KIO 2675/18 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2675/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 11 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału stron  w  dniu  11 stycznia 2019  roku 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  28  grudnia  2018  roku  przez  wykonawcę 

GRIFOLS POLSKA Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

Regionalne 

Centrum 

Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Poznaniu

przy  udziale  wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  z  s

iedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty  13.500  zł  00    gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu

Przewodniczący:      ………………. 


Sygn. akt: KIO 2675/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  w  Poznaniu  – 

prowadzi  w trybie  przetargu  nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pn. 

Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, 

DNA  HBV  oraz  odczynników  do  jednoczesnego  wykrywania  RNA  HAV  i  DNA  Parvovirusa 

B19  oraz  odczynników  do  wykrywanie  RNA  HEV  w  pulach  osocza  (przy  uwzględnieniu 

niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi 

materiałami    zużywalnymi  i  eksploatacyjnymi  koniecznymi  do  obsługi  wymienionych  wyżej 

badań  oraz  dzierżawą  niezbędnej  aparatury  do  automatycznych  badań  metodami  biologii 

molekularnej i systemem sterowania.  

W  dniu  28  grudnia  2018  r.  wykonawca  GRIFOLS  POLSKA  Sp.  z  o.o

.  wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  unieważnienia  postępowania,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 38 ust. 6 ustawy 

Pzp.  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności 

unieważnienia postępowania. 

W  dniu  11  stycznia  2019 

r.  do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972)

,  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ………………. 


wiper-pixel