KIO 2680/18 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2680/18  

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Członkowie:  

Ewa Kisiel  

Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

wobec cofnięcia 16 stycznia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  28  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę  G.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarcza  pod  nazwą  Holsters  HPE  Polska  G.  S.,  ul. 

Długa  15,  25-650  Kielce  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Komenda 

Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa  

przy  udziale  wykonawcy 

LUBAWA  Spółka  Akcyjna,  ul.  Staroprzygodzka  117,  64-300 

Ostrów  Wielkopolski  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy G. S. 

prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Holsters HPE 

Polska  G.  S.

,  ul.  Długa  15,  25-650  Kielce  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Zasądzić  od  wykonawcy  G.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarcza  pod  nazwą 

Holsters  HPE  Polska  G.  S.

,  ul.  Długa  15,  25-650  Kielce  na  rzecz  zamawiającego 

Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 

gr 

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych 

Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 2680/18 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  28  grudnia  2018  r.  wykonawca  G.  S.  prowadzący  działalność 

gospodarcza  pod  nazwą  Holsters  HPE  Polska  G.  S.,  ul.  Długa  15,  25-650  Kielce  złożył 

odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

»Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej«.  

Odwołujący, na posiedzeniu z udziałem stron, przed otwarciem rozprawy złożył ustnie do 

protokołu oświadczenie o wycofaniu odwołania.  

Ze  względu  na  cofnięcie  odwołania  przez  odwołującego  na  mniej  niż  1  dzień  przed 

dniem,  na  który  został  wyznaczony  termin  posiedzenia  z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  zamawiający  złożył  rachunek  i  ustny  wniosek  do  protokołu  o  zasądzenie  na 

rzecz 

zamawiającego kwoty 3 600,00 zł jako kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. poz. 972). Przywołane przepisy brzmią: § 5 

ust.  1  pkt  3  lit.  b 

rozporządzenia  »W  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego 

przez 

Izbę, jeżeli […] odwołujący cofnął odwołanie, Izba […] zasądza koszty, o których mowa 

w  §  3  pkt  2,  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  lub  wnoszącego  sprzeciw,  jeżeli 

odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony 

termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania, albo po 

otwarciu  rozprawy«  i  §  3  pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  »Do  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  zwanych  dalej  „kosztami”,  zalicza  się  […]  uzasadnione  koszty  stron 

postępowania odwoławczego, a w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b 

lub  §  5  ust.  3  pkt  2,  koszty  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  po 

stronie  zamawiającego  oraz  wniósł  sprzeciw,  w  wysokości  określonej  na  podstawie 

rachunk

ów  przedłożonych  do  akt  sprawy,  obejmujące  w  szczególności  […]  wynagrodzenie 

pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł«.  

Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie  odwołanie,  Izba  stwierdziła,  że 

zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 

187 ust. 8 Pzp.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  cofnięcie 

odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 


ust.  8  zdanie  drugie  Pzp 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  przez 

odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie 

zwraca  się  13 500  zł  (słownie  trzynaście  tysięcy  pięćset  zł).  Ponadto  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  zasądziła  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  koszty  wynagrodzenia 

pełnomocnika, zgodnie z wnioskiem zamawiającego.  

Przewodniczący:   ………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel