KIO 2681/18 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2681/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  11  stycznia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 grudnia  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę  Beryl  Med.  Ltd.  z  siedzibą  w  Londynie,  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Za

mawiającego  –  SP  ZOZ  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  w Gdańsku,  przy udziale 

wykonawcy 

ZARYS  International  Group  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Zabrzu, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść  wzajemnie między  stronami koszty  postępowania odwoławczego  i  nakazać zwrot 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 15.000,00 

zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczonej tytułem wpisu od 

odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 2681/18 

Uzasadnienie 

SP  ZOZ  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  w 

Gdańsku  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi,  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

podziałem na części na dostawę wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych dla 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 2 sierpnia 2018 r., pod nr 2018/S 147-336126. 

21  grudnia  2018  r.  Zamawia

jący  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia o wyborze jako najkorzystniejszej, w części (pakiecie) 18 zamówienia 

(dren  łączący  do  odsysania),  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  ZARYS  International  Group 

sp. 

z o. o. sp.k. z siedzibą w Zabrzu (dalej „Wykonawca Z”). 

28  grudnia  2018  r.  wykonawca  Beryl  Med.  Lt

d.  z  siedzibą  w  Londynie 

(dalej 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  lub  „KIO”) 

odwołanie od wyboru oferty Wykonawcy Z w części 18 zamówienia, podczas gdy jej treść jest 

niezgodna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”) 

wymaganiami Zamawiającego określonymi  w  odpowiedzi  na  pytanie nr  52,  a  dotyczącymi 

wymogu posiadania przez standardowe łączniki do cewników trwale zawieszonych kapturków 

i po

winna ulec odrzuceniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 89 

ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 3, art. 91 ust. 1, art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 Pzp.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu w części 

18 zamówienia: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Wykonawcy Z; 

odrzucenia oferty Wykonawcy Z jako niezgodnej z treścią SIWZ;  

powtórzenia czynności badania i oceny ofert w sposób zgodny z przepisami Pzp; 

4.  wyboru oferty najkorzystniej

szej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca Z

, wnosząc o oddalenie odwołania. 


Izba, 

wobec 

spełniania 

przez 

wykonawcę 

zgłaszającego 

przystąpienie 

(dalej 

„Przystępujący”) przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu ww. do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze  przystępującego  po  stronie 

Zamawiającego. 

Pismem z 8 stycznia 2019 

r. Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. 

Posiedzenie przez Izbą odbyło się 11 stycznia 2019 r. O jego terminie Przystępujący 

został  powiadomiony  prawidłowo,  wobec  czego  jego  niestawiennictwo  na  posiedzeniu 

skład orzekający  uznał  za  rezygnację  z  przysługujących  mu  uprawnień  do  ochrony  swoich 

inter

esów w postępowaniu odwoławczym, w szczególności z prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec uwzględnienia odwołania. 

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp,  o  czym  orzeczono  w  pkt  1  sentencji 

postanowienia. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji 

postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 

lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.). 

Przewodniczący:     

……………………………… 


wiper-pixel