzw. zasoby) podmiotu trzeciego,  

co nie miało miejsca, zaś Rafko oświadczył  

o  całkowicie  samodzielnym  wykonaniu  zamówienia,  bez  udziału  podmiotów  trzecich  bądź 

podwykonawców (Formularz ofertowy zamieszczony w ofercie Rafko).  

Podsumował, że tym samym, wskazywana przez Rafko w ww. dokumentach dostawa 

nie  może  być  uznana  za  potwierdzającą  spełnienie  przez  Rafko  warunku  udziału  

w p

ostępowaniu z Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ oraz, że konsekwencją powyższych 

okoliczności jest stwierdzenie, że dostawa wskazana przez Rafko w poz. 1 „Wykazu” na rzecz 

MPK Olsztyn nie spełnia wymagań określonych w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ – Rafko 

nie  wykazał  się  w  niniejszym  postępowaniu  wykonaniem  co  najmniej  dwóch  wymaganych 

przez  z

amawiającego  dostaw  o  parametrach  opisanych  w  Rozdziale  V  pkt  II.2  ppkt  2.1.1 

SIWZ, , wobec czego podlega wykluczeniu. 

W dalszej kolejności odwołujący podniósł, że niezależnie od powyższego należy uznać, 

że  Rafko  przedstawił  w  toku  postępowania  informacje  istotne  dla  jego  rozstrzygnięcia, 

wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  odnośnie  spełnienia  przez  Rafko  warunku  udziału  

w p

ostępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ. 

Stwierdził, że Rafko niewątpliwie bowiem posiadał pełną wiedzę i świadomość co do 

zakresu  i  sposobu  realizacji  przezeń  zamówienia  na  rzecz  MPK  Olsztyn,  przywołanego  

w zakresie 1 pojazdu w poz. 1 „Wykazu”, oraz faktu, że dostawa ta nie spełnia ww. warunku 

udziału  w  postępowaniu,  a  mimo  to:  wskazał  w  „Wykazie”  na  przedmiotową  dostawę  jako 

referencyjną, stanowisko co do rzekomego spełniania przez tę dostawę ww. warunku udziału 

podtrzymywał  przez  cały  przebieg  postępowania,  nie  odpowiadał  na  pytania  zadawane  mu 

przez  z

amawiającego  w  zakresie  omawianej  dostawy,  bądź  też  udzielał  odpowiedzi 

niejednoznacznych,  nieprecyzyjnych,  wywołujących  mylne  wyobrażenie  zamawiającego  

np.  załączając  do  pisma  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  dokumenty  dotyczące  innego  pojazdu 

aniżeli opisany w poz. 1 „Wykazu”) co do rzeczywistego stanu rzeczy i spełnienia przez Rafko 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  zwłaszcza  „mieszał”  bądź  łączył  ze  sobą  w  jedno 

informacje  i  dokumenty  wszystkich  pojazdów  dostarczonych  do  MPK  Olsztyn,  mimo  iż  

w p

ostępowaniu  odwoływał się do dostawy tylko jednego konkretnego pojazdu na rzecz MPK 


KIO 2683/18 

13 z 26 

Olsztyn  i  nie  dokonywał  na  późniejszym  etapie  zmian  w  zakresie  dostawy  referencyjnej 

przywołanej w poz. 1 „Wykazu”. 

Stanął  na  stanowisku,  że  działania  Rafko  doprowadziły  do  skutecznego  wywołania  

u  z

amawiającego  błędnego  przekonania,  iż  dostawa  opisana  w  poz.  1  „Wykazu”  spełnia 

warunki określone w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, co w dalszej kolejności przełożyło 

się  na  uznanie  oferty  Rafko  za  najkorzystniejszą  i  przyznanie  zamówienia  Rafko,  pomimo 

braku  ku  temu  rzeczywistych  podstaw

,  co  oznacza,  że  podane  przez  Rafko  (w  sposób 

zamierzony,  bądź  choćby  lekkomyślny  czy  niedbały)  informacje,  złożone  przezeń 

oświadczenia  i  dokumenty,  stanowiły  dane  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  co  do 

ok

oliczności  istotnych  dla  rozstrzygnięcia  przetargu,  a  w  konsekwencji  dla  niezgodnego  

z prawem podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyznaniu zamówienia Rafko. 

Podniósł wreszcie, że nawet w przypadku uznania, że aktualny stan postępowania nie 

pozwalałby na zastosowanie wobec Rafko sankcji wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp  to 

jedyną  możliwą  alternatywną  konkluzją  jest  uznanie,  że  zamawiający  -  wobec 

opisanych  powyżej  okoliczności  faktycznych  -  nie  wyjaśnił  w  sposób  należyty  kwestii 

kluczowych dla rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, nie ustalił bowiem jednoznacznie 

bądź też nie zweryfikował, czy: 

dokumenty złożone przez wykonawcę Rafko wraz z pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. 

