KIO 2679/18 POSTANOWIENIE dnia 10 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt KIO 2679/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  10  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2018  r. 

przez 

wykonawcę K. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EC Industria K. 

H." w Pabianicach 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Kleszczów w 

Kleszczowie 

przy  udziale  wykonawcy  T. G. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

PROBUD 

Firma  Projektowo-Budowlana  T.  G. 

w  Szczecinie  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

udziału w postepowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego  

wobec cofn

ięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  K.  H. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EC Industria K. H." w Pabianicach kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 2679/18 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniem  złożonym  pismem  z  8  stycznia  2019  r. 

odwołujący  –  K.  H.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „EC  Industria  K.  H."  w 

Pabianicach 

–  cofnął  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Gminę Kleszczów w Kleszczowie.  

W tym stanie rzeczy Izba umorzy

ła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym orzekła w formie postanowienia na podstawie 

art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O kosztach post

ępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 8 zd. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:      …………………………. 


wiper-pixel