KIO 2670/18 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2670/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Paweł Trojan 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  Stron  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  w 

War

szawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

28.12.2018  r.  przez  wykonawc

ę  Business  Travel  Club  Spółka  z  o.o.,  ul.  M.  Kopernika 

30/213,  00-336  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  -  Polskie 

Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.,  ul.  Warszawska  165,  05-520  Konstancin  -  Jeziorna  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Świadczenie  usług  logistycznych  obsługi  podróży 

służbowych w PSE S.A. (numer postępowania 2017-DA-1269-01-MZ). 

przy  udziale  wykonawcy 

WhyNotTravel 

Spółka  z  o.  o.  Spółka  komandytowa, 

Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  umorz

yć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakaz

ać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Business  Travel  Club  Spółka  z  o.o.,  ul.  M. 


Kopernika  30/213,  00-336  Warszawa   

kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy  pięćset  złotych  i  zero  groszy),  stanowiącą  90%  uiszczonego  przez 

Odwołującego wpisu. 

Stosownie  do  treści  art.  198  a  i  art.  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  na 

niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 2670/18 

UZASADNIENIE 

postanowienia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2670/18  

Zamawiający  –  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.,  ul.  Warszawska  165,  05-520 

Konstancin  - 

Jeziorna  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Świadczenie  usług  logistycznych  obsługi  podróży 

służbowych w PSE S.A. (numer postępowania 2017-DA-1269-01-MZ). 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 10.01.2018 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2018/S 006 

– 010169.  

W  dniu  21.12.2018  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  unieważnieniu 

postępowania. 

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.12.2018 r. w 

formie  pisemnej  przez  wykonawcę  Business  Travel  Club  Sp.  z  o.o.  wobec  następujących 

czynności Zamawiającego: 

1/ unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2/ nieodrzucenia oferty WhyNotTrav

el Sp. z o.o. sp.k. z siedzibę w Kielnarowej, 

3/  niedokonania  wyboru  oferty  Business  Travel  Club  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  jako 

najkorzystniejszej i niepodlegającej odrzuceniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

- Art 93 ust 1 pkt 

5 oraz pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych w zw. z art, 91 ust. 4 i 

ust. 

5 ustawy o zamówieniach publicznych w zw. z art. 89 ust 1 pkt 1 oraz pkt. 2 ustawy o 

zamówieniach publicznych; 

Art 89 ust 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych w związku z art. 43 ust 1 

pkt 37 oraz art 119 ust ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz  wszelkich  innych  przepisów  prawa,  których  naruszenie  wynika  z  treści  niniejszego 

Odwołania. 


Wskazując na powyższe okoliczności i zarzuty Odwołujący wniósł: 

o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania 

przetargowego, 

o nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty WhyNotTravel Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 

Kielnarowej 

o nakazanie Zamawiającemu dokonania wyboru oferty Business Travel Club Sp. z o.o. w 

Warszawie,  jako  jedynej  spełniającej  warunki  określone  w  SIWZ  i  niepodlegającej 

odrzuceniu 

o zasądzenie kosztów postępowania przed KIO na rzecz Business Travel Club Sp. z o.o. 

wg norm. 

Izba  ustaliła  ponadto,  iż  w  ustawowym  terminie  (tj.  dnia  03.01.2019  r.)  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  wykonawca  WhyNotTravel 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa,  Kielnarowa  108A,  36-020 

Tyczyn  Przystąpienie  zostało  podpisane  przez  p.  K.P.  –  radcę  prawnego  działającego  na 

mocy  pełnomocnictwa  z  dnia  28.05.2018  r.  podpisanego  przez  p.  M.N.    uprawnionego  do 

samodzielnej  reprezentacji  Spółki.  Powyższe  ustalono  na  podstawie  odpisu  KRS  z  dnia 

17.12.2018 r. Strony potwierdziły na posiedzeniu fakt otrzymania kopii przystąpienia. 

Tym  samym  Izba  uznała  powyższe  przystąpienia  za  skuteczne  wobec  czego  wykonawca 

WhyNotTravel  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  stał  się 

uczestnikiem postępowania odwoławczego. 

Krajowa  Izba 

Odwoławcza  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  Stron  stwierdziła,  iż 

postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Powyższe  jest  wynikiem  faktu,  iż  na  posiedzeniu  z  udziałem  Stron  Odwołujący  złożył  do 

protokołu oświadczenie woli, iż cofa w całości wniesione odwołanie.  

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  odnosi  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o kosztach  postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed  otwarciem 


rozprawy  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu  na  mocy  przepisu  art.  187  ust.  8  zdanie 

drugie  u

stawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawa  zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym 

zakresie  o 

konieczności  zwrotu  kwoty  13  500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych  i  zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  kosztowego  złożonego  przez  Przystępującego  przed 

zamknięciem  posiedzenia.  Przystępujący  powołał  się  na  treść  art.  107  ustawy  Kodeks 

postępowania  cywilnego  stosowanego  per  analogiam  wnosząc  o  zasądzenie  kosztów 

zastępstwa przed Izbą. Izba wskazuje, że przepis ten nie ma zastosowania w postępowaniu 

odwoławczym,  gdyż  kwestię  kosztów  regulują  przepisy  o  charakterze  lex  specialis  

stosunku  do  tej  regulacji  w  zakresie 

procedury  cywilnej.  Otóż  w  pierwszej  kolejności  w 

zakresie kosztów mają zastosowanie przepisy art. 186 ust. 6 oraz art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Szczegółowe  regulacji  w  zakresie  kosztów  zawarte  są  w  rozporządzeniu  wykonawczym 

wydanym  na  podstawie  delegacji  ustawowej  zawartej  w  treści  art.  198  pkt  ustawy  Pzp. 

Regulacje  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2018,  poz.  2972)  możliwość 

zasądzenia  kosztów  od  Odwołującego  na  rzecz  Przystępującego  przewidują  jedynie  w 

przypadku,  gdy  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu  przez 

zamawiającego  przystępujący  skorzystał  z  prawa  wniesienia  sprzeciwu  wobec  tej  ostatniej 

czynności. Tym samym Izba nie uwzględniła wniosku zgłoszonego przez Przystępującego. 

Przewodniczący 

…………………… 


wiper-pixel