KIO 2674/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2674/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron i uczestników postępowania w 

dniu  7  stycznia  2019  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez INERGIS S. A. z siedzibą w Częstochowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Łopuszno  z  siedzibą  w 

Łopusznie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy: 

INERGIS  S.  A.  z  siedzibą  w  Częstochowie  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:…………………..   


Sygn. akt: KIO 2674/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Gmina Łopuszno z siedzibą w Łopusznie prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Montaż instalacji 

OZE w ramac

h projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno.  

W  dniu  28  grudnia  2018  r.  wykonawca 

INERGIS  S.  A.  z  siedzibą  w  Częstochowie 

(zwany dalej: „Odwołującym”) wniósł odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty 

z  dnia  18  grudnia  2018  r.

,  zarzucając  Zamawiającemu  m.  in.  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, 

art. 26 ust. 3 ustawy pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Następnie  Izba  –  na  podstawie  przedłożonej  dokumentacji  oraz  złożonych  przez 

Zamawiającego  oświadczeń  -  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  po  stronie 

Zama

wiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  –  w  terminie  przewidzianym  w    ustawie  –  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  7  stycznia  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało 

umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238) jednocześnie orzekając  w 

tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego 

Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: …………… 


wiper-pixel