dotyczą pojazdu wskazanego w poz. 1 „Wykazu”, czy też innego pojazdu, 

pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu” był przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej, 

tj. pracy brygad monterskich w ramach utrzymania bieżącego sieci trakcyjnej, w tym 

wykonywania robót konserwacyjno- naprawczych, przy włączonej sieci trakcyjnej, 

dostawa pojazdu określonego w poz. 1 „Wykazu” została wykonana należycie, w tym 

zwłaszcza terminowo i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ dla 

tej  dostawy  - 

w  celu  potwierdzenia  zdolności  technicznej  i  zawodowej  Rafko 

z

amawiający winien był w szczególności zażądać przedłożenia przez Rafko protokołu 

zdawczo-

odbiorczego  potwierdzającego  spełnienie  przez  pojazd  opisany  w  poz.  1 

„Wykazu”  wymagań  SIWZ  zamówienia  nr  6/6/2015  przeprowadzonego  przez  MPK 

Olsztyn, w zakresie warunków technicznych oraz wymaganego terminu dostawy, 

czy zabudowa pojazdu, którego dotyczą dokumenty załączone do pisma Rafko z dnia 

10 grudnia 2018 r. została wykonana przez Rafko bądź inny podmiot, a w konsekwencji 

czy  Rafko 

uzyskał  samodzielnie  kompetencje  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ. 


KIO 2683/18 

14 z 26 

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność                       

z oryginałem przy piśmie z dnia 10 stycznia 2018 r. – dokumentów przywołanych w dalszej 

części uzasadnienia, Odwołania z dnia 20 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, Odpowiedzi 

na odwołanie – pismo zamawiającego z dnia 16 stycznia 2018 r.,  dokumentów złożonych na 

rozprawie 

przywołanych  w  dalszej  części  uzasadnienia,  a  także  stanowisk  stron  

i przystępującego, zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, 

co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  w  dalszej  kolejności,  że  odwołujący  posiada  interes                   

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody                  

w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów,    o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Pzp.  Nieprawidłowe dokonanie przez zamawiającego czynności badania i oceny oferty 

przystępującego  –  zaniechanie  wykluczenia  tego  wykonawcy  oznaczałoby,  że  odwołujący, 

którego  oferta  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu,  miałby  szansę  na  uzyskanie 

zamówienia.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  RAFKO  z  postępowania,  pomimo 

zaistnienia podstawy wykluczenia, polegającej na niewykazaniu spełnienia warunku udziału  

w  postępowaniu  określonego  w  Rozdziale  V  pkt  II.2  ppkt  2.1.1  SIWZ  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej, polegającej na wykonaniu dostawy co najmniej 2 sztuk nowych 

pojazdów  specjalistycznych  dwudrogowych  przeznaczonych  do  prac  przy  sieci  trakcyjnej  

o  wartości  min.  1.000.000  PLN  brutto  (każde),  które  uzyskały  homologację  w  co  najmniej 

jednym  z  krajów  Unii  Europejskiej,  bez  względu na  kraj  pochodzenia  wykonawcy  i  miejsce 

dostawy 

– w zakresie dotyczącym dostawy wskazanej w poz. 1 złożonego przez wykonawcę 

Rafko 

„Wykazu wykonanych dostaw”, czym zamawiający naruszył przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 

w zw. z art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Za

mawiający  w  Rozdziale  V  „Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp” część II pkt 2 ppkt 2.1.1. wskazał –  


KIO 2683/18 

15 z 26 

w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej – że o udzielenie zamówienia mogą 

ubi

egać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 sztuki 

nowych  pojazdów  specjalistycznych  dwudrogowych  przeznaczonych  do  prac  przy  sieci 

trakcyjnej  o  wartości  min.  1.000.000  PLN  brutto  (każde),  które  uzyskały  homologację  w  co 

najmniej  jednym  z  krajów  Unii  Europejskiej,  bez  względu  na  kraj  pochodzenia  wykonawcy  

i miejsce dostawy. 

W  Rozdziale  VI  „Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  potwierdzających  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia” w części III „Dokumenty 

wymagane  od  Wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona”  pkt  3  

ppkt  3.1.  zamawiający  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymaga 

przedłożenia  „Wykazu  wykonanych  dostaw,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 

ciągłych  również  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  składania  ofert,  

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  

z załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 

ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 

Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy  –  

z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału V pkt II ppkt 2.1”. 

W Rozdziale XX „Załączniki” zamawiający podał załączniki do SIWZ w tym w pkt. 5) –  

Wykaz wykonanych dostaw. 

Zgodnie  ze  wzorem  załącznika  nr  5  zamawiający  wymagał  od  wykonawcy  podania: 

opisu  przedmiotu  dostawy  w  tym  m.in.  typu  pojazdu,  marki 

–  kolumna  1  tabeli,  ilości 

dostarczonych  pojazdów  –  kolumna  2  tabeli,  dat  wykonania  dostawy  –  kolumna  3,  nazwy  

i adresu odbiorcy dostawy (kolumna 4). 

Pismem  z  dnia  20  lipca  2018  r.  zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  18  pytań  – 

wszystkie  dotyczyły  opisu  przedmiotu  zamówienia.  W  toku  postępowania  wykonawcy  nie 

zwracali  się  do  zamawiającego  o  udzielenie  wyjaśnień  treści  SIWZ  w  zakresie  warunków 

udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnianie. 

Wraz z ofertą wykonawca Rafko złożył Wykaz wykonanych usług, w którym w pozycji 

1 wskazał:  specjalistyczny dwudrogowy pojazd ratowniczy z możliwością pracy przy sieciach 


KIO 2683/18 

16 z 26 

trakcyjnych oraz wstawiania słupów trakcyjnych w ilości 1 szt., data dostawy: 07.04.2017 r., 

odbiorca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z Olsztyna.  

Do  wykazu  wykonawca  Rafko  załączył  referencje  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 

Komunikacy

jnego z Olsztyna o treści: „Uprzejmie informujemy, że firma „RAFKO” KUC Sp.J. 

Dostarczyła  do  naszej  zajezdni  tramwajowej  dwudrogowy  pojazd  ratowniczy  do  wkolejania 

tramwajów  z  możliwością  pracy  przy  sieci  trakcyjnej  oraz  wstawiania  słupów  trakcyjnych. 

Poja

zd był wykonany z należytą starannością, uwzględniał wszystkie wymogi zawarte w SIWZ 

oraz  został  dostosowany  do  potrzeb  klienta. Wartość  dostawy:  1 650 000,00  złotych  netto.”  

ze stemplem, 

że referencje wysłano 12.12.2016 r. 

Pismem  z  dnia  24  sierpnia  2018 

r.  zamawiający  zawiadomił,  że  oferta  wykonawcy 

Rafko  została  oceniona  najwyżej  i  wezwał  tego  wykonawcę,  z  powołaniem  się  na  przepis  

art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  do  potwierdzenia,  że  informacje  zawarte  w  przedłożonych 

dokumentach i oświadczeniach są aktualne na dzień ich złożenia. 

Wykonawca  Przemysłowy  Instytut  Maszyn  Budowlanych  Sp.  z  o.o.  z  Kobyłki 

(odwołujący) skierował do zamawiającego pismo z dnia 28 sierpnia 2018 r., w którym wskazał, 

w odniesienie do dokumentów złożonych przez wykonawcę Rafko że „data wysłania referencji 

jest wcześniejsza niż data wykonania dostawy wskazana w Wykazie wykonanych dostaw (…)” 

oraz,  że  „z  treści  referencji  wynika,  że  przedmiotem  dostawy  był  żuraw  ratowniczy  do 

wkolejania tramwajów i usuwania skutków zdarzeń z udziałem tramwajów, a według naszej 

opinii  pojazd  typu  żuraw  może  być  wykorzystywany  do  stawiania  słupów  trakcyjnych,  ale  

w  takiej  konfiguracji  nie  jest  możliwe  wykorzystywanie  go  do  prac  konserwacyjno-

montażowych przy tramwajowej sieci trakcyjnej.” 

Pismem z 

dnia 7 września 2018 r. zamawiający, wskazując na swoje dotychczasowe 

ustalenia wezwał wykonawcę Rafko, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia 

uzupełnienie pozycji 1 Wykazu wykonanych usług, poprzez wyjaśnienie szczegółowego opisu 

poja

zdu  oraz  wyjaśnienie  rozbieżności  w  treści  złożonych  dokumentów  w  zakresie  opisu 

przedmiotu  dostawy  oraz  dat  wykazanych  w  tych  dokumentach,  w  tym  wskazanie  w  jakiej 

dacie zostały wystawione załączone do oferty referencje MPK Sp. z o.o. w Olsztynie.  

Zamawi

ający  wezwał  nadto  wykonawcę  Rafko,  z  powołaniem  się  na  przepis  art.  26  

ust. 3 ustawy Pzp, d

o uzupełnienia pozycji 1 Wykazu wykonanych dostaw, poprzez podanie 

marki pojazdu będącego przedmiotem wykazanej dostawy. 

Wykonawca  Rafko,  odpowiadając  na  wezwanie  zamawiającego  –  pismem  z  dnia  

10 września 2018 r. – oświadczył, że: 

  opis dostarczonego pojazdu jest zgodny z referencjami, 


KIO 2683/18 

17 z 26 

pojazd został dostarczony w roku 2016 w ramach wynajmu z późniejszą możliwością 

wykupu, 

data wpisana w  wykazie  dostaw  jest  datą  wykupu na  własność pojazdu  przez  MPK 

Olsztyn od spółki Rafko, 

pojazd  został  dostarczony  w  2016  roku,  co  potwierdza  załączony  protokół  (stąd 

rozbieżność w datach na wykazie dostaw i dokumencie od MPK Olsztyn). 

W  załączonym  do  oświadczenia  protokole  z  dnia  20  stycznia  2016  r.  zawarto  m.in. 

następującą  treść:  „Dnia  20  stycznia  2016  roku  zostały  przeprowadzone  konsultacje  

i  dodatkowe  ustalenia  dotyczące  przedmiotu  dostawy  pojazdów  umowy  z  dnia  

30 lipca 2015 roku nr umowy 6/6/2015. Ustalenia: przy pojeździe Iveco Trucker wyposażonego 

żuraw  ratowniczy  należy  dodatkowo  rozważyć  elementy  poprawiające  funkcjonalność 

pojazdu: (…), przy pojeździe Iveco Eurocargo wyposażonego w podest do naprawy urządzeń 

na  dachu  tramwaju  należy  dodatkowo  wyposażyć  rozważyć  elementy  poprawiające 

funkcjonalność pojazdu: (…). Wobec zgłoszonych oczekiwań najemcy, dostawca zaproponuje 

rozwiązania konstrukcyjne i przedstawi warunki zawierające jej wykonanie.” 

Protokół  został  podpisany  przez  osoby  ze  strony  MPK  Sp.  z  o.o.  z  Olsztyna  oraz 

wykonawcy Rafko. 

