KIO 2676/18 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2676/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  15  stycznia  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

28 grudnia 2018 r. przez 

wykonawcę „IZAN+” Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk   

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

„IZAN+” Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący :  ………………………………


Sygn. akt: KIO 2676/18 

U z a s a d n i e n i e 

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  Janusza  Korczaka  w  Słupsku  Sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  na  usługę  utrzymania  czystości  w  obiektach  Wojewódzkiego 

Szpitala  Specjalistycznego 

im.  Janusza  Korczaka  w  Słupsku  Sp.  z  o.o.  przez  okres  36 

miesięcy.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018  poz.  1986),  zwanej  dalej: 

„ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  20  grudnia  2018  r.  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 245-561377. 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  „IZAN+”  Sp.  z  o.o.  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  

28 grudnia 2018 r. 

złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

W  dniu 

14  stycznia  2019  r.  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

oświadczenie Odwołującego, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel