KIO 2663/18 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2663/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania odwoławczego w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018r. przez wykonawcę Codec 
Systems Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez 
Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy 

Relayonit  sp.  z  o.o.,  s.k.  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2663/18 
po stronie Odwołującego;  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  wykonawcy  Codec  Systems  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  21,  02-676  Warszawa  kwoty  13 
500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90  % 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt KIO 2663/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiaj

ący:  Prokuratura  Krajowa  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na: 

Budowę  i  wdrożenie  systemu  PROK-SYS”,  znak  sprawy  PK  XF 

Publikacja 

ogłoszenia o zamówieniu została dokonana w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: nr 2018/S 225 -514809 z dnia 22.11.2018 r. 

W dniu 27 grudnia 2018r. Odwołujący: Codec Systems Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-

676  Warszawa 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 38 ust. 6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przedłużenia terminu składania ofert o 

dodatkowy czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, pomimo dokonania istotnych 
zmian treści SIWZ, w tym sprecyzowań w kwestii wymagań co do właściwości próbki; 

- art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku z  art.  38  ust.  6 ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie 

zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  w  wyniku  zaniechania 
przedłużenia terminu  składania ofert  o  dodatkowy  czas niezbędny  do  wprowadzenia zmian 
treści  oferty,  w  szczególności  przygotowania  próbki  stanowiącej  element  oferty  w  wyniku 
zamieszczenia obszernych uszczegółowień i wyjaśnień treści SIWZ. 

Mając powyższe na uwadze, wnosił o: 

uwzględnienie niniejszego Odwołania, 

nakazanie Zamawiającemu wyznaczenia dodatkowego, niezbędnego czasu do dokonania 

zmian w ofertach, wynikających z wyjaśnień, tj. przedłużenia terminu składania ofert do dnia 

31.01.2019r. 

ewentualnie: 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  postępowania  w  przypadku,  gdy 

Zamawiający  nie  przedłuży  terminu  składania  ofert,  zaś  do  dnia  rozpoznania  niniejszego 
Odwołania nastąpi otwarcie ofert z uwagi na fakt, iż w przypadku uwzględniania odwołania 
postępowanie  będzie  obarczone  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy,  bowiem 
zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Ponadto wnosił, w przypadku uwzględnienia odwołania, o: 
1.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 


W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu    8  stycznia  2019r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z tej samej daty o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), postanowiła 
postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Z

godnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 us

t. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 


wiper-pixel