Pismem  z  dnia  12  października  2018  r.  zamawiający  zwrócił  się  do  MPK  

Sp. z o.o. z Olsztyna o udzielenie następujących informacji: 

Czy każdy z dostarczonych Państwu przez wykonawcę RAFKO KUC Sp.j. z siedzibą 

w  Krakowie  w  ramach  postępowania  przetargowego  na  dostawę  pojazdów  specjalnych  

w formie umowy najmu z możliwością wykupu: a) Samochód specjalny  – ratowniczy  żuraw 

samochodowy na podwoziu trzyosiowym terenowym 6x4 pojazd dwudrogowych, b

) Samochód 

specjalny  specjalistyczny  dwudrogowy  pojazd  do  naprawy  urządzeń  na  dachu  tramwaju  

i likwidacji awarii tramwaju na trasie (NR/6/06/2015), c) Pojazd specjalny 

– ratowniczy żuraw 

samochodowy  na  podwoziu  trzyosiowym  6x4  pojazd  dwudr

ogowy,  spełnia  wymagania 

techniczno-

eksploatacyjne do pracy brygad monterskich w ramach utrzymania bieżącego sieci 

trakcyjnej,  a  w  tym  wykonywania  robót  konserwacyjno-naprawczych  oraz  stanowi  pojazd 

specjalistyczny  dwudrogowy  przeznaczony  do  prac  przy  siec

i  trakcyjnej  o  wartości  

min.  1.000.000  PLN  brutto,  i  uzyskał  homologację  w  co  najmniej  jednym  z  krajów  Unii 

Europejskiej ? 2) W jaki dniu wystawione zostały przez Państwa (…) referencje potwierdzające 

należyte  wykonanie  dostawy  pojazdu  (…)  ?  3)  Czy  referencje  te  potwierdzają  należyte 

wykonanie na Państwa rzecz przez RAFKO KUC Sp.j. z siedzibą w Krakowie dostawy pojazdu 

specjalnego 

–  ratowniczy  żuraw  samochodowy  na  podwoziu  trzyosiowym  6x4  pojazd 

dwudrogowy objętej ww. postepowaniem przetargowym ?” 


KIO 2683/18 

18 z 26 

Pismem z 

dnia 15 października 2018 r. MPK Sp. z o.o. z Olsztyna udzieliła następującej 

odpowiedzi:  „1.  MPK  wystawiło  referencje  RAFKO  KUC  Sp.  j.  w  grudniu  2016  

i  wysłała  z  dniem  12.12.2016r.  Referencje  te  potwierdzają  należyte  wykonanie  na  rzecz 

naszego przedsiębiorstwa dostawy  pojazdu  specjalnego  –  ratowniczy  żuraw  samochodowy 

na  podwoziu  trzyosiowym  6x4  pojazd  dwudrogowy.  Pojazd  w  dalszym  ciągu  pozostaje  

w  użytkowaniu  w  zasobach  MPK  Sp.  z  o.o.  w  Olsztynie.  2)  Dostarczony  pojazd  posiada 

homologację kraju europejskiego (…) oraz dopuszczenie jednostkowe Dyrektora Transportu 

Dozoru Technicznego (…)”. 

Pismem  z  dnia  13  listopada  2018  r.  zamawiający  zwrócił  się  ponownie  do  MPK  

Sp. z o.o. z Olsztyna z prośbą o doprecyzowanie, czy dostarczony pojazd spełnia wymagania 

techniczno-

eksploatacyjne do prac brygad monterskich w ramach bieżącego utrzymania sieci 

trakcyjnej.  

Odpowiadając,  pismem  z  dnia  23  listopada  2018  r.,  MPK  Sp.  z  o.o.  z  Olsztyna 

poinformowała,  że  „pojazd  służy  do  zabezpieczenia  służb  ratowniczych  jako  niezbędny  do 

wkolejania  tramwajów  w  przypadku  jego  wkolejenia,  lub  w  sytuacjach  wymagających 

podniesienia tramwaju na torowisku. Pojazd pracuje pod trakcją z wyłączonym zasilaniem sieci 

trakcyjnej

”. 

Pismem  z  dnia  6  grudnia  2018  r.  zamawiający,  prezentując  swoje  dotychczasowe 

ustalenia 

w szczególności na podstawie ww. pisma z 23 listopada 2018 r. oraz wskazując na 

wątpliwość, czy dostarczony pojazd był przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej,  ponownie 

wezwał  wykonawcę  Rafko,  z  powołaniem  się  na  przepis  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  do 

udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  przeznaczenia  pojazdu  z  pozycji  1  Wykazu  wykonanych 

dostaw

. Zamawiający stwierdził, że „Możliwość pracy (…) pod siecią trakcyjną z wyłączonym 

zasilaniem sieci trakcyjnej nie jest bowiem równoznaczne z możliwością wykonywania przez 

ten pojazd pracy przy sieci trakcyjnej, przez które należy rozumieć możliwość wykonywania 

napraw i konserwacji sieci trakcyjnej jezdnej (napowietrznej).

