KIO 2666/18 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2666/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska – Romek 

Protokolant:         Piotr Cegłowski 

wobec  cofnięcia  w  dniu  11  stycznia  2019  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2018r.  przez 

CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Do  Dysa  9,  20-149  Lublin 

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we  Włodawie,   

ul. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin kwoty 6 750 

 

00  gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.    Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie                  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 2666/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we  Włodawie  - 

prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na 

dostawę i wdrożenie modułów obsługi Repetytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

w  ramach  projektu  pt  „Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  w  SPZOZ  we Włodawie”. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  -  zwanej  dalej  „Pzp”.  Ogłoszenie                                       

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia                                   

14 grudnia 2018r. pod poz. 661904-N-2018. 

W dniu 11 stycznia 2019r. Odw

ołujący - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. - złożył do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o wycofaniu odwołania z dnia 27 grudnia 

2018  r

.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do 

reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodnic

zący      …………………..…… 


wiper-pixel