” 

Do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. wykonawca Rafko załączył dodatkowe dokumenty: 

  pismo MPK Sp. z o.o. z Olsztyna z dnia 7 grudnia 2018 r. [

(„Na wniosek firmy Rafko 

Kuc  Sp.J  z  siedzibą  w  Krakowie  (…)  potwierdzamy,  iż  spółka  (…)  w  2016  roku 

dostarczyła  do  Naszego  zakładu  dwa  pojazdy  drogowo-szynowe.  Pojazdy  zostały 

dosta

rczone  z  pełną  dokumentacją  gotową  do  rejestracji  pojazdów  w  wydziale 

komunikacji,  dokumentacją  potwierdzającą  zgodę  na  użytkowanie  urządzeń 

poddozorowych wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz badaniem izolacji do 

pracy pod napięciem. Nasza firma używa tych pojazdów do prac związanych z budową, 


KIO 2683/18 

19 z 26 

modernizacją, utrzymaniem ciągłości linii i sieci trakcyjnej przy wyłączonym zasilaniu 

sieci trakcyjnej lecz to jest nasze wewnętrzne zarządzenia.(…)”], 

Protokół nr 11/09/2016, 

Deklarację zgodności numer 023/2016, 

Deklarację pochodzenia. 

Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze, 

jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Rafko. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Prawem,  a  jednocześnie  obowiązkiem,  nałożonym  przez  ustawodawcę  na 

zamawiającego przepisem art. 36 ust. 1 ustawy Pzp jest wskazanie w treści SIWZ warunków 

udziału w postępowaniu.  

Prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców,  do  czego  obliguje 

zamawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  wymaga  od  zamawiającego,  aby  w  szczególności  

toku badania i oceny zdolności podmiotowych wykonawców nie odstępował od ustalonych 

uprzednio 

postanowieniami  SIWZ  warunków  udziału  w  postępowaniu.    Dla  wypełnienia 

wskazanego  obowiązku  niezbędnym  jest,  aby  ocena  zdolności  podmiotowych  wykonawcy 

odbyła  się  ściśle  według  brzmienia  ustalonego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  nie  zaś 

według wymagań, który nie zostały wyartykułowane w SIWZ, z którymi wykonawcy na etapie 

składania ofert nie zostali zapoznani, czy przez pryzmat opisu przedmiotu zamówienia.  

Dopuszczenie 

(na  etapie  badania  i  oceny  zdolności  podmiotowych  wykonawcy) 

rozumienia warunku 

w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych przez pryzmat opisu 

przedmiotu zamówienia – jak chciał tego odwołujący – oznaczałoby w istocie nieuprawnione 

przejęcie  przez  odwołującego  prawa  i  obowiązku  zamawiającego  (który  w  SIWZ  już  podał  

konkretne  brzmienie  warunku),  czy  też  oznaczałoby  nieuprawnioną  zmianę  przez 

zamawiającego warunku, który w dedykowanej części SIWZ przedmiotowego postępowania 

do opisu przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie nawiązywał. 

Odwołując  się  do  brzmienia  warunku  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  

w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  stwierdzić  należy,  że  bezsprzecznie 

zamawiający  nie  wyartykułował,  że  użyte  w  tym  warunku  sformułowanie    „prace  przy  sieci 

trakcyjnej”  należy  rozmieć  jako  „prace  konserwacyjno-montażowe  przy  tramwajowej  sieci 

trakcyjnej”  (na  takie  rozumienie  wskazał  odwołujący  w  piśmie  do  zamawiającego  

28 sierpnia 2018 r.), czy jako „prace brygad monterskich w ramach utrzymania bieżącego 

sieci  trakcyjnej,  a  w  tym  wykonywania  robót  konserwacyjno-naprawczych”  (na  takie 


KIO 2683/18 

20 z 26 

rozumie

nia  wskazał  zamawiający  w  piśmie  z  12  października  2018  r.  do  MPK  Sp.  z  o.o.  

z  Olsztyna 

oraz  w  piśmie  z  13  listopada  2018  r.  do  wykonawcy  Rafko),  czy  jako  „prace 

konserwacyjno-

montażowe  przy  tramwajowej  sieci  trakcyjnej  –  wykonywania  napraw  

i konserwacji 

sieci trakcyjnej jezdnej (napowietrznej), które  polegają na wyniesieniu w górę 

ekipy monterskiej dla wykonania niezbędnych prac” (na takie rozumienie wskazał odwołujący 

w odwołaniu – str. 11/12).  

Brak także w warunku wymogu, że chodzi o pracę przy włączonej sieci trakcyjnej, czy 

też, że chodzi o samochód – podest ruchomy wg normy PN-EN 280 grudzień 2003. 

Podkreślić  należy,  że  ani  odwołujący,  ani  inni  wykonawcy  nie  kwestionowali  przed 

terminem  składania  ofert  ustanowionego  przez  zamawiającego  warunku  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w tym w szczególności jego 

adekwatności do przedmiotu zamówienia, czy proporcjonalności. 

Na  podstawie 

brzmienia  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

stwierdzić należy, że zamawiający, poprzez sformułowanie – pojazdy przeznaczone do prac 

przy sieci trakcyjnej 

– ustanowił ten warunek szeroko, a nie zawężająco – w języku polskim 

przyimek „przy” sygnalizuje stosunek współwystępowania w czasie, czy współwystępowania 

w  miejscu

.  W  sformułowaniu  „prace  przy  sieci  trakcyjnej”  przyimek  ten  rozumieć  można 

zarówno jako prace bezpośrednio przy sieci trakcyjnej (wręcz na sieci trakcyjnej), jak i prace 

„jedynie” w pobliżu sieci trakcyjnej. 

Wskazując  na  powyższe,  uprawnione  w  świetle  brzmienia  warunku  w  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  jego  rozumienie  stwierdzić  należy,  że  dostawa 

referencyjna  z  pozycji  1  Wykazu  wykonanych  dostaw  wykonawcy  Rafko  odpowiada 

wymaganiu, iż chodzi o pojazd przeznaczony do prac przy sieci trakcyjnej. 

Podkreślić należy, że sam odwołujący w toku rozprawy przyznał, że prace polegające 

na wstawianiu słupów trakcyjnych to prace przy sieci trakcyjnej. Nie sposób zatem uznać, że 

wykonawca Rafko nie wykazał spełniania warunku skoro pojazd z pozycji 1 Wykazu to pojazd 

do pracy, polegającej także na wstawianiu słupów, którego wykonanie z należytą starannością 

i dostarczenie potwierdził wskazany w pozycji 1 Wykazu odbiorca – MPK Sp. z o.o. z Olsztyna. 

Twierdzenie odwołującego z rozprawy co do wstawiania słupów trakcyjnych, tj. iż jest 

to jedynie niewielki procent prac przy sieci trakcyjnej występujących bardzo rzadko (przyjmując 

nawet,  że  jest  prawdziwe)  pozostaje  bez  znaczenia  z  punktu  widzenia  brzmienia  warunku 

udziału w postępowaniu, w którym nie zawarto wymogu, aby referencyjna dostawa dotyczyła 

pojazdu,  którego  głównym,  czy  przeważającym  przeznaczeniem  jest  praca  przy  sieciach 

trakcyjnych. 


KIO 2683/18 

21 z 26 

Odnosząc  się  do  terminowości  wykonania  dostawy  pojazdu  z  pozycji  1  Wykazu 

podnieść  należy  w  pierwszej  kolejności,  że  niezasadne  jest  utożsamianie  terminu  realizacji 

umowy  z  dnia  30  lipca  2015  r.  zawartej  pomiędzy  wykonawcą  Rafko  a  MPK  Sp.  z  o.o.  

z Olsztyna z terminem dostawy pojazdu. 

Podnieść bowiem należy, że umowa ta to „umowa 

na  dostawę  pojazdów  specjalnych  w  formie  najmu  z  możliwością  wykupu”.  Istotny  dla 

wykazania 

spełniania warunku dostawy pojazdu przeznaczonego do prac przy sieci trakcyjnej 

jest termin dostawy pojazdu 

– żurawia ratowniczego, nie zaś realizacji umowy  w tej części, 

która dostawy nie stanowi. 

Ww. u

mowa z dnia 30 lipca 2015 r. została zawarta po przeprowadzeniu przez MPK 

Sp. z o.o. z Olsztyna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr 6/6/2015, z terminem reali

zacji do dnia 30 września 2015 r. (wg Rozdziału 

5  SIWZ  tego  postępowania),  zmienionym  przez  MPK  Sp.  z  o.o.  z  Olsztyna  pismem  

z 25 czerwca 2015 r. 

– do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Sama umowa przewidywała dostawę pojazdów w terminie do 28 grudnia 2015 r. (§ 2 

u

st. 1),  które MPK Sp. z o.o. z Olszyna miała najmować przez okres 14 miesięcy od dnia jej 

zawarcia (§ 8 ust. 1) z wykupem pojazdów po upływie okresu najmu za ustaloną cenę (§ 8 ust. 

Umowa  dopuszczała  także  zmianę  terminu  dostawy  na  skutek  zmian  uwarunkowań 

finansowych  po  stronie  najemcy  (§  12  ust.  2  lit.  b),  a  także  zmiany  organizacji  spełniania 

świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami najemcy, tj. w szczególności 

zmiany  terminu  dostawy,  czy  zmian  zasad  dokonywania  odbiorów  przedmiotu  zamówienia  

(§ 12 ust. 2 lit. e) ppkt 1 i 2). 

Jak oświadczył wykonawca Rafko w piśmie z dnia 10 września 2018 r. dostawa pojazdu 

z  pozycji  1 Wykazu  nastąpiła  w  2016  roku,  zaś  realizacja  umowy  w  części  polegającej  na 

wykupie  pojazdu  nastąpiła  w  dniu  7  kwietnia  2017  roku,  którą to  datę  wykonawca  wskazał  

w Wykazie. 

Z  protokołu  odbioru  –  notatki  z  dnia  20  stycznia  2016  r.  (załączony  do  pisma 

wykonawcy Rafko z dnia 10 września 2018 r.), podpisanego przez osoby zarówno ze strony 

zamawiającego (MPK Sp. z o.o. z Olsztyna) jak i wykonawcy Rafko wynika, że w protokole 

zgłoszone zostały dodatkowe oczekiwania najemcy – MPK Sp. z o.o. z Olsztyna, poprawiające 

funkcjonalność  pojazdu, których wykonanie zaproponować miał dostawca – Rafko. 

D

ostrzec  należy,  że  w  ww.  notatce  mowa  jest  o  „dodatkowych  ustaleniach”,  

o  „dodatkowych  elementach  poprawiających  funkcjonalność  pojazdu”,  a  także  

o ”oczekiwaniach najemcy”, wobec których dostawca zaproponuje rozwiązania konstrukcyjne 

i przedstawi warunki wykonania, które – w ocenie składu orzekającego Izby – uznać należy za 

wymagania  najemcy,  tj.    MPK  Sp.  z  o.o.  z  Olsztyna  i  to  wymagania  dodatkowe  wobec 


KIO 2683/18 

22 z 26 

wymagań ujętych w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego doszło do zawarcia umowy  

z dnia 30 lipca 2015 r., a które z natury rzeczy wymagały czasu. 

Powyższe  ustalenia  co  do  dopuszczalnych  w  umowie  zmian  oraz  oczekiwań  MPK  

Sp. z o.o. z Olsztyna wskazanych w notatce 

w powiązaniu z oświadczeniami tego podmiotu, 

tj.  

  w referencjach 

z grudnia 2016 roku (skoro wysłano je 12.12.2016 r.) załączonych do 

Wykazu, iż wykonawca Rafko dostarczył dwudrogowy pojazd ratowniczy do wkolejania 

tramwajów  z  możliwością  pracy  przy  sieci  trakcyjnej  do  wkolejania  tramwajów  oraz 

wstawiania słupów trakcyjnych, 

w  piśmie  z  dnia  15  października  2018  r.,  w  którym  dodatkowo  wystawca  referencji 

stwierdził,  że  referencje  potwierdzają  należyte  wykonanie  na  jego  rzecz  dostawy 

pojazdu  specjalnego 

–  ratowniczego  żurawia  samochodowego  na  podwoziu 

trzyosiowym 6x4 pojazd dwudrogowy, 

w piśmie z dnia 7 grudnia 2018 r., w którym dodatkowo wystawca referencji potwierdził 

dostawę pojazdów (nie podnosząc żadnych zastrzeżeń) 

prowadzić musi do wniosku, że pomimo, iż termin dostawy pojazdu nastąpił w grudniu 2016 

roku  (a  nie  do  ko

ńca  2015  roku  jak  przewidziano  w  umowie),  to  termin  ten  nie  stanowił 

nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę Rafko (innymi słowy wykonawca w 2016 

roku  dokonywał  jeszcze,  realizując  dodatkowe  oczekiwania  najemcy,  zmian  pojazdu 

poprawiających jego funkcjonalność w stosunku do funkcjonalności wynikających w SIWZ, do 

czego był zobowiązany na mocy zawartej między stronami umowy). 

O

dwołujący całkowicie pominął fakt dokonywania dodatkowych uzgodnień, mających 

wpływ na realizację zamówienia, do czego strony były uprawnione na mocy zawartej umowy 

i  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  zebranym  materiale  procesowym,  pozostając  przy 

twierdzeniach kiedy to 

zdaniem odwołującego termin wykonania zamówienia winien upłynąć. 

Takie działanie nie mogło podważyć treści wystawionych przez MPK Sp. z o .o. w Olsztynie 

referencji, 

a  stanowiło  wyłącznie  spekulacje  odwołującego,  w  oderwaniu  od  rzeczywistego 

przebiegu  realizacji  zamówienia,  które  zostało  wykonane  należycie,  co  jednoznacznie  

i kilkukrotnie potwierdził zamawiający.  

Nie  sposób  w  tych  okolicznościach  podważać  oświadczeń  MPK  Sp.  z  o.o.  

z  Olsztyna,  która  przecież  jako  odbiorca  kwestionowanej  przez  odwołującego  dostawy  ma 

najlepsz

ą wiedzę na temat przebiegu realizacji umowy w ramach, której dostawa ta została 

wykonana. 

Odnosząc się do wykonania dostawy pojazdu z pozycji 1 Wykazu w sposób należyty 

w  zakresie  wymagań  technicznych  podnieść  należy,  że  twierdzenie  odwołującego  –  na 

pod

stawie  treści  protokołu  z  20  stycznia  2016  r.  –  iż  nie  zostały  spełnione  wymagania  


KIO 2683/18 

23 z 26 

z pkt. 19 do 26 i 28, 29, 33, 35, 35, 37 Załącznika nr 2 do SIWZ postępowania nr 6/6/2015  

(str. 12 odwołania, ostatni akapit) nie znajduje potwierdzenia.  

Po pierwsze dlat

ego, że nie są znane wymagania techniczne z załącznika nr 2 do SIWZ 

postępowania 6/6/2015 – nie zaprezentował ich odwołujący.  

Po  drugie,  jak  wskazano  powyżej,  treść  protokołu  –  notatki  traktuje  o  dodatkowych 

oczekiwaniach najemcy. Nie do przyjęcia jest założenie, że wymagania techniczne wskazane 

w  postanowieniach  SIWZ  danego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

stanowić  by  miały  dodatkowe  oczekiwania  zamawiającego,  co  do  których  –  jak  czytamy  

w protokole 

– notatce z 20 stycznia 2016 r. –  dostawca przedstawi warunki wykonania. 

Odnosząc się do tego, że wykonawca Rafko nie uzyskał w ramach dostawy z pozycji 

1 Wykazu oczekiwanych przez zamawiającego kompetencji w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej z tego powodu, że nie wytworzył pojazdu, który dostarczył, stwierdzić należy, 

że  wytworzenie  pojazdu  –  dokonanie  zabudowy  podwozia  nie  jest  niezbędne  dla  uznania 

zrealizowania  dostawy  w  post

ępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  ponieważ 

dostawa, zgodnie z ustawą Pzp to „nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na 

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji 

zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację” (art. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp).  

Dostawa może być zatem nabyciem rzeczy nie tylko na podstawie umowy dostawy, ale 

także na podstawie innych umów, których istotnym elementem nie jest wytworzenie rzeczy. 

Okoliczność,  że  to  nie  wykonawca  Rafko,  ale  inny  podmiot  wytworzył  dostarczony 

przez tego wykonawcę pojazd pozostaje bez znaczenia dla oceny spełniania warunku udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Reasumując, skład orzekający Izby uznał, że wykonawca Rafko wykazał, że należycie 

wykonał dostawę pojazdu przeznaczonego do prac przy sieci trakcyjnej zrealizowaną na rzecz 

MPK  Sp.  z  o.o.  z  Olsztyna  z  pozycji  1  Wykazu,  co  wobec  braku  kwestionowania  drugiej  

z  dostaw  z  Wykazu  oznacza,  że  wykonawca  Rafko  wykazał,  że  spełnia  warunek  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, co tym samym oznacza brak 

podstaw wykluczenia R

afko z udziału w postępowaniu.  

Zarzuty: 

  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  Rafko 

z  postępowania,  pomimo  zaistnienia  

przesłanki  wykluczenia,  polegającej  na  przedstawieniu  przez  tego  wykonawcę 

informacji wprowadzających zamawiającego w błąd co do spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, przedstawienie 


KIO 2683/18 

24 z 26 

informacji  nieprawdziwych,  co 

miało  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego, w tym zwłaszcza na ocenę oferty wykonawcy Rafko i uznanie jej za 

ofertę  najkorzystniejszą,  czym  zamawiający  naruszył  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  

w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

  zaniechania 

przez zamawiającego wezwania wykonawcy Rafko do złożenia dalszych 

wyjaśnień  odnośnie  do  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  ustalenia  spełnienia 

przez 

tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V 

pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, w zakresie dotyczącym:  

ustalenia,  czy  dokumenty  złożone  przez  wykonawcę  Rafko  wraz  z  pismem  

z  dnia  10  grudnia  2018  r.  dotyczą  pojazdu  wskazanego  w  poz.  1  „Wykazu 

wykonanych dostaw”, czy też innego pojazdu, 

ustalenia,  czy  pojazd  wskazany  w  poz.  1 „Wykazu  wykonanych  dostaw”  jest 

przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej, 

ustalenia,  czy  dostawa  pojazdu  określonego  w  poz.  1  „Wykazu  wykonanych 

dost

aw”  została  wykonana  należycie,  w  tym  zwłaszcza  terminowo  i  zgodnie  

z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ dla tej dostawy, 

ustalenia,  czy  zabudowa  pojazdu,  którego  dotyczą  dokumenty  załączone  do 

pisma  wykonawcy  Rafko  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  zost

ała  wykonana  przez 

wykonawcę Rafko bądź inny podmiot, a w konsekwencji czy wykonawca Rafko 

uzyskał  samodzielnie  kompetencje  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, 

mimo  występowania  niewyjaśnionych  rozbieżności  bądź  uzasadnionych  wątpliwości  co  do 

treści  dokumentów  i  oświadczeń  złożonych  przez  wykonawcę  Rafko,  uzasadniających 

zastosowanie  przez  zamawiającego  procedury  z  art.  26  ust.  4  Pzp,  czym  zamawiający 

naruszył przepis art. 26 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

  przeprowadzenia 

postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, równego 

traktowania wykonawców oraz bez zachowania zasady przejrzystości postępowania, 

poprzez  dokonanie  badania  oferty  Rafko  z  naruszeniem  tych  zasad,  czym 

zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

  udzielenia 

zamówienia wykonawcy Rafko wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy 

Pzp

, czym zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 3 ustawy Pzp 

nie potwierdziły się. 

konsekwencji  uznania  (zarzut  pierwszy),  że  wykonawca  Rafko,  poprzez  złożone 

przez siebie oświadczenia i dokumenty wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu 

w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  oraz  w  konsekwencji  uznania,  że  kwestia 

wytw

orzenia przez wykonawcę pojazdu z Wykazu pozostaje bez znaczenia, skład orzekający 


KIO 2683/18 

25 z 26 

Izby  uznał,  że  ww.  zarzuty  nie  potwierdziły  się  (abstrahując  nawet  od  oceny,  czy  zarzut 

naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp został poprawnie – skutecznie  sformułowany).  

Nie  można  bowiem  twierdzić,  że  wykonawca  Rafko  przedstawił  zamawiającemu 

informacje wprowadzające w błąd, czy informacje nieprawdziwe co do zdolności technicznych 

lub  zawodowych,  ani  nie  można  twierdzić,  że  konieczne  są  dalsze  wyjaśnienia  w  obliczu 

ustalenia, że wykonawca Rafko wykazał, poprzez już złożone oświadczenia i dokumenty, że 

legitymuje się oczekiwanymi przez zamawiającego zdolnościami. 

Uwzględniając  powyższe,  wobec  tego,  że  nie  potwierdził  się  żaden  z  zarzutów 

odwołania, orzeczono jak w sentencji. 


KIO 2683/18 

26 z 26 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§ 3 pkt 1) lit. a) oraz pkt 2) lit. a) oraz litera b)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  

poz. 972). 

Przewodniczący:   ………………………………… 

Członkowie:         ...……………………………….. 

..………………………………... 


wiper-